Sulge

PORTAALI BEETAVERSIOON ON NÜÜD KÄTTESAADAV!

Külastage Euroopa e-õiguskeskkonna portaali beetaversiooni ja andke meile selle kohta tagasisidet!

 
 

Navigatsioonitee

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Liikmesriikide äriregistrid - Slovakkia

Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje slovaki keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.

 

Seda lehekülge ei ole Teie valitud keelde tõlgitud.
Võite saada sisu masintõlgitud versiooni. Võtke arvesse, et see võimaldab ainult teksti ligikaudset mõistmist. Lehekülje omanik ei vastuta masintõlgitud teksti kvaliteedi eest.

Selles osas antakse ülevaade Slovakkia äriregistrist.


Millist teavet äriregister pakub?

Lingil klikates avaneb uus akenÄriregister (obchodný register) on avalik register, mis sisaldab seadusega ettenähtud andmeid ettevõtjate, äriühingute ja muude eriseadustega reguleeritud juriidiliste isikute kohta.

Registrit haldab Lingil klikates avaneb uus akenSlovaki Vabariigi Justiitsministeerium.

Äriregistrit peavad asjaomased kohtud (registrové súdy – äriregistrit pidavad kohtud), mis on piirkonnakohtute tööpiirkonnas asuvad ringkonnakohtud.

Kas juurdepääs äriregistrile on tasuta?

Äriregistri ja dokumendiregistri andmed on kättesaadavad kõigile. Juurdepääs äriregistrile ja äriregistrist väljavõtete tegemine on tasuline.

Samas kui isik taotleb äriregistrist elektroonilist väljavõtet või esitatud dokumendi elektroonilist koopiat või elektroonilist kinnitust selle kohta, et mingit konkreetset dokumenti ei ole äriregistrisse esitatud, saadab äriregistrit pidav kohus need talle elektrooniliselt tasuta.

Kuidas äriregistris otsingut teha?

Otsingut saab teha slovaki ja inglise keeles.

Slovakkia Lingil klikates avaneb uus akenäriregistrist saab otsida

Kui usaldusväärsed on registris sisalduvad dokumendid?

Seaduses nr 513/1991 (äriseadustik) on täpsustatud, millises ulatuses saab äriregistrisse kantud andmetele ja registrile esitatud dokumentide sisule tugineda.

Äriregistrisse kantud andmed kehtivad kolmandate isikute suhtes alates andmete avaldamise kuupäevast. Selliste dokumentide sisu, mille avaldamise kohustus tuleneb õigusaktidest, kehtib kolmandate isikute suhtes alates kuupäevast, mil dokumentide esitamisest dokumendiregistrisse teatatakse ametlikus äriväljaandes.

Alates sellest hetkest saavad kolmandad isikud tugineda avaldatud andmetele või dokumentide sisule. Kuid see ei kehti juhul, kui registrisse kantud isik suudab tõestada, et kolmas isik oli nendest andmetest või nende dokumentide sisust eelnevalt teadlik.

Samas ei saa registrisse kantud isik kolmandate isikute suhtes tugineda avaldatud andmetele või dokumentide sisule 15 päeva jooksul pärast nende avaldamist, kui kolmas isik suudab tõendada, et ta ei saanud olla nendest andmetest või nende dokumentide sisust eelnevalt teadlik.

Pärast selle ajavahemiku möödumist saab registrisse kantud andmetele ja dokumendiregistrile esitatud dokumentidele tugineda.

Juhul kui registrisse kantud ja avaldatud andmetes või esitatud ja avaldatud dokumentide sisus on erinevusi, võib registrisse kantud isik (äriühing) tugineda kolmandate isikute suhtes üksnes avaldatud andmetele või dokumendi sisule. Kui ta aga tõendab, et kolmas isik oli registrisse kantud andmetest või registrile esitatud dokumentide sisust teadlik, võib ta neile tugineda.

Slovakkia äriregistri ajalugu

Äriregister loodi 1992. aastal pärast seaduse nr 513/1991 (äriseadustik) vastuvõtmist. Selle seadusega asendati varasem ettevõtteregister.

Äriseadustikuga (§-d 27–34) reguleeriti õiguslikult äriregistrit kuni 2004. aastani.

1. veebruaril 2004 jõustus äriregistri kohta eriseadus nr 530/2003. Sellega muudeti teatavaid muid seaduseid ja sätestati äriregistritele uued õiguslikud nõuded. Eriseaduse kehtestamisega kustutati äriseadustikust osa äriregistrit puudutavatest sätetest.

Äriregistrit peetakse praegu elektrooniliselt. Dokumendiregistrit peetakse nii paberil kui ka elektrooniliselt.

Lingid

Lingil klikates avaneb uus akenÄriregister

Lingil klikates avaneb uus akenSlovaki Vabariigi äriregister


Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.
Liikmesriikide sisu haldamise eest vastutavad liikmesriigid uuendavad parajasti selle veebisaidi sisu, et võtta arvesse Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust. Kui leiate siit teavet, milles Ühendkuningriigi lahkumine veel ei kajastu, ei ole see taotluslik ja muudetakse peagi.

Viimati uuendatud: 26/11/2019