Fermer

LA VERSION BÊTA DU PORTAIL EST DISPONIBLE!

Consultez la version bêta du portail européen e-Justice et faites-nous part de votre expérience!

 
 

Chemin de navigation

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Företagsregister i medlemsstaterna - Rumänien

Cette page a été traduite automatiquement: sa qualité ne peut pas être garantie.

La qualité de cette traduction a été évaluée comme: mauvaise

Estimez-vous que cette traduction est utile?

I detta avsnitt ges en översikt över det rumänska handelsregistret, som anordnas av justitieministeriet – det nationella handelsregisterbyrån.


Vilken information innehåller det rumänska handelsregistret?

Länken öppnas i ett nytt fönsterDet rumänska nationella handelsregisterbyrån är en offentlig institution med status som juridisk person, som organiseras under överinseende av justitieministeriet. Den ska organisera, organisera och förvalta det centrala datoriserade transaktionsregistret.

Handelsregistret är organiserat under ledning av Nationella handelsregistret och bedriver verksamhet i Bukarest och i vart och ett av de 41 rumänska länen. De håller, organiserar och förvaltar lokala företagsregister.

Företagsregistret innehåller, i enlighet med lag nr 26/1990, information om registrerade yrkesutövare, nämligen

 • företagsexponeringar,
 • inhemska företag.
 • inhemska företag
 • autonoma kungar.
 • kooperativa föreningar.
 • kooperativa organisationer
 • ekonomiska intressegrupper.
 • Europeiska ekonomiska intressegrupperingar (EGTS),
 • Europeiska företag,
 • Europeiska kooperativa föreningar.
 • yrkesverksamma;
 • enskilda företag,
 • familjeföretag och
 • andra fysiska och juridiska personer som föreskrivs i lag.

Handelsregister ska innehålla samtliga handlingar, handlingar, yrkanden, handlingar och identitet avseende de berörda yrkesutövarna, vilkas registrering krävs enligt lag och alla andra handlingar eller handlingar som uttryckligen anges i lag.

HandelsregistretsLänken öppnas i ett nytt fönster webbplats (https://www.onrc.ro/index.php/ro/):

1. dokument,
2. information, tjänster strukturerade i sektioner och tjänster.
3. uppgifter om det nationella handelsregistret och de registerkontor som är knutna till domstolarna.
4. olika reklamuppgifter – fritt tillträde;
5. formulär som används vid institutionen.
6. formaliteterna för registrering i handelsregistret för varje kategori av yrkesutövare och transaktioner,
7. statistiska uppgifter om registrerade transaktioner.

 • institutionens historia
 • nätverket för datoriserade bokningssystem
 • blanketter (för yrkesverksamma m.fl.) och nödvändiga formaliteter
 • debiterats för ONRC:s tjänster
 • tjänster
 • lagstiftning
 • statistik
 • medelvärde.

Det nationella handelsregistrets onlinetjänster finns tillgängliga Länken öppnas i ett nytt fönstervia onlineportalen för tjänster, genom det sektorspecifika operativa programmet för ökad ekonomisk konkurrenskraft, Investing for your future! inom ramen för projektet ”Onlinetjänster (e-förvaltning) som tillhandahålls av affärsvärlden via en särskild portal”.

Det nationella handelsregistrets onlinetjänster som tillhandahålls via tjänsteportalen är följande:

 • Infocert
 • Recom Online;
 • Kontroll av tillgången till företagsnamn och onlinebokning av företagets namn.
 • Preliminära kontroller (kontroll av att det finns tillgång till och/eller förbehåll för den juridiska eller fysiska personens, personens eller familjeföretagets namn/logotyp).
 • Register i företagsregistret och tillstånd för juridiska personer.
 • Uppdatering av kontaktuppgifter för företag som är registrerade i företagsregistret.
 • Information hittills, samhällets historia och statistik.
 • Utfärdande av dokument (intyg om resultat),
 • Målets status.
 • Anmäla företagsregistret,
 • Beslut om att skjuta upp ansökningar till handelsregistret.
 • Offentliggörande av juridiska personers olika situationer.
 • Statistik (transaktioner i det centrala handelsregistret, företag med utländskt aktieägande).
 • Formulär för företagsregister offline.

Nätverket Recom tillhandahåller följande information om fackfolk:

 • namn och organisationsform.
 • identifieringsinformation (ordernummer i företagsregistret, unik identifikationskod på europeisk nivå, unik registreringskod, registrerad kontorsadress, affärskontakter (telefon, fax).
 • säte (PE, startdatum för bevis på etablering, datum då beviset på etablering löper ut, sätets giltighetstid, sätets varaktighet).
 • tecknat och tecknat aktiekapital,
 • det huvudsakliga föremålet för en verksamhet som har förklarats/godkänts av näringsidkaren.
 • de sekundära arbetsföremål som deklarerats/godkänts av säljaren eller leverantören,
 • identifieringsuppgifter om de berörda fysiska och juridiska personerna.
 • identifiering av administratörerna.
 • uppgifter om emblem.
 • uppgifter om dotterföretag/filialer/underenheter (säte, telefon).
 • uppgifter om sekundära platser/arbetsställen (säte, telefon).
 • uppgifter om anläggningar och/eller verksamheter som godkänts i enlighet med artikel 15 i lag nr 359/2004.
 • uppgifter om äganderätt.
 • uppgifter om sammansättning.
 • uppgifter om handlingar som omfattas av artikel 21 e-h i lag nr 26/1990.
 • uppgifter om andra fordringar.
 • balansräkningsuppgifter (omsättning, genomsnittligt antal anställda, bruttovinst), om detta anges av finansdepartementet.

Är tillgången till det rumänska handelsregistret kostnadsfri?

Uppgifterna i handelsregistret finns Länken öppnas i ett nytt fönstertillgängliga online i det nationella handelsregisterbyråns tjänsteportal. Tillgång till information är tillåtet efter registrering som användare (skapande av ett användarnamn och lösenord), fri drift.

Uppgifterna i registret i det nationella handelsregistret är uppdelade efter de tjänster som erbjuds. Viss information kan vara kostnadsfri, andra ansvariga, i enlighet med gällande lagstiftning.

Bland de uppgifter som finns tillgängliga vill vi påminna om

 • Allmän information till berörda personer om utförandet av vissa reglerade verksamheter (personal, fysiska personer, juridiska personer, institutioner och myndigheter etc.), tillgänglig på webbplatsen Länken öppnas i ett nytt fönsterhttps://www.onrc.ro/index.php/ro/).
 • Prenumerationskomponenten för prenumerationstjänsten online är tillgänglig efter ingåendet av ett avtal med stödmottagaren. Tillträde ges 24 timmar från och med 24.
 • E-blanketter.
 • Status för ansökningar om registrering i handelsregistret – gratis.
 • Avsnittet om beslut om att skjuta upp registreringsansökningar som lämnats in till handelsregistret kan vara gratis.
 • Viss offentlig information (finansiella rapporter, frivilliga lösningar, lagstadgade lösningar osv.) är gratis.

Tillgången till alla delar av Länken öppnas i ett nytt fönsterwebbplatsen https://www.onrc.ro/index.php/ro/ är gratis, 24 timmar 24.

Hur man söker i det rumänska företagsregistret

Kostnadsfri information i Länken öppnas i ett nytt fönsterRecom onlinetjänsten kan sökas genom införande av följande kriterier:

 • yrkesutövarens namn.
 • organisationsnummer.
 • den unika registreringskoden.
 • det län där sätet är beläget.

Allmän information till intresserade personer som erbjuds kostnadsfritt av Reconservice online omfattar följande:

 • namnet på den yrkesutövare som är registrerad i företagsregistret.
 • organisationsnummer.
 • European Unique Identifier (EUID).
 • den unika registreringskoden.
 • adressen till företagets säte eller driftsställe.
 • företagets tillstånd (till exempel drift, likvidation, likvidation, konkurs, avregistrering osv.).

Det rumänska handelsregistret

Företagsregistret upprättades 1990 i enlighet med lag nr 26/1990 om handelsregistret.

En särskild portal skapades för att tillhandahålla nya nättjänster för näringslivet och för alla intresserade, portalen startade under andra halvåret 2011.

Länken öppnas i ett nytt fönsterDet nationella handelsregistret har följande mål:

 • information till näringslivet, offentliga institutioner, media och intresserade personer om verksamheten i företagsregistret.
 • minska den tid som behövs för att få tillgång till information,
 • minskning av trafikstockningarna i handelsregistret.
 • minska den tid som krävs för inlämnande av registreringshandlingar till företagsregistret,
 • förenkla förfarandena för registrering av yrkesutövare, tillhandahålla finansiell information och begära information och handlingar,
 • information till de sökande online och i realtid om företagsregistrets uppgifter.

I vilken utsträckning kan jag åberopa handlingarna i registret?

Det rumänska handelsregistret är organiserat och fungerar i enlighet med bestämmelserna i lag nr nr.26/1990 om handelsregister, ändrad och kompletterad. Tillstånd för uppförande av personer som omfattas av skyldigheten att registrera sig i handelsregistret, deras drift och registrering i handelsregistret, registrering av ändringar av bolagsordningen eller andra bestämmelser som uttryckligen anges, ska ske i enlighet med bestämmelserna i lag nr 26/1990, regeringens brådskande förordning nr nr.116/2009, lag nr nr.359/2004 samt metodreglerna om hur företagsregistret ska föras, registreras och frigöras, vilket godkänts genom justitieministerns beslut nr 2594/C/2008. De delar som är specifika för varje typ av verksamhet för vilken skyldigheten att registrera sig är föreskriven i handelsregistret ska regleras genom särskild lagstiftning, varav de viktigaste är följande: Lag nr 31/1990, lag nr nr.1/2005 om organisation och funktionssätt för samarbetet, lag nr 566/2004 om samarbete på jordbruksområdet, regeringsbeslut nr 44/2008 om bedrivande av ekonomisk verksamhet som bedrivs av behöriga fysiska personer, enskilda företag och familjeföretag, lag nr 161/2003 om åtgärder för att säkerställa insyn i utövandet av offentliga ämbeten, offentliga funktioner och företagsklimatet samt förebyggande och bestraffning av korruption.

De bestämmelser i nationell lagstiftning enligt vilka tredje parter får åberopa de uppgifter och handlingar som finns registrerade i handelsregistret i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/1132 av den 14 juni 2017 om vissa aspekter av bolagsrätt ska vara följande:

 1. Enligt artikel 1.1 i lag nr nr.26/1990 om handelsregister, i ändrad lydelse, i ändrad lydelse ska följande fysiska eller juridiska personer, innan den ekonomiska verksamheten inleds, begära registrering eller, i förekommande fall, registrering i handelsregistret: Auktoriserade fysiska personer, enskilda företag och familjeföretag, företag, nationella företag och inhemska företag, företag, nationella företag och nationella företag, autonoma företag, ekonomiska intressegrupperingar, kooperativa föreningar, kooperativa organisationer, europeiska företag, europeiska kooperativa föreningar och europeiska ekonomiska intressegrupper som har sin huvudsakliga verksamhet i Rumänien, samt andra fysiska och juridiska personer som anges i lag.

  Dessutom ska, i enlighet med artikel 1.2 i ovannämnda lagstiftningsakt, de fysiska eller juridiska personer som avses i punkt (1) vara skyldiga att ansöka om registrering i samma register av de uppgifter som hör till de rättsakter och handlingar som enligt lag ska registreras
  . ”
 1. Tillhandahållande av uppgifter i handelsregistret och utfärdande av kopior av relevanta handlingar ska ske i enlighet med artikel 4 i lag nr nr.26/1990 om handelsregistret, i ändrad lydelse enligt följande:

(1) Företagsregistret ska vara offentligt.

(2) Handelsregistret är skyldigt att på den person som inkommer med begäran lämna ut uppgifter, utdrag och styrkta intyg avseende uppgifter som har registrerats i handelsregistret samt bevis på att en viss handling eller uppgift är eller inte är registrerad, kopior och vidimerade kopior av upptagningarna i registret samt de handlingar för vilka avgifter tas ut.

(3) De handlingar som avses i punkt (2) kan krävas och utfärdas per korrespondens.

(4) De handlingar som avses i punkt (2) i elektronisk form, som innehåller, är bifogade eller logiskt knutna till den utökade elektroniska signaturen, kan begäras och utfärdas på elektronisk väg via nationella registerbyråns onlineportal, samt genom systemet med gemensamma kontaktpunkter, i enlighet med regeringens undantagsförordning nr 49/2009 om tjänsteleverantörers etableringsfrihet och friheten att tillhandahålla tjänster i Rumänien, godkänd med ändringar genom lag nr 68/2010.

(5) De avgifter som tas ut för att lämna ut kopior och/eller uppgifter, oavsett leveranssätt, får inte överstiga de administrativa kostnader som uppstår när de frigörs.

Artikel 4 1

(1) Elektroniska kopior av de handlingar och uppgifter som avses i artikel 4 ska göras tillgängliga för allmänheten och via systemet för sammankoppling av företagsregister på sökandens bekostnad.

(2) De avgifter som tas ut för tillhandahållande av kopior och/eller uppgifter från handelsregistret av systemet för sammankoppling av företagsregister får inte överstiga de därmed sammanhängande administrativa kostnaderna.

De personer som omfattas av skyldigheten att registrera sig i handelsregistret ska, i enlighet med artikel 5 i lag nr 26/1990 om handelsregistret, i ändrad lydelse, ändrad och kompletterad

(1) Registrering och registrering får göras gällande mot tredje man med verkan från den dag då de registrerades i handelsregistret eller sedan de offentliggjordes i Rumäniens officiella tidning, del IV, eller i en annan publikation, om så föreskrivs i lagen.
(2) Den person som är skyldig att begära registrering ska, om det inte kan visas att de är kända genom en oregistrerad handling, inte hindra tredje man från att agera, såvida de inte är kända för dem.
(3) Det nationella handelsregistret ska på sin webbplats och på internetportalen lägga fram uppdaterad information om den nationella lagstiftningen om reklam och verkställbarhet av handlingar, fakta och uppgifter om personer som omfattas av skyldigheten att registrera sig i handelsregistret för offentliggörande på den europeiska e-juridikportalen. ”

Dessutom finns det särskilda bestämmelser för detta i artiklarna 50–53 i lag nr 31/1990 om bolagsrätt, i ändrad lydelse, enligt följande:

Artikel
50.1 Rättsakter eller rättsakter för vilka reklam som föreskrivs i lag inte har offentliggjorts får inte göras gällande mot tredje man, såvida inte bolaget bevisar att de kände till dem.

(2) De åtgärder som bolaget har genomfört före den 16:e dagen efter dagen för offentliggörandet i Rumäniens officiella tidning, del IV, av den verkställande domarens slutsats (vid tidpunkten för denna begäran om utbetalning tillhör direktören för handelsregistret/den person som utsetts av generaldirektören för det nationella handelsregisterbyrån, i enlighet med regeringens undantagsförordning nr nr.116/2009, i dess ändrade lydelse), kan inte åberopas gentemot tredje man, som kan bevisa att de inte har kunnat få kännedom om dem.

Artikel
51 tredje man kan emellertid åberopa de handlingar eller omständigheter för vilka reklam inte har gjorts, såvida inte utelämnandet av reklamen inte har någon verkan
.

Artikel
52.1 I händelse av bristande överensstämmelse mellan den text som deponeras hos handelsregistret och den text som offentliggörs i Rumäniens officiella tidning, del IV, eller i pressen får företaget inte motsätta sig den offentliggjorda texten. Tredje parter kan verkställa den offentliggjorda texten mot företaget, såvida inte företaget kan bevisa att de var medvetna om den text som lagts fram för handelsregistret.

I enlighet med artikel 12.1 i lag nr 26/1990 om handelsregister, i dess ändrade lydelse,

(1) Företagsregistret består av ett register för registrering av juridiska personer som är registrerade som juridiska personer, nationella företag och företag, autonoma regioner, ekonomiska intressegrupper, kooperativa organisationer, europeiska företag, europeiska ekonomiska intressegrupper, andra juridiska personer som uttryckligen föreskrivs i lag, med huvudkontor eller sekundära anläggningar i Rumänien, ett register för juridiska personers registrering och europeiska kooperativa föreningar med huvudkontor eller sekundära anläggningar i Rumänien, och ett register för registrering av fysiska personer som är auktoriserade, enskilda företag och familjeföretag med säte eller sekundär etablering i Rumänien. Sådana register ska föras i ett datoriserat system.

 1. Enligt artikel 6.1 i lag nr nr.26/1990 om handelsregistret, i dess ändrade lydelse, jämförd med artikel 1 i regeringens brådskande förordning nr nr.116/2009 om införande av åtgärder rörande registreringsverksamhet i handelsregistret, ändrad genom lag nr nr.84/2010, i dess ändrade lydelse, ska lag nr i dess ändrade lydelse utfärdas på grundval av resolutionen från direktören för handelsregistret/den person som har utsetts av generaldirektören för det nationella handelsregistret eller, i förekommande fall, ett slutligt domstolsbeslut, om inte annat föreskrivs ilag.

  I enlighet med artikel 26.1 i lag nr nr.26/1990 om handelsregister, i ändrad lydelse, ska ”dagen för registrering i handelsregistret vara den dag då registreringen faktiskt gjordes i det registret.”

  > Även i enlighet med artikel 26.2 i ovannämnda lagstiftningsakt, jämförd med regeringens provisoriska förordning nr nr.116/2009, ska registreringen i handelsregistret ske inom 24 timmar från den dag då direktören för handelsregistret eller den person som utsetts av generaldirektören för det nationella handelsregisterbyrån, och, vid registrering av yrkesutövaren, inom 24 timmar räknat från dagen för beslutet om godkännande
  av
  registreringen.

I enlighet med artikel 51.2 i lag nr nr.26/1990 om handelsregistret, i ändrad lydelse, ska ”Registreringar i handelsregistret ske på elektronisk väg både hos de registerkontor som är anslutna till domstolarna och på nivån för det centrala datoriserade registret.

Mer information finns Länken öppnas i ett nytt fönsterhär.

Relevanta länkar

Länken öppnas i ett nytt fönsterDet rumänska bolagsregistrets officiella webbplats

Länken öppnas i ett nytt fönsterRumäniens nationella handelsregisterbyrås onlineportal

Handlingar som måste bifogas

Lag nr 26/1990PDF (669 Kb)SV

Förvaltningsbeslut nr 116/2009PDF (255 Kb)SV

Närmare bestämmelser av den 10 oktober 2008 om hur företagsregister ska upprätthållasPDF (1034 Kb)SV

Lag nr 359/2004PDF (527 Kb)SV


Det här är en maskinöversättning. Ägaren av sidan tar inget som helst ansvar för kvaliteten på den maskinöversatta texten.

Senaste uppdatering: 13/08/2019