Затваряне

БЕТА ВЕРСИЯТА НА ПОРТАЛА ВЕЧЕ Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ!

Посетете БЕТА версията на Европейския портал за електронно правосъдие и дайте мнение за вашето посещение!

 
 

Навигационна пътека

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Търговски регистри в държавите-членки - Швеция

Настоящият раздел съдържа преглед на търговския регистър на Швеция.


Какво предлага търговският регистър на Швеция?

Службата за регистрация на дружествата в Швеция поддържа няколко регистъра, които предоставят информация относно предприятия (т.е. регистрирани дружества). Достъпът до информацията в тези регистри се осъществява посредством Връзката отваря нов прозорецинтернет търсачка, или чрез справка в Връзката отваря нов прозорецСлужбата за регистрация на дружествата в Швеция.

Тези регистри са наричани по-долу с общото название търговски регистър на Швеция.

Търговският регистър на Швеция предоставя информация например относно:

 • наименования и адреси на дружествата,
 • регистрационен номер,
 • офиси на дружества (включително членове на органите на управление),
 • годишни отчети,
 • устави или дружествени договори,
 • удостоверения за регистрация,
 • информация относно несъстоятелност.

Регистърът се притежава и поддържа от Връзката отваря нов прозорецСлужбата за регистрация на дружествата в Швеция.

Безплатен ли е достъпът до търговския регистър на Швеция?

До информацията в търговския регистър на Швеция има безплатен достъп чрез справка по телефона в Службата за регистрация на дружествата в Швеция. Исканията за писмени извлечения от регистъра обикновено се заплащат.

Интернет търсачката предоставя безплатен достъп до информация относно наименованието на дружество, регистрационен номер и статус. Следните допълнителни услуги са налични само за регистрирани потребители и срещу заплащане:

 • ръководни длъжностни лица на дружеството (включително членове на съвета),
 • годишни отчети,
 • устави или дружествени договори,
 • удостоверения за регистрация,
 • по-подробна информация във връзка с несъстоятелност или ликвидация.

До каква степен може да се разчита на документите в регистъра?

Информацията относно шведските търговски дружества се оповестява в съответствие с член 2 от Директива 2009/101/ЕО.

Новорегистрираните търговски дружества в Швеция и всички промени в тях се регистрират в Службата за регистрация на дружествата в Швеция.

Според член 2 от Директива 2009/101/ЕО от държавите членки се изисква да гарантират оповестяването от дружествата на определени актове и данни. Според член 3а, параграф 2 от държавите членки се изисква също така да предоставят тази информация за публикуване в европейския портал за електронно правосъдие.

В случая на Швеция регистрираната информация се публикува в Официален вестник на Швеция (Post- och Inrikes Tidningar).

Допълнителна информация относно шведските дружества може да се получи от уебсайта на Службата за регистрация на дружествата в Швеция Връзката отваря нов прозорецhttp://www.bolagsverket.se/en.

Достъп до Официален вестник на Швеция може да се осъществи чрез уебсайта на Службата за регистрация на дружествата в Швеция Връзката отваря нов прозорецhttp://www.bolagsverket.se/en.

Как се правят справки в търговския регистър на Швеция

За получаване на информация от регистъра всеки може да се свърже със Службата за регистрация на дружествата в Швеция по пощата, по ел. поща или по телефона.

Търсения може да се извършват с помощта на търсачката и въвеждане на наименование на дружеството и регистрационен номер. Информацията, посочена по-долу, е достъпна само за регистрирани потребители срещу заплащане:

 • ръководни длъжностни лица на дружеството (включително членове на съвета),
 • годишни отчети,
 • устави или дружествени договори,
 • удостоверения за регистрация,
 • по-подробна информация във връзка с несъстоятелност или ликвидация.

История на търговския регистър на Швеция

В регистъра се съхранява информация от 1897 г. насам. Определен вид данни се съхраняват на цифров носител от 1982 г. От 2002 г. цялата информация, постъпваща в регистъра, се конвертира в цифров формат.

Връзки по темата

Връзката отваря нов прозорецЕвропейски търговски регистър (ЕТР)


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Последна актуализация: 03/11/2016