Zamknij

PORTAL JEST JUŻ DOSTĘPNY W WERSJI BETA!

Odwiedź europejski portal „e-Sprawiedliwość” w wersji beta i powiedz nam, co o nim myślisz!

 
 

Ścieżka nawigacji

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Rejestry handlowe w państwach członkowskich - Szwecja

W niniejszej części przedstawiono w zarysie szwedzki rejestr działalności gospodarczej.


Jakie informacje można znaleźć w szwedzkim rejestrze działalności gospodarczej?

Szwedzki Urząd Rejestracji Spółek prowadzi kilka rejestrów, w których zawarte są informacje o podmiotach gospodarczych (tzn. o wpisanych do rejestru spółkach). Dostęp do informacji zawartych w tych rejestrach można uzyskać za pomocą Link otworzy się w nowym okniewyszukiwarki internetowej oraz poprzez kontakt ze Link otworzy się w nowym oknieSzwedzkim Urzędem Rejestracji Spółek.

Rejestry te zwane są dalej łącznie szwedzkim rejestrem działalności gospodarczej.

Szwedzki rejestr działalności gospodarczej zawiera informacje na temat na przykład:

 • nazwy (firmy) i adresu spółki;
 • numeru nadanego spółce w rejestrze;
 • osób zarządzających spółką (w tym członków zarządu);
 • rocznych sprawozdań finansowych;
 • umowy spółki;
 • świadectw rejestracji;
 • upadłości.

Rejestr prowadzi Link otworzy się w nowym oknieSzwedzki Urząd Rejestracji Spółek.

Czy dostęp do rejestru działalności gospodarczej jest bezpłatny?

Bezpłatny dostęp do informacji zawartych w szwedzkim rejestrze działalności gospodarczej można uzyskać telefonicznie po skontaktowaniu się ze Szwedzkim Urzędem Rejestracji Spółek; opłacie podlega jednak większość wniosków o wydanie odpisów z rejestru.

Za pomocą wyszukiwarki internetowej można uzyskać bezpłatny dostęp do informacji dotyczących nazwy spółki, numeru nadanego spółce w rejestrze i jej aktualnego statusu. Poniższe usługi dodatkowe są świadczone wyłącznie na rzecz zarejestrowanych użytkowników, którzy wnieśli stosowną opłatę. Informacje, które można uzyskać w ramach tej usługi, dotyczą:

 • osób zarządzających spółką (w tym członków zarządu);
 • rocznych sprawozdań finansowych;
 • umowy spółki;
 • świadectw rejestracji;
 • dodatkowych szczegółowych danych odnoszących się do upadłości i likwidacji spółki.

Jaka jest moc prawna dokumentów złożonych w rejestrze?

Informacje na temat szwedzkich spółek z ograniczoną odpowiedzialnością są udostępniane zgodnie z art. 2 dyrektywy 2009/101/WE.

Nowo zarejestrowane szwedzkie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością są rejestrowane w Szwedzkim Urzędzie Rejestracji Spółek, przy czym urząd ten uwzględnia we wpisach odnoszących się do tych spółek wszelkie zmiany, które ich dotyczą.

Artykuł 2 dyrektywy 2009/101/WE nakłada na państwa członkowskie obowiązek zapewnienia, by spółki ujawniały określone dokumenty i dane. Ponadto art. 3a ust. 2 nakłada na państwa członkowskie obowiązek przekazywania tych informacji na potrzeby ich publikacji w europejskim portalu e-Justice.

W przypadku Szwecji informacje wpisane do rejestru są publikowane w szwedzkim dzienniku urzędowym (Post- och Inrikes Tidningar).

Więcej informacji o szwedzkich spółkach można znaleźć na stronie internetowej Szwedzkiego Urzędu Rejestracji Spółek Link otworzy się w nowym okniehttp://www.bolagsverket.se/en.

Szwedzki dziennik urzędowy jest dostępny za pośrednictwem Szwedzkiego Urzędu Rejestracji Spółek. Link otworzy się w nowym okniehttp://www.bolagsverket.se/en.

W jaki sposób przeszukuje się szwedzki rejestr działalności gospodarczej?

Szwedzki Urząd Rejestracji Spółek udostępnia ogółowi społeczeństwa informacje z rejestru za pośrednictwem poczty, drogą elektroniczną lub telefonicznie.

Wyszukiwanie można przeprowadzać za pomocą wyszukiwarki w oparciu o nazwę spółki i numer nadany spółce w rejestrze. Poniższe informacje są dostępne tylko dla zarejestrowanych użytkowników, którzy wnieśli stosowną opłatę. Informacje te dotyczą:

 • osób zarządzających spółką (w tym członków zarządu);
 • rocznych sprawozdań finansowych;
 • umowy spółki;
 • świadectw rejestracji;
 • dodatkowych szczegółowych danych odnoszących się do upadłości i likwidacji spółki.

Historia szwedzkiego rejestru działalności gospodarczej

Informacje są gromadzone w rejestrze od 1897 r. Informacje te – w zależności od ich rodzaju – wprowadza się do systemów informatycznych od 1982 r. Od 2002 r. wszystkie informacje napływające do rejestru są zapisywane w postaci cyfrowej.

Przydatne linki

Link otworzy się w nowym oknieEuropejski rejestr przedsiębiorstw (EBR)


Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.
W związku z wystąpieniem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej państwa członkowskie aktualizują obecnie niektóre strony portalu zawierające treści krajowe. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.

Ostatnia aktualizacja: 03/11/2016