Uždaryti

JAU VEIKIA PORTALO BETA VERSIJA!

Apsilankykite beta versijos Europos e. teisingumo portale ir išsakykite, ką apie jį manote!

 
 

Naršymo kelias

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Įmonių registrai valstybėse narėse - Rumunija

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (rumunų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.

 

Oficialaus vertimo rodoma kalba nėra.
Čia galite susipažinti su šio teksto vertimu, atliktu mašininio vertimo priemone. Turėkite omenyje, kad jis skirtas tik padėti suprasti tekstą. Šio puslapio savininkas neprisiima jokios atsakomybės dėl šio mašininio vertimo priemone išversto teksto kokybės.

Šioje skiltyje pateikiama bendra informacija apie Rumunijos įmonių registrą, kurį tvarko Teisingumo ministerijos Nacionalinis įmonių registro biuras


Kokia informacija kaupiama Rumunijos įmonių registre?

Rumunijos Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasNacionalinis įmonių registro biuras yra Teisingumo ministerijai pavaldi juridinio asmens teises turinti valdžios institucija. Biuras atsako už centrinio kompiuterizuoto įmonių registro tvarkymą, organizavimą ir valdymą.

Nacionaliniam įmonių registro biurui yra pavaldūs įvairūs Bukarešte ir kiekvienoje iš 41 Rumunijos apskričių veikiantys įmonių registro biurai. Jie atsako už vietos įmonių registrų tvarkymą, organizavimą ir valdymą.

Pagal įstatymą Nr. 26/1990 įmonių registre kaupiama informacija, susijusi su toliau nurodytais į registrą įrašytais komercinės veiklos subjektais:

 • bendrovėmis;
 • nacionalinėmis įmonėmis;
 • nacionalinėmis bendrovėmis;
 • viešomis korporacijomis;
 • kooperatinėmis bendrovėmis;
 • kooperatinėmis organizacijomis;
 • finansų įstaigomis;
 • ekonominių interesų grupėmis;
 • Europos ekonominių interesų grupėmis;
 • Europos bendrovėmis;
 • Europos kooperatinėmis bendrovėmis;
 • individualios komercinės veiklos subjektais;
 • individualiosiomis įmonėmis;
 • šeimos įmonėmis ir
 • kitais asmenimis, kurie yra aiškiai nurodyti įstatyme.

Įmonių registre registruojami visi atitinkami komercinės veiklos subjektų dokumentai, aktai, įrašai ir tapatybės dokumentai, kuriuos reikalaujama įregistruoti pagal įstatymą, ir visi kiti įstatyme aiškiai nurodyti aktai ir dokumentai.

Įmonių registro svetainėje (Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttps://www.onrc.ro/index.php/en/) pateikiama:

1. dokumentai;
2. informacija ir paslaugos, suskirstytos pagal skyrius ir paslaugas;
3. informacija apie Nacionalinį įmonių registro biurą ir prie teismų priskirtus įmonių registro biurus;
4. įvairaus pobūdžio vieša informacija – prieiga nemokama;
5. institucijoje naudojamos formos;
6. registracijos įmonių registre formalumai, taikomi kiekvienai bendrovių ir operacijų kategorijai;
7. įregistruotų operacijų statistiniai duomenys.

 • Institucijos istorija
 • ORC (Įmonių registro biuras) tinklas
 • Formos (skirtos komercinės veiklos subjektams ir pan.) ir oficialūs reikalavimai
 • Už ONRC (Nacionalinio įmonių registro biuro) paslaugas mokamos rinkliavos ir mokesčiai
 • Paslaugos
 • Teisės aktai
 • Statistiniai duomenys
 • Žiniasklaida

Įmonių registro teikiamos internetinės paslaugos teikiamos per Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasNacionalinio įmonių registro biuro e. paslaugų portalą, kuris sukurtas įgyvendinus projektą „Nacionalinio įmonių registro biuro per specialų portalą verslo bendruomenei teikiamos internetinės (e. valdžios) paslaugos“.

Nacionalinis įmonių registro biuras per e. paslaugų portalą teikia toliau nurodytas paslaugas:

 • „Recom online“;
 • preliminarūs patikrinimai (juridinių ar fizinių asmenų, individualiųjų įmonių ar šeimos įmonių pavadinimo ar logotipo prieinamumas ar rezervacija);
 • registracija įmonių registre;
 • įmonių registre įregistruotų bendrovių kontaktinių duomenų atnaujinimas;
 • aktualios informacijos apie ankstesnę bendrovės veiklą ir statistinių duomenų teikimas;
 • dokumentų (pažymėjimų) išdavimas;
 • statuso patvirtinimas;
 • informavimas apie įmonių registrui pateiktas paraiškas;
 • sprendimai atidėti įmonių registrui pateiktų paraiškų nagrinėjimą;
 • statistiniai duomenys (centriniame įmonių registre vykdomos operacijos, užsienio kapitalo įmonės).

Naudojantis „Recom online“ paslauga galima gauti toliau nurodytą informaciją apie:

 • pavadinimą;
 • registruotąją būstinę;
 • unikalų registracijos numerį;
 • įmonių registro numerį;
 • įmonės statusą;
 • telefoną;
 • telefaksą;
 • faksą;
 • pasirašytąjį ir apmokėtąjį kapitalą;
 • komercinės veiklos subjekto deklaruotą pagrindinę veiklą;
 • komercinės veiklos subjekto deklaruotą papildomą veiklą;
 • duomenis, susijusius su nariais, fiziniais arba juridiniais asmenimis (adresas, registruotoji būstinė, kapitalas, turimų akcijų skaičius ir rūšis, narių, kurie yra fiziniai asmenys, gimimo data ir vieta, asmens tapatybės numeriai ir (arba) unikalūs registracijos numeriai);
 • duomenis, susijusius su administratoriais (adresas, registruotoji būstinė, pilietybė, gimimo data ir vieta, įgaliojimai);
 • duomenis, susijusius su filialais ir padaliniais (registruotoji būstinė, telefonas);
 • duomenis, susijusius su papildomais filialais (registruotoji būstinė, telefonas);
 • duomenis, susijusius su balansu (pelnas, vidutinis darbuotojų skaičius, grynasis pelnas), kai tokia informacija yra prieinama.

Ar prieiga prie Rumunijos įmonių registro yra nemokama?

Su įmonių registre pateikiama informacija galima susipažinti Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasinternete per Nacionalinio įmonių registro biuro e. paslaugų portalą. Prieiga suteikiama prisiregistravusiems naudotojams (sukūrusiems naudotojo vardą ir slaptažodį) po to, kai, pateikus paraišką, už kurią reikia sumokėti mokestį, su klientu sudaroma sutartis.

 • Asmenys (komercinės veiklos subjektai, fiziniai asmenys, juridiniai asmenys, valdžios įstaigos ir institucijos ir pan.), kuriuos domina tam tikros reguliuojamos veiklos vykdymas, bendro pobūdžio informaciją prireikus gali rasti svetainėje Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttps://www.onrc.ro/index.php/en/.
 • „Recom online“ paslauga taip pat yra prieinama prisiregistravusiems naudotojams, kurie pateikia paraišką, už kurią reikia sumokėti mokestį. Prieiga užtikrinama visą parą.
 • Nacionalinio įmonių registro biuro e. paslaugų portale elektroninėmis formomis galima pasinaudoti tik iš anksto prisiregistravusiems naudotojams (sukūrusiems naudotojo vardą ir slaptažodį).
 • Prieiga prie skilties, kurioje rodoma paraiškų dėl įrašų įmonių registre nagrinėjimo būklė, yra nemokama.
 • Prieiga prie skilties, kurioje rodomi sprendimai atidėti paraiškų dėl įrašų įmonių registre nagrinėjimą, yra nemokama.
 • Tam tikra vieša informacija (finansinės pažymos, informacija apie savanorišką likvidavimą, privalomą likvidavimą ir pan.) gali būti gaunama nemokamai.
 • Prieiga prie visų svetainės Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttps://www.onrc.ro/index.php/en/ skilčių yra nemokama ir suteikiama visą parą.
 • Nacionalinio įmonių registro biuro portale teikiamos paslaugos iš dalies yra nemokamos, kaip nustatyta galiojančiuose teisės aktuose.
 • Nacionalinio įmonių registro biuro e. paslaugų portale prieiga prie kiekvienos paslaugos suteikiama tik patvirtinus naudotojo tapatybę.

Kaip Rumunijos įmonių registre ieškoti informacijos?

Nemokamai prieinamos informacijos, su kuria galima susipažinti naudojantis Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langas„Recom online“ paslauga, galima ieškoti naudojant toliau nurodytus kriterijus:

 • įmonės pavadinimą;
 • įmonių registro numerį;
 • unikalų registracijos numerį;
 • apskritį, kurioje yra registruotoji būstinė.

Suinteresuotiems asmenims nemokamai teikiama toliau nurodyta bendro pobūdžio informacija:

 • bendrovės pavadinimas;
 • miestas ir apskritis, kurioje yra bendrovės registruotoji būstinė;
 • įmonių registro numeris (kurį išdavė kompiuterizuotas įmonių registras);
 • unikalus registracijos numeris (kurį išdavė Finansų ministerija);
 • įstatai;
 • ankstesnė registruotoji būstinė;
 • registracijos pažymėjimas be pakeitimų;
 • pasirašytasis kapitalas, atitinkantis įstatyme nustatytas ribas ;
 • informacija apie likvidavimą;
 • informacija apie bankrotą;
 • informacija apie tai, kad įmonių registre nėra metinio balanso;
 • paskutinio įrašo įmonių registre data.

Rumunijos įmonių registro istorija

Įmonių registras buvo sukurtas 1990 m. pagal Įmonių registro įstatymą Nr. 26/1990.

Specialus portalas, kuriame teikiamos naujos internetinės paslaugos verslo bendruomenei ir kitiems suinteresuotiesiems asmenims, pradėjo veikti 2011 m. antroje pusėje.

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasNacionalinio įmonių registro biuro tikslai:

 • informuoti verslo bendruomenę, valdžios įstaigas, žiniasklaidą ir kitus suinteresuotuosius asmenis apie įmonių registro operacijas;
 • sutrumpinti informacijos paieškos laiką;
 • sumažinti įmonių registro biurų apkrovą;
 • sutrumpinti laiką, kurio reikia registracijos dokumentams įmonių registrui pateikti;
 • supaprastinti komercinės veiklos subjektų registracijos, finansinės informacijos teikimo ir prašymų pateikti informaciją ir dokumentus procedūras;
 • prisijungusiems pareiškėjams tikruoju laiku teikti informaciją apie įmonių registro duomenis.

Ar registre esantys dokumentai patikimi?

Rumunijos įmonių registras sukurtas ir veikia pagal naujos redakcijos iš dalies pakeistą Įmonių registro įstatymą Nr. 26/1990. Leidimas steigti juridinius asmenis, kurie turi būti registruojami įmonių registre, leidimas vykdyti veiklą ir atlikti registracijas įmonių registre, taip pat leidimas registruoti bet kokius steigiamųjų dokumentų pakeitimus arba kitas įstatyme aiškiai nurodytas aplinkybes, išduodamas pagal įstatymą Nr. 26/1990, Vyriausybės nepaprastąjį potvarkį Nr. 116/2009, įstatymą Nr. 359/2004 ir Įmonių registrų tvarkymo, įrašymo operacijų ir informacijos teikimo įgyvendinimo taisykles. Konkretūs kiekvienos rūšies veiklos, kurią būtina įregistruoti įmonių registre, aspektai aptariami konkrečiuose teisės aktuose. Svarbiausi teisės aktai yra: įstatymas Nr. 31/1990, įstatymas Nr. 1/2005, įstatymas Nr. 566/2004, Vyriausybės nepaprastasis potvarkis Nr. 44/2008 ir įstatymas Nr. 161/2003.

Toliau nurodytose nacionalinėse nuostatose nurodyta, kad tretieji asmenys gali remtis įmonių registre pateikta informacija ir dokumentais pagal Direktyvos 2009/101/EB 3a straipsnį, kuriuo ji buvo papildyta pagal Direktyvą 2012/17/ES.

 1. Naujos redakcijos iš dalies pakeistame Įmonių registro įstatymo Nr. 26/1990 1 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad „prieš pradėdami vykdyti ekonominę veiklą, toliau nurodyti fiziniai arba juridiniai asmenys teikia prašymą atitinkamai dėl registracijos arba įrašymo į įmonių registrą: individualios komercinės veiklos subjektai, individualiosios įmonės ir šeimos įmonės, bendrovės, nacionalinės bendrovės ir įmonės, viešosios korporacijos, ekonominių interesų grupės, kooperatinės bendrovės, Europos bendrovės, Europos kooperatinės bendrovės ir Europos ekonominių interesų grupės, kurių pagrindinės būstinės yra Rumunijoje, ir visi kiti įstatyme nurodyti fiziniai ir juridiniai asmenys.

  Be to, pirmiau minėto įstatymo 1 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad, „vykdydami savo veiklą arba nustoję ją vykdyti, 1 dalyje nurodyti fiziniai ir juridiniai asmenys prašo, kad su dokumentais ir aktais, kuriems galioja privaloma registracija pagal įstatymą, susiję įrašai būtų padaryti tame pačiame registre“.
 1. Į įmonių registrą įrašyta informacija teikiama ir susijusių dokumentų kopijos išduodamos pagal naujos redakcijos iš dalies pakeisto Įmonių registro įstatymo Nr. 26/1990 4 straipsnį:

1) Įmonių registras yra viešas.

2) Įmonių registro biuras prašymą pateikusio asmens sąskaita teikia patvirtintas registro įrašų ir pateiktų dokumentų kopijas, informaciją, susijusią su įmonių registro duomenimis ir pažymėjimus, kuriais patvirtinama, ar atitinkamas dokumentas arba aktas yra įregistruotas.

3) 2 dalyje nurodytus dokumentus taip pat galima prašyti atsiųsti paštu.
4) Pateikus prašymą, 1 dalyje nurodyti dokumentai gali būti išduodami elektronine forma juos siunčiant internetu ir nustatant reikalavimą juos pasirašyti saugiu elektroniniu parašu, kuris į juos įtrauktas, prie jų pridėtas arba su jais susietas.

5) Mokesčiai, kuriuos reikia sumokėti už kopijų ir (arba) informacijos pateikimą, nepaisant jų pristatymo būdo, negali viršyti tokių kopijų ir (arba) informacijos pateikimo administracinių išlaidų.

Asmenų parengtų dokumentų ir aktų, kuriems taikomas registracijos įmonių registre reikalavimas, vykdymas užtikrinamas pagal naujos redakcijos iš dalies pakeistą Įmonių registro įstatymo Nr. 26/1990 5 straipsnį:

1) Registracija ir įrašai tretiesiems asmenims pasekmes sukelia nuo jų įrašymo į įmonių registrą arba paskelbimo Rumunijos oficialiojo leidinio IV dalyje arba kitame leidinyje dienos, kaip nustatyta įstatyme.
2) Asmenys, turintys prievolę prašyti, kad būtų padarytas įrašas, negali prieš trečiuosius asmenis remtis neįregistruotais dokumentais arba aktais, išskyrus atvejus, kai jie gali įrodyti, kad tretieji asmenys žinojo apie tokius dokumentus ir aktus.

Be to, įmonėms šiuo atžvilgiu taikomos specialios nuostatos, t. y. naujos redakcijos iš dalies pakeisto Įmonių įstatymo Nr. 31/1990 50–53 straipsniai.

50 straipsnio 1 dalis. Dokumentais arba aktais, kurie nebuvo viešai paskelbti įstatyme nustatyta tvarka, negalima remtis prieš trečiuosius asmenis, išskyrus atvejus, kai įmonė gali įrodyti, kad tretieji asmenys žinojo apie tokius dokumentus arba aktus.

2) Bet kokios operacijos, kurias įmonė atliko per 16 dienų terminą, kuris pradedamas skaičiuoti nuo bylą nagrinėjančio teisėjo pranešimo paskelbimo Rumunijos oficialiojo leidinio IV dalyje (šiuo metu prašymus gali nagrinėti Įmonių registro biuro direktorius / Nacionalinio įmonių registro biuro generalinio direktorato paskirtas asmuo pagal iš dalies pakeistą Vyriausybės nepaprastąjį potvarkį Nr. 116/2009), negalioja trečiųjų asmenų atžvilgiu, jeigu pastarieji gali įrodyti, kad jie negalėjo žinoti apie tokias operacijas.

51 straipsnis. Tačiau tretieji asmenys gali remtis dokumentais arba aktais, kurie nebuvo viešai paskelbti, išskyrus atvejus, kai tokie dokumentai arba aktai negalioja dėl to, kad nebuvo viešai paskelbti.

52 straipsnio 1 dalis. Jeigu Įmonių registro biurui pateiktas tekstas nesutampa su Rumunijos oficialiojo leidinio IV dalyje arba laikraščiuose paskelbtu tekstu, įmonė negali remtis viešai paskelbtu tekstu prieš trečiuosius asmenis. Tretieji asmenys gali remtis paskelbtu tekstu prieš įmonę, išskyrus atvejus, kai įmonė gali įrodyti, kad tretieji asmenys žinojo apie Įmonių registro biurui pateiktą tekstą. (II antraštinės dalies IV skyriaus 52 straipsnis buvo iš dalies pakeistas 2006 m. gruodžio 1 d įstatymo Nr. 441/2006 I straipsnio 31 dalimi.)

Naujos redakcijos iš dalies pakeistame Įmonių registro įstatymo Nr. 26/1990 12 straipsnio 1 dalyje nustatyta:

1) Įmonių registrą sudaro juridinių asmenų, kurie yra bendrovės, nacionalinės bendrovės arba nacionalinės įmonės, viešos korporacijos, ekonominių interesų grupės, kooperatinės organizacijos, Europos bendrovės, Europos ekonominių interesų grupės, arba kitų įstatyme aiškiai nurodytų juridinių asmenų registras, kurį tvarko pagrindinis Rumunijos biuras ir jo filialai, taip pat juridinių asmenų, kurie yra kooperatinės bendrovės arba Europos kooperatinės bendrovės, registras, kurį tvarko pagrindinis Rumunijos biuras ir jo filialai, ir individualios komercinės veiklos subjektų, individualiųjų įmonių ir šeimos įmonių registras, kurį tvarko Rumunijos profesiniai biurai ir jų filialai. Šie registrai tvarkomi kompiuterizuotoje sistemoje (II skyriaus 12 straipsnio 1 dalis iš dalies pakeista 2015 m. liepos 16 d. įstatymo Nr. 152/2015 I straipsnio 5 dalimi).

 1. Naujos redakcijos iš dalies pakeisto Įmonių registro įstatymo Nr. 26/1990 6 straipsnio 1 dalyje, kuri taikoma kartu su Vyriausybės nepaprastojo potvarkio Nr. 84/2010 dėl tam tikrų priemonių, susijusių su įrašais į įmonių registrą, nustatymo, 1 straipsniu ir kurios pakeitimai patvirtinti įstatymu Nr. 84/2010), nustatyta, kad „įrašai į įmonių registrą įrašomi remiantis Įmonių registro biuro direktoriaus / Nacionalinio įmonių registro biuro generalinio direktorato paskirto asmens sprendimu arba, kai tinkama, galutiniu teismo sprendimu, išskyrus atvejus, kai įstatyme nustatyta kitaip“.

  Naujos redakcijos iš dalies pakeisto Įmonių registro įstatymo Nr. 26/1990 26 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad „įrašo įmonių registre data yra faktinio įrašo įrašymo į registrą diena“.

  Be to, minėto teisės akto 26 straipsnio 2 dalyje ją taikant kartu su Vyriausybės nepaprastuoju potvarkiu Nr. 116/2009 nustatyta, kad „įrašai į įmonių registrą turi būti įrašomi per 24 valandas nuo Įmonių registro biuro direktoriaus / Nacionalinio įmonių registro biuro generalinio direktorato paskirto asmens sprendimo priėmimo dienos, o jeigu registruojamas profesionalas – per 24 valandas nuo sprendimo, kuriuo leidžiama atlikti registraciją, priėmimo dienos“.

  Pagal naujos redakcijos iš dalies pakeisto Įmonių registro įstatymo Nr. 26/1990 51 straipsnio 2 dalį „įmonių registre įrašai daromi elektroniniu būdu tiek prie teismų veikiančiuose Įmonių registro biuruose, tiek centriniame kompiuterizuotame registre“.

  Daugiau informacijos galite rasti Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasčia.

Susijusios nuorodos

Oficiali Rumunijos Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasNacionalinio įmonių registro biuro svetainė

Rumunijos Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasNacionalinio įmonių registro biuro e. paslaugų portalas

Susiję dokumentai

Įstatymas Nr. 26/2012PDF(669 Kb)ro

Nepaprastasis potvarkis Nr. 116/2009PDF(255 Kb)ro

2008 m. spalio 10 d. įgyvendinimo taisyklės dėl įmonių registrų tvarkymoPDF(1034 Kb)ro

Įstatymas Nr. 359/2004PDF(527 Kb)ro


Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Paskutinis naujinimas: 31/10/2016