Uždaryti

JAU VEIKIA PORTALO BETA VERSIJA!

Apsilankykite beta versijos Europos e. teisingumo portale ir išsakykite, ką apie jį manote!

 
 

Naršymo kelias

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Rejestry handlowe w państwach członkowskich - Rumunia

Šis puslapis išverstas mašininio vertimo priemone ir jo kokybė negali būti užtikrinta.

Šio vertimo kokybė: nepatikima

Ar šis vertimas Jums naudingas?

W niniejszej części przedstawiono w zarysie rumuński rejestr handlowy zorganizowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości – Krajowy Urząd Rejestru Handlowego.


Jakie informacje można znaleźć w rumuńskim rejestrze handlowym?

Link otworzy się w nowym oknieRumuński Krajowy Rejestr Handlu jest instytucją publiczną posiadającą osobowość prawną, zorganizowaną z upoważnienia Ministerstwa Sprawiedliwości. Zarząd organizuje, organizuje centralne komputerowe repozytorium transakcji i zarządza nim.

Biura Rejestru Handlowego są organizowane pod zwierzchnictwem Krajowego Rejestru Handlowego i działają w Bukareszcie i w każdym z 41 okręgów rumuńskich. Prowadzą lokalne rejestry działalności gospodarczej, organizują je i zarządzają nimi.

Zgodnie z ustawą nr 26/1990 rejestr działalności gospodarczej zawiera informacje dotyczące zarejestrowanych specjalistów, a mianowicie:

 • ekspozycje wobec przedsiębiorstw,
 • przedsiębiorstwa krajowe;
 • przedsiębiorstwa krajowe
 • pojazdów autonomicznych;
 • spółdzielnie;
 • organizacje spółdzielcze;
 • grupy interesu gospodarczego;
 • Europejskie ugrupowania interesów gospodarczych;
 • Spółki europejskie;
 • Spółdzielni europejskich;
 • specjaliści;
 • poszczególne przedsiębiorstwa;
 • przedsiębiorstwa rodzinne oraz
 • inne osoby fizyczne i prawne przewidziane ustawą.

Rejestr handlowy rejestruje wszystkie dokumenty, fakty, roszczenia, dokumenty i tożsamość zainteresowanych specjalistów, których rejestracja jest wymagana przez prawo oraz wszelkie inne dokumenty lub dokumenty wyraźnie przewidziane przez prawo.

Link otworzy się w nowym oknieStrona rejestru handlowego (https://www.onrc.ro/index.php/ro/):

1) dokumentów;
2. informacji, usług zorganizowanych w sekcjach i usługach;
3. informacje na temat Biura Krajowego Rejestru Handlowego oraz biur rejestru handlowego przy trybunałach;
4. różnych informacji reklamowych – bezpłatny dostęp;
5) formularzy stosowanych w instytucji;
6. formalności związanych z wpisem do rejestru handlowego każdej kategorii specjalistów i transakcji;
7. dane statystyczne dotyczące zarejestrowanych operacji.

 • historia instytucji
 • sieć CRS
 • formularze (dla specjalistów itp.) i niezbędne formalności
 • pobierane za usługi ONRC
 • usług
 • prawodawstwo
 • statystyki
 • średnia.

Usługi internetowe Urzędu Krajowego Rejestru Handlowego są dostępne w Link otworzy się w nowym oknieinternetowym portalu usług, w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Zwiększenie konkurencyjności gospodarczej”, „Inwestycje na rzecz Państwa przyszłości!” w ramach projektu „Usługi online (e-administracja) świadczone na rzecz społeczności przedsiębiorców za pośrednictwem specjalnego portalu”.

Usługi internetowe Biura Krajowego Rejestru Handlowego świadczone za pośrednictwem portalu usług to:

 • Infoocert
 • RECOM Online;
 • Weryfikacja dostępności nazwy firmy i internetowej rezerwacji nazwy przedsiębiorstwa;
 • Kontrole wstępne (weryfikacja dostępności lub rezerwacja nazwy/logo osoby prawnej/fizycznej, przedsiębiorstwa/przedsiębiorstwa rodzinnego);
 • Rejestrów w rejestrze działalności gospodarczej i zezwoleń dla osób prawnych;
 • Aktualizację danych kontaktowych spółek zarejestrowanych w rejestrze działalności gospodarczej;
 • Dotychczasowe informacje, historia społeczeństwa, statystyki;
 • Wydawanie dokumentów (świadectw wyników);
 • Status sprawy;
 • Powiadomienie Rejestru Handlowego;
 • Rezolucje odraczające wnioski o rejestrację w rejestrze handlowym;
 • Jawność różnych sytuacji osób prawnych;
 • Statystyki (transakcje w centralnym rejestrze handlowym, przedsiębiorstwa z udziałem kapitału zagranicznego);
 • Elektroniczne rejestry działalności (off-line).

Usługa internetowa Recom zawiera następujące informacje na temat specjalistów:

 • nazwa i forma organizacyjna;
 • informacje identyfikacyjne (numer zlecenia w rejestrze działalności gospodarczej, niepowtarzalny identyfikator europejski, niepowtarzalny kod rejestracyjny, adres siedziby, kontakty biznesowe (telefon, faks);
 • siedziba statutowa (PE, data wygaśnięcia dowodu ustalenia siedziby, data wygaśnięcia dowodu ustalenia siedziby, czas trwania siedziby);
 • subskrybowany i subskrybowany kapitał zakładowy;
 • główny przedmiot działalności zadeklarowanego/zatwierdzonego przez sprzedawcę lub dostawcę;
 • wtórne obiekty robocze zgłoszone/zatwierdzone przez sprzedawcę lub dostawcę;
 • dane identyfikacyjne odnoszące się do powiązanych osób fizycznych i prawnych;
 • dane identyfikacyjne administratorów;
 • dane o godeł;
 • dane dotyczące jednostek zależnych/oddziałów/jednostek podjednostek (siedziba statutowa, telefon);
 • dane dotyczące wtórnych miejsc pracy/miejsc pracy (siedziba statutowa, telefon);
 • dane dotyczące zakładów lub działalności, na które udzielono zezwolenia zgodnie z art. 15 ustawy nr 359/2004;
 • dane dotyczące praw własności;
 • dane dotyczące składu;
 • dane dotyczące czynów, o których mowa w art. 21 lit. e) – h) ustawy nr 26/1990;
 • dane odnoszące się do innych roszczeń;
 • dane bilansowe (obrót, średnia liczba pracowników, zysk brutto), jeśli zostało przekazane przez Ministerstwo Finansów Publicznych.

Czy dostęp do rumuńskiego rejestru handlowego jest bezpłatny?

Informacje przekazane w rejestrze handlowym Link otworzy się w nowym okniesą dostępne w internecie na portalu usług Urzędu Krajowego Rejestru Handlowego. Dostęp do informacji jest dozwolony po zarejestrowaniu się jako użytkownik (utworzenie identyfikatora użytkownika i hasła), swobodne działanie.

Informacje zawarte w rejestrze Krajowego Rejestru Handlowego są uporządkowane według oferowanych usług. Dostęp do niektórych informacji można uzyskać bezpłatnie, inne, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wśród dostępnych informacji pragniemy przypomnieć, że:

 • Informacje ogólne dotyczące wykonywania przez zainteresowane osoby niektórych działań regulowanych, w stosownych przypadkach (osoby fizyczne, osoby fizyczne, osoby prawne, instytucje i organy publiczne itd., dane dostępne na stronie internetowej Link otworzy się w nowym okniehttps://www.onrc.ro/index.php/ro/).
 • Udział w subskrypcji na usługi subskrypcji online w recepcji jest dostępny po zawarciu umowy z beneficjentem. Dostęp do niego wynosi 24 godzin począwszy od 24 r.
 • Formularze elektroniczne.
 • Status wniosku o wpis do rejestru handlowego – bezpłatny.
 • Dostęp do sekcji dotyczącej odroczenia wniosków o rejestrację złożonych do rejestru handlowego jest bezpłatny;
 • Dostęp do niektórych publicznie dostępnych informacji (sprawozdania finansowe, informacje o dobrowolnym rozwiązaniu podmiotu, informacje o rozwiązaniu podmiotu z mocy ustawy itd.) jest bezpłatny;

Dostęp do wszystkich części strony internetowej Link otworzy się w nowym okniehttps://www.onrc.ro/index.php/ro/ jest bezpłatny, 24 godziny w 24 r.

W jaki sposób przeszukiwać rumuński rejestr działalności gospodarczej?

Bezpłatne informacje dostępne w Link otworzy się w nowym oknieserwisie Recom można wyszukiwać poprzez wprowadzenie następujących kryteriów:

 • imię i nazwisko specjalisty;
 • numer w rejestrze działalności gospodarczej;
 • niepowtarzalny kod rejestracji;
 • okręg, w którym znajduje się siedziba statutowa.

Ogólne informacje dla zainteresowanych osób, oferowane bezpłatnie przez serwis informacyjny, obejmują:

 • nazwisko osoby zarejestrowanej w rejestrze działalności gospodarczej;
 • numer w rejestrze działalności gospodarczej;
 • Europejski niepowtarzalny identyfikator (EUID);
 • niepowtarzalny kod rejestracji;
 • adres siedziby lub miejsca prowadzenia działalności;
 • stan przedsiębiorstwa (na przykład: obsługa, likwidacja, likwidacja, upadłość, wyrejestrowanie itp.);

Historia rumuńskiego rejestru handlowego

Rejestr działalności gospodarczej został utworzony w 1990 r. zgodnie z ustawą nr 26/1990 w sprawie rejestru handlowego.

Utworzono specjalny portal oferujący nowe usługi online dla środowiska biznesowego i dla wszystkich zainteresowanych stron, portal uruchomiony w drugiej połowie 2011 r.

Link otworzy się w nowym oknieCele Biura Krajowego Rejestru Handlowego są następujące:

 • informowanie środowiska biznesowego, instytucji publicznych, mediów i zainteresowanych osób o działaniach prowadzonych w rejestrze działalności gospodarczej;
 • skrócenie czasu potrzebnego na uzyskanie dostępu do informacji;
 • zmniejszenie zagęszczenia ruchu w rejestrze handlowym;
 • skrócenie czasu potrzebnego na złożenie dokumentów rejestracyjnych do rejestru działalności gospodarczej;
 • uproszczenie procedur rejestracji specjalistów, dostarczanie informacji finansowych oraz zwracanie się o informacje i dokumenty;
 • informacje dla wnioskodawców w internecie i w czasie rzeczywistym na temat danych z rejestru działalności gospodarczej.

W jakim stopniu można polegać na dokumentach znajdujących się w rejestrze?

Rumuński rejestr handlowy jest zorganizowany i funkcjonuje zgodnie z przepisami ustawy nr nr.26/1990 w sprawie rejestru handlowego, ponownie opublikowanego, ze zmianami i uzupełnieniami. Zezwolenie na utworzenie osób objętych obowiązkiem wpisu do rejestru handlowego, ich funkcjonowaniem i rejestracją w rejestrze handlowym, jak również rejestrowanie zmian w dokumentach założycielskich lub inne elementy wyraźnie przewidziane, są przeprowadzane zgodnie z przepisami ustawy nr 26/1990, nadzwyczajnego rozporządzenia rządu nr nr.116/2009, ustawy nr nr.359/2004, a także zasad metodologicznych dotyczących sposobu prowadzenia, rejestrowania i udostępniania rejestrów przedsiębiorstw, zatwierdzonego rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości nr 2594/C/2008. Elementy specyficzne dla każdego rodzaju działalności, w odniesieniu do których obowiązek rejestracji jest przewidziany w rejestrze działalności gospodarczej, są regulowane przez specjalne akty ustawodawcze, z których najważniejsze są następujące: Ustawa nr 31/1990, ustawa nr nr.1/2005 o organizacji i funkcjonowaniu współpracy, ustawa nr 566/2004 o współpracy w dziedzinie rolnictwa, rozporządzenie w sprawie nadzwyczajnego rozporządzenia rządu nr 44/2008 w sprawie prowadzenia działalności gospodarczej przez uprawnione osoby fizyczne, indywidualne przedsiębiorstwa i przedsiębiorstwa rodzinne, ustawa nr 161/2003 w sprawie środków mających na celu zapewnienie przejrzystości w wykonywaniu funkcji publicznych, funkcji publicznych i otoczenia biznesowego oraz zapobieganie korupcji i jej karanie.

Przepisy prawa krajowego, zgodnie z którymi osoby trzecie mogą opierać się na informacjach i dokumentach wpisanych do rejestru handlowego, jak przewidziano w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1132 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie niektórych aspektów prawa spółek, są następujące:

 1. Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy nr nr.26/1990 o rejestrze handlowym, z późniejszymi zmianami, „przed rozpoczęciem działalności gospodarczej, od następujących osób fizycznych lub prawnych wymaga się rejestracji lub, w stosownych przypadkach, rejestracji w rejestrze handlowym: Osoby fizyczne posiadające zezwolenie, indywidualne przedsiębiorstwa i przedsiębiorstwa rodzinne, spółki, spółki krajowe i spółki krajowe, spółki, spółki krajowe i spółki krajowe, spółki autonomiczne, grupy interesów gospodarczych, spółdzielnie, organizacje spółdzielcze, spółki europejskie, europejskie spółdzielnie i europejskie grupy interesu gospodarczego, których główne miejsce prowadzenia działalności znajduje się w Rumunii, a także inne osoby fizyczne i prawne, o których mowa w pkt (1).”.

  ponadto, zgodnie z art. 1 ust. 2 wyżej wymienionego aktu ustawodawczego, osoby fizyczne lub prawne, o których mowa w pkt, są zobowiązane do złożenia wniosku o wpis do tego samego rejestru danych dotyczących czynów i czynów, których rejestracja jest przewidziana przez
  prawo. „
 1. Udostępnienie informacji wpisanych do rejestru handlowego oraz wydanie kopii odpowiednich dokumentów następuje zgodnie z art. 4 ustawy nr nr.26/1990 w sprawie rejestru handlowego, z późniejszymi zmianami:

(1) Rejestr handlowy jest jawny.

(2) Urząd Rejestru Handlowego jest zobowiązany do zwolnienia, na koszt osoby składającej wniosek, informacji, wyciągów z rejestru i poświadczonych świadectw danych zapisanych w rejestrze handlowym, a także świadectw potwierdzających, że dany czyn lub fakt jest zarejestrowany, kopie i poświadczone za zgodność z oryginałem kopie nagrań dokonanych w rejestrze, jak również dokumenty, za które pobiera się opłaty.

(3) Dokumenty, o których mowa w pkt (2), mogą być wymagane i wydane na podstawie korespondencji.

(4) Dokumenty, o których mowa w pkt (2), mogą być przesyłane drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu internetowego służb rejestru handlowego, a także za pośrednictwem systemu elektronicznego pojedynczego punktu kontaktowego (PPK), zgodnie z nadzwyczajnym rozporządzeniem rządu nr 49/2009 w sprawie swobody przedsiębiorczości usługodawców i swobody świadczenia usług w Rumunii, zatwierdzonym ze zmianami przez ustawę nr 68/2010.

(5) Opłaty pobierane za udostępnienie kopii lub informacji, niezależnie od sposobu świadczenia, nie mogą przekraczać kosztów administracyjnych związanych z ich zwolnieniem.

Art. 4 1

(1) Elektroniczne kopie dokumentów i informacji, o których mowa w art. 4, są udostępniane publicznie oraz za pośrednictwem systemu integracji rejestrów przedsiębiorstw na koszt wnioskodawcy.

(2) Poziom opłat pobieranych za kopie lub informacje z rejestru działalności gospodarczej za pośrednictwem systemu integracji rejestrów przedsiębiorstw nie może przekraczać związanych z tym kosztów administracyjnych.

Wykonalność czynów i czynów osób podlegających obowiązkowi wpisu do rejestru handlowego jest przeprowadzana zgodnie z art. 5 ustawy nr 26/1990 w sprawie rejestru handlowego, ponownie opublikowanego, z późniejszymi zmianami i uzupełnieniami:

(1) Rejestracja i wpisy mogą być stosowane wobec osób trzecich ze skutkiem od daty ich wpisu do rejestru handlowego lub od daty ich publikacji w Dzienniku Urzędowym Rumunii, część IV, lub w innej publikacji, jeżeli tak stanowi prawo.
(2) Osoba, od której wymagane jest złożenie wniosku o rejestrację, nie stoi na przeszkodzie działaniom osób trzecich, o ile nie są im znane.
(3) Urząd Krajowego Rejestru Handlowego publikuje na swojej stronie internetowej i w portalu usług online i przedkłada do publikacji na europejskim portalu „e-Sprawiedliwość” aktualne informacje na temat prawa krajowego w zakresie reklamy i wykonalności względem osób trzecich dokumentów, faktów i informacji dotyczących osób objętych obowiązkiem wpisu do rejestru handlowego”.

Ponadto w art. 50 – 53 ustawy nr 31/1990 w sprawie prawa spółek, ponownie opublikowanej z późniejszymi zmianami, istnieją szczególne przepisy w tym zakresie:

Nie można powoływać się przeciwko osobom trzecim na akty lub
akty, w odniesieniu do których nie opublikowano ogłoszenia przewidzianego w ustawie, chyba że spółka udowodni, że wiedziała o nich.

(2) Nie można powoływać się wobec osób trzecich, które udowodnią, że nie mogły się z nimi zapoznać, czynności przeprowadzone przez spółkę przed 16. dniem po dacie publikacji w Dzienniku Urzędowym Rumunii, część IV, stanowiska sędziego delegowanego (na dzień ugody należy do Dyrektora Urzędu Rejestru Handlowego/osoby mianowanej przez Dyrektora Generalnego Krajowego Rejestru Handlowego, z późniejszymi zmianami).

Jednakże art. 51,
strony trzecie mogą powoływać się na akty lub okoliczności faktyczne, w odniesieniu do których reklama nie została dokonana, chyba że pominięcie tej reklamy nie wywołuje skutków prawnych
.

Art.
52 ust. 1 W przypadku rozbieżności między tekstem złożonym w Urzędzie Rejestru Handlowego a tekstem opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Rumunii, część IV, lub w prasie, przedsiębiorstwo nie może sprzeciwić się publikacji. Osoby trzecie mogą egzekwować opublikowany tekst przeciwko przedsiębiorstwu, chyba że udowodni, że zapoznał się z tekstem przedłożonym Urzędowi Rejestru Handlowego.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy nr 26/1990 w sprawie rejestru handlowego, z późniejszymi zmianami,

(1) Rejestr działalności gospodarczej składa się z rejestru rejestracji zarejestrowanych osób prawnych, spółek krajowych i spółek, niezależnych regii, grup interesów gospodarczych, spółdzielni, spółek europejskich, europejskich grup interesu gospodarczego, innych podmiotów prawnych wyraźnie przewidzianych w przepisach prawa, siedziby zarządu lub zakładów wtórnych w Rumunii, rejestru rejestracji osób prawnych zarejestrowanych spółdzielni i spółdzielni europejskich posiadających siedziby zarządu lub zakłady wtórne w Rumunii, a także rejestru rejestracji osób fizycznych upoważnionych, indywidualnych przedsiębiorstw i przedsiębiorstw rodzinnych posiadających siedzibę lub zakłady wtórne w Rumunii. Dokumentacja ta jest przechowywana w systemie komputerowym.

 1. Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy nr nr.26/1990 w sprawie rejestru handlowego, z późniejszymi zmianami, w związku z art. 1 zarządzenia nadzwyczajnego nr nr.116/2009 w sprawie ustanowienia środków odnoszących się do działalności w zakresie rejestracji w rejestrze handlowym, zatwierdzonej ze zmianami i uzupełnienia ustawą nr nr.84/2010 ze zmianami, dokonuje się na podstawie uchwały Dyrektora Urzędu Rejestru Handlowego/osoby wyznaczonej przez Dyrektora Generalnego Krajowego Rejestru Handlowego lub, w zależności od przypadku, prawomocnego orzeczenia sądu, chyba że ustawa stanowi inaczej.
  Zgodnie z
  art. 26 ust. 1 ustawy nr nr.26/1990 w sprawie rejestru handlowego, z późniejszymi zmianami, „datą rejestracji w rejestrze handlowym jest data, w której dokonano wpisu do rejestru”

  . > Ponadto, zgodnie z art. 26 ust. 2 wyżej wymienionego aktu ustawodawczego w związku z nadzwyczajnym rozporządzeniem rządu nr nr.116/2009, rejestracja w rejestrze handlowym jest dokonywana w ciągu 24 godzin od daty wydania orzeczenia dyrektora Biura Rejestru Handlowego/osoby wyznaczonej przez Dyrektora Generalnego Krajowego Rejestru Handlowego, a w przypadku rejestracji osoby zawodowej – w ciągu 24 godzin od daty wydania
  uchwały
  upoważniającej do rejestracji.

Zgodnie z art. 51 ust. 2 ustawy nr nr.26/1990 w sprawie rejestru handlowego, z późniejszymi zmianami, „Rejestracje w rejestrze handlowym są prowadzone w formie elektronicznej, zarówno na poziomie urzędów rejestru handlowego, znajdujących się w sądach, jak i na poziomie skomputeryzowanego centralnego rejestru.

Więcej informacji można znaleźć Link otworzy się w nowym oknietutaj.

Przydatne linki

Link otworzy się w nowym oknieOficjalna strona rumuńskiego rejestru działalności gospodarczej

Link otworzy się w nowym oknieInternetowy serwis Krajowego Rejestru Handlowego Rumuńskiego Krajowego Rejestru Handlowego

Istotne dokumenty

Ustawa nr 26/1990PDF (669 Kb)PL

Zarządzenie nr 116/2009PDF (255 Kb)PL

Szczegółowe zasady dotyczące prowadzenia rejestrów przedsiębiorstwPDF (1034 Kb) z dnia 10 października 2008 r.PL

Ustawa nr 359/2004PDF (527 Kb)PL


Ta wersja treści strony została przetłumaczona maszynowo. Autorzy tej strony nie ponoszą odpowiedzialności za jakość tłumaczenia maszynowego.

Ostatnia aktualizacja: 13/08/2019