Aizvērt

IR PIEEJAMA PORTĀLA BETA VERSIJA!

Apmeklējiet Eiropas e-tiesiskuma portāla BETA versiju un sniedziet atsauksmes par savu pieredzi!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Civiltiesības


Eiropas Komisija vēlas darīt pieejamus mācību materiālus civiltiesību jomā, kas būs noderīgi gan praktizējošu juristu, gan viņu pasniedzēju darbā.


Mācību moduļi (materiāli pasniedzējiem un kursu organizatoriem)

Pārrobežu laulības šķiršana un uzturlīdzekļi – jurisdikcija un piemērojamie tiesību akti

Vecāku atbildība pārrobežu kontekstā, tostarp bērna nolaupīšanas gadījumi

Eiropas procedūra maza apmēra prasībām

Mācību materiāli (teksti)

Ievads mediācijā ES (Eiropas Komisija)

E-mācību kursi

Pārrobežu laulības šķiršana un uzturlīdzekļi – jurisdikcija un piemērojamie tiesību akti (Eiropas Komisija)

Vecāku atbildība pārrobežu kontekstā, tostarp bērna nolaupīšanas gadījumi (Eiropas Komisija)

Eiropas civilās tiesvedības aspekti (Eiropas Tiesiskās apmācības tīkls (EJTN))

Tiesneši Eiropas tiesās civillietās un komerclietās (Spānijas Tiesiskās apmācības skola)

Mācību programmas

Civiltiesību jautājumi, ko iesaka Eiropas Tiesiskās apmācības tīkls (EJTN)

Valodu mācības

Valodu mācību rokasgrāmata par terminoloģiju, kas izmantojama, īstenojot tiesu iestāžu sadarbību civillietās (Eiropas Tiesiskās apmācības tīkls (EJTN))

Mācību moduļi ir šādi:

  • rokasgrāmata pasniedzējiem un mācību pakalpojumu sniedzējiem, kurā ir apkopota informācija un padomi par to, kā organizēt ar šo mācību moduli saistītus seminārus, informācija par programmu un mācību metodēm, mācību materiāli, saistītie ES tiesību akti un judikatūra, saistītās starptautiskās konvencijas, citi saistītie materiāli (piem., ziņojumi, informatīvas piezīmes), vispārēja bibliogrāfija un valstu sadaļas, kurās ir dota informācija par attiecīgās dalībvalsts tiesību aktiem un judikatūru; – praktiski uzdevumi (gadījumu izpētes), norādot ieteicamos risinājumus (izmantošanai semināros), un ar programmatūras PowerPoint palīdzību sagatavotu prezentāciju piemēri;
  • praktizējošiem juristiem paredzētu materiālu kopums, kurā ir iekļauti attiecīgie ES tiesību akti, īsa prezentācija par dalībvalstu tiesību aktiem un bibliogrāfija; kā arī
  • e-mācību kurss praktizējošiem juristiem.

Mācību moduļi (materiāli pasniedzējiem un kursu organizatoriem)

Pārrobežu laulības šķiršana un uzturlīdzekļi – jurisdikcija un piemērojamie tiesību akti

Šis mācību modulis ir strukturēts kā “mācību komplekts”, kas ietver materiālus, kuri nepieciešami, lai varētu noorganizēt semināru par ES pārrobežu laulības šķiršanas un uzturlīdzekļu pieprasīšanas gadījumiem, tostarp tematiskas nodaļas par: jurisdikciju un procesu lietās par pārrobežu laulību šķiršanu un uzturlīdzekļiem, pārrobežu laulības šķiršanas lietās piemērojamajiem tiesību aktiem, jurisdikciju pārrobežu uzturlīdzekļu lietās, piemērojamiem tiesību aktiem un uzturlīdzekļu atgūšanas procedūrām un par ES iniciatīvām laulāto mantisko attiecību jomā.

Rokasgrāmata pasniedzējiem ir pieejama Saite atveras jaunā logāangļu, Saite atveras jaunā logāvācu, Saite atveras jaunā logāfranču, Saite atveras jaunā logāspāņu un Saite atveras jaunā logāitāliešu valodā.

Lietotāja materiālu kopumā ir ietverta prezentācija par attiecīgajiem ES tiesību aktiemPDF(217 Kb)en, īsa prezentācija par visu ES dalībvalstu tiesību aktiemPDF(5728 Kb)en, bibliogrāfijaPDF(7688 Kb)en un e-mācību kurss.

Vecāku atbildība pārrobežu kontekstā, tostarp bērna nolaupīšanas gadījumi

Šis mācību modulis ir strukturēts kā “mācību komplekts”, kas ietver materiālus, kuri nepieciešami, lai varētu noorganizēt semināru par vecāku atbildību, tostarp tematiskas nodaļas par vecāku atbildību pārrobežu gadījumos, kā arī par procesu, prejudiciālā nolēmuma procesu un mediāciju ģimenes lietās.

Rokasgrāmata pasniedzējiem ir pieejama Saite atveras jaunā logāangļu, Saite atveras jaunā logāitāliešu, Saite atveras jaunā logāgrieķu, Saite atveras jaunā logāvācu, Saite atveras jaunā logāspāņu un Saite atveras jaunā logāfranču valodā.

Lietotāja materiālu kopumā ir ietverta prezentācija par attiecīgajiem ES tiesību aktiemPDF(420 Kb)en, īsa prezentācija par visu ES dalībvalstu tiesību aktiemPDF(5239 Kb)en, bibliogrāfijaPDF(7535 Kb)en un e-mācību kurss.

Eiropas procedūra maza apmēra prasībām

Šis mācību modulis ir strukturēts kā “mācību komplekts”, kas ietver materiālus, kuri nepieciešami, lai varētu noorganizēt semināru par Eiropas procedūru maza apmēra prasībām, tostarp tematiskas nodaļas par ES tiesisko regulējumu maza apmēra prasību jomā – prasības iesniegšana un pamatošana, spriedums, konsolidēts konkrētu lietu pētījums.

Rokasgrāmata pasniedzējiem ir pieejama Saite atveras jaunā logāangļu, Saite atveras jaunā logāvācu, un Saite atveras jaunā logāfranču valodā.

Mācību materiāli (teksti)

Ievads mediācijā ES (Eiropas Komisija)

Šis ievads par galvenajiem mediācijas aspektiem ESPDF(238 Kb)en ir sagatavots pēc Komisijas pasūtījuma kā daļa no praktizējošiem juristiem paredzētu mācību semināru sērijas par mediāciju.

E-mācību kursi

Pārrobežu laulības šķiršana un uzturlīdzekļi – jurisdikcija un piemērojamie tiesību akti (Eiropas Komisija)

Šis e-mācību kurss papildina mācību moduli “Pārrobežu laulības šķiršana un uzturlīdzekļi – jurisdikcija un piemērojamie tiesību akti" Tas ir pieejams Saite atveras jaunā logāangļu, Saite atveras jaunā logāvācu, Saite atveras jaunā logāfranču, Saite atveras jaunā logāspāņu un Saite atveras jaunā logāitāliešu valodā.

Vecāku atbildība pārrobežu kontekstā, tostarp bērna nolaupīšanas gadījumi (Eiropas Komisija)

Šis e-mācību kurss papildina mācību moduli “Vecāku atbildība pārrobežu kontekstā”. Tas ir pieejams Saite atveras jaunā logāangļu, Saite atveras jaunā logāvācu, Saite atveras jaunā logāfranču, Saite atveras jaunā logāspāņu, Saite atveras jaunā logāitāliešu un Saite atveras jaunā logāgrieķu valodā.

Eiropas civilās tiesvedības aspekti (Eiropas Tiesiskās apmācības tīkls (EJTN))

Eiropas Tiesiskās apmācības tīkla (EJTN) ietvaros ir izveidoti tiešsaistes mācību moduļi (angļu valodā), kas visiem ieinteresētajiem praktizējošajiem juristiem ir pieejami EJTN Saite atveras jaunā logātīmekļa vietnē. Mācību moduļi aptver šādas jomas:

  • vecāku atbildība un Briseles II bis regula,
  • Eiropas maksājuma rīkojuma procedūra, kā arī
  • Eiropas izpildes rīkojuma neapstrīdētiem prasījumiem sagatavošana.

Lai piekļūtu šiem materiāliem, ir jāizpilda tikai viena prasība — jāizveido lietotāja konts.

Tiesneši Eiropas tiesās civillietās un komerclietās (Spānijas Tiesiskās apmācības skola)

E-mācību kurss “Tiesneši Eiropas tiesās civillietās un komerclietās”, ko 2011.–2012. gadā izstrādāja Spānijas Tiesiskās apmācības skola, ir pieejams Saite atveras jaunā logāspāņu un Saite atveras jaunā logāvācu valodā.

Mācību programmas

Civiltiesību jautājumi, ko iesaka Eiropas Tiesiskās apmācības tīkls (EJTN)

Eiropas Tiesiskās apmācības tīkla (EJTN) ietvaros ir izstrādātas mācību programmas civiltiesību jautājumos, kuras var izmantot kā atsauces pamatdokumentus un ar kuru palīdzību EJTN locekļi var pārvaldīt mācību pasākumu izstrādi un plānošanu.

Šīs programmas aptver Eiropas civiltiesības un procesuālās tiesības, kā arī darba tiesības, komerctiesības un patērētāju tiesības. Šīs programmas nav veidotas kā mācību grāmatas par konkrētiem tematiem, bet gan kā praktiskas un noderīgas rokasgrāmatas tūlītējai izmantošanai un apmācībai. Tās tiek regulāri atjauninātas.

Mācību programmas visiem ieinteresētajiem pasniedzējiem un tiesiskās apmācības pakalpojumu sniedzējiem ir pieejamas Saite atveras jaunā logāEJTN vietnē kopā ar Eiropas Civiltiesību foruma rokasgrāmatu, kas paredzēta pasniedzējiem.

Valodu mācības

Valodu mācību rokasgrāmata par terminoloģiju, kas izmantojama, īstenojot tiesu iestāžu sadarbību civillietās (Eiropas Tiesiskās apmācības tīkls (EJTN))

Eiropas Tiesiskās apmācības tīkls (EJTN) ir izstrādājis praktisku rokasgrāmatu par valodu mācību saistībā ar terminoloģiju, kas izmantojama, īstenojot tiesu iestāžu sadarbību civillietās. Tajā ir apkopoti svarīgākie mācību materiāli, kas tika izmantoti 2013. gadā organizētajos trijos semināros par šo tēmu. Rokasgrāmata ir paredzēta tiesnešiem vai prokuroriem, kuri vēlas uzlabot savas lingvistiskās prasmes šajā jomā. Rokasgrāmata ir pieejama angļu valodā (dokumenta pirmā daļa) un franču valodā (dokumenta otrā daļa) Saite atveras jaunā logāšeit.

Papildu saite

Saite atveras jaunā logāEiropas Tiesiskās apmācības tīkls (EJTN)


Šo lapu uztur Eiropas Komisija. Informācija šajā tīmekļa vietnē nav uzskatāma par Eiropas Komisijas oficiālo nostāju. Komisija neuzņemas nekādu atbildību vai saistības attiecībā uz informāciju vai datiem, kas ietverti vai izmantoti šajā dokumentā. Autortiesību noteikumus Eiropas tīmekļa vietnēs lūdzu skatīt juridiskajā paziņojumā.
Sakarā ar Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības Komisija pašlaik atjaunina daļu šīs tīmekļa vietnes satura. Ja vietnē ir saturs, kurā vēl nav atspoguļota Apvienotās Karalistes izstāšanās, tas ir bez nolūka un tiks labots.

Lapa atjaunināta: 08/02/2019