Zavřít

BETA VERZE PORTÁLU JE JIŽ K DISPOZICI!

Vyzkoušejte si BETA verzi evropského portálu e-Justice a dejte nám vědět, jak se Vám s ní pracuje!

 
 

Cesta

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Obchodní rejstříky v členských státech - Slovensko

Upozorňujeme, že výchozí slovenština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.

 

Do jazyka, který máte právě nastavený, úřední překlad neexistuje.
Zde je k dispozici strojový překlad. Upozorňujeme, že má pouze orientační charakter. Provozovatel těchto stránek odmítá právní odpovědnost za kvalitu tohoto strojového překladu.

V této části naleznete informace o slovenském obchodním rejstříku.


Jaké informace obsahuje obchodní rejstřík?

Odkaz se otevře v novém okně.Obchodní rejstřík (Obchodný register) je veřejný seznam, do kterého se zapisují zákonem stanovené skutečnosti týkající se podnikatelů, společností a jiných právnických osob, o kterých to stanoví zvláštní zákon.

Rejstřík spravuje Odkaz se otevře v novém okně.Ministerstvo spravedlnosti Slovenské republiky.

Obchodní rejstřík vedou rejstříkové soudy (okresní soud v sídle krajského soudu).

Je přístup do obchodního rejstříku bezplatný?

Obchodní rejstřík a sbírka listin jsou přístupné každému. Přístup do obchodního rejstříku a vydávání výstupů z obchodního rejstříku podléhá poplatkové povinnosti.

Pokud však žadatel žádá o elektronický výpis z obchodního rejstříku nebo o elektronickou podobu uložené listiny či o elektronickou podobu potvrzení o tom, že určitá listina není uložena ve sbírce listin, vydá je rejstříkový soud bezplatně elektronickou cestou.

Jak vyhledávat v obchodním rejstříku?

Vyhledávání je k dispozici ve slovenském a anglickém jazyce.

Ve slovenském Odkaz se otevře v novém okně.obchodním rejstříku lze vyhledávat podle:

Nakolik jsou dokumenty v rejstříku spolehlivé?

Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, stanoví, kdy je možné dovolávat se údajů zapsaných v obchodním rejstříku, případně obsahu listin uložených do obchodního rejstříku.

Údaje zapsané v obchodním rejstříku jsou účinné vůči třetím osobám ode dne zveřejnění. Obsah listin, jejichž zveřejnění je zákonem stanoveno, je účinný vůči třetím osobám ode dne, kde je v obchodním věstníku zveřejněno oznámení o uložení listin ve sbírce listin.

Od tohoto okamžiku se mohou třetí osoby dovolávat zveřejněných údajů nebo obsahu listin. To však neplatí, pokud zapsaná osoba prokáže, že třetí osoba o těchto údajích nebo o obsahu listin věděla.

Zapsaná osoba se však nemůže dovolávat zveřejněných údajů nebo obsahu listin vůči třetím osobám před uplynutím 15denní lhůty ode dne zveřejnění, jestliže třetí osoby prokáží, že o nich nemohly vědět.

Po uplynutí této lhůty se tedy lze domáhat zapsaných údajů a obsahu listin uložených ve sbírce listin.

V případě nesouladu mezi zapsanými a zveřejněnými údaji či obsahem uložených a zveřejněných listin se zapsaná osoba (obchodní společnost) může vůči třetím osobám domáhat pouze zveřejněného znění. Pokud však prokáže, že o obsahu zapsaného údaje nebo o obsahu uložené listiny třetí osoba věděla, může se jich domáhat.

Historie obchodního rejstříku Slovenské republiky

Slovenský obchodní rejstřík byl zřízený v roce 1992 po přijetí zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, a nahradil předchozí podnikový rejstřík.

Obchodní zákoník (§ 27 až § 34) upravoval působnost obchodního rejstříku až do roku 2004.

1. ledna 2004 nabyl účinnosti zvláštní zákon č. 530/2003 Sb., o obchodním rejstříku a o změně a doplnění některých zákonů, kterým se zavedly nové právní požadavky na obchodní rejstřík. Zavedením zvláštního zákona se částečně vypustila právní úprava obchodního rejstříku v obchodním zákoníku.

Obchodní rejstřík se v současnosti vede v elektronické podobě. Sbírka listin se vede v listinné a elektronické podobě.

Související odkazy

Odkaz se otevře v novém okně.Obchodní rejstřík (Obchodný register)

Odkaz se otevře v novém okně.Obchodní rejstřík SR (Obchodný register SR)


Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Poslední aktualizace: 26/11/2019