Zavřít

BETA VERZE PORTÁLU JE JIŽ K DISPOZICI!

Vyzkoušejte si BETA verzi evropského portálu e-Justice a dejte nám vědět, jak se Vám s ní pracuje!

 
 

Cesta

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Obchodní rejstříky v členských státech - Slovensko

Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady: slovenština

V této části naleznete informace o slovenském obchodním rejstříku.


Jaké informace obsahuje slovenský obchodní rejstřík?

Odkaz se otevře v novém okně.Obchodní rejstřík Slovenské republiky (Obchodný register) je veřejný seznam, do kterého se zapisují zákonem stanovené skutečnosti týkající se podnikatelů, společností a jiných právnických osob, o kterých to stanoví zvláštní zákon.

Rejstřík je ve správě Ministerstva spravedlnosti Slovenské republiky (Odkaz se otevře v novém okně.Ministerstvo spravedlnosti Slovenské republiky).

Obchodní rejstřík vedou rejstříkové soudy (okresní soud v sídle krajského soudu).

Je přístup do obchodního rejstříku Slovenské republiky bezplatný?

Přístup do obchodního rejstříku a vydávání výstupů z něj podléhá poplatkové povinnosti.

Jak vyhledávat ve slovenském obchodním rejstříku

Ve slovenském Odkaz se otevře v novém okně.obchodním rejstříku lze vyhledávat pomocí:

Vyhledávací aplikace je k dispozici také v angličtině.

Nakolik se lze spoléhat na dokumenty uvedené v rejstříku?

Zákon č. 513/1991 Sb. Obchodní zákoník stanoví, kdy je možné dovolávat se údajů zapsaných v obchodním rejstříku, případně obsahu listin uložených do obchodního rejstříku.

Údaje zapsané do obchodního rejstříku jsou vůči třetím osobám účinné ode dne jejich zveřejnění. Obsah listin uložených do obchodního rejstříku je vůči třetím osobám účinný ode dne oznámení o uložení listiny v Obchodním věstníku.
Od tohoto momentu se mohou třetí osoby dovolávat údajů, respektive obsahu listin. Toto neplatí, pokud zapsaná společnost prokáže, že o nich věděly dříve.

Pokud třetí osoba prokáže, že o údajích, respektive obsahu listin nemohla vědět, může se zapsaná společnost domáhat údajů a obsahu listin až ve lhůtě 15 dní ode dne zveřejnění údaje, a v případě listiny ode dne oznámení o uložení listiny.

Po uplynutí této lhůty se tedy lze domáhat zapsaných údajů a obsahu uložených listin vůči každé osobě.
V případě nesouladu mezi zapsanými a zveřejněnými údaji či obsahem uložených a zveřejněných listin se zapsaná společnost může vůči třetím osobám domáhat pouze zveřejněného znění. Pokud však prokáže, že o obsahu zapsaného údaje nebo obsahu uložené listiny třetí osoba věděla, může se jich domáhat.

Historie obchodního rejstříku Slovenské republiky

Rejstřík poskytuje informace od 1. ledna 2001.

Slovenský obchodní rejstřík byl zřízený v roce 1992 po přijetí zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, a nahradil předchozí podnikový rejstřík.

Obchodní zákoník (§ 27 až § 34) upravoval působnost obchodního rejstříku až do roku 2004.

Od 1. února 2004 se zavedly a nové právní požadavky pro obchodní rejstřík a nabyly účinnosti (novela zákona č. 530/2003 Sb., o obchodním rejstříku, ve znění pozdějších předpisů).

Jediný stále platný paragraf obchodního zákoníku upravuje právní popis zapsané osoby, účinnost zapsaných údajů a jejich zveřejňování. Ustanovení § 28 až § 34 byla zrušena.

Novelizace zákona č. 530/2003 Sb. zavedla zveřejňování rejstříku v elektronické podobě. Aktualizované dokumenty se udržují v písemném a elektronickém formátu.

Související odkazy

Odkaz se otevře v novém okně.Obchodní rejstřík

Odkaz se otevře v novém okně.Obchodní rejstřík v SR


Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Poslední aktualizace: 18/03/2019