Bezárás

MÁR ELÉRHETŐ A PORTÁL BÉTA VERZIÓJA!

Látogasson el az európai igazságügyi portál béta verziójának felületére, és mondja el nekünk, milyennek találja!

 
 

Navigációs útvonal

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Rejestry handlowe w państwach członkowskich - Rumunia

Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Az oldal jelenleg a következő nyelveken olvasható: bolgárspanyolnémetangolfranciaolaszlettlitvánmagyarmáltaihollandromán.

W niniejszej części przedstawiono w zarysie rumuński rejestr handlowy prowadzony przez Ministerstwo Sprawiedliwości – Krajowe Biuro Rejestru Handlowego


Jakie informacje można znaleźć w rumuńskim rejestrze handlowym?

Rumuńskie Link otworzy się w nowym oknieKrajowe Biuro Rejestru Handlowego jest podmiotem publicznym mającym osobowość prawną i podlega Ministerstwu Sprawiedliwości. Jest ono odpowiedzialne za prowadzenie i organizację elektronicznego centralnego rejestru handlowego oraz za zarządzanie nim.

Biura rejestru handlowego podlegające Krajowemu Biuru Rejestru Handlowego mieszczą się w Bukareszcie oraz w każdym z 41 okręgów w Rumunii. Są one odpowiedzialne za prowadzenie i organizację lokalnych rejestrów handlowych oraz za zarządzanie nimi.

Zgodnie z ustawą nr 26/1990 rejestr handlowy zawiera informacje dotyczące następujących podmiotów wpisanych do rejestru:

 • spółek;
 • przedsiębiorstw krajowych;
 • spółek krajowych;
 • przedsiębiorstw publicznych;
 • spółdzielni;
 • organizacji spółdzielczych;
 • instytucji finansowych;
 • ugrupowań interesów gospodarczych;
 • europejskich ugrupowań interesów gospodarczych;
 • spółek europejskich;
 • spółdzielni europejskich;
 • osób samozatrudnionych;
 • spółek jednoosobowych;
 • przedsiębiorstw rodzinnych; oraz
 • innych osób wyraźnie wskazanych w przepisach prawa.

W rejestrze handlowym odnotowuje się wszystkie dokumenty, czynności, wzmianki oraz dane identyfikacyjne zainteresowanych podmiotów, które wymagają rejestracji z mocy prawa, oraz wszelkie inne akty i dokumenty wyraźnie wskazane w przepisach prawa.

Na stronie internetowej rejestru handlowego (Link otworzy się w nowym okniehttps://www.onrc.ro/index.php/en/) można znaleźć:

1. dokumenty;
2. informacje i usługi uporządkowane według sekcji i usług;
3. informacje dotyczące Krajowego Biura Rejestru Handlowego oraz biur rejestru handlowego przy sądach;
4. różne rodzaje informacji publicznych – dostęp bezpłatny;
5. formularze stosowane przez tę instytucję;
6. opis formalności związanych z dokonywaniem wpisów do rejestru handlowego dla każdej kategorii przedsiębiorstw i działalności gospodarczej;
7. dane statystyczne dotyczące zarejestrowanych okoliczności;

 • historię instytucji;
 • informacje na temat sieci biur rejestru handlowego (ORC);
 • formularze (dla przedsiębiorstw itp.) oraz informacje o formalnościach związanych z ich wypełnianiem;
 • podatki i opłaty pobierane za usługi świadczone przez Krajowe Biuro Rejestru Handlowego (Oficiul Național al Registrului Comerțului, ONRC);
 • informacje o usługach;
 • przepisy prawa;
 • dane statystyczne;
 • informacje o mediach.

Usługi online świadczone przez rejestr handlowy są dostępne za pośrednictwem portalu e-usług Link otworzy się w nowym oknieKrajowego Biura Rejestru Handlowego, stworzonego w ramach sektorowego programu operacyjnego „Zwiększanie konkurencyjności gospodarki”, „Inwestycje w przyszłość”, oraz stanowią element projektu „Usługi online (administracja elektroniczna) świadczone przez Krajowe Biuro Rejestru Handlowego na rzecz środowiska biznesu za pośrednictwem specjalnego portalu”.

Usługi online świadczone przez Krajowe Biuro Rejestru Handlowego za pośrednictwem portalu e-usług obejmują:

 • serwis „Recom online”;
 • wstępną weryfikację (sprawdzenie, czy nazwa lub logo dla osób prawnych/fizycznych, spółek jednoosobowych / przedsiębiorstw rodzinnych są dostępne lub nie są zastrzeżone);
 • wpis do rejestru handlowego;
 • aktualizację danych kontaktowych przedsiębiorstw wpisanych do rejestru handlowego;
 • dostęp do aktualnych informacji dotyczących wcześniejszej działalności przedsiębiorstwa i danych statystycznych;
 • wydawanie dokumentów (zaświadczeń);
 • sprawdzanie stanu sprawy;
 • powiadamianie o wnioskach złożonych do rejestru handlowego;
 • decyzje o odroczeniu rozpatrywania wniosków złożonych do rejestru handlowego;
 • dane statystyczne (czynności dokonywane w centralnym rejestrze handlowym, przedsiębiorstwa z kapitałem obcym).

Serwis „Recom online” zapewnia dostęp do następujących informacji:

 • nazwy;
 • siedziby;
 • numeru identyfikacji podatkowej (cod unic de înregistrare);
 • numeru wpisu w rejestrze handlowym;
 • statusu przedsiębiorstwa;
 • numeru telefonu;
 • numeru teleksu;
 • numeru faksu;
 • wpłaconego subskrybowanego kapitału;
 • działalności głównej zadeklarowanej przez przedsiębiorstwo;
 • działalności drugorzędnej zadeklarowanej przez przedsiębiorstwo;
 • danych dotyczących wspólników – osób fizycznych lub prawnych (adres/siedziba, kapitał zakładowy, liczba i rodzaj posiadanych udziałów, data i miejsce urodzenia wspólników będących osobami fizycznymi, osobisty numer identyfikacyjny / numer identyfikacji podatkowej);
 • danych dotyczących podmiotów zarządzających (adres/siedziba, obywatelstwo, data i miejsce urodzenia, zakres pełnomocnictwa);
 • danych dotyczących oddziałów i filii (siedziba, numer telefonu);
 • danych dotyczących dodatkowych biur przedsiębiorstwa (siedziba, numer telefonu);
 • danych bilansowych (obrót, średnia liczba pracowników, zysk brutto), jeżeli informacje te są dostępne.

Czy dostęp do rumuńskiego rejestru handlowego jest bezpłatny?

Dostęp do informacji udostępnianych przez rejestr handlowy można uzyskać Link otworzy się w nowym oknieonline za pośrednictwem portalu e-usług Krajowego Biura Rejestru Handlowego. Użytkownicy uzyskują dostęp po dokonaniu rejestracji (stworzeniu nazwy użytkownika i hasła) i po zawarciu umowy z klientami, co następuje po złożeniu wniosku i uiszczeniu związanej z nim opłaty.

 • Ogólne informacje dla osób zainteresowanych prowadzeniem niektórych rodzajów regulowanej działalności (w zależności od przypadku: przedsiębiorstw, osób fizycznych, osób prawnych, podmiotów i organów publicznych) są dostępne na stronie Link otworzy się w nowym okniehttps://www.onrc.ro/index.php/en/.
 • Po zarejestrowaniu się użytkownik uzyskuje również dostęp do płatnych usług serwisu „Recom online”. Dostęp jest możliwy przez całą dobę.
 • Dostęp do formularzy elektronicznych można uzyskać za pośrednictwem portalu e-usług Krajowego Biura Rejestru Handlowego po wcześniejszym zarejestrowaniu się jako użytkownik (stworzeniu nazwy użytkownika i hasła).
 • Dostęp do sekcji dotyczącej stanu rozpatrywania wniosków o wpis do rejestru handlowego jest bezpłatny.
 • Dostęp do sekcji dotyczącej decyzji o odroczeniu rozpatrywania wniosków o wpis do rejestru handlowego jest bezpłatny.
 • Dostęp do niektórych informacji publicznych (sprawozdań finansowych, informacji dotyczących dobrowolnej lub przymusowej likwidacji spółki itp.) jest bezpłatny.
 • Dostęp do wszystkich sekcji strony internetowej Link otworzy się w nowym okniehttps://www.onrc.ro/index.php/en/ jest bezpłatny i możliwy przez całą dobę.
 • Usługi dostępne za pośrednictwem portalu Krajowego Biura Rejestru Handlowego są częściowo bezpłatne zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 • Dostęp do jakichkolwiek usług świadczonych za pośrednictwem portalu e-usług Biura Krajowego Rejestru Handlowego wymaga rejestracji.

W jaki sposób przeszukiwać rumuński rejestr handlowy?

Bezpłatne informacje zawarte w serwisie Link otworzy się w nowym oknieRecom online można przeszukiwać według następujących kryteriów:

 • nazwy spółki;
 • numeru wpisu w rejestrze handlowym;
 • numeru identyfikacji podatkowej;
 • okręgu, w którym znajduje się siedziba spółki.

Bezpłatne informacje ogólne dostępne dla zainteresowanych osób obejmują:

 • nazwę spółki;
 • miasto i okręg, w którym spółka ma swoją siedzibę;
 • numer wpisu w rejestrze handlowym (nadany za pośrednictwem elektronicznego rejestru handlowego);
 • numer identyfikacji podatkowej (nadany przez Ministerstwo Finansów Publicznych);
 • statut/umowę spółki;
 • wcześniejszą siedzibę spółki;
 • certyfikat rejestracji spółki zastąpiony innym certyfikatem lub unieważniony;
 • kapitał subskrybowany zgodnie z limitem określonym prawem;
 • informacje dotyczące likwidacji;
 • informacje dotyczące upadłości;
 • informacje dotyczące braku bilansu w rejestrze handlowym;
 • datę ostatniego wpisu w rejestrze handlowym.

Historia rumuńskiego rejestru handlowego

Rejestr handlowy został utworzony w 1990 r. na mocy ustawy nr 26/1990 o rejestrze handlowym.

W drugiej połowie 2011 r. uruchomiono specjalny portal zapewniający nowe usługi online dla środowiska biznesu oraz innych zainteresowanych osób.

Cele Link otworzy się w nowym oknieKrajowego Biura Rejestru Handlowego są następujące:

 • informowanie środowiska biznesu, podmiotów publicznych, mediów i innych zainteresowanych osób o działalności ujętej w rejestrze handlowym;
 • skrócenie czasu potrzebnego do uzyskania dostępu do informacji;
 • skrócenie kolejek w biurach rejestru handlowego;
 • skrócenie czasu potrzebnego do złożenia dokumentów wymaganych do dokonania wpisu w rejestrze handlowym;
 • uproszczenie procedur rejestracji podmiotów gospodarczych, składania informacji finansowych oraz wniosków o informacje i dokumenty;
 • informowanie wnioskodawców online w czasie rzeczywistym o danych zawartych w rejestrze handlowym.

W jakim stopniu można polegać na dokumentach zawartych w rejestrze?

Rumuński rejestr handlowy został stworzony i funkcjonuje zgodnie z ustawą nr 26/1990 o rejestrze handlowym, ponownie opublikowaną, z późniejszymi zmianami. Zezwolenie na ustanowienie podmiotów podlegających obowiązkowi wpisu do rejestru handlowego oraz na ich działalność i wpisanie do rejestru handlowego, jak również na zarejestrowanie wszelkich zmian w dokumentach założycielskich lub innych wyraźnie określonych elementów jest wydawane zgodnie z ustawą nr 26/1990, zarządzeniem nadzwyczajnym rządu nr 116/2009, ustawą nr 359/2004 oraz z przepisami wykonawczymi dotyczącymi prowadzenia rejestrów handlowych, rejestrowania działalności oraz udzielania informacji. Szczegółowe aspekty każdego rodzaju działalności podlegającej obowiązkowi wpisu do rejestru handlowego regulują szczególne akty ustawodawcze. Do najważniejszych aktów należą: ustawa nr 31/1990, ustawa nr 1/2005, ustawa nr 566/2004, zarządzenie nadzwyczajne rządu nr 44/2008 oraz ustawa nr 161/2003.

Jak wynika z poniższych przepisów krajowych, osoby trzecie mogą polegać na informacjach i dokumentach zawartych w rejestrze handlowym zgodnie z art. 3a dyrektywy 2009/101/WE wprowadzonym dyrektywą 2012/17/UE.

 1. Art. 1 ust. 1 ustawy nr 26/1990 o rejestrze handlowym, ponownie opublikowanej, z późniejszymi zmianami, stanowi, że „przed rozpoczęciem działalności gospodarczej następujące osoby fizyczne lub prawne wnioskują – w zależności od przypadku – o zarejestrowanie w rejestrze handlowym lub o wpis do tego rejestru: osoby samozatrudnione, spółki jednoosobowe i przedsiębiorstwa rodzinne, spółki, spółki krajowe i przedsiębiorstwa krajowe, przedsiębiorstwa publiczne, ugrupowania interesów gospodarczych, spółdzielnie, organizacje spółdzielcze, spółki europejskie, spółdzielnie europejskie oraz europejskie ugrupowania interesów gospodarczych z głównymi siedzibami w Rumunii oraz wszelkie inne osoby fizyczne lub prawne przewidziane w przepisach prawa”.


  Ponadto art. 1 ust. 2 wyżej wspomnianej ustawy stanowi, że „w trakcie prowadzenia działalności lub po jej zakończeniu osoby fizyczne i prawne, o których mowa w ust. 1, wnioskują o dokonanie w tym samym rejestrze wzmianek dotyczących dokumentów i czynności wymagających rejestracji na mocy prawa”.
 1. Udostępnianie informacji wpisanych do rejestru handlowego oraz wydawanie odpisów powiązanych dokumentów odbywa się zgodnie z art. 4 ustawy nr 26/1990 o rejestrze handlowym, ponownie opublikowanej, z późniejszymi zmianami:

„1. Rejestr handlowy jest publicznie dostępny.

2. Biuro rejestru handlowego wydaje, na koszt wnioskodawcy, uwierzytelnione odpisy wpisów dokonanych w rejestrze oraz przedłożonych dokumentów, informacje dotyczące danych zawartych w rejestrze handlowym oraz zaświadczenia potwierdzające zarejestrowanie danego dokumentu lub danej czynności.

3. Istnieje również możliwość złożenia wniosku o wydanie dokumentów, o których mowa w ust. 2, oraz ich otrzymania drogą pocztową.
4. Na stosowny wniosek dokumenty, o których mowa w ust. 1, mogą zostać doręczone w formie elektronicznej wraz z zaawansowanym podpisem elektronicznym, który jest w nie wbudowany, załączony do nich lub logicznie z nimi powiązany.

5. Opłaty za wydanie odpisów lub przekazanie informacji, bez względu na sposób dostarczenia, nie mogą przekraczać kosztów administracyjnych przygotowania takich odpisów lub informacji”.

Skutek prawny dokumentów i czynności podejmowanych przez osoby podlegające obowiązkowi wpisu do rejestru handlowego reguluje art. 5 ustawy nr 26/1990 o rejestrze handlowym, ponownie opublikowanej, z późniejszymi zmianami:

„1. Rejestracja i wzmianki wpisane do rejestru wywierają skutek wobec osób trzecich od daty ich wpisania do rejestru handlowego lub opublikowania w części IV Dziennika Urzędowego Rumunii lub w innej publikacji, jak określono w ustawie.
2. Osoby podlegające obowiązkowi złożenia wniosku o wpis nie mogą dochodzić skuteczności niezarejestrowanych dokumentów lub czynności wobec osób trzecich, chyba że są one w stanie udowodnić, że osoby takie miały wiedzę na temat tych dokumentów lub czynności”.

Co więcej, spółki podlegają w tym kontekście przepisom szczególnym, tj. art. 50–53 ustawy nr 31/1990 o spółkach, ponownie opublikowanej, z późniejszymi zmianami:

Artykuł 50
1. Spółka nie może dochodzić skuteczności wobec osób trzecich dokumentów lub czynności, które nie zostały ujawnione zgodnie z prawem, chyba że jest w stanie udowodnić, że osoby takie miały wiedzę na temat tych dokumentów lub czynności.

2. Wszelkie działania podejmowane przez spółkę przed upływem 16 dnia od publikacji w części IV Dziennika Urzędowego Rumunii postanowienia wydanego przez sędziego rozpatrującego sprawę (obecnie decyzje w sprawie wniosków może podejmować przewodniczący biura rejestru handlowego / osoba wyznaczona przez dyrektora generalnego Krajowego Biura Rejestru Handlowego, zgodnie z zarządzeniem nadzwyczajnym rządu nr 116/2009, z późniejszymi zmianami) nie wywołują skutków prawnych wobec osób trzecich, jeżeli osoby te są w stanie udowodnić, że nie mogły mieć wiedzy na temat takich działań.

Artykuł 51 Osoby trzecie mogą jednak powołać się na nieujawnione dokumenty lub czynności, chyba że ich nieujawnienie unieważnia ich skutek prawny.

Artykuł 52
1. W przypadku rozbieżności między tekstem przedłożonym w biurze rejestru handlowego a tekstem opublikowanym w części IV Dziennika Urzędowego Rumunii lub w prasie spółka nie ma prawa dochodzić skuteczności opublikowanego tekstu wobec osób trzecich.
Osoby trzecie mają prawo dochodzić skuteczności opublikowanego tekstu wobec spółki, chyba że spółka jest w stanie udowodnić, że nie miała wiedzy na temat tekstu przedłożonego w biurze rejestru handlowego”. (Art. 52 w tytule II rozdział IV został zmieniony przez art. I pkt 31 ustawy nr 441/2006 dnia 1 grudnia 2006 r.)

Art. 12 ust. 1 ustawy nr 26/1990 o rejestrze handlowym, ponownie opublikowanej, z późniejszymi zmianami, stanowi:

„1. Rejestr handlowy składa się z rejestru służącego do rejestrowania osób prawnych będących spółkami, spółkami krajowymi lub przedsiębiorstwami krajowymi, przedsiębiorstwami publicznymi, ugrupowaniami interesów gospodarczych, organizacjami spółdzielczymi, spółkami europejskimi, europejskimi ugrupowaniami interesów gospodarczych lub innymi osobami prawnymi wyraźnie wskazanymi w ustawie, których siedziba główna lub dodatkowe biura znajdują się w Rumunii, rejestru służącego do rejestrowania osób prawnych będących spółdzielniami lub spółdzielniami europejskimi, których siedziba główna lub dodatkowe biura znajdują się w Rumunii, oraz rejestru służącego do rejestrowania osób samozatrudnionych, spółek jednoosobowych oraz przedsiębiorstw rodzinnych, których siedziba główna lub dodatkowe biura znajdują się w Rumunii. Rejestry te są prowadzone w postaci systemu elektronicznego” (art. 12 ust. 1 w rozdziale II został zmieniony przez art. I pkt 5 ustawy nr 152/2015 z dnia 16 lipca 2015 r.).

 1. Art. 6 ust. 1 ustawy nr 26/1990 o rejestrze handlowym, ponownie opublikowanej, z późniejszymi zmianami, w związku z art. 1 zarządzenia nadzwyczajnego rządu nr 116/2009 o wprowadzeniu określonych środków dotyczących dokonywania wpisów w rejestrze handlowym, zatwierdzonego ze zmianami ustawą nr 84/2010, stanowi, że „wpisów w rejestrze handlowym dokonuje się na podstawie decyzji przewodniczącego urzędu rejestru handlowego / osoby wyznaczonej przez dyrektora generalnego Krajowego Biura Rejestru Handlowego lub, w stosownych przypadkach, prawomocnego wyroku sądu, z wyjątkiem przypadków, gdy prawo stanowi inaczej”.


  Art. 26 ust. 1 ustawy nr 26/1990 o rejestrze handlowym, ponownie opublikowanej, z późniejszymi zmianami, stanowi, że „datą wpisu w rejestrze handlowym jest dzień, w którym faktycznie dokonano wpisu w rejestrze”.


  Ponadto art. 26 ust. 2 wspomnianego aktu ustawodawczego, w związku z zarządzeniem nadzwyczajnym rządu nr 116/2009, stanowi, że „wpisów w rejestrze handlowym dokonuje się w ciągu 24 godzin od daty wydania decyzji przez przewodniczącego biura rejestru handlowego / osobę wyznaczoną przez dyrektora generalnego Krajowego Biura Rejestru Handlowego, a w przypadku rejestracji przedsiębiorstwa – w ciągu 24 godzin od daty wydania decyzji zezwalającej na rejestrację”.


  Zgodnie z art. 51 ust. 2 ustawy nr 26/1990 o rejestrze handlowym, ponownie opublikowanej, z późniejszymi zmianami, „wpisów w rejestrze handlowym dokonuje się elektronicznie, zarówno w biurach rejestru handlowego przy sądach, jak i w centralnym rejestrze elektronicznym”.


  Więcej informacji można znaleźć Link otworzy się w nowym okniena tej stronie.

Łącza do powiązanych stron internetowych

Oficjalna strona internetowa rumuńskiego Link otworzy się w nowym oknieKrajowego Biura Rejestru Handlowego

Portal e-usług rumuńskiego Link otworzy się w nowym oknieKrajowego Biura Rejestru Handlowego

Powiązane dokumenty

Ustawa nr 26/2012PDF(669 Kb)ro

Zarządzenie nadzwyczajne nr 116/2009PDF(255 Kb)ro

Przepisy wykonawcze z dnia 10 października 2008 r. dotyczące prowadzenia rejestrów handlowychPDF(1034 Kb)ro

Ustawa nr 359/2004PDF(527 Kb)ro


Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Ostatnia aktualizacja: 31/10/2016