Διαδρομή πλοήγησης

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Μητρώα επιχειρήσεων στα κράτη μέλη - Σλοβακία

Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες: σλοβακικά

Το τμήμα αυτό παρέχει μια επισκόπηση του σλοβακικού εμπορικού μητρώου.


Τι δυνατότητες προσφέρει το εμπορικό μητρώο;

Το Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροεμπορικό μητρώο (Obchodný register) είναι ένα δημόσιο μητρώο που περιλαμβάνει δεδομένα τα οποία καθορίζονται από τον νόμο και αφορούν επιχειρηματίες, εταιρείες και άλλες νομικές οντότητες, όταν αυτό προβλέπεται από ειδική νομοθεσία.

Η διαχείριση του μητρώου αυτού γίνεται από το Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΥπουργείο Δικαιοσύνης της Σλοβακικής Δημοκρατίας.

Το εμπορικό μητρώο τηρείται από τα αρμόδια δικαστήρια (registrové súdy) (Επαρχιακό Δικαστήριο που βρίσκεται στην έδρα του Περιφερειακού Δικαστηρίου).

Παρέχεται δωρεάν πρόσβαση στο εμπορικό μητρώο;

Η πρόσβαση στο εμπορικό μητρώο και η λήψη αποσπασμάτων από αυτό υπόκεινται στην καταβολή τέλους.

Μέθοδος αναζήτησης στο εμπορικό μητρώο

Οι αναζητήσεις στο Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροεμπορικό μητρώο μπορούν να πραγματοποιηθούν με τα εξής κριτήρια:

Η μηχανή αναζήτησης είναι επίσης διαθέσιμη στα αγγλικά.

Σε ποιο βαθμό τα έγγραφα του μητρώου είναι αξιόπιστα;

Ο νόμος αριθ. 513/1991, περί του Εμπορικού Κώδικα, προβλέπει, σε ποιες περιπτώσεις μπορεί να γίνει επίκληση των δεδομένων που έχουν καταχωριστεί και, κατά περίπτωση, του περιεχομένου των εγγράφων που έχουν κατατεθεί στο εμπορικό μητρώο.

Τα δεδομένα που έχουν καταχωριστεί στο εμπορικό μητρώο μπορούν να αντιταχθούν έναντι τρίτων από την ημερομηνία δημοσίευσής τους. Το περιεχόμενο των εγγράφων που έχουν κατατεθεί στο εμπορικό μητρώο μπορεί να αντιταχθεί έναντι τρίτων από την ημερομηνία κοινοποίησης της κατάθεσης στην Εμπορική Εφημερίδα.
Από το χρονικό αυτό σημείο, οι τρίτοι μπορούν να επικαλούνται τα δεδομένα ή το περιεχόμενο των εγγράφων. Αυτό δεν ισχύει όταν η εγγεγραμμένη εταιρεία μπορεί να αποδείξει ότι οι τρίτοι γνώριζαν ήδη τα εν λόγω δεδομένα ή το εν λόγω περιεχόμενο.

Αν ένας τρίτος μπορεί να αποδείξει ότι δεν θα μπορούσε να γνωρίζει τα δεδομένα ή το περιεχόμενο των εγγράφων, η εγγεγραμμένη εταιρεία μπορεί να επικαλεστεί τα δεδομένα και το περιεχόμενο των εγγράφων 15 ημέρες μετά την ημερομηνία δημοσίευσης των δεδομένων, και στην περίπτωση εγγράφων, μετά την ημερομηνία κοινοποίησης της κατάθεσης του εγγράφου.

Επομένως, μετά την περίοδο αυτή, μπορεί να γίνει επίκληση των δεδομένων που έχουν καταχωριστεί και του περιεχομένου των εγγράφων που έχουν κατατεθεί έναντι κάθε προσώπου.
Σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ των δεδομένων που έχουν καταχωριστεί και των δεδομένων που έχουν δημοσιευθεί ή του περιεχομένου των εγγράφων που έχουν κατατεθεί και του περιεχομένου των εγγράφων που έχουν δημοσιευθεί, η εγγεγραμμένη εταιρεία μπορεί να επικαλεστεί έναντι τρίτων μόνο τη δημοσιευμένη έκδοση. Ωστόσο, αν η εταιρεία αυτή αποδείξει ότι ένας τρίτος γνώριζε το περιεχόμενο των δεδομένων που έχουν καταχωριστεί ή το περιεχόμενο εγγράφου που έχει κατατεθεί, μπορεί να τα επικαλεστεί έναντι αυτού.

Ιστορικό του εμπορικού μητρώου της Σλοβακίας

Το μητρώο παρέχει πληροφορίες που έχουν αρχειοθετηθεί από την 1η Ιανουαρίου 2001 και εφεξής.

Το εμπορικό μητρώο δημιουργήθηκε το 1992 μετά τη θέσπιση του νόμου αριθ. 513/1991 περί του Εμπορικού Κώδικα, και αντικατέστησε το προηγούμενο μητρώο εταιρειών.

Ο Εμπορικός Κώδικας (άρθρα 27 – 34) τροποποίησε το πεδίο εφαρμογής του εμπορικού μητρώου έως το 2004.

Από την 1η Φεβρουαρίου 2004, θεσπίσθηκαν και τέθηκαν σε ισχύ οι νέες νομικές απαιτήσεις για το εμπορικό μητρώο (νόμος αριθ. 530/2003 περί του εμπορικού μητρώου, όπως τροποποιήθηκε από άλλους νόμους).

Το μόνο άρθρο του Εμπορικού Κώδικα το οποίο εξακολουθεί να ισχύει είναι αυτό που ρυθμίζει τη νομική περιγραφή καταχωρισμένου προσώπου, τη δυνατότητα αντίταξης των καταχωρισμένων δεδομένων και τη δημοσίευσή τους. Τα άρθρα 28 έως 34 καταργήθηκαν.

Με την τροποποίηση του Νόμου αριθ. 530/2003 καθιερώθηκε η ηλεκτρονική δημοσίευση του μητρώου. Τα επικαιροποιημένα έγγραφα τηρούνται σε έγγραφη και ηλεκτρονική μορφή.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΕμπορικό μητρώο (Obchodný register)

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΣλοβακικό εμπορικό μητρώο (Obchodný register SR)


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Τελευταία επικαιροποίηση: 18/03/2019