Bezárás

MÁR ELÉRHETŐ A PORTÁL BÉTA VERZIÓJA!

Látogasson el az európai igazságügyi portál béta verziójának felületére, és mondja el nekünk, milyennek találja!

 
 

Navigációs útvonal

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Obchodné registre v členských štátoch - Rumunsko

Ez az oldal gépi fordítás eredménye – a fordítás minőségét nem áll módunkban garantálni.

Az értékelés alapján ennek a fordításnak a minősége: nem megbízható

Ön szerint használható ez a fordítás?

V tejto časti nájdete prehľad rumunského obchodného registra, ktorý organizuje ministerstvo spravodlivosti – Úrad národného obchodného registra.


Aké informácie ponúka rumunský obchodný register?

Odkaz sa zobrazí v novom okneRumunský národný úrad pre obchodný register je verejnou inštitúciou s právnou subjektivitou, ktorá je organizovaná pod dohľadom ministerstva spravodlivosti. Musí mať v držbe, organizovať a spravovať centrálny automatizovaný archív obchodných údajov.

Kancelárie obchodného registra sú organizované pod vedením Národného úradu pre obchodný register a pôsobia v Bukurešti a v každej z 41 rumunských žúp. Vedú, organizujú a riadia miestne registre ekonomických subjektov.

V súlade so zákonom č. 26/1990 obchodný register obsahuje informácie o registrovaných povolaniach, a to:

 • podnikateľské subjekty;
 • domáce spoločnosti;
 • domáce spoločnosti
 • autonómne králi;
 • družstvá;
 • družstevné organizácie;
 • hospodárske záujmové skupiny;
 • Európske zoskupenia hospodárskych záujmov;
 • Európske spoločnosti;
 • Európske družstvá;
 • odborníci;
 • individuálne podniky;
 • rodinné podniky a
 • iné fyzické a právnické osoby ustanovené zákonom.

Obchodný register zaznamenáva všetky doklady, skutočnosti, tvrdenia, doklady a totožnosť dotknutých odborníkov, ktorých zápis sa vyžaduje podľa zákona, ako aj všetky ostatné dokumenty alebo dokumenty výslovne stanovené zákonom.

Odkaz sa zobrazí v novom okneWebové sídlo obchodného registra (https://www.onrc.ro/index.php/ro/):

1. dokumenty;
2. informácie, služby štruktúrované v sekciách a službách;
3. informácie o Národnom úrade pre obchodný register a o úradoch pre obchodné registre, ktoré sú spojené s tribunálmi;
4. rôzne reklamné informácie – voľný prístup;
5. formuláre použité v inštitúcii;
6. formality týkajúce sa zápisu do obchodného registra pre každú kategóriu odborníkov a transakcie;
7. štatistické údaje o zaznamenaných operáciách.

 • história inštitúcie
 • sieť PRS
 • formuláre (pre odborníkov atď.) a potrebné formality
 • účtované za služby ONRC
 • služby
 • právne predpisy
 • štatistiky
 • priemer.

Online služby Národného úradu pre obchodný register sú dostupné na Odkaz sa zobrazí v novom okneinternetovom portáli služieb prostredníctvom Sektorového operačného programu „Zvýšenie hospodárskej konkurencieschopnosti“, „Investície do vašej budúcnosti!“ v rámci projektu „Online služby (elektronická verejná správa), ktoré poskytuje NTRO pre podnikateľskú komunitu prostredníctvom špecializovaného portálu“.

Online služby Národného obchodného registra poskytované prostredníctvom portálu služieb sú:

 • Infocert
 • MCOM Online;
 • Overenie dostupnosti názvu spoločnosti a online rezervácie názvu spoločnosti;
 • Predbežné kontroly (overenie dostupnosti a/alebo rezervácie názvu/loga právnickej/fyzickej osoby, individuálneho/rodinného podniku);
 • Záznamy v obchodnom registri a povolenie právnických osôb;
 • Aktualizácia kontaktných údajov spoločností registrovaných v obchodnom registri;
 • Poskytovanie informácií k dnešnému dňu, história spoločnosti, štatistika;
 • Vydávanie dokladov (osvedčenia o zisteniach);
 • Stav prípadu;
 • Oznamuje zloženie obchodného registra;
 • Odkladá žiadosti o zápis do obchodného registra;
 • Zverejňovanie rôznych situácií právnických osôb;
 • Štatistika (transakcie v centrálnom registri obchodu, spoločnosti s zahraničnou majetkovou účasťou);
 • Offline obchodné registre.

Online služba Recom poskytuje tieto informácie o odborníkoch:

 • názov a organizačná forma;
 • identifikačné údaje (poradové číslo v obchodnom registri, jedinečný európsky identifikačný kód, jedinečný registračný kód, registrované sídlo, obchodné kontakty (telefón, fax),
 • registrované sídlo (PE, začiatok platnosti dokladu o založení, dátum skončenia platnosti dokladu o usadení, trvanie sídla);
 • upísané a upísané základné imanie;
 • hlavný predmet podnikania deklarovaný/povolený predajcom alebo dodávateľom;
 • vedľajšie pracovné predmety deklarované/povolené predajcom alebo dodávateľom;
 • identifikačné údaje týkajúce sa pridružených fyzických a právnických osôb;
 • identifikácia správcov;
 • údaje o emblémach;
 • údaje týkajúce sa dcérskych spoločností/filiálok/podjednotiek (sídlo, telefónne číslo);
 • údaje o vedľajších pracoviskách/pracovných miestach (registrované sídlo, telefónne číslo);
 • údaje o prevádzkarňach a/alebo činnostiach povolených v súlade s článkom 15 zákona č. 359/2004;
 • údaje o majetkových právach;
 • údaje o zložení;
 • údaje týkajúce sa aktov, na ktoré sa vzťahuje článok 21 písm. e) až h) zákona č. 26/1990;
 • údaje týkajúce sa iných pohľadávok;
 • údaje zo súvahy (obrat, priemerný počet zamestnancov, hrubý zisk), ak ich poskytlo ministerstvo verejných financií.

Je prístup do rumunského obchodného registra bezplatný?

Informácie, ktoré poskytuje obchodný register, Odkaz sa zobrazí v novom oknesú dostupné online na portáli služieb Národného úradu pre obchodný register. Prístup k informáciám je povolený po registrácii ako používateľ (vytvorenie používateľského mena a hesla), bezplatná prevádzka.

Informácie v registri národného obchodného registra sú štruktúrované podľa ponúkaných služieb. Niektoré informácie sú prístupné bezplatne, iné v súlade s platnými právnymi predpismi.

Spomedzi informácií, ktoré sú k dispozícii, by sme Vám chceli pripomenúť:

 • Všeobecné informácie o príslušných osobách na vykonanie určitých regulovaných činností (odborníci, fyzické osoby, právnické osoby, inštitúcie a verejné orgány atď.), podrobnosti sú k dispozícii na webovej stránke Odkaz sa zobrazí v novom oknehttps://www.onrc.ro/index.php/ro/).
 • Upisovacia zložka online upisovacieho služby Recom online je dostupná po uzavretí zmluvy s príjemcom. Prístup je k dispozícii 24 hodín od roku 24.
 • Elektronické formuláre.
 • Status žiadostí o registráciu v obchodnom registri – bezplatne.
 • Prístup k časti týkajúcej sa rozhodnutí o odložení žiadostí o registráciu v obchodnom registri je bezplatný,
 • Prístup k niektorým verejným informáciám (finančná situácia, likvidácia, zrušenie zo zákona atď.) je bezplatný,

Prístup do všetkých častí webového sídla Odkaz sa zobrazí v novom oknehttps://www.onrc.ro/index.php/ro/ je bezplatný, 24 hodín v roku 24.

Ako vyhľadávať v rumunskom obchodnom registri

Bezplatné informácie v Odkaz sa zobrazí v novom okneonline službe Recom sa môžu vyhľadávať zavedením týchto kritérií:

 • meno odborníka;
 • registračné číslo podniku;
 • jedinečný registračný kód;
 • župa, v ktorej sa nachádza sídlo.

Všeobecné informácie pre záujemcov, ktoré bezplatne ponúka služba Recom online, zahŕňajú:

 • názov odborníka registrovaného v obchodnom registri;
 • registračné číslo podniku;
 • jedinečný európsky identifikačný kód (EUID);
 • jedinečný registračný kód;
 • adresu sídla alebo miesta podnikania;
 • stav firmy (napríklad: prevádzka, likvidácia, likvidácia, konkurz, registrácia, atď.);

História rumunského obchodného registra

Obchodný register bol zriadený v roku 1990 v súlade so zákonom č. 26/1990 Z. z. o obchodnom registri.

Vytvoril sa osobitný portál na poskytovanie nových online služieb podnikateľskému prostrediu a komukoľvek, kto má záujem, portál spustený v druhej polovici roku 2011.

Odkaz sa zobrazí v novom okneCiele Národného úradu pre obchodný register sú:

 • informovanie podnikateľského prostredia, verejných inštitúcií, médií a zainteresovaných osôb o činnostiach vykonávaných v obchodnom registri;
 • skrátenie času potrebného na získanie prístupu k informáciám;
 • zníženie preťaženia v obchodnom registri;
 • skrátenie času potrebného na predloženie registračných dokumentov do obchodného registra;
 • zjednodušenie postupov registrácie odborníkov, poskytovanie finančných informácií a požadovanie informácií a dokumentov;
 • informácie poskytované žiadateľom online a v reálnom čase na údajoch obchodného registra.

Do akej miery sa môžem spoľahnúť na dokumenty v registri?

Rumunský obchodný register funguje a funguje podľa ustanovení zákona č. nr.26/1990 o obchodnom registri, ktorý je znovu uverejnený a doplnený a doplnený. Povolenie na založenie osoby, na ktorú sa vzťahuje povinnosť registrácie v obchodnom registri, registrácia ich činnosti a registrácia v obchodnom registri a akékoľvek zaznamenanie zmien zakladacích listín alebo iných výslovne upravených prvkov, sa vykonáva v súlade s ustanoveniami zákona č. 26/1990, mimoriadneho nariadenia vlády č. nr.116/2009, zákona č. nr.359/2004, ako aj s metodickými pravidlami, podľa ktorých sa obchodné registre uchovávajú, zaznamenávajú a uvoľňujú a ktoré sú schválené vyhláškou ministra spravodlivosti č. 2594/C/2008. Pre každú formu činnosti, pre ktorú je registračná povinnosť stanovená v obchodnom registri, sa vzťahujú osobitné legislatívne akty, pričom hlavné sú tieto: Zákon č. 31/1990, zákon č. nr.1/2005 o organizácii a fungovaní spolupráce, zákon č. 566/2004 o spolupráci v oblasti poľnohospodárstva, Mimoriadne nariadenie vlády č. 44/2008 o vykonávaní hospodárskych činností oprávnenými fyzickými osobami, individuálnymi podnikmi a rodinnými podnikmi, zákon č. 161/2003 o opatreniach na zabezpečenie transparentnosti pri výkone verejnej funkcie, verejných funkcií a podnikateľského prostredia a o predchádzaní a trestaní korupcie.

Ustanovenia vnútroštátneho práva, podľa ktorých sa tretie osoby môžu odvolávať na informácie a dokumenty zapísané v obchodnom registri, ako je stanovené v smernici Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1132 z 14. júna 2017 o určitých aspektoch práva obchodných spoločností, sú takéto:

 1. V súlade s článkom 1 ods. 1 zákona č. nr.26/1990 o obchodnom registri, ktorý bol znovu uverejnený v znení zmien a doplnení, „Pred začatím hospodárskej činnosti sa od týchto fyzických alebo právnických osôb vyžaduje, aby si vyžadovali registráciu alebo prípadne registráciu v obchodnom registri: Oprávnené fyzické osoby, jednotlivé podniky a rodinné podniky, spoločnosti, vnútroštátne spoločnosti a domáce spoločnosti, spoločnosti, národné spoločnosti a vnútroštátne spoločnosti, autonómne spoločnosti, hospodárske záujmové skupiny, družstvá, družstevné organizácie, európske spoločnosti, európske družstvá a európske hospodárske záujmové skupiny, ktoré majú hlavné miesto podnikania v Rumunsku, a iné fyzické a právnické osoby ustanovené zákonom.

  V súlade s článkom 1 ods. 2 uvedeného legislatívneho aktu sú fyzické alebo právnické osoby uvedené v odseku (1) povinné požiadať o zápis do toho istého registra údajov týkajúcich sa aktov a aktov, ktorých zápis je ustanovený
  zákonom. „
 1. Poskytovanie informácií zapísaných v obchodnom registri a vydávanie kópií príslušných dokumentov sa vykonáva v súlade s článkom 4 zákona č. nr.26/1990 o živnostenskom registri v znení neskorších zmien a doplnení:

(1) Obchodný register je verejný.

(2) úrad pre obchodný register je povinný na náklady osoby, ktorá podáva žiadosť, zverejniť informácie, výpisy zo záznamov a overené osvedčenia o údajoch zaznamenané v obchodnom registri, ako aj potvrdenia o tom, že určitý čin alebo skutočnosť je alebo nie je zaregistrovaný, kópie a overené kópie záznamov vyhotovených v registri a v predložených dokumentoch, za ktoré sa účtuje poplatok.

(3) Dokumenty uvedené v odseku (2) môžu byť požadované a vydané korešpondenčne.

(4) Dokumenty uvedené v odseku (2) v elektronickej forme, ktoré obsahujú, spojené alebo logicky súvisia s predĺženým elektronickým podpisom, môžu byť vyžiadané a vydané elektronickými prostriedkami prostredníctvom online portálu služieb Národného úradu pre obchodný register, ako aj prostredníctvom systému elektronického jednotného kontaktného miesta (JKM) v súlade s mimoriadnym nariadením vlády č. 49/2009 o slobode poskytovateľov služieb usadiť sa a o slobode poskytovať služby v Rumunsku, ktoré bolo schválené so zmenami a doplneniami zákonom č. 68/2010.

(5) Poplatky účtované za uvoľnenie kópií a/alebo informácií nesmú bez ohľadu na spôsob poskytovania presiahnuť administratívne náklady spojené s ich uvoľňovaním.

Článok 4 ods. 1

(1) elektronické kópie dokumentov a informácií uvedených v článku 4 sa sprístupnia verejnosti a prostredníctvom systému prepojenia obchodných registrov na náklady žiadateľa.

(2) Výška poplatkov účtovaných za dodanie kópií a/alebo informácií z obchodného registra systémom prepojenia obchodných registrov nepresiahne príslušné administratívne náklady.

Vykonateľnosť aktov a skutočností osôb, na ktoré sa vzťahuje povinnosť zápisu do obchodného registra, sa vykonáva v súlade s článkom 5 zákona č. 26/1990 o obchodnom registri, ktorý je znovu uverejnený a zmenený a doplnený:

(1) Registračné údaje a zápisy sa môžu uplatňovať voči tretím osobám s účinnosťou odo dňa zápisu do obchodného registra alebo od ich uverejnenia v Úradnom vestníku Rumunskej republiky, v jeho časti IV alebo v inej publikácii, ak sa tak ustanovuje v právnych predpisoch.
(2) Osoba, od ktorej sa vyžaduje, aby požiadala o registráciu, nebráni tretím stranám v konaní, pokiaľ sa im nezistia prostredníctvom nezapísaných aktov, pokiaľ im nie sú známe.
(3) Národný úrad pre obchodný register uverejní na svojej webovej stránke a na portáli služieb elektronickej pošty a nezverejní na Európskom portáli elektronickej justície aktuálne informácie o vnútroštátnom práve, pokiaľ ide o oznamovanie a vykonateľnosť dokumentov, skutočností a údajov voči tretím osobám, ktoré podliehajú povinnosti registrovať sa v obchodnom registri.“

Okrem toho v článkoch 50 až 53 zákona č. 31/1990 o práve obchodných spoločností, ktorý bol znovu uverejnený v znení zmien a doplnení, sa nachádzajú tieto osobitné ustanovenia:

Článok
50 ods. 1 aktov alebo aktov, pre ktoré nebola uverejnená reklama stanovená zákonom, sa nesmie uplatniť voči tretím osobám, pokiaľ spoločnosť nepreukáže, že o nich vedela.

(2) Operácie, ktoré spoločnosť vykonala pred 16. dňom po dátume uverejnenia v Úradnom vestníku Rumunskej republiky (časť IV) na záver povereného sudcu (ku dňu tohto vyrovnania patrí riaditeľovi Kancelárie obchodného registra/osobe vymenovanej generálnym riaditeľom Národného obchodného registra v súlade s mimoriadnym nariadením vlády č. nr.116/2009 v znení zmien a doplnení), sa nemožno dovolávať voči tretím osobám, ktoré preukážu, že sa s nimi nemohli oboznámiť.

Článok 51
sa však môže odvolávať na akty alebo skutočnosti, v súvislosti s ktorými sa reklama nevykonala, okrem prípadov, keď vynechanie reklamy nie je účinné
.

Článok
52 ods. 1 V prípade rozdielu medzi textom uloženým v obchodnom registri a znením uverejneným v Úradnom vestníku Rumunska, v jeho časti IV alebo v tlači, nesmie spoločnosť voči tretím stranám namietať voči uverejneným textom. Tretie strany môžu presadzovať uverejnený text voči spoločnosti, pokiaľ spoločnosť nemôže dokázať, že vedela o texte predloženom Úradu pre obchodné registre.

V súlade s článkom 12 ods. 1 zákona č. 26/1990 o obchodnom registri, ktorý bol opätovne uverejnený, v znení zmien a doplnení,

(1) Obchodný register pozostáva z registra na registráciu právnických osôb registrovaných spoločností, vnútroštátnych spoločností a spoločností, autonómnych regii, hospodárskych záujmových skupín, družstevných organizácií, európskych spoločností, európskych hospodárskych záujmových skupín, iných právnických osôb výslovne stanovených zákonom, s ústredím alebo sekundárnymi prevádzkarňami v Rumunsku, registra registrácie právnických osôb registrovaných družstiev a európskych družstiev s ústredím alebo so sekundárnymi prevádzkarňami v Rumunsku a registra registrácie fyzických osôb, ktorým bolo udelené povolenie, jednotlivých podnikov a rodinných podnikov v Rumunsku. Takéto záznamy sa uchovávajú v počítačovom systéme.

 1. Podľa článku 6 ods. 1 zákona č. nr.26/1990 o obchodnom registri v znení zmien a doplnení v spojení s článkom 1 mimoriadneho nariadenia vlády č. nr.116/2009 o ustanovení opatrení týkajúcich sa činnosti registrácie v obchodnom registri, schválenej na základe zmien a doplnení zákona č. nr.84/2010 v znení zmien a doplnení, sa rozhoduje na základe uznesenia riaditeľa Kancelárie pre obchodný register/osoby určenej generálnym riaditeľom Národného obchodného registra, prípadne na základe právoplatného súdneho rozhodnutia, pokiaľ zákon nestanovuje inak.

  Podľa článku 26 ods. 1 zákona č. nr.26/1990 o obchodnom registri, ktorý bol opätovne uverejnený v znení zmien a doplnení, „dátumom zápisu do obchodného registra je dátum skutočného zápisu do obchodného registra.

  „> V súlade s článkom 26 ods. 2 uvedeného legislatívneho aktu v spojení s mimoriadnym nariadením vlády č. nr.116/2009 sa zápis v obchodnom registri prevádzkuje do 24 hodín od dátumu uznesenia riaditeľa Kancelárie obchodného registra/osoby určenej generálnym riaditeľom Národného obchodného registra a v prípade registrácie do 24 hodín od dátumu
  uznesenia
  o schválení registrácie.

V súlade s článkom 51 ods. 2 zákona č. nr.26/1990 o obchodnom registri v znení neskorších zmien a doplnení sa „Registrácie v obchodnom registri vykonávajú elektronicky na úrovni úradov registra, ako aj na úrovni počítačového centrálneho registra.

Viac informácií nájdete Odkaz sa zobrazí v novom oknetu.

Relevantné odkazy

Odkaz sa zobrazí v novom okneOficiálna webová stránka rumunského obchodného registra

Odkaz sa zobrazí v novom okneOnline portál služieb rumunského Národného úradu pre obchodný register

Príslušné dokumenty

Zákon č. 26/1990PDF (669 Kb)EN

Správny rozkaz č. 116/2009PDF (255 Kb)EN

Podrobné pravidlá týkajúce sa vedenia obchodných registrovPDF (1034 Kb) z 10. októbra 2008EN

Zákon č. 359/2004PDF (527 Kb)EN


Toto je strojový preklad obsahu. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.

Posledná aktualizácia: 13/08/2019