Potraživanje naknade od počinitelja

Informacije o tome kako tražiti naknadu od počinitelja kaznenog djela


Mjerodavni instrument prava EU-a je Poveznica se otvara u novom prozoruDirektiva 2012/29/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o uspostavi minimalnih standarda za prava, potporu i zaštitu žrtava kaznenih djela te o zamjeni Okvirne odluke Vijeća 2001/220/PUP (Direktiva o pravima žrtava).

Člankom 16. Direktive o pravima žrtava propisuje se da sve žrtve u okviru kaznenog postupka imaju pravo na naknadu štete od počinitelja.

Ovdje ćete pronaći informacije o tome kako tražiti naknadu od počinitelja tijekom suđenja (kaznenog postupka).

Za informacije relevantne za vaš predmet pogledajte informacije za državu članicu EU-a u kojoj će se održati kazneni postupak.

Za više informacija odaberite zastavu odgovarajuće države.


Stranicu održava Europska komisija. Informacije na ovoj stranici ne odražavaju nužno službeno stajalište Europske komisije. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest koja se odnosi na propise za autorska prava za europske stranice.

Posljednji put ažurirano: 03/09/2018

Potraživanje naknade od počinitelja - Bugarska


Kako mogu tražiti naknadu štete ili drugu vrstu obeštećenja/zadovoljštine od počinitelja u sudskom postupku (kaznenom postupku) i kome trebam uputiti takav zahtjev?

U Zakonu o kaznenom postupku (Nakazatelno-procesualen kodeks) Republike Bugarske utvrđen je postupak na temelju kojeg žrtve kaznenih djela podnose tužbe za naknadu štete u kaznenom postupku. Ako žrtva ne potražuje naknadu štete u kaznenom postupku ili smatra da dodijeljenom naknadom nije obuhvaćena sva pretrpljena šteta, ima pravo pokrenuti postupak za naknadu štete u skladu sa Zakonom o obvezama i ugovorima (Zakon za zadalzheniata i dogovorite) pred građanskim sudom, koji će ispitati predmet na temelju Zakona o parničnom postupku (Grazhdanski procesionalen kodeks).

U kojem trenutku kaznenog postupka trebam predočiti svoj zahtjev?

Građanskopravni zahtjev za naknadu štete i zahtjev da se građanska tužba uključi u sudski postupak moraju se pokrenuti prije početka pripremnog ročišta pred prvostupanjskim sudom. Sud šalje obavijest o pripremnom ročištu. Žrtva ili njezini nasljednici u roku od sedam dana od primitka obavijesti mogu podnijeti zahtjev da se u sudski postupak uključi njihova građanska tužba ili njihova privatna tužba, a pravne osobe to mogu učiniti u svojstvu građanskopravne stranke.

Što mogu zatražiti u zahtjevu i što u njemu treba biti navedeno (ukupan iznos i/ili pojedinačni gubici, izgubljena dobit i kamate)?

Građanskopravni zahtjev može podnijeti žrtva ili njezin odvjetnik. Zahtjev se može podnijeti u usmenom ili pisanom obliku. Građanskopravni zahtjev mora sadržavati sljedeće: ime i prezime podnositelja zahtjeva i osobe protiv koje se zahtjev podnosi, kazneni predmet u okviru kojeg se podnosi građanskopravni zahtjev, kazneno djelo kojim je šteta prouzročena te prirodu i iznos tražene naknade. Građanskopravni zahtjev u sudskom postupku može se podnijeti protiv optuženika i protiv svih drugih osoba koje snose građanskopravnu odgovornost za štetu prouzročenu kaznenim djelom.

Postoji li poseban obrazac za takve zahtjeve?

Ne, ne postoji.

Koje dokaze trebam predočiti u prilog zahtjevu?

Dokazi se moraju dostaviti u sudskom postupku. Stranka koja podnosi građansku tužbu ima pravo: sudjelovati u sudskom postupku, zatražiti zaštitnu mjeru kako bi osigurala građanskopravni zahtjev, pregledati materijale u predmetu i dobiti potrebne izvatke, dostaviti dokaze, podnijeti zahtjeve, napomene i primjedbe te osporiti odluke suda kojima se nanosi povreda pravima i legitimnim interesima stranke.

Podliježe li moj zahtjev plaćanju sudskih ili drugih pristojbi?

Žrtva nije obvezna platiti sudske pristojbe ili druge troškove povezane s njezinim građanskopravnim zahtjevom.

Mogu li prije i/ili tijekom postupka dobiti pravnu pomoć? Mogu li dobiti pravnu pomoć ako ne živim u državi u kojoj se vodi postupak?

Žrtva ili stranka koja podnosi građansku tužbu može angažirati odvjetnika. Ako žrtva / građanskopravna stranka dostavi dokaze da ne može priuštiti odvjetnika, ali želi odvjetnika i to je u interesu pravde, prvostupanjski sud imenuje odvjetnika.

U kojim će slučajevima kazneni sud odbaciti moj zahtjev ili odbiti odlučivati o mojem zahtjevu protiv počinitelja?

Prvostupanjski sud o građanskopravnom zahtjevu odlučuje u odluci koja se objavljuje na pripremnom ročištu. Ako sud odbije odlučiti o zahtjevu, mora navesti svoje razloge za to. Protiv odbijanja ne može se podnijeti žalba.

Mogu li se žaliti protiv odluke ili tražiti drugu vrstu obeštećenja/zadovoljštine?

Protiv odbijanja kaznenog suda da odluči o građanskopravnom zahtjevu ne može se podnijeti žalba. Žrtva ima pravo pokrenuti postupak za naknadu štete pred građanskim sudom, a o predmetu se odlučuje u skladu sa Zakonom o parničnom postupku. Ako kazneni postupak traje, građanskopravni zahtjev pred građanskim sudom bit će obustavljen do okončanja kaznenog postupka.

Ako mi sud dosudi naknadu štete, na koji način mogu osigurati izvršenje presude i kakvu pomoć pri tome mogu dobiti?

Kad počinitelj bude osuđen, žrtva sudu može podnijeti zahtjev za izdavanje naloga za izvršenje. Žrtva se na temelju naloga za izvršenje može obratiti sudskom izvršitelju kako bi dobila naknadu koju joj je dodijelio sud.


Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Posljednji put ažurirano: 08/03/2019

Potraživanje naknade od počinitelja - Češka


Kako mogu tražiti naknadu ili drugu vrstu obeštećenja / zadovoljštine od počinitelja u sudskom postupku (kaznenom postupku) i kome trebam uputiti takav zahtjev?

Imate pravo uključiti se u kazneni progon počinitelja putem svojeg zahtjeva za naknadu. U takvom slučaju sud u svojoj pravomoćnoj odluci može, uz kaznu, obvezati počinitelja na plaćanje naknade štete. Osim toga, možete potraživati pravo na naknadu štete zasebno, u parničnom postupku.

U kojem trenutku kaznenog postupka trebam predočiti svoj zahtjev?

U bilo kojem trenutku prije prve sudske rasprave, prije izvođenja dokaza.

Što mogu zatražiti u zahtjevu i što u njemu treba biti navedeno (ukupan iznos i/ili pojedinačni gubici, izgubljena dobit i kamate)?

Potrebno je detaljno navesti što osoba koja je pretrpjela štetu potražuje te navesti i dokazati pojedinačne ozljede.

Postoji li poseban obrazac za takva potraživanja?

Ne.

Koje dokaze trebam predočiti u prilog zahtjevu?

Dokaze koji podupiru vaš zahtjev podnosite isključivo prema vlastitom nahođenju. Naravno, potrebni su potpuni i uvjerljivi dokazi kako bi odluka bila donesena u vašu korist.

Podliježe li moj zahtjev plaćanju sudskih ili drugih pristojbi?

Ne.

Mogu li prije i/ili tijekom postupka dobiti pravnu pomoć? Mogu li dobiti pravnu pomoć ako ne živim u državi u kojoj se vodi postupak?

Da, o vlastitom trošku.

U kojim će slučajevima kazneni sud odbaciti moj zahtjev ili odbiti odlučivati o mojem zahtjevu protiv počinitelja?

Ako niste dokazali iznos štete ili ako potrebno izvođenje dokaza produlji kazneni postupak. U takvom će slučaju sud uputiti vaš zahtjev za naknadu štete na pravna sredstva u okviru građanskog prava.

Mogu li se žaliti protiv odluke ili tražiti drugu vrstu obeštećenja / zadovoljštine?

Imate pravo na žalbu do donošenja presude o naknadi štete.

Ako mi sud dosudi naknadu štete, na koji način mogu osigurati izvršenje presude i kakvu pomoć pri tome mogu dobiti?

Ako počinitelj ne postupi kako mu je sud naložio, sudu možete podnijeti zahtjev da izvršenje te odluke provede sudski izvršitelj.


Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Posljednji put ažurirano: 13/05/2019

Potraživanje naknade od počinitelja - Njemačka


Kako mogu tražiti naknadu ili drugu vrstu obeštećenja / zadovoljštine od počinitelja u sudskom postupku (kaznenom postupku) i kome trebam uputiti takav zahtjev?

Jedini je preduvjet podnijeti odgovarajući zahtjev u kojem su njegov predmet i osnova u potpunosti opisani. Zahtjev može biti upućen policiji, uredu javnog tužitelja ili nadležnom sudu (vidjeti pitanje 2.).

U kojem trenutku kaznenog postupka trebam predočiti svoj zahtjev?

Zahtjev možete iznijeti u pisanom obliku pri prijavi kaznenog djela policiji. Zahtjev može biti podnesen i naknadno uredu javnog tužitelja u pisanom obliku ili ga može evidentirati službenik suda (u odjelu Rechtsantragsstelle (odjel njemačkih sudova kojem se mogu podnijeti zahtjevi i druge izjave)). Zahtjev možete iznijeti usmeno na glavnoj raspravi.

Što mogu zatražiti u zahtjevu i što u njemu treba biti navedeno (ukupan iznos i/ili pojedinačni gubici, izgubljena dobit i kamate)?

U zahtjevu biste trebali jasno navesti što želite od optuženika i zašto. U pravilu, ako tražite novčani iznos kao naknadu za financijski gubitak (npr. neostvareni prihodi, oštećena imovina), trebali biste ga precizno navesti. S druge strane, odluku o iznosu naknade za bol i patnju (Schmerzengeld) moguće je prepustiti sudu. Međutim, čak biste i tada trebali navesti približni iznos i osnovu za izračun ili procjenu iznosa naknade. Morate što detaljnije predočiti činjenice koje opravdavaju vaš zahtjev (npr. opis kaznenog djela, informacije o ozljedama i šteti na imovini).

Postoji li poseban obrazac za takva potraživanja?

Ne.

Koje dokaze trebam predočiti u prilog zahtjevu?

Trebali biste nabrojiti ili iznijeti sve dostupne dokaze koji podupiru vaš zahtjev (npr. računi, potvrde). Možete i izričito navesti izvješća i izjave svjedoka koje ste dali policiji ili samu optužnicu.

Podliježe li moj zahtjev plaćanju sudskih ili drugih pristojbi?

Ako u svojstvu podnositelja zahtjeva dobijete zatraženu naknadu, neće vam biti naplaćene sudske pristojbe. Sve troškove koje ste morali snositi, npr. neostvareni prihodi zbog sudjelovanja u sudskim postupcima, snosit će optuženik. Ako vaš zahtjev ne bude odobren ili bude tek djelomično odobren ili ako se sud suzdrži od donošenja odluke, sud će, nakon razmatranja, odlučiti o tome tko će snositi sudske troškove i troškove sudionika (npr. pravni troškovi).

Za razliku od građanskih predmeta, čak i ako zahtjev za naknadu nije prihvaćen, kao oštećena stranka ne morate platiti sudske pristojbe.

Mogu li prije i/ili tijekom postupka dobiti pravnu pomoć?

Mogu li dobiti pravnu pomoć ako ne živim u državi u kojoj se vodi postupak? Angažirati odvjetnika nije posve neophodno, ali u određenim se slučajevima preporučuje.

Angažirati odvjetnika nije posve neophodno, ali u određenim se slučajevima preporučuje. Na primjer, u slučaju složenog predmeta koji uključuje nekoliko počinitelja, ako postoje poteškoće u pogledu građanskopravne odgovornosti ili ako sud odluči da naknade (npr. novčani iznos) moraju biti dodijeljene postupkom izvršenja. Pravnu pomoć za pokriće troškova odvjetnika možete dobiti ako su ispunjeni svi zakonski uvjeti (posebno potrebitost).

U kojim će slučajevima kazneni sud odbaciti moj zahtjev ili odbiti odlučivati o mojem zahtjevu protiv počinitelja?

Sud neće donijeti odluku o zahtjevu za naknadu štete ako je optuženik oslobođen optužbe ili je postupak obustavljen, ako je prema mišljenju suda zahtjev nedopušten ili neutemeljen ili ako, u iznimnim slučajevima, nije primjereno donijeti odluku o naknadi u kaznenom postupku.

Mogu li se žaliti protiv odluke ili tražiti drugu vrstu obeštećenja / zadovoljštine?

Možete podnijeti žalbu protiv odluke suda da se suzdrži od donošenja odluke o zahtjevu jer smatra da uvjeti za donošenje odluke o zahtjevu nisu ispunjeni.

Ako mi sud dosudi naknadu štete, na koji način mogu osigurati izvršenje presude i kakvu pomoć pri tome mogu dobiti?

(Povoljne) presude i nagodbe donesene u adhezijskom postupku mogu se izvršiti u skladu s općim pravilima izvršenja. Izvršenje se provodi na temelju izvršnog primjerka donesene presude ili nagodbe koje izdaje službenik kaznenog suda.


Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Posljednji put ažurirano: 16/01/2019

Potraživanje naknade od počinitelja - Estonija


Kako mogu tražiti naknadu ili drugu vrstu obeštećenja/zadovoljštine od počinitelja u sudskom postupku (kaznenom postupku) i kome trebam uputiti takav zahtjev?

Imate pravo podnijeti građansku tužbu za naknadu štete protiv optuženika u okviru kaznenog postupka. Istražno tijelo ili ured javnog tužitelja mora žrtvi objasniti postupak za podnošenje građanske tužbe, najvažnije uvjete koje treba ispuniti za građansku tužbu, rok za njezino podnošenje te posljedice ako se taj rok ne ispoštuje.

U kojem trenutku kaznenog postupka trebam predočiti svoj zahtjev?

Građansku tužbu imate pravo podnijeti najkasnije u roku od deset dana nakon uvida u kazneni spis. Uredu javnog tužitelja može se podnijeti zahtjev za produljenje tog roka.

Ako se rok prekorači, građanska tužba bit će odbijena, ali u tom slučaju možete podnijeti zahtjev za naknadu štete građanskom sudu.

Što mogu zatražiti u zahtjevu i što u njemu treba biti navedeno (ukupan iznos i/ili pojedinačni gubici, izgubljena dobit i kamate)?

U građanskoj tužbi možete iznijeti zahtjev čija je namjena ponovno uspostaviti ili ispraviti stanje koje je narušeno djelom koje je predmet kaznenog postupka. Činjenične okolnosti na kojima se taj zahtjev temelji moraju se u bitnome preklapati s činjenicama predmetnog kaznenog djela i mora biti moguće o tom zahtjevu odlučiti u okviru građanskog postupka.

Građanska tužba mora se podnijeti u pisanom obliku, u njoj se moraju navesti pojedinosti o tužitelju i tuženiku te jasno izražen zahtjev žrtve, kao i činjenične okolnosti i dokazi na kojima se temelji žrtvin zahtjev. Zahtjev mora biti izražen u cijelosti (tj. mora uključivati iznose svih vrsta šteta u pogledu kojih žrtva potražuje naknadu). U tužbi za naknadu nematerijalne štete iznos naknade koja se potražuje može biti neiskazan i od suda se može zatražiti da po vlastitom nahođenju odredi pravednu naknadu.

Tijelo koje vodi postupak može odrediti rok za ispravak nedostataka u građanskoj tužbi.

Postoji li poseban obrazac za takve zahtjeve?

Ne postoji poseban obrazac za građanske tužbe.

Koje dokaze trebam predočiti u prilog zahtjevu?

Građanskoj tužbi treba priložiti dokaze za činjenice koje su osnova za zahtjev žrtve i na koje se žrtva namjerava osloniti bez obzira na skup dokaza koje izvede ured javnog tužitelja.

Podliježe li moj zahtjev plaćanju sudskih ili drugih pristojbi?

Rasprava o građanskoj tužbi u okviru kaznenog postupka oslobođena je državnih pristojbi, osim građanske tužbe za naknadu nematerijalne štete ako se zahtjev za takvu naknadu temelji na razlozima koji ne uključuju prouzročenje tjelesne ozljede, narušenog zdravstvenog stanja ili smrti uzdržavatelja.

Ako je građanska tužba odbijena, troškove postupka na temelju građanske tužbe ili dokazivanja građanskopravnog zahtjeva snosi žrtva. Ako je građanska tužba prihvaćena djelomično, sud dijeli troškove postupka u pogledu građanske tužbe između žrtve, optuženika i tuženika, uzimajući u obzir sve okolnosti. Sud isto tako može odlučiti da troškove žrtve u postupku na temelju građanske tužbe u potpunosti ili djelomično mora snositi žrtva ako bi određivanje plaćanja troškova protustranci za nju bilo iznimno nepravedno ili neopravdano.

Ako sud odbije odlučivati o građanskoj tužbi zbog oslobađajuće presude ili okončanja kaznenog postupka, troškove postupka u pogledu građanske tužbe snosi država. Ako sud odbije odlučivati o građanskoj tužbi zbog bilo kojeg drugog razloga, troškove postupka u pogledu građanske tužbe podijelit će između žrtve i države, uzimajući u obzir sve okolnosti.

Mogu li prije i/ili tijekom postupka dobiti pravnu pomoć? Mogu li dobiti pravnu pomoć ako ne živim u državi u kojoj se vodi postupak?

Državnu pravnu pomoć dobit ćete ako postoji osnova predviđena u Zakonu o državnoj pravnoj pomoći. Ako sud smatra da bi vaši bitni interesi mogli biti nedovoljno zaštićeni bez pomoći odvjetnika, može na vlastitu inicijativu odlučiti dodijeliti vam državnu pravnu pomoć na temelju Zakona o državnoj pravnoj pomoći i u skladu s postupkom predviđenim u tom zakonu.

Osoba može primiti državnu pravnu pomoć ako zbog svoje financijske situacije u trenutku kad joj je ta pomoć potrebna ne može platiti stručne pravne usluge ili može platiti pravne usluge samo djelomično ili u obrocima ili ako zbog svoje financijske situacije nakon plaćanja pravnih usluga ne može podmiriti osnovne životne troškove.

Državna pravna pomoć dodjeljuje se osobama koje u trenutku podnošenja zahtjeva za državnu pomoć imaju boravište u Republici Estoniji ili drugoj državi članici Europske unije ili su državljani Republike Estonije ili druge države članice Europske unije. Drugim se osobama pravna pomoć dodjeljuje samo ako to proizlazi iz međunarodnih obveza Estonije.

U zakonu se utvrđuje pravna osnova za odbijanje dodjele državne pravne pomoći. Državna pravna pomoć ne dodjeljuje se, na primjer, ako je podnositelj zahtjeva sposoban svoja prava zaštititi sam, ako je podnositelj zahtjeva vlasnik imovine koja se bez velikih poteškoća može prodati kako bi se pokrili troškovi pravnih usluga i ako se može pretpostaviti da troškovi pravnih usluga neće biti veći od dvostrukog iznosa prosječnog mjesečnog dohotka podnositelja zahtjeva, umanjenog za poreze i doprinose za obvezno osiguranje, iznose određene za plaćanje zakonske obveze uzdržavanja te opravdane troškove stanovanja i prijevoza. Državna pravna pomoć ne dodjeljuje se ni ako je u predmetnim okolnostima jasno da nije vjerojatno da će podnositelj zahtjeva moći zaštititi svoja prava, ako je zahtjev za pravnu pomoć podnesen kako bi se podnio zahtjev za nematerijalnu štetu, a u tom predmetu ne postoje razlozi prevladavajućeg javnog interesa ili ako je mogući dobitak za podnositelja zahtjeva na temelju presude u tom predmetu neopravdano malen u odnosu na procijenjene državne troškove pravne pomoći.

Državna pravna pomoć dodjeljuje se na temelju zahtjeva osobe. Ako osoba podnosi zahtjev za državnu pomoć u svojstvu žrtve u okviru kaznenog postupka, o pružanju državne pravne pomoći toj osobi odlučuje sud pred kojim se vodi taj postupak ili, tijekom istražnog postupka u kaznenom predmetu, sud koji je nadležan odlučivati o tom kaznenom predmetu.

Zahtjev za državnu pravnu pomoć podnosi se na estonskom jeziku na odgovarajućem obrascu zahtjeva. Zahtjev se može podnijeti i na engleskom jeziku ako pravnu pomoć traži fizička osoba koja ima boravište u drugoj državi članici Europske unije ili je državljanin druge države članice Europske unije.

Osoba koja podnosi zahtjev za državnu pravnu pomoć prilaže propisno sastavljenu i potpisanu izjavu o svojem financijskom stanju i, prema potrebi, druge dokaze o tom stanju. Ako osoba nema boravište u Estoniji, mora svojem zahtjevu priložiti izjavu o svojem dohotku i dohotku članova svoje obitelji u protekle tri godine, koju je izdalo nadležno tijelo države boravišta te osobe. Ako tu izjavu nije moguće podnijeti zbog razloga na koje podnositelj zahtjeva ne može utjecati, o pružanju državne pravne pomoći može se odlučiti i bez te izjave.

U kojim će slučajevima kazneni sud odbaciti moj zahtjev ili odbiti odlučivati o mojem zahtjevu protiv počinitelja?

Sud može odbiti odlučivati o građanskoj tužbi, i to ako ta tužba ne ispunjuje relevantne uvjete, ako je kazneni postupak okončan ili ako je donesena oslobađajuća presuda. Sud može odbiti odlučivati o građanskoj tužbi i ako se žrtva ili tuženik u građanskom postupku ne pojavi na sjednici, a o predmetu se ne može odlučivati bez njihove nazočnosti. Osim toga, sud može odbiti odlučivati o građanskoj tužbi ako je izrečena kazna u kaznenom postupku.

Građanska tužba odbacuje se ako ne postoji pravna osnova za njezino prihvaćanje.

Mogu li se žaliti protiv odluke ili tražiti drugu vrstu obeštećenja/zadovoljštine?

Ako je sud odbio odlučivati o vašoj građanskoj tužbi, odštetu možete zatražiti na građanskom sudu. Imate pravo okružnom sudu podnijeti žalbu protiv presude prvostupanjskog suda.

Ako mi sud dosudi naknadu štete, na koji način mogu osigurati izvršenje presude i kakvu pomoć pri tome mogu dobiti?

Ako osuđeni počinitelj ne plati iznos dodijeljen presudom, imate pravo obratiti se sudskom izvršitelju na temelju te presude i on će pokrenuti postupak izvršenja.


Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Posljednji put ažurirano: 11/01/2019

Potraživanje naknade od počinitelja - Grčka


Kako mogu tražiti naknadu ili drugu vrstu obeštećenja/zadovoljštine od počinitelja u sudskom postupku (kaznenom postupku) i kome trebam uputiti takav zahtjev?

Kada podnosite pritužbu nadležnom javnom tužitelju ili policijskom tijelu u fazi kaznenog postupka koja prethodi suđenju, trebali biste izjaviti da se želite priključiti kaznenom postupku kao građanskopravna stranka (politikósenágon). U tom slučaju sama pritužba treba sadržavati takvu izjavu. Takvu izjavu možete dati i tijekom istrage kaznenog djela u obliku zasebnog dokumenta (dikógrafo) koji se upućuje policiji, javnom tužitelju ili istražnim tijelima ili je čak možete dati izravno pred sudom pod uvjetom da faza izvođenja dokaza nije još započela (članci od 82. do 83. Zakona o kaznenom postupku).

U kojem trenutku kaznenog postupka trebam predočiti svoj zahtjev?

a) U fazi koja prethodi suđenju, kako je prethodno navedeno (članak 83. Zakona o kaznenom postupku);

b) na sudu, u obliku jednostavne usmene izjave prije početka izvođenja dokaza, bez potrebe za pisanim postupkom prije suđenja, ako tražite naknadu za nanesenu bol i patnju te pretrpljenu moralnu štetu zbog kaznenog djela počinjenog protiv vas ili dostavom obavijesti optuženiku najmanje pet dana prije rasprave ako tražite naknadu za materijalnu štetu (članak 68. Zakona o kaznenom postupku).

Što mogu zatražiti u zahtjevu i što u njemu treba biti navedeno (ukupan iznos i/ili pojedinačni gubici, izgubljena dobit i kamate)?

Općenito, izjava da se želite priključiti kaznenom postupku kao građanskopravna stranka mora sadržavati sažetak predmeta, razloge zbog kojih smatrate da imate pravo sudjelovati u kaznenom postupku i imenovanje zastupnika ad litem u mjestu sjedišta suda ako je to mjesto vašeg stalnog boravišta.

Ako se izjava da se želite priključiti kaznenom postupku kao građanskopravna stranka odnosi na zahtjev za naknadu boli i patnje te moralne štete, pisani postupak nije potreban. U tim slučajevima oštećena stranka obično traži naknadu u simboličnom iznosu (44 EUR, pri čemu je taj iznos privremeno određen (me epifýlaxi)), a ne u ukupnom iznosu navedenom u zahtjevu. Ako sud proglasi optuženika krivim, naložit će da vam se taj simboličan iznos isplati kao naknada štete. Za preostali dio morat ćete pokrenuti zaseban postupak na građanskom sudu. Ako se vaš zahtjev odnosi na naknadu materijalne štete koju ste pretrpjeli zbog kaznenog djela, morate najmanje pet dana prije početka suđenja tuženiku dostaviti pisanu obavijest u kojoj ćete svoj zahtjev raščlaniti u pojedinačne stavke (članak 68. Zakona o kaznenom postupku).

Postoji li poseban obrazac za takve zahjeve?

Ne postoji poseban obrazac. Vaša izjava mora sadržavati sve prethodno navedene podatke. Kako je prethodno navedeno, poseban postupak prije suđenja potreban je samo ako na kaznenom sudu tražite naknadu materijalne štete. U tom se slučaju obavijest optuženiku mora dostaviti pet dana prije početka rasprave.

Koje dokaze trebam predočiti u prilog zahtjevu?

Prije početka rasprave u predmetu trebate iznijeti sve dokumente kojima se podupire vaš zahtjev, tj. liječničke potvrde, izjave i bilo kakve druge dokaze, ili dovesti sve svjedoke koji bi ga mogli potkrijepiti.

Podliježe li moj zahtjev plaćanju sudskih ili drugih pristojbi?

Za podnošenje građanske tužbe plaća se pristojba u iznosu od 40 EUR (članak 63. Zakona o kaznenom postupku, kako se primjenjuje od 23. siječnja 2017. nakon izmjena uvedenih Zakonom 4446/2016).

Mogu li prije i/ili tijekom postupka dobiti pravnu pomoć? Mogu li dobiti pravnu pomoć ako ne živim u državi u kojoj se vodi postupak?

Zakonodavstvom, odnosno člankom 1. Zakona 3226/2004, predviđena je pravna pomoć građanima država članica EU-a s niskim prihodima, državljanima trećih zemalja i osobama bez državljanstva ako zakonito borave ili imaju uobičajeno boravište u Europskoj uniji. Građani s niskim prihodima koji imaju pravo na pravnu pomoć oni su čiji godišnji obiteljski dohodak ne premašuje dvije trećine minimalnoga godišnjeg dohotka utvrđenog u Nacionalnom kolektivnom ugovoru o radu. U slučaju obiteljskih sporova koji se vode pred nacionalnim sudovima dohodak druge stranke u sporu ne uzima se u obzir. Pravna pomoć u bilo kakvom kaznenom ili građanskom predmetu dostupna je i svim žrtvama kaznenih djela iz članka 323. (trgovina robljem), članka 323.A (trgovina ljudima), članka 323.B točke (a) (organiziranje putovanja u svrhu sudjelovanja u spolnim odnosima ili drugim bludnim radnjama u koje su uključeni maloljetnici (seksualni turizam)), članka 324. (otmica maloljetnika), članka 339. (iskvarivanje maloljetnika), članka 348.A (dječja pornografija), članka 351.A (bludne radnje u kojima sudjeluje maloljetnik u zamjenu za novac) Kaznenog zakona, svim žrtvama kaznenih djela iz članka 87. stavaka 5. i 6. (pomaganje pri ulasku u Grčku, izlasku iz Grčke ili nezakonitom boravku u Grčkoj državljana treće zemlje) i članka 88. (nezakonit prijevoz državljana treće zemlje u Grčku) Zakona 3386/2005 te svim maloljetnicima koji su žrtve kaznenih djela iz članaka 336. (silovanje), 338. (seksualno zlostavljanje), 343. (bludne radnje uz zlouporabu položaja), 345. (rodoskvrnuće), 346. (bludne radnje među srodnicima), 347. (protuprirodni blud – to je kazneno djelo u međuvremenu ukinuto), 348. (omogućivanje bluda drugih), 348.B (vrbovanje djece u seksualne svrhe), 348.C (pornografsko prikazivanje maloljetnika) i 349. (svodništvo) Kaznenog zakona.

U kojim će slučajevima kazneni sud odbaciti moj zahtjev ili odbiti odlučivati o mojem zahtjevu protiv počinitelja?

Ako kazneni sud zbog bilo kojeg razloga odluči da se kazneni progon ne bi trebao provesti ili da bi se trebao odbaciti, građanska se tužba neće moći razmatrati. Sud će odbaciti građansku tužbu i ako nije podnesena u skladu sa zakonom na prethodno opisan način, ako nije pravno utemeljena ili ako meritum zahtjeva nije utemeljen, na primjer jer štetu niste pretrpjeli izravno kao posljedicu kaznenog djela ili ako niste nositelj pravnog interesa u okviru tog predmeta.

Mogu li se žaliti protiv odluke ili tražiti drugu vrstu obeštećenja/zadovoljštine?

Ako vam je naloženo plaćanje naknade i troškova, možete podnijeti redovnu žalbu (éfesi) protiv oslobađajuće presude okružnog kaznenog suda, jednočlanog ili tročlanog prvostupanjskog suda ili žalbenog suda ako je riječ o kaznenom djelu srednje težine (plimmélima) (članak 486. stavak 1.b Zakona o kaznenom postupku). Možete podnijeti i redovnu žalbu protiv presude kojom se osuđuje optuženik ako i u dijelu u kojem se tom presudom odbacuje vaš zahtjev zbog pravne neutemeljenosti ili vam se tom presudom dodjeljuje novčana ili materijalna naknada pod uvjetom da je traženi iznos bio veći od 100 EUR ako žalbu podnosite protiv presude okružnog kaznenog suda, veći od 250 EUR ako žalbu podnosite protiv presude jednočlanog prvostupanjskog suda ili jednočlanog maloljetničkog suda ili veći od 500 EUR ako žalbu podnosite protiv presude tročlanog prvostupanjskog suda ili tročlanog maloljetničkog suda (članak 488. Zakona o kaznenom postupku). Možete podnijeti žalbu u kasacijskom postupku (anaíresi) protiv presude kojom se osuđuje optuženik u dijelu u kojem se tom presudom vaš zahtjev odbacuje zbog pravne neutemeljenosti (članak 505. stavak 1.c Zakona o kaznenom postupku) ili protiv oslobađajuće presude ako vam je naloženo plaćanje naknade i troškova (članak 505. stavak 1c. Zakona o kaznenom postupku).

Ako mi sud dosudi naknadu štete, na koji način mogu osigurati izvršenje presude i kakvu pomoć pri tome mogu dobiti?

Naknada koju dosudi kazneni sud u biti je iznos dodijeljen s obzirom na građanskopravni zahtjev. Stoga se izvršenje isplate te naknade provodi u okviru postupka izvršenja za presude u građanskim predmetima (anankastikí ektélesi).


Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Posljednji put ažurirano: 06/02/2019

Potraživanje naknade od počinitelja - Španjolska


Kako mogu tražiti naknadu ili drugu vrstu obeštećenja / zadovoljštine od počinitelja u sudskom postupku (kaznenom postupku) i kome trebam uputiti takav zahtjev?

Uobičajeni postupak za traženje naknade za pretrpljenu štetu u španjolskom pravu kazneni je postupak u kojem se analiziraju građanskopravna i kaznenopravna odgovornost. Zbog toga lokalni kazneni sud (Juzgado de Instrucción) oštećenoj stranci nudi podnošenje građanske tužbe kako bi mogla navesti želi li iznijeti svoj zahtjev tijekom kaznenog postupka ili pravo na potraživanje naknade za pretrpljenu štetu ostvariti u okviru građanskog postupka.

Ako oštećena stranka navede da svoj zahtjev želi iznijeti u okviru kaznenog postupka, može se odlučiti za građansku tužbu koju u njezino ime podnosi javni tužitelj (to će se dogoditi i u slučaju da ne navede koju je mogućnost odabrala) ili, ako to želi, može osobno prisustvovati (preko odvjetnika i sudskog zastupnika).

Ako oštećena stranka odluči zatražiti naknadu štete izvan kaznenog postupka, mora pokrenuti građanski postupak u skladu s pravilima takvog postupka.

Stoga, žrtva može zatražiti naknadu štete putem suda na dva načina: osobno, putem izjave koju je primila kad joj je bila ponuđena mogućnost da sudjeluje u postupku u svojstvu privatne stranke ili tako da pisanim putem podnese zahtjev, ili preko odvjetnika ili sudskog zastupnika. Pisana izjava nije obvezna: ako se ne priloži, javni tužitelj pokrenut će i građanski i kazneni postupak.

U pripremi zahtjeva mogu vam pomoći uredi za potporu žrtvama kaznenih djela (Oficinas de Asistencia a las Víctimas del delito) koji se nalaze u svim autonomnim zajednicama, u gotovo svim pokrajinama te u drugim gradovima; kad je riječ o kaznenim djelima terorizma, pomoć možete zatražiti u Uredu za pružanje informacija i potporu žrtvama terorizma pri Nacionalnom kaznenom i upravnom sudu (Oficina de Información y Asistencia a Víctimas del Terrorismo de la Audiencia Nacional).

U kojem trenutku kaznenog postupka trebam predočiti svoj zahtjev?

Zahtjev možete iznijeti u bilo kojem trenutku postupka prije početka usmenog dijela suđenja. Lokalni kazneni sud daje vam mogućnost da zahtjev podnesete tijekom faze istrage, nakon što je sud obaviješten o tome da postoji oštećena stranka.

Što mogu zatražiti u zahtjevu i što u njemu treba biti navedeno (ukupan iznos i/ili pojedinačni gubici, izgubljena dobit i kamate)?

U zahtjevu biste trebali navesti nastalu štetu (iznos) te mu priložiti odgovarajuće račune ili cjenike koji potkrjepljuju vaš zahtjev i koje će sudski vještak zatim provjeriti.

Postoji li poseban obrazac za takva potraživanja?

Ne.

Koje dokaze trebam predočiti u prilog zahtjevu?

Trebali biste dostaviti odgovarajuće račune ili cjenike koji potkrjepljuju vaš zahtjev za odštetu. Ako ste podnijeli zahtjev za pravnu pomoć, morat ćete dostaviti dokaze o svojem dohotku i imovini.

Podliježe li moj zahtjev plaćanju sudskih ili drugih pristojbi?

Ne.

Mogu li prije i/ili tijekom postupka dobiti pravnu pomoć? Mogu li dobiti pravnu pomoć ako ne živim u državi u kojoj se vodi postupak?

Ako ste žrtva koja podnosi zahtjev, od trenutka kad ste se prvi put obratili tijelima i službenicima, imate pravo dobiti informacije o postupku kako biste mogli dobiti pravne savjete i pravnu zaštitu te, ako je primjenjivo, o uvjetima za njihovo dobivanje bez obveze plaćanja. Te će vam informacije pružiti i uredi za potporu žrtvama kaznenih djela.

Ako ste žrtva koja podnosi zahtjev svoj ćete zahtjev da vam se prizna pravo na besplatnu pravnu pomoć moći podnijeti službeniku ili tijelu koje vam je dalo informacije o postupku za dobivanje pravnih savjeta i pravne zaštite te, prema potrebi, o načinima na koje ih možete dobiti besplatno. Nadležni službenik ili tijelo taj će zahtjev, zajedno s dostavljenom dokumentacijom, proslijediti nadležnoj odvjetničkoj komori.

Vaš se zahtjev može podnijeti i uredima za potporu žrtvama kaznenih djela koji će ga proslijediti nadležnoj odvjetničkoj komori.

Općenito, ako ste žrtva koja podnosi zahtjev možete se koristiti uslugama službi za pravno savjetovanje koje pružaju informacije o pravu svim građanima. Odvjetničke komore organiziraju takve službe za svako sudsko područje.

Kako biste ostvarili pristup tim uslugama, morate ispuniti obrazac koji se može dobiti na sudovima, u Ministarstvu pravosuđa i u drugim državnim uredima i u kojem morate dokazati da su vaša financijska sredstva nedostatna. Ako kazneni postupak još nije pokrenut, svoj zahtjev morate podnijeti odvjetničkoj komori koja djeluje na području predmetnog suda ili na sudu na području vašeg mjesta boravišta. Nakon što je kazneni postupak pokrenut, možete dobiti besplatnu pravnu pomoć u bilo kojem trenutku, pod uvjetom da osobno prisustvujete postupku u svojstvu žrtve.

Ako ste žrtva kaznenog djela s elementima rodno uvjetovanog nasilja, ne morate prethodno dokazati da su vaša sredstva nedostatna kako biste dobili besplatnu pravnu pomoć.

Besplatnu pravnu pomoć možete dobiti i ako ste žrtva terorizma.

Ako ste žrtva kaznenog djela pravnu pomoć u Španjolskoj možete zatražiti ako ste državljanin bilo koje države članice EU-a i dokažete da su vaša sredstva nedostatna.

Vaše pravo na besplatnu pravnu pomoć priznat će vam se neovisno o postojanju sredstava za pokretanje sudskog postupka i ta će vam pomoć biti pružena odmah i u svim postupcima koji su povezani s vašim statusom žrtve, to jest, u svim postupcima koji proizlaze iz tog statusa ili su njegova posljedica, ako ste žrtva rodno uvjetovanog nasilja, terorizma ili trgovine ljudima, ili ako ste maloljetna osoba ili imate intelektualni invaliditet ili mentalno oboljenje, a pritom ste žrtva zlostavljanja ili lošeg postupanja.

U slučaju smrti žrtve, to će se pravo primjenjivati i na korisnike bilo koje vrste pomoći, pod uvjetom da nisu sudjelovali u tim djelima.

Kako bi vam se odobrila besplatna pravna pomoć, status žrtve u svojstvu podnositelja zahtjeva dobit ćete nakon što se podnese pritužba ili tužba, ili kad se pokrene kazneni postupak za bilo koje prethodno spomenuto kazneno djelo. Taj ćete status imati sve dok je kazneni postupak u tijeku ili ako je nakon okončanja postupka donesena osuđujuća presuda.

Pravo na besplatnu pravnu pomoć izgubit ćete nakon što oslobađajuća presuda postane pravomoćna ili nakon privremene obustave ili odbacivanja postupka zato što kaznena djela nisu dokazana, ali nećete morati vratiti troškove usluga kojima ste se do tog trenutka besplatno koristili.

Vaš odvjetnik mora vam pružiti pomoć u različitim postupcima koji bi se mogli pokrenuti zbog vašeg statusa žrtve u utvrđenim kaznenim djelima, a posebno u postupcima zbog rodno uvjetovanog nasilja, ako bi se time propisno zajamčilo vaše pravo na obranu.

Pravo na besplatnu pravnu pomoć imate ako vaš godišnji dohodak i dohodak po obiteljskoj jedinici ne premašuje sljedeće vrijednosti:

 • dvostruku vrijednost višenamjenskog javnog indeksa prihoda (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples – IPREM) koji je na snazi u trenutku podnošenja zahtjeva, ako dotične osobe nisu dio obiteljske jedinice. IPREM je indeks koji se određuje na godišnjoj razini i primjenjuje za utvrđivanje pojedinih povlastica ili graničnih vrijednosti za korištenje pojedinim povlasticama, pravima ili javnim uslugama
 • vrijednost koja je dva i pol puta viša od indeksa IPREM koji je na snazi u trenutku podnošenja zahtjeva, ako su dotične osobe dio bilo koje vrste obiteljskih jedinica s manje od četiri člana
 • trostruku vrijednost indeksa IPREM ako se predmetne obiteljske jedinice sastoje od četiriju ili više članova.

Ako vam je kao žrtvi odobrena besplatna pravna pomoć, nećete morati platiti sljedeće troškove:

 • troškove prethodnog pravnog savjetovanja
 • naknade odvjetnika i sudskih zastupnika
 • troškove objavljivanja oglasa u službenim glasnicima
 • pologe potrebne za podnošenje pojedinih žalbi
 • naknade za vještake.

Osim toga, dobit ćete popust od 80 % na iznos troškova javnobilježničkih isprava i potvrda iz zemljišnih i trgovačkih registara.

U kojim će slučajevima kazneni sud odbaciti moj zahtjev ili odbiti odlučivati o mojem zahtjevu protiv počinitelja?

Općenito, kad je riječ o kaznenim djelima s elementima nasilja i kaznenim djelima protiv spolne slobode, sud treba procijeniti je li kazneno djelo s elementima nasilja i kazneno djelo protiv spolne slobode hotimično (namjerno) te sudskom odlukom kojom kazneni postupak okončava utvrditi da jest. U pravomoćnoj sudskoj odluci u kaznenom postupku mora se jasno utvrditi postojanje uzročno-posljedične veze između kaznenog djela i ozljeda ili oštećenja zdravlja ili, ako je primjenjivo, smrti.

Sudskom odlukom kojom okončava kazneni postupak moguće je naložiti i privremeni zastoj ili okončanje postupka.

U skladu sa španjolskim zakonodavstvom o kaznenim stvarima, privremeni zastoj postupka primjeren je ako počinjenje kaznenog djela zbog kojeg je pokrenut sudski postupak nije propisno dokazano ili ako se utvrdi da je kazneno djelo počinjeno, ali nema dovoljno razloga da bi se određenu osobu ili više njih optužilo kao počinitelja, supočinitelja ili pomagača.

Okončanje postupka primjereno je ako ne postoje opravdane indicije da je djelo zbog kojeg je pokrenut sudski postupak počinjeno, ako djelo nije kazneno djelo ili su sudionici postupka kojima se sudi kao počiniteljima, supočiniteljima ili pomagačima oslobođeni kaznenopravne odgovornosti.

Kad je riječ o kaznenim djelima terorizma, sud obično procjenjuje postoji li za ta djela građanskopravna odgovornost te koja je odšteta predviđena primjenjivim zakonodavstvom. Odobrenje pomoći i naknada priznatih španjolskim zakonodavstvom o suzbijanju terorizma podliježe načelima dodjeljivanja naknade štete utvrđenima Europskom konvencijom o naknadi štete žrtvama kaznenih djela s elementima nasilja.

Mogu li se žaliti protiv odluke ili tražiti drugu vrstu obeštećenja / zadovoljštine?

Ako sudac istrage (suda ili pravosudnog tijela) odluči okončati postupak, odnosno, donese rješenje o odbacivanju postupka, žrtva može podnijeti žalbu ako je osobno prisustvovala postupku i ako je riječ o privatnoj tužbi.

U skladu sa španjolskim zakonodavstvom o kaznenim stvarima, privremeni zastoj postupka primjeren je ako počinjenje kaznenog djela zbog kojeg je pokrenut sudski postupak nije propisno dokazano ili ako se utvrdi da je kazneno djelo počinjeno, ali nema dovoljno razloga da bi se određenu osobu ili više njih optužilo kao počinitelja, supočinitelja ili pomagača.

Okončanje postupka primjereno je ako ne postoje opravdane indicije da je djelo zbog kojeg je pokrenut sudski postupak počinjeno, ako djelo nije kazneno djelo ili su sudionici postupka kojima se sudi kao počiniteljima, supočiniteljima ili pomagačima oslobođeni kaznenopravne odgovornosti.

Kad je riječ o kaznenim djelima s elementima nasilja i kaznenim djelima protiv spolne slobode, sudska odluka kojom okončava kazneni postupak i protiv koje se više ne može podnijeti nikakvo pravno sredstvo općenito je potrebna kako bi bilo moguće zatražiti različite vrste zakonom predviđene pomoći. U tu je svrhu protiv pravomoćne odluke u kaznenom postupku moguće podnijeti žalbu u utvrđenom roku na način naveden u toj odluci.

Ako mi sud dosudi naknadu štete, na koji način mogu osigurati izvršenje presude i kakvu pomoć pri tome mogu dobiti?

Država će platiti cjelokupni iznos pomoći ili njezin dio ako je počinitelj proglašen djelomično nesolventnim.

Država će izvršiti subrogaciju u vaša prava protiv stranke koja snosi građanskopravnu odgovornost za kazneno djelo do cjelokupnog iznosa privremene ili konačne pomoći koja vam je dodijeljena kao žrtvi ili korisniku.

 

 

Država može pokrenuti pravnu radnju za povrat pomoći protiv stranke koja snosi građanskopravnu odgovornost za kazneno djelo kako bi zatražila potpunu ili djelomičnu nadoknadu odobrene pomoći.

Ta će se pravna radnja provesti, prema potrebi, upravnim postupkom za naplatu i primjenjivat će se, među ostalim, u sljedećim slučajevima:

 • ako se pravomoćnom sudskom odlukom proglasi da kazneno djelo nije počinjeno
 • ako je nakon isplate pomoći vama kao žrtvi i vašim korisnicima na bilo kojoj osnovi isplaćena puna ili djelomična naknada za pretrpljenu štetu u razdoblju od tri godine nakon dodjele pomoći
 • ako je pomoć dobivena na temelju dostavljanja lažnih ili namjerno nepotpunih informacija ili na bilo koji drugi prijevarni način te na temelju namjernog izostavljanja činjenica koje bi dovele do odbijanja ili smanjenja zatražene pomoći
 • ako je iznos odštete dodijeljene na temelju presude niži od iznosa privremene pomoći.

Ta će se pravna radnja pokrenuti uključivanjem države u kazneni ili građanski postupak koji je u tijeku, ne dovodeći u pitanje građansku tužbu koju može podnijeti javni tužitelj.

Žrtve mogu dobiti pomoć u obliku informacija koje su im potrebne u pogledu tih pitanja u nadležnim uredima za potporu žrtvama kaznenih djela ili, kad je riječ o kaznenim djelima terorizma, u Uredu za pružanje informacija i potporu žrtvama terorizma pri Nacionalnom kaznenom i upravnom sudu.

Uredi za potporu žrtvama kaznenih djela pružit će vam informacije o mogućnosti koja vam je na raspolaganju da u svojstvu žrtve kaznenog djela sudjelujete u donošenju odluke o zatvorskoj kazni i provest će sve potrebne aktivnosti za pomoć kako biste mogli ostvariti svoja prava priznata na temelju zakona.

Ako ste žrtva terorizma, Ured za pružanje informacija i potporu žrtvama terorizma pri Nacionalnom kaznenom i upravnom sudu omogućit će vam potrebne kanale za informiranje kako biste saznali sve informacije u pogledu izvršavanja zatvorske kazne do trenutka potpunog odsluženja kazne, posebno u slučajevima kad je odobrena naknada ili su osuđenici pušteni iz zatvora. Osim toga, u okviru obrade odštetnih predmeta, Ured će vam, kao žrtvi, pružiti informacije o dobivanju potvrda o pravomoćnoj presudi, naloge protiv izvršenja građanskopravnih obveza te ostale dokumente koji su potrebni za obradu zakonom utvrđene pomoći.


Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Posljednji put ažurirano: 17/01/2019

Potraživanje naknade od počinitelja - Hrvatska


Kako mogu tražiti naknadu ili drugu vrstu obeštećenja / zadovoljštine od počinitelja u sudskom postupku (kaznenom postupku) i kome trebam uputiti takav zahtjev?

Imovinskopravni zahtjev koji je nastao zbog počinjenja kaznenog djela raspravit će se na prijedlog oštećenika u kaznenom postupku, ako se time ne bi znatno odugovlačio taj postupak. (čl. 153. st. 1. ZKP-a)

Prijedlog za ostvarivanje imovinskopravnog zahtjeva u kaznenom postupku može podnijeti oštećenik. (čl. 154. st. 1. ZKP-a)

Prijedlog za ostvarivanje imovinskopravnog zahtjeva u kaznenom postupku podnosi se tijelu kojem se podnosi kaznena prijava ili sudu koji vodi postupak.  (čl. 155. st. 1. ZKP-a)

U kojem trenutku kaznenog postupka trebam predočiti svoj zahtjev?

Imovinskopravni zahtjev može se podnijeti najkasnije do završetka dokaznog postupka pred prvostupanjskim sudom. (čl. 155. st. 2. ZKP-a)

Što mogu zatražiti u zahtjevu i što u njemu treba biti navedeno (ukupan iznos i/ili pojedinačni gubici, izgubljena dobit i kamate)?

Imovinskopravni zahtjev se može odnositi na zahtjev koji se može podnijeti u parnici. (čl. 153. st. 2. ZKP-a)

Postoji li poseban obrazac za takva potraživanja?

Ne postoji obvezna forma postavljanja imovinskopravnog zahtjeva.

Koje dokaze trebam predočiti u prilog zahtjevu?

Osoba ovlaštena na podnošenje prijedloga dužna je određeno naznačiti svoj zahtjev i podnijeti dokaze. (čl. 155. st. 3. ZKP-a). Vrsta i broj dokaza nisu određeni zakonom.

Podliježe li moj zahtjev plaćanju sudskih ili drugih pristojbi?

Na podnošenje imovinskopravnog zahtjeva u kaznenom postupku ne plaćaju se sudske ni druge pristojbe.

Mogu li prije i/ili tijekom postupka dobiti pravnu pomoć? Mogu li dobiti pravnu pomoć ako ne živim u državi u kojoj se vodi postupak?

Žrtva kaznenog djela za koje je propisana kazna zatvora teža od pet godina, ako trpi teže posljedice kaznenog djela, ima pravo na stručnu pomoć savjetnika na teret proračunskih sredstava pri podnošenju imovinskopravnog zahtjeva. (čl. 43. st. 2. ZKP-a). To pravo nije ograničeno prebivalištem oštećenika.

U kojim će slučajevima kazneni sud odbaciti moj zahtjev ili odbiti odlučivati o mojem zahtjevu protiv počinitelja?

U presudi kojom okrivljenika proglašava krivim sud može oštećeniku dosuditi imovinskopravni zahtjev u cijelosti ili mu može imovinskopravni zahtjev dosuditi djelomično, a za ostatak uputiti ga u parnicu. Ako podaci kaznenog postupka ne daju pouzdanu osnovu ni za potpuno niti za djelomično presuđenje, sud će oštećenika s imovinskopravnim zahtjevom uputiti u parnicu.

Kad sud donese presudu kojom se okrivljenik oslobađa optužbe ili kojom se optužba odbija ili kad rješenjem obustavi kazneni postupak, uputit će oštećenika da imovinskopravni zahtjev može ostvarivati u parnici. Kad se sud proglasi nenadležnim, uputit će oštećenika da imovinskopravni zahtjev može podnijeti u kaznenom postupku koji će početi ili nastaviti nadležni sud. (čl. 158. st. 2. i 3. ZKP-a).

Mogu li se žaliti protiv odluke ili tražiti drugu vrstu obeštećenja / zadovoljštine?

Oštećenik može pobijati presudu zbog odluke suda o njegovim troškovima kaznenog postupka i odluke o imovinskopravnom zahtjevu, ali ako je državni odvjetnik preuzeo progon od oštećenika kao tužitelja, oštećenik može podnijeti žalbu zbog svih osnova zbog kojih se presuda može pobijati. (čl. 464. st. 4. ZKP-a)

Ako mi sud dosudi naknadu štete, na koji način mogu osigurati izvršenje presude i kakvu pomoć pri tome mogu dobiti?

Na prijedlog ovlaštene osobe mogu se u kaznenom postupku prema odredbama koje vrijede za ovršni postupak odrediti privremene mjere osiguranja imovinskopravnog zahtjeva nastalog zbog počinjenja kaznenog djela.

Rješenje iz stavka 1. ovog članka donosi u istrazi sudac istrage. Nakon podignute optužnice rješenje donosi optužno vijeće, a na raspravi sud koji vodi raspravu. Žalba na rješenje o privremenoj mjeri ne zadržava njegovo izvršenje. (čl. 160 ZKP-a).


Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Posljednji put ažurirano: 12/04/2019

Potraživanje naknade od počinitelja - Italija


Kako mogu tražiti naknadu ili drugu vrstu obeštećenja/zadovoljštine od počinitelja u sudskom postupku (kaznenom postupku) i kome trebam uputiti takav zahtjev?

Počinitelj je dužan nadoknaditi štetu koju je žrtva pretrpjela. U članku 185. Kaznenog zakona navodi se da sva kaznena djela podliježu naknadi štete u skladu s pravilima građanskog prava. Kad je kaznenim djelom prouzročena materijalna ili nematerijalna šteta, počinitelj i svaka druga osoba koja je, prema građanskom pravu, odgovorna za radnje počinitelja moraju platiti naknadu štete. U građanskom je pravu šteta prouzročena kaznenim djelom jedna od okolnosti u kojima se može tražiti naknada za nematerijalnu štetu (članak 20159. Građanskog zakonika).

Kako bi ishodila naknadu štete koju je pretrpjela, žrtva može birati između dviju mogućnosti.

Može se priključiti kaznenom postupku kao oštećena stranka, što znači da svoj imovinskopravni zahtjev podnosi u okviru kaznenog postupka (costituzione di parte civile): kazneni sud će na kraju kaznenog postupka procijeniti štetu i dodijeliti naknadu štete, ili samo utvrditi da postoji pravo na naknadu štete te uputiti stranke na građanske sudove radi utvrđivanja iznosa naknade štete. U članku 74. Zakona o kaznenom postupku navodi se da tijekom kaznenog postupka imovinskopravni zahtjev za naknadu štete u skladu s člankom 185. Kaznenog zakona može podnijeti svaka osoba koja je pretrpjela štetu kao posljedicu kaznenog djela, ili njezini nasljednici, protiv tuženika i svake osobe odgovorne prema građanskom pravu.

S druge strane, žrtva isto tako može izravno pokrenuti građanski postupak podnošenjem zahtjeva za naknadu štete redovnom građanskom sudu.

Odnosi između imovinskopravnih zahtjeva i kaznenih postupaka uređeni su člankom 75. Zakona o kaznenom postupku. Postupak radi ostvarenja imovinskopravnog zahtjeva pred građanskim sudom može u bilo kojem trenutku prije donošenja presude građanskog suda o meritumu predmeta, čak i ako ta presuda još uvijek podliježe žalbi, biti pridružen kaznenom postupku. U tom se slučaju građanska parnica obustavlja, a kazneni sud će presuditi i o troškovima građanskog postupka. Postupak pred građanskim sudom nastavit će se ako imovinskopravni zahtjev nije spojen s kaznenim postupkom ili ako je postupak bio u fazi u kojoj više nije bilo moguće imovinskopravni zahtjev pripojiti kaznenom postupku. Ako je imovinskopravni zahtjev protiv stranke koja je tuženik u kaznenom postupku podnesen građanskom sudu nakon što je imovinskopravni zahtjev pripojen kaznenom postupku ili nakon prvostupanjske kaznene presude, građanski se postupak obustavlja do donošenja pravomoćne kaznene presude, osim u slučaju iznimki predviđenih zakonom.

U kojem trenutku kaznenog postupka trebam predočiti svoj zahtjev?

Imovinskopravni zahtjev može se spojiti s kaznenim postupkom do trenutka održavanja pripremnog ročišta, ili čak i nakon toga do okončanja pripremnih koraka koji se poduzimaju u skladu s člankom 484. Zakona o kaznenom postupku prije početka suđenja. Nakon što postupak radi ostvarenja imovinskopravnog zahtjeva dosegne tu fazu, više ga se ne može spojiti s kaznenim postupkom. Ako se oštećena stranka pridruži kaznenom postupku nakon isteka roka za pozivanje svjedoka, vještaka i savjetnika iz članka 468. stavka 1. Zakona o kaznenom postupku, oštećena stranka ne može iskoristiti pravo na podnošenje popisa svjedoka, vještaka ili tehničkih savjetnika. Nakon što se oštećena stranka pridruži kaznenom postupku, ona je stranka u prvostupanjskom suđenju i svim žalbenim postupcima, osim ako je isključena ili se dobrovoljno povuče. Imovinskopravni zahtjev u okviru kaznenog postupka prestaje vrijediti u dva slučaja: 1. javni tužitelj, tuženik ili stranka odgovorna prema građanskom pravu (članak 80. Zakona o kaznenom postupku) mogu podnijeti zahtjev za isključenje oštećene stranke iz postupka ili sud može na vlastitu inicijativu izdati nalog o isključenju oštećene stranke u bilo kojem trenutku prije početka prvostupanjskog suđenja (članak 81. Zakona o kaznenom postupku); 2. oštećena stranka ili njezin posebni zastupnik (procuratore speciale) mogu usmenom ili pisanom izjavom u bilo kojoj fazi postupka povući imovinskopravni zahtjev; smatra se da je imovinskopravni zahtjev prešutno povučen ako nisu podneseni nikakvi podnesci ili ako je zahtjev podnesen građanskom sudu (članak 82. Zakona o kaznenom postupku).

Što mogu zatražiti u zahtjevu i što u njemu treba biti navedeno (ukupan iznos i/ili pojedinačni gubici, izgubljena dobit i kamate)?

U imovinskopravnom zahtjevu u okviru kaznenog postupka može se tražiti naknada za svaku štetu, materijalnu ili nematerijalnu, troškove liječenja, pravnu pomoć, tehničke savjete i sve druge nastale i dokumentirane troškove, pod uvjetom da proizlaze iz počinjenog kaznenog djela.

Postoji li poseban obrazac za takve zahtjeve?

U talijanskom kaznenom postupku ne postoje službeni obrasci, ali moraju biti ispunjeni zahtjevi navedeni u nastavku.

Oštećena stranka mora imati parničnu sposobnost (capacità processuale). Izjava da se stranka želi pridružiti kaznenom postupku kao oštećena stranka mora se podnijeti tajništvu suda ili dostaviti na ročištu. Kako bi bila prihvaćena, izjava mora sadržavati: (a) podatke o fizičkoj osobi ili naziv udruženja ili tijela koje zahtijeva pridruživanje postupku u svojstvu oštećene stranke te podatke o njezinu pravnom zastupniku; (b) podatke o tuženiku protiv kojeg se podnosi imovinskopravni zahtjev ili druge osobne podatke koji služe za njegovu identifikaciju; (c) ime i prezime odvjetnika koji zastupa oštećenu stranku te pojedinosti o njegovoj punomoći; (d) obrazloženje zahtjeva; (e) potpis odvjetnika. Ako je izjavu podnijela na drugi način osim na ročištu, oštećena stranka dužna je o tome obavijestiti druge stranke te ta izjava proizvodi učinak u odnosu na svaku stranku od dana dostave obavijesti. Ako izjava da se oštećena stranka želi pridružiti postupku ne sadržava punomoć odvjetnika na njezinu podnožju ili rubu, odnosno podnesena je u jednom od ostalih oblika predviđenih člankom 100. stavcima 1. i 2. Zakona o kaznenom postupku, mora se podnijeti tajništvu ili dostaviti na ročištu zajedno s izjavom.

Koje dokaze trebam predočiti u prilog zahtjevu?

U kaznenom je postupku imovinskopravni zahtjev sporedan u odnosu na postupak utvrđivanja nevinosti ili krivnje tuženika. Zadaću dokazivanja krivnje tuženika ima ured javnog tužitelja. Međutim, oštećena stranka može imati ulogu u dokaznom postupku, posebno u odnosu na dokaze o vrsti pretrpljene štete, ozbiljnosti štete itd. S druge strane, u građanskom je postupku s obzirom na pružanje dokaza (npr. liječničke potvrde) o ozbiljnosti pretrpljene ozljede / štete, teret dokazivanja uglavnom na žrtvi, iako se on može ukloniti ako se dokaže postojanje zakonske pretpostavke u korist žrtve.

Mogu li prije i/ili tijekom postupka dobiti pravnu pomoć? Mogu li dobiti pravnu pomoć ako ne živim u državi u kojoj se vodi postupak?

Pravna pomoć koju financira država dostupna je osobama čiji godišnji dohodak ne prelazi određeni prag: odobrava se pod uvjetom da se postupak vodi u Italiji te je dostupna talijanskim državljanima i osobama koje nisu talijanski državljani. To je pitanje uređeno Predsjedničkom odlukom br. 115/2002.

U kojim će slučajevima kazneni sud odbaciti moj zahtjev ili odbiti odlučivati o mojem zahtjevu protiv počinitelja?

U kaznenom postupku, ako je tuženik oslobođen krivnje, imovinskopravni zahtjev neće biti odobren. Ako je tijekom predistražnog postupka podnesen zahtjev za sporazumnu kaznu (richiesta di applicazione di pena), zahtjev za pridruživanje kaznenom postupku u svojstvu oštećene stranke ne može biti prihvaćen na sljedećem ročištu. Isto tako, zahtjev za pridruživanje kaznenom postupku ne može se iznijeti na ročištu koje slijedi nakon zahtjeva za sporazumnu kaznu u postupku prigovora na presudu donesenu bez saslušanja tuženika (opposizione a decreto penale) ili prigovora na nalog za neposredno donošenje presude (opposizione a decreto di giudizio immediato). Zakonom je isto tako izričito zabranjeno pridruživanje kaznenom postupku u svojstvu oštećene stranke u nekim drugim slučajevima, kao što su suđenja maloljetnicima.

Mogu li se žaliti protiv odluke ili tražiti drugu vrstu obeštećenja/zadovoljštine?

Ako na kraju suđenja, odnosno nakon presude u prvom stupnju ili u žalbenom postupku, oštećena stranka smatra da konačna odluka nedostatno odražava štetu koju je pretrpjela, može pobijati presudu – opet putem odvjetnika – ali samo u pogledu dijelova ili odredbi presude koje se odnose na imovinskopravni zahtjev za naknadu štete. Naknadnom presudom može se izmijeniti prvostupanjska presuda u odnosu na aspekte građanskog prava (a time i u odnosu na naknadu štete). Takvom se presudom mogu ispraviti štetni učinci presude u odnosu na naknadu štete, ali ona nema utjecaja na zaključke u pogledu kaznene odgovornosti tuženika: tuženik koji je oslobođen krivnje u smislu kaznenog prava ostaje oslobođen krivnje čak i ako je presuda izmijenjena u korist oštećene stranke. Stoga, ako presudu kojom se tuženik oslobađa krivnje osporava samo oštećena stranka, odluka kaznenog suda u pogledu kaznene odgovornosti tuženika ostaje nepromijenjena. Zbog toga između obrazloženja prvostupanjske presude kojom se tuženik oslobađa krivnje u smislu kaznenog prava i obrazloženja presude u žalbenom postupku nakon žalbe oštećene stranke, u kojoj se iste činjenice smatraju osnovom za donošenje presude o naknadi štete, može postojati objektivna i opipljiva kolizija. To se smatra iznimno osjetljivim tehničkim pitanjem.

Ako mi sud dosudi naknadu štete, na koji način mogu osigurati izvršenje presude i kakvu pomoć pri tome mogu dobiti?

Na zahtjev oštećene stranke te pod uvjetom da postoje pravilne osnove, sud će izdati svoj nalog za naknadu štete koji je privremeno izvršan. Nalog za privremeno prvo plaćanje (provvisionale) uvijek je neposredno izvršan. Nakon što presuda postane izvršna, stranka je može izvršiti u skladu s redovnim pravilima građanskog postupka.


Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Posljednji put ažurirano: 12/03/2019

Potraživanje naknade od počinitelja - Cipar


Kako mogu tražiti naknadu ili drugu vrstu obeštećenja/zadovoljštine od počinitelja u sudskom postupku (kaznenom postupku) i kome trebam uputiti takav zahtjev?

Kazneni sud ima implicitnu nadležnost u kaznenom postupku dodijeliti ograničeni iznos naknade štete žrtvi kaznenog djela, pod uvjetom da je optuženik proglašen krivim. Ta je nadležnost rijetko primijenjena u prošlosti, a u zadnjih nekoliko desetljeća uopće se ne primjenjuje.

Međutim, u takvim slučajevima žrtva ima pravo potraživati naknadu podnošenjem tužbe protiv počinitelja u građanskom postupku.

U kojem trenutku kaznenog postupka trebam podnijeti svoj zahtjev?

Zahtjev se podnosi nakon okončanja kaznenog postupka u obliku imovinskopravnog zahtjeva. Treba napomenuti da je građanski postupak neovisan i odvojen od kaznenog postupka.

Što mogu zatražiti u zahtjevu i što u njemu treba biti navedeno (ukupan iznos i/ili pojedinačni gubici, izgubljena dobit i kamate)?

U zahtjevu možete zatražiti naknadu za svaki pretrpljeni gubitak i štetu navođenjem pojedinačnih vrsta štete, kao što su tjelesne ozljede, bol i patnja, izgubljena dobit i zatezne kamate.

Postoji li poseban obrazac za takve zahtjeve?

Da, obrazac sudskog poziva. Taj bi obrazac trebalo podnijeti tajništvu / pisarnici suda. U njemu se može navesti cijeli zahtjev podnositelja zahtjeva ili kratki opis zahtjeva, koji će zatim biti popraćen opširnijim obrazloženjem zahtjeva.

Koje dokaze trebam predočiti u prilog zahtjevu?

Dokazi u prilog zahtjevu dokazi su u prilog pretrpljene štete.

Podliježe li moj zahtjev plaćanju sudskih ili drugih pristojbi?

Da, za usluge povezane sa zahtjevom plaćaju se sudske i druge pristojbe, ovisno o iznosu zatražene naknade.

Mogu li prije i/ili tijekom postupka dobiti pravnu pomoć? Mogu li dobiti pravnu pomoć ako ne živim u državi u kojoj se vodi postupak?

Pravnu pomoć možete dobiti u bilo kojoj fazi postupka ako ispunjujete uvjete za njezino dobivanje, odnosno ako ispunjujete zakonom utvrđene kriterije. U građanskim je predmetima pravna pomoć povezana s povredama ljudskih prava navedenima u zakonom utvrđenim konvencijama. Pravna pomoć uključuje besplatno savjetovanje, pomoć i zastupanje te se primjenjuje jednako i na osobe s boravištem u drugoj državi.

U kojim će slučajevima kazneni sud odbaciti moj zahtjev ili odbiti odlučivati o mojem zahtjevu protiv počinitelja?

Nije primjenjivo – vidjeti prethodni tekst.

Mogu li se žaliti protiv odluke ili tražiti drugu vrstu obeštećenja/zadovoljštine?

Nije primjenjivo – vidjeti prethodni tekst.

Ako mi sud dosudi naknadu štete, na koji način mogu osigurati izvršenje presude i kakvu pomoć pri tome mogu dobiti?

Kako bi se osiguralo izvršenje presude za naknadu, presuda se dostavlja tuženiku (počinitelju) koji mora postupiti u skladu s njom. U slučaju da ne postupi u skladu s presudom, podnositelj zahtjeva (žrtva) može pokrenuti postupak izvršenja kako bi se tuženika prisililo da poštuje presudu.


Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Posljednji put ažurirano: 07/03/2019

Potraživanje naknade od počinitelja - Latvija


Kako mogu tražiti naknadu ili drugu vrstu obeštećenja/zadovoljštine od počinitelja u sudskom postupku (kaznenom postupku) i kome trebam uputiti takav zahtjev?

Imate pravo primiti informacije o odredbama o potraživanju i primanju naknade, uključujući državnu naknadu, od službene osobe koja vodi postupak (policija, ured javnog tužitelja, sud) te podnijeti zahtjev za naknadu štete u kaznenom postupku.

Zahtjev za naknadu štete možete podnijeti u bilo kojoj fazi kaznenog postupka do početka razmatranja predmeta na prvostupanjskom sudu. Zahtjev možete podnijeti u pisanom ili usmenom obliku. Usmeni će zahtjev u zapisnik unijeti službena osoba koja vodi postupak (policija, ured javnog tužitelja, sud).

U kojem trenutku kaznenog postupka trebam predočiti svoj zahtjev?

Zahtjev za naknadu štete možete podnijeti u bilo kojoj fazi kaznenog postupka do početka razmatranja predmeta na prvostupanjskom sudu. Ako osoba koja bi trebala snositi kaznenu odgovornost nije identificirana, to ne ograničava vaše pravo na podnošenje zahtjeva za naknadu.

Žrtva ima pravo povući podneseni zahtjev za naknadu u bilo kojoj fazi kaznenog postupka dok se sud ne povuče kako bi donio odluku.

Što mogu zatražiti u zahtjevu i što u njemu treba biti navedeno (ukupan iznos i/ili pojedinačni gubici, izgubljena dobit i kamate)?

Imate pravo od službene osobe koja vodi postupak (policija, ured javnog tužitelja, sud) dobiti informacije o odredbama o potraživanju naknade.

Zahtjev možete podnijeti u pisanom ili usmenom obliku. Usmeni će zahtjev u zapisnik unijeti službena osoba koja vodi postupak (policija, ured javnog tužitelja, sud).

U svojem zahtjevu morate navesti dokaze u prilog iznosu tražene naknade za sav materijalni gubitak, a za moralnu štetu i tjelesnu patnju morate navesti samo iznos tražene naknade. U svojem zahtjevu možete navesti broj računa institucije za platni promet na koji bi naknada štete trebala biti doznačena.

Postoji li poseban obrazac za takve zahtjeve?

Zahtjev možete podnijeti u pisanom ili usmenom obliku. Usmeni će zahtjev u zapisnik unijeti službena osoba koja vodi postupak (policija, ured javnog tužitelja, sud).

Koje dokaze trebam predočiti u prilog zahtjevu?

U svojem zahtjevu morate navesti dokaze u prilog iznosu tražene naknade za sav materijalni gubitak, a za moralnu štetu i tjelesnu patnju morate navesti samo iznos tražene naknade.

Sud će odrediti iznos naknade ocjenom vašeg zahtjeva te će pritom uzeti u obzir iznos materijalnog gubitka, težinu i prirodu kaznenog djela, prouzročenu tjelesnu patnju, trajno sakaćenje i invaliditet, razinu i javnu narav moralne štete te psihičku štetu.

Izravna šteta ocijenit će se na temelju razina cijena koje su utvrđene u sudskom postupku.

Podliježe li moj zahtjev plaćanju sudskih ili drugih pristojbi?

Podnošenje zahtjeva u kaznenom postupku neće vam biti naplaćeno.

Ako smatrate da vam šteta nije u potpunosti nadoknađena, imate pravo podnijeti zahtjev za naknadu kako je utvrđeno Poveznica se otvara u novom prozoruZakonom o parničnom postupku (Civilprocesa likums). Pri određivanju iznosa naknade u obzir se mora uzeti naknada primljena u okviru kaznenog postupka.

Nakon podnošenja zahtjeva za naknadu u parničnom postupku žrtva se oslobađa plaćanja državne pristojbe.

Mogu li prije i/ili tijekom postupka dobiti pravnu pomoć? Mogu li dobiti pravnu pomoć ako ne živim u državi u kojoj se vodi postupak?

Ako je zaštita prava i interesa maloljetnika onemogućena ili nije osigurana na drugi način ili zastupnik podnese obrazloženi zahtjev, službena osoba koja vodi postupak (policija, ured javnog tužitelja, sud) odlučuje o imenovanju odvjetnika koji će zastupati maloljetnu žrtvu. U iznimnim slučajevima u kojima zaštita prava i interesa osobe u kaznenom postupku ne može biti drukčije osigurana, službena osoba koja vodi postupak (policija, ured javnog tužitelja, sud) odlučuje o imenovanju odvjetnika koji će zastupati siromašnu punoljetnu osobu ili punoljetnu osobu u nepovoljnom položaju. Službena osoba koja vodi postupak (policija, ured javnog tužitelja, sud) imenuje odvjetnika i u slučajevima u kojima ni jedan srodnik ne može zastupati žrtvu. U takvim slučajevima Uprava za pravnu pomoć (Juridiskās palīdzības administrācija) plaća odvjetničke naknade za pružanje državne pravne pomoći u kaznenom postupku.

U kojim će slučajevima kazneni sud odbaciti moj zahtjev ili odbiti odlučivati o mojem zahtjevu protiv počinitelja?

Ako sud donese oslobađajuću presudu, zahtjev za naknadu štete prouzročenu kaznenim djelom neće se razmatrati. Ako sud ne ispita vaš zahtjev, možete podnijeti zahtjev za naknadu kako je utvrđeno Poveznica se otvara u novom prozoruZakonom o parničnom postupku.

Mogu li se žaliti protiv odluke ili tražiti drugu vrstu obeštećenja/zadovoljštine?

Ako sud ne ispita vaš zahtjev, možete podnijeti zahtjev za naknadu kako je utvrđeno Poveznica se otvara u novom prozoruZakonom o parničnom postupku.

Ako mi sud dosudi naknadu štete, na koji način mogu osigurati izvršenje presude i kakvu pomoć pri tome mogu dobiti?

Presude o naplati naknade štete žrtvi na temelju naloga za izvršenje izvršavaju sudski izvršitelji upisani u sudski registar koji pokreću izvršenje na temelju pisanog zahtjeva osobe koja provodi naplatu.

Kako bi izvršio sudsku odluku koja se djelomično odnosi na plaćanje naknade štete žrtvi, sud žrtvi na njezin zahtjev izdaje nalog o izvršenju.

Osobe koje provode naplatu tražbina koje se temelje na osobnim ozljedama, čije su posljedice invaliditet ili druga oštećenja zdravlja ili smrt osobe, oslobođeni su plaćanja naknada za izvršenje sudskim izvršiteljima upisanima u sudski registar.

Izvršitelj upisan u sudski registar na vlastitu inicijativu izvršava potrebne radnje i poduzima dostupne mjere i metode kako bi brzo i učinkovito izvršio sudske odluke. Izvršitelj upisan u sudski registar objasnit će prava i obveze provedbe postupovnih prava strana u dobroj vjeri.


Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Posljednji put ažurirano: 20/03/2019

Potraživanje naknade od počinitelja - Litva


Kako mogu tražiti naknadu ili drugu vrstu obeštećenja/zadovoljštine od počinitelja u sudskom postupku (kaznenom postupku) i kome trebam uputiti takav zahtjev?

Naknadu štete nastale uslijed kaznenog djela možete zatražiti tako da podnesete imovinskopravni zahtjev u kaznenom postupku. Imovinskopravni zahtjev možete podnijeti u fazi istražnog postupka službeniku koji vodi istražni postupak ili javnom tužitelju te sudu tijekom rasprave. Ako imovinskopravni zahtjev nije podnesen ili ga sud nije ispitao u kaznenom postupku, možete podnijeti privatnu tužbu u građanskom postupku.

U kojem trenutku kaznenog postupka trebam predočiti svoj zahtjev?

Imovinskopravni zahtjev možete podnijeti u bilo kojem trenutku kaznenog postupka dok sud ne započne s razmatranjem dokaza.

Što mogu zatražiti u zahtjevu i što u njemu treba biti navedeno (ukupan iznos i/ili pojedinačni gubici, izgubljena dobit i kamate)?

Podnošenjem imovinskopravnog zahtjeva možete zatražiti naknadu materijalne ili nematerijalne štete nastale uslijed kaznenog djela koje je počinio osumnjičenik ili optuženik. U svojem imovinskopravnom zahtjevu morate navesti točan iznos koji tražite, kao i okolnosti koje ga podupiru.

Postoji li poseban obrazac za takve zahtjeve?

Poseban obrazac za imovinskopravne zahtjeve ne postoji. Primjenjuju se samo opći zahtjevi u pogledu postupovnih dokumenata koji se podnose sudu.

Koje dokaze trebam predočiti u prilog zahtjevu?

Trebali biste predočiti pisane, materijalne ili druge dokaze u prilog iznosu nanesene štete.

Podliježe li moj zahtjev plaćanju sudskih ili drugih pristojbi?

Imovinskopravni zahtjev podnesen sudu za naknadu materijalne i nematerijalne štete nastale uslijed kaznenog djela ne podliježe plaćanju biljega.

Mogu li prije i/ili tijekom postupka dobiti pravnu pomoć? Mogu li dobiti pravnu pomoć ako ne živim u državi u kojoj se vodi postupak?

Da, građani Republike Litve, građani drugih država članica Europske unije i druge fizičke osobe koje zakonito borave u Republici Litvi i drugim državama članicama Europske unije imaju pravo na sekundarnu pravnu pomoć u predmetima koji se odnose na naknadu štete nastalu uslijed kaznenih djela. Odluke o pružanju pravne pomoći donosi Služba za pravnu pomoć koju jamči država (Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba).

U kojim će slučajevima kazneni sud odbaciti moj zahtjev ili odbiti odlučivati o mojem zahtjevu protiv počinitelja?

Imovinskopravni zahtjev odbacuje se ako ne postoje dokazi da je optuženik sudjelovao u kaznenom djelu.

Imovinskopravni zahtjev ne ispituje se ako je optuženik oslobođen krivnje jer počinjeno djelo ne sadržava sastavne dijelove kaznenog djela ili prekršaja ili jer oštećena stranka ili njezin zastupnik nisu prisutni na sudskoj raspravi. U takvim slučajevima oštećena stranka ima pravo na podnošenje tužbe u građanskom postupku.

U iznimnim slučajevima u kojima nije moguće točno odrediti iznos koji je potrebno dodijeliti jer su potrebni dodatni materijali, sud može priznati pravo oštećene stranke na ispunjenje zahtjeva tijekom izricanja kazne i prenijeti razmatranje iznosa iz tog zahtjeva u građanski postupak.

Mogu li se žaliti protiv odluke ili tražiti drugu vrstu obeštećenja/zadovoljštine?

Da, protiv takve odluke suda možete se žaliti žalbenom sudu u skladu s postupkom utvrđenim u Zakonu o kaznenom postupku (Baudžiamojo proceso kodeksas).

Ako mi sud dosudi naknadu štete, na koji način mogu osigurati izvršenje presude i kakvu pomoć pri tome mogu dobiti?

Kad presuda kojom se dodjeljuje naknada štete postane pravomoćna, imate pravo na izdavanje naloga za izvršenje koji možete podnijeti sudskom izvršitelju koji će izvršiti naplatu tog iznosa. Ako su ispunjeni svi primjenjivi uvjeti, i tijekom postupka izvršenja imate pravo na sekundarnu pravnu pomoć koju jamči država.


Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Posljednji put ažurirano: 15/03/2019

Potraživanje naknade od počinitelja - Luksemburg


Kako mogu tražiti naknadu ili drugu vrstu obeštećenja/zadovoljštine od počinitelja u sudskom postupku (kaznenom postupku) i kome trebam uputiti takav zahtjev?

Postoji nekoliko načina na koje možete zatražiti naknadu štete od počinitelja.

Kako bi kazneni sud mogao odlučiti o naknadi, žrtva mora u okviru kaznenog postupka podnijeti zahtjev za naknadu štete u svojstvu oštećene stranke te zatražiti pravednu naknadu od počinitelja ako on bude proglašen krivim. Žrtva nije obvezna pojaviti se na raspravi. Može je zastupati odvjetnik i svoje zahtjeve može podnijeti u pisanom obliku prije rasprave.

Osim toga, na temelju Zakona od 12. ožujka 1984. o naknadi za određene žrtve kaznenih djela kojima je žrtvi nanesena tjelesna ozljeda određene žrtve kaznenih djela imaju pravo zatražiti naknadu iz državnog proračuna. To je važna mjera za žrtve u sljedećim slučajevima: počinitelj nije identificiran; počinitelj je identificiran, ali ga se ne može pronaći; i počinitelj je nesolventan. U takvim slučajevima žrtva mora podnijeti zahtjev za naknadu ministru pravosuđa, koji će svoju odluku donijeti u roku od šest mjeseci.

Država plaća naknadu samo ako žrtva ne može dobiti djelotvornu i odgovarajuću naknadu na neki drugi način (npr. od počinitelja, iz sustava socijalne sigurnosti ili iz osobnog osiguranja).

Ako država isplati naknadu žrtvi, žrtva i dalje može u okviru kaznenog postupka podnijeti zahtjev za naknadu štete u svojstvu oštećene stranke te zatražiti dodatne iznose od počinitelja ako smatra da je ta naknada nedostatna. U tom slučaju žrtva mora obavijestiti sud da je državi podnesen zahtjev za naknadu ili da je dobivena naknada od države.

U kojem trenutku kaznenog postupka trebam predočiti svoj zahtjev?

Žrtva ima pravo podnijeti zahtjev za naknadu u okviru kaznenog postupka slanjem dopisa istražnom sucu u kojem ga obavješćuje da podnosi zahtjev kao oštećena stranka kako bi zatražila naknadu za navodno pretrpljenu štetu. Taj se zahtjev može podnijeti u bilo kojem trenutku u postupku. Žrtva može taj zahtjev podnijeti i tijekom rasprave u okviru kaznenog postupka.

Međutim, trebalo bi imati na umu da, ako žrtva odluči podnijeti zahtjev za naknadu štete u svojstvu oštećene stranke prije rasprave, više ne može biti saslušana u svojstvu svjedoka.

Ako žrtva ne podnese zahtjev za naknadu štete u okviru kaznenog postupka ili ne podnese ikakav zahtjev, kazneni sud ne može joj automatski dodijeliti odštetu.

Međutim, žrtva koja ne podnese zahtjev za naknadu štete u svojstvu oštećene stranke tijekom rasprave u okviru kaznenog postupka ne gubi pravo na naknadu. Žrtva i dalje može pokrenuti sudski postupak protiv počinitelja pred građanskim sudovima, pod uvjetom da to učini prije nego što istekne primjenjivi rok zastare i ako je dokazano da predmetna djela čine građanskopravni delikt.

Zahtjev za naknadu ministru pravosuđa može se podnijeti prije donošenja odluke u kaznenom postupku. Osim toga, zahtjev se mora podnijeti u roku od dvije godine od počinjenja predmetnih djela. Ako je protiv počinitelja pokrenut kazneni progon i žrtva podnese zahtjev u okviru kaznenog postupka u svojstvu oštećene stranke, rok za podnošenje tog zahtjeva produljuje se i istječe dvije godine nakon pravomoćne odluke suda pred kojim se vodi taj kazneni predmet. Ako žrtva ne podnese zahtjev kaznenom sudu, a odluka u tom postupku postane pravomoćna, žrtva može pokrenuti sudski postupak pred građanskim sudovima kako bi dobila odluku o odšteti. U tom se slučaju rok produljuje i istječe dvije godine nakon što odluka suda o odšteti postane pravomoćna. Međutim, ako je žrtva maloljetnik, rok zastare ne počinje teći do datuma kada žrtva postane punoljetna ako su za predmetna djela propisane kaznene sankcije ili su ta djela predviđena i kažnjiva na temelju članaka 372., 373., 375. (bludna radnja ili silovanje), 382.‑1. i 382.‑2. (trgovina ljudima), 400., 401.a, 402., 403. ili 405. (umorstvo iz nehaja koje nije kategorizirano kao ubojstvo i nanošenje tjelesnih ozljeda s namjerom) luksemburškog Kaznenog zakonika.

Što mogu zatražiti u zahtjevu i što u njemu treba biti navedeno (ukupan iznos i/ili pojedinačni gubici, izgubljena dobit i kamate)?

U kaznenom postupku žrtva mora podnijeti zahtjev u kojem konkretno navodi što traži, u pisanom obliku ili usmeno tijekom rasprave, iako se može podnijeti u pisanom obliku i prije rasprave. U svakom slučaju žrtva mora pretrpljene tjelesne ozljede dokazati na temelju dokaznog materijala (liječničke potvrde, računi itd.). U praksi, sud će tijekom rasprave prvo saslušati svjedoke i navodnog počinitelja prije osobe koja je podnijela zahtjev za odštetu u svojstvu oštećene stranke. U tom trenutku žrtva, ili odvjetnik koji nastupa u ime žrtve, izjavljuje da ona podnosi zahtjev za naknadu štete u svojstvu oštećene stranke te sudu, tužitelju i strankama u postupku dostavlja dokument s konkretnim zahtjevima. Žrtva se ne mora pojaviti na raspravi i umjesto toga može je zastupati odvjetnik.

Zahtjev se može podnijeti na običnom papiru i može sadržavati popis različitih pretrpljenih šteta (tjelesna ozljeda / gospodarski gubitak i/ili moralna šteta) s konkretnim iznosima. Ako se šteta ne može kvantificirati ili iznos još nije poznat, navodi se da iznos treba unijeti u zapisnik.

U većini slučajeva sud nadležan za suđenje počinitelja određuje iznos odštete dodijeljene žrtvi kao naknadu za štetu, i to ako tog optuženika proglasi krivim.

Gubici i izdaci žrtve kaznenog djela obuhvaćeni naknadom jesu sljedeći:

tjelesna ozljeda (ne uključuje narušeno mentalno zdravlje):

 • troškovi liječenja koji proizlaze iz ozljede (medicinska skrb – bolničko i izvanbolničko liječenje, oporavak)
 • dodatne potrebe ili troškovi koji proizlaze iz ozljede (odnosno skrb i pomoć, privremeno i trajno liječenje, dugotrajna fizioterapija, prilagodba stambenog prostora, posebna pomagala itd.)
 • trajne ozljede (npr. invaliditet i druge trajne poteškoće)
 • izgubljeni prihodi tijekom i nakon medicinske skrbi (uključujući izgubljene prihode te gubitak sposobnosti za ostvarivanje prihoda ili smanjenje naknada itd.)
 • gubitak prilika za profesionalno napredovanje
 • izdaci koji proizlaze iz sudskog postupka povezanog s događajem koji je prouzročio štetu, kao što su pravni i drugi troškovi
 • naknada za ukradenu ili oštećenu osobnu imovinu

narušeno mentalno zdravlje (moralna šteta):

 • bol i patnja žrtve
 • gubitak kvalitete života (ako žrtva više ne može voditi isti život kao prije počinjenja kaznenog djela)
 • unakaženje (ožiljci, gubitak uda ili drugog dijela tijela)
 • narušen spolni integritet.

Sud može naložiti vještaku da izračuna točan iznos za pretrpljene štete. To se događa često, posebno kad je riječ o teškim tjelesnim ozljedama.

U tom slučaju sud može dodijeliti predujam.

Nakon što vještak dostavi svoje mišljenje donosi se presuda o naknadi štete i određuje iznos koji treba isplatiti.

Najveći iznos naknade koji ministar pravosuđa može dodijeliti ne može biti veći od gornje granice koja se svake godine određuje uredbom Velikog vojvode Luksemburga. Ta je gornja granica za 2017. određena na 63 000 EUR. Ministar može dodijeliti i predujam.

Postoji li poseban obrazac za takve zahtjeve?

U Velikom Vojvodstvu Luksemburgu ne postoji poseban obrazac zahtjeva za naknadu.

Zahtjevi se podnose na običnom papiru.

Zahtjevi za naknadu podneseni ministru pravosuđa moraju biti napisani na francuskom, njemačkom ili luksemburškom jeziku te moraju sadržavati datum, mjesto i točnu prirodu predmetnih djela.

Koje dokaze trebam predočiti u prilog zahtjevu?

Kad je riječ o zahtjevu upućenom sudu koji odlučuje u predmetu, moraju se dostaviti zahtjev za naknadu štete i dokazi štete (vidjeti konkretne primjere u nastavku).

Kad je riječ o zahtjevu za naknadu podnesenom ministru pravosuđa, u potporu zahtjevu moraju se priložiti svi popratni dokumenti za predmetna djela i štetu koju je žrtva pretrpjela.

Ti su dokumenti, među ostalim:

 • preslika pritužbe (policijske prijave) ili dokaza o zahtjevu za naknadu štete podnesenom u kaznenom postupku
 • preslika presude u kaznenom postupku i zahtjeva za naknadu štete u svojstvu oštećene stranke (ako je podnesen)
 • odluka o zahtjevu za naknadu štete (na primjer na temelju mišljenja vještaka)
 • dokaz o šteti liječničke potvrde u kojima se navode priroda pretrpljenih ozljeda, trajanje nesposobnosti za rad i, prema potrebi, priroda posljedica i trajnog invaliditeta
 • dokaz o troškovima liječenja koji proizlaze iz ozljede (medicinska skrb, bolničko i izvanbolničko liječenje itd.)
 • dokaz o članstvu u organizaciji socijalne sigurnosti
 • dokaz o iznosu bilo koje naknade primljene u okviru sustava socijalne sigurnosti
 • preslika police osiguranja
 • dokaz o iznosu bilo koje naknade koju je isplatilo osiguravajuće društvo
 • dokaz o izgubljenim prihodima tijekom i nakon medicinske skrbi.

Podliježe li moj zahtjev plaćanju sudskih ili drugih pristojbi?

U kaznenom postupku svaka stranka mora platiti svoje pravne troškove, bez obzira na ishod suđenja. Međutim, stranka koja je u nepovoljnom financijskom položaju može podnijeti zahtjev za besplatnu pravnu pomoć. U tom slučaju država plaća sve troškove.

Žrtva može zatražiti i naknadu za troškove postupka. Troškove vještaka obično plaća optuženik.

Ne postoje sudske pristojbe kad je riječ o zahtjevu za naknadu podnesenom ministru pravosuđa.

Mogu li prije i/ili tijekom postupka dobiti pravnu pomoć? Mogu li dobiti pravnu pomoć ako ne živim u državi u kojoj se vodi postupak?

Žrtva može dobiti besplatnu pravnu pomoć prije i/ili tijekom postupka, u skladu s uvjetima predviđenima luksemburškim zakonodavstvom, tako da ispuni nacionalni obrazac koji se može preuzeti s internetskih stranica Odvjetničke komore Luksemburga (Barreau de Luxembourg): Poveznica se otvara u novom prozoruhttps://www.barreau.lu/le-barreau/assistance-judiciaire/formulaire-d-assistance-judiciaire. Tom se obrascu moraju priložiti popratni dokumenti kojima se dokazuje da žrtva nema dostatna financijska sredstva za plaćanje troškova svoje obrane. Zahtjev se mora poslati predsjedniku odvjetničke komore u sudskom okrugu boravišta podnositelja zahtjeva te će on odlučiti bi li trebalo dodijeliti besplatnu pravnu pomoć.

Svatko se može za savjet obratiti tijelima koja pružaju pravne informacije i savjete. Za besplatne pravne informacije možete se obratiti Službi za primanje stranaka i pravne informacije (Service d’Accueil et d’Information juridique). Poveznica se otvara u novom prozoruhttps://justice.public.lu/fr/aides-informations/accueil-info-juridique.html

U kojim će slučajevima kazneni sud odbaciti moj zahtjev ili odbiti odlučivati o mojem zahtjevu protiv počinitelja?

Ako je žrtva podnijela zahtjev za naknadu, a počinitelj je oslobođen u kaznenom postupku jer predmetna djela ne čine kazneno djelo, sud će i dalje morati odlučiti je li nepropisno postupanje optuženika uzrok štete koju je pretrpjela žrtva. Ako jest, optuženiku će se naložiti da plati odštetu. Međutim, ako žrtva nije dokazala uzročno-posljedičnu vezu između ponašanja optuženika i pretrpljene štete, sud će odbiti zahtjev žrtve.

Mogu li se žaliti protiv odluke ili tražiti drugu vrstu obeštećenja/zadovoljštine?

Žrtva može podnijeti žalbu protiv odluke kaznenog suda.

Osim toga, žrtva može podnijeti zahtjev za naknadu ministru pravosuđa i ima pravo na naknadu ako počinitelj nije osuđen, pod uvjetom da je žrtva kaznenog djela, ako počinitelj nije identificiran ili je identificiran, no ne može ga se pronaći ili je nesolventan.

Ako nema suđenja, ministar pravosuđa može na temelju odštete koju je odredio sud dodijeliti fiksni iznos i/ili naručiti mišljenje vještaka, o trošku Ministarstva, kako bi se utvrdio iznos naknade koja će se dodijeliti žrtvi.

Ako mi sud dosudi naknadu štete, na koji način mogu osigurati izvršenje presude i kakvu pomoć pri tome mogu dobiti?

Kazneni sud kvantificira štetu koju je pretrpjela žrtva, ali se ne uključuje u postupak osiguravanja plaćanja dodijeljene odštete i eventualnih kamata.

Nakon donošenja pravomoćne odluke žrtva je dužna poduzeti korake kako bi osigurala da počinitelj plati tu odštetu i eventualne kamate.

Međutim, najčešće je odvjetnik žrtve taj koji preuzima nadzor nad naplatom odštete, isprva obraćanjem odvjetniku osuđenog počinitelja u dobroj vjeri, a kasnije izvršenjem presude preko sudskog izvršitelja.

Ako sud proglasi počinitelja krivim i izreče uvjetnu kaznu s rokom kušnje, uključujući obvezu plaćanja odštete, glavni javni tužitelj zadužen za izvršenje kazni provjerit će postupa li taj osuđeni počinitelj u skladu s tom obvezom.


Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Posljednji put ažurirano: 19/03/2019

Potraživanje naknade od počinitelja - Mađarska


Kako mogu tražiti naknadu ili drugu vrstu obeštećenja/zadovoljštine od počinitelja u sudskom postupku (kaznenom postupku) i kome trebam uputiti takav zahtjev?

Kad je riječ o kaznenom postupku, žrtva u prvom redu može podnijeti imovinskopravni zahtjev za naknadu štete ili gubitka prouzročenog kaznenim djelom tijekom sudskog postupka, i to nakon što je iznesena optužnica. Taj se zahtjev može odnositi na naknadu, povrat predmeta ili plaćanje novčanog iznosa. Žrtva može taj zahtjev podnijeti prvostupanjskom sudu najkasnije u onoj fazi postupka u kojoj se ona prvi put može pojaviti. Sud obavješćuje žrtvu o tim fazama postupka. Ako žrtva to ne učini, kasnije se neće prihvatiti nikakvo objašnjenje za taj propust.

Imovinskopravni zahtjev ima formalne elemente navedene i propisane u zakonu. U njemu se moraju navesti optužena osoba protiv koje žrtva podnosi imovinskopravni zahtjev, izričit prijedlog sudu u pogledu kojeg će donijeti presudu, konkretno traženi iznos ili količina, pravo na kojem se imovinskopravni zahtjev temelji, činjenice koje potkrjepljuju pravo koje se želi ostvariti te zahtjev za donošenje presude, kao i način i mjesto izvršenja u slučaju da sud odluči o meritumu imovinskopravnog zahtjeva.

Osim toga, žrtva može izjaviti da namjerava podnijeti imovinskopravni zahtjev čak i prije podizanja optužnice, odnosno prije sudske faze kaznenog postupka. Ako je podignuta optužnica, ured javnog tužitelja šalje izjavu žrtve sudu.

Sud odlučuje o meritumu navedenog imovinskopravnog zahtjeva u kaznenom postupku ili, ako to nije moguće zbog razloga navedenih u zakonu, upućuje imovinskopravne zahtjeve na namiru na neki drugi zakonski način, zbog čega se taj zahtjev ne može izvršiti u kaznenom postupku.

U kojem trenutku kaznenog postupka trebam predočiti svoj zahtjev?

Imovinskopravni zahtjev može se podnijeti nakon što je podignuta optužnica, ali namjera podnošenja zahtjeva može se izjaviti i prije podizanja optužnice, u fazi istrage.

Što mogu zatražiti u zahtjevu i što u njemu treba biti navedeno (ukupan iznos i/ili pojedinačni gubici, izgubljena dobit i kamate)?

U Zakonu o kaznenom postupku navedeni su bitni elementi imovinskopravnog zahtjeva i nisu propisani nikakvi posebni formalni uvjeti.

Kad je riječ o njegovu meritumu, zahtjev se može odnositi na naknadu, povrat predmeta ili plaćanje novčanog iznosa. U imovinskopravnom zahtjevu mora biti navedena optužena osoba protiv koje se zahtjev podnosi te se u podnesak mora uvrstiti izričit prijedlog sudu da donese presudu. Podnesak mora uključivati traženi iznos ili količinu. U tom se podnesku može iznijeti zahtjev za naknadu u skladu s građanskim pravom za štetu koju je oštećena osoba pretrpjela kao izravnu posljedicu kaznenog djela. Osim smanjenja vrijednosti imovine, ta šteta može uključivati gubitak prihoda i kamatu na zahtijevani iznos. Osim toga, u imovinskopravnom zahtjevu moraju se navesti pravo koje oštećena osoba želi ostvariti i pravna osnova za zahtjev.

Ako imovinskopravni zahtjev ne sadržava prethodno navedena tri najvažnija elementa potrebna za odlučivanje u predmetu (navođenje optužene osobe, izričit prijedlog i pravo koje se želi ostvariti), sud upućuje zahtjev na namiru na neki drugi zakonski način odmah po utvrđivanju tih nedostataka.

Isto tako, izostanak drugih elemenata imovinskopravnog zahtjeva (činjenice koje potkrjepljuju zahtjev i pravo koje se želi ostvariti, navođenje načina i mjesta plaćanja) isto tako dovodi do istih posljedica, pri čemu je razlika ta da će sud uputiti zahtjev na namiru na drugi način tek u svojoj konačnoj odluci, a ne odmah po utvrđivanju nedostataka.

Postoji li poseban obrazac za takve zahtjeve?

U zakonodavstvu nije predviđen obrazac za takve zahtjeve.

Koje dokaze trebam predočiti u prilog zahtjevu?

U zakonodavstvu nije navedeno koje dokaze treba predočiti u prilog zahtjevu. Kada sud odlučuje i izvršava imovinskopravni zahtjev, spis predmeta uzima se u obzir po službenoj dužnosti, bez obzira na to je li dokaze dostavila oštećena osoba ili su pribavljeni iz drugog izvora. Dokazna snaga dokaza nije određena zakonom te se u kaznenom postupku mogu slobodno upotrijebiti svi dokazi utvrđeni zakonom.

Stoga zakonom nije propisano koji se dokazi moraju iznijeti u prilog imovinskopravnom zahtjevu, osim što je obvezno iznijeti činjenice kojima se potkrepljuje imovinskopravni zahtjev.

Podliježe li moj zahtjev plaćanju sudskih ili drugih pristojbi?

Ako oštećena osoba podnese imovinskopravni zahtjev tijekom kaznenog postupka, na toj osnovi treba platiti samo pristojbu za taj zahtjev i žalbu. Međutim, u tim slučajevima žrtva ima pravo na poništenje biljega, čime je izuzeta od prethodnog plaćanja pristojbe.

Pristojba se u načelu izračunava na temelju vrijednosti predmeta imovinskopravnog zahtjeva u trenutku kad je postupak pokrenut. Pristojba iznosi 6 % osnovice za izračun, ali najmanje 15 000 HUF i najviše 1 500 000 HUF.

Mogu li prije i/ili tijekom postupka dobiti pravnu pomoć? Mogu li dobiti pravnu pomoć ako ne živim u državi u kojoj se vodi postupak?

Žrtva ima pravo na to da je sud, ured javnog tužitelja i istražno tijelo obavijeste o njezinim pravima i obvezama. Ako je, osim toga, potreban savjet odvjetnika specijaliziranog za pravnu pomoć ili je potrebno sastaviti podnesak (prijedlog, zahtjev, prijava, prijedlog za pokretanje kaznenog progona itd.) kako bi se pokrenuo postupak za ispravak štete prouzročene kaznenim djelom ili narušenih prava ili interesa koji proizlaze iz počinjenoga kaznenog djela, država će na zahtjev osigurati odvjetnika specijaliziranog za pravnu pomoć ili pravne usluge. Troškove tih usluga umjesto žrtve snosi država ako mjesečni neto raspoloživi dohodak žrtve nije veći od minimalne mirovine i ako nema sredstava ili ako bi upotreba tih sredstava bila nerazmjerna koristima koje bi se mogle ostvariti pravnim uslugama. Prava žrtve ne ovise o državljanstvu ili boravištu.

U kojim će slučajevima kazneni sud odbaciti moj zahtjev ili odbiti odlučivati o mojem zahtjevu protiv počinitelja?

Sud odbija odlučivati o izvršenju imovinskopravnog zahtjeva tijekom kaznenog postupka upućivanjem zahtjeva na namiru na drugi zakoniti način u slučajevima predviđenima zakonom, kako je navedeno u nastavku. U takvim slučajevima zahtjev žrtve ne može se izvršiti u kaznenom postupku, nego samo u građanskom postupku. Sud upućuje imovinskopravni zahtjev na namiru na drugi zakoniti način u slučajevima u kojima odgovornost optužene osobe na temelju kaznenog prava ili za blaže kazneno djelo nije utvrđena jer je postupak prekinut ili je optuženik oslobođen krivnje. Isto će se dogoditi ako je izvršenje imovinskopravnog zahtjeva isključeno zakonom ili ako zahtjev nije podnesen u roku. Ako je određeno kazneno djelo protiv imovine počinjeno protiv nekretnine, a žrtva je kao mjeru predostrožnosti zatražila i da se ta imovina isprazni, o istodobno podnesenom imovinskopravnom zahtjevu ne može se odlučivati u kaznenom postupku. Isto tako, imovinskopravni zahtjev ne može se izvršiti u kaznenom postupku ako postoji prepreka na temelju građanskog parničnog prava. Do takve prepreke može doći ako žrtva podnese obrazloženi prijedlog za izuzeće suca ili suda utvrđenog na temelju Zakona o parničnom postupku, koji, međutim, nije naveden u Zakonu o kaznenom postupku. Isto se primjenjuje ako su u drugom postupku koji se temelji na istim činjenicama i pravnoj osnovi pravne posljedice podnošenja tužbe proizvele pravne učinke ili je donesena pravomoćna presuda, ili ako žrtva ili optužena osoba nema pravnu sposobnost u parničnom postupku. Imovinskopravni zahtjevi koji nisu izvršivi na sudu ne mogu se izvršiti ni u kaznenom postupku. Ako osoba koja podnosi imovinskopravni zahtjev nije žrtva na temelju kaznenog postupovnog prava, ne može ostvariti svoj zahtjev u kaznenom postupku. U kaznenom postupku ne može se odlučiti ni o nagodbi koju su u parničnom postupku postigli žrtva i optužena osoba. Nadalje, ne može se odlučivati o meritumu imovinskopravnog zahtjeva ako bi se time znatno produljilo trajanje kaznenog postupka ili ako ga bilo koje druge okolnosti isključuju. U kaznenom postupku ne može se odlučiti ni o imovinskopravnom zahtjevu koji ne ispunjuje uvjete, zbog čega će sud takve imovinskopravne zahtjeve uputiti na namiru drugim zakonitim sredstvima.

Mogu li se žaliti protiv odluke ili tražiti drugu vrstu obeštećenja/zadovoljštine?

Protiv odluke o upućivanju imovinskopravnog zahtjeva na drugo sredstvo namire ne može se podnijeti žalba.

Namira imovinskopravnog zahtjeva u kaznenom postupku može se olakšati nizom drugih oblika naknade. Njihova je zajednička značajka ta da se u tim slučajevima ne provodi izvršenje zahtjeva žrtve na temelju građanskog prava, već ured javnog tužitelja u nekim slučajevima može naložiti da optužena osoba namiri imovinskopravni zahtjev uz suglasnost te osobe, a taj postupak može dovesti do blaže kazne ili prekida kaznenog postupka. Sve su te mjere obuhvaćene diskrecijskim ovlastima ureda javnog tužitelja, iako žrtva ima pravo podnijeti zahtjev za donošenje takvih odluka. One uključuju obustavu postupka kako bi se provelo mirenje, uvjetnu obustavu po nalogu tužitelja ili sporazum ili nagodbu između optužene osobe i ureda javnog tužitelja. To ne znači da zbog toga žrtva ne može izvršiti svoj zahtjev uz izravnu državnu prisilu, ali optužena osoba može biti znatno motiviranija da dobrovoljno namiri zahtjev žrtve.

Ako mi sud dosudi naknadu štete, na koji način mogu osigurati izvršenje presude i kakvu pomoć pri tome mogu dobiti?

Kako bi osigurala imovinskopravni zahtjev, žrtva može podnijeti prijedlog da se kao mjera opreza zaplijeni imovina ili sredstva optužene osobe koja bi trebala pripasti žrtvi čak i prije donošenja odluke o tom imovinskopravnom zahtjevu u kaznenom postupku. To je moguće učiniti čak i prije podizanja optužnice, ako je žrtva izjavila da namjerava iznijeti imovinskopravni zahtjev i ako ta izjava sadržava formalne elemente imovinskopravnog zahtjeva. U takvim slučajevima sud može naložiti mjeru zapljene iz opreza, a u slučajevima gdje su kašnjenja neprihvatljiva ured javnog tužitelja ili istražno tijelo može naložiti mjeru privremene zapljene.

Na prijedlog žrtve koja je podnijela zahtjev za izvršenje sud izdaje nalog za izvršenje nakon što je imovinskopravni zahtjev potvrđen u pravomoćnoj odluci. Ako se nalog za izvršenje ne može još izdati kako bi se namirio zahtjev, ali žrtva koja je podnijela zahtjev za izvršenje predviđa rizik da se zahtjev možda neće moći izvršiti kasnije, sud može osigurati zatražena financijska sredstva ili zaplijeniti određene predmete na zahtjev žrtve u obliku mjere opreza.


Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Posljednji put ažurirano: 11/03/2019

Potraživanje naknade od počinitelja - Malta


Kako mogu tražiti naknadu ili drugu vrstu obeštećenja/zadovoljštine od počinitelja u sudskom postupku (kaznenom postupku) i kome trebam uputiti takav zahtjev?

Zahtjev za naknadu možete podnijeti građanskom sudu (Qorti Ċivili).

U kojem trenutku kaznenog postupka trebam predočiti svoj zahtjev?

Svoj biste zahtjev trebali predočiti zajedno s podnescima.

Što mogu zatražiti u zahtjevu i što u njemu treba biti navedeno (ukupan iznos i/ili pojedinačni gubici, izgubljena dobit i kamate)?

Zahtjev za naknadu materijalne štete možete podnijeti zajedno s popratnim dokumentima.

Postoji li poseban obrazac za takve zahtjeve?

Ne postoji poseban obrazac.

Koje dokaze trebam predočiti u prilog zahtjevu?

Potvrdu o dohotku, račune, procjene i druge relevantne popratne dokumente.

Podliježe li moj zahtjev plaćanju sudskih ili drugih pristojbi?

Da, no one su minimalne.

Mogu li prije i/ili tijekom postupka dobiti pravnu pomoć? Mogu li dobiti pravnu pomoć ako ne živim u državi u kojoj se vodi postupak?

Da, možete dobiti pravnu pomoć.

U kojim će slučajevima kazneni sud odbaciti moj zahtjev ili odbiti odlučivati o mojem zahtjevu protiv počinitelja?

U slučaju oslobađajuće presude.

Mogu li se žaliti protiv odluke ili tražiti drugu vrstu obeštećenja/zadovoljštine?

Mogli biste se žaliti preko tužitelja.

Ako mi sud dosudi naknadu štete, na koji način mogu osigurati izvršenje presude i kakvu pomoć pri tome mogu dobiti?

Mogu se izdati propisani i zakonski nalozi za izvršenje (na primjer, nalog za pljenidbu, nalog za oduzimanje itd.), a u njihovu pribavljanju trebao bi vam pomoći odvjetnik za pravnu pomoć.


Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Posljednji put ažurirano: 08/03/2019

Potraživanje naknade od počinitelja - Nizozemska


Kako mogu tražiti naknadu ili drugu vrstuobeštećenja/zadovoljštine od počinitelja u sudskom postupku (kaznenom postupku) i kome trebam uputiti takav zahtjev?

Naknadu možete zatražiti tijekom kaznenog postupka.

U kojem trenutku kaznenog postupka trebam predočiti svoj zahtjev?

Informacije i savjete o ovom pitanju možete dobiti od organizacije Poveznica se otvara u novom prozoruPotpora žrtvama Nizozemska (Slachtofferhulp Nederland).

Što mogu zatražiti u zahtjevu i što u njemu treba biti navedeno (ukupan iznos i/ili pojedinačni gubici, izgubljena dobit i kamate)?

Informacije i savjete o tom pitanju možete dobiti od organizacije Poveznica se otvara u novom prozoruPotpora žrtvama Nizozemska.

Postoji li poseban obrazac za takve zahtjeve?

Informacije i savjete o tom pitanju možete dobiti od organizacije Poveznica se otvara u novom prozoruPotpora žrtvama Nizozemska.

Koje dokaze trebam predočiti u prilog zahtjevu?

Informacije i savjete o tom pitanju možete dobiti od organizacije Poveznica se otvara u novom prozoruPotpora žrtvama Nizozemska.

Podliježe li moj zahtjev plaćanju sudskih ili drugih pristojbi?

Informacije i savjete o tom pitanju možete dobiti od organizacije Poveznica se otvara u novom prozoruPotpora žrtvama Nizozemska.

Mogu li prije i/ili tijekom postupka dobiti pravnu pomoć? Mogu li dobiti pravnu pomoć ako ne živim u državi u kojoj se vodi postupak?

Informacije i savjete o tom pitanju možete dobiti od organizacije Poveznica se otvara u novom prozoruPotpora žrtvama Nizozemska.

U kojim će slučajevima kazneni sud odbaciti moj zahtjev ili odbiti odlučivati o mojem zahtjevu protiv počinitelja?

Informacije i savjete o tom pitanju možete dobiti od organizacije Poveznica se otvara u novom prozoruPotpora žrtvama Nizozemska.

Mogu li se žaliti protiv odluke ili tražiti drugu vrstu obeštećenja/zadovoljštine?

Da.

Ako mi sud dosudi naknadu štete, na koji način mogu osigurati izvršenje presude i kakvu pomoć pri tome mogu dobiti?

Od 2011. žrtve kaznenih djela s elementima nasilja ili kaznenih djela protiv spolne slobode i njihovi nadživjeli srodnici u određenim slučajevima mogu dobiti predujam naknade. Takav predujam dostupan je od 1. siječnja 2016. i žrtvama drugih kaznenih djela. Jeste li bili žrtva kaznenog djela s elementima nasilja ili kaznenog djela protiv spolne slobode? Ako jeste, možete primiti potpuni iznos naknade kao predujam.

Jeste li bili žrtva druge vrste kaznenog djela? U tom slučaju možete primiti predujam u iznosu od najviše 5000,00 EUR. Više o tome možete saznati na internetskim stranicama Poveznica se otvara u novom prozoruhttps://www.cjib.nl/hr.


Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Posljednji put ažurirano: 18/03/2019

Potraživanje naknade od počinitelja - Austrija

Ne postoji poseban obrazac izjave o pridruživanju kaznenom postupku u svojstvu oštećene stranke. Nema posebnih zahtjeva u pogledu oblika izjave. Postojeći obrasci izjava svjedoka sadržavaju pitanje želi li se osoba pridružiti kaznenom postupku u svojstvu oštećene stranke. Dovoljno je da osoba izjavi da se želi pridružiti i navede kratko objašnjenje zašto to želi učiniti.


Kako mogu tražiti naknadu ili drugu vrstu obeštećenja/zadovoljštine od počinitelja u sudskom postupku (kaznenom postupku) i kome trebam uputiti takav zahtjev?

Žrtva kaznenog djela može zatražiti naknadu štete za prouzročenu patnju ili naknadu za umanjenje svojih zakonskih prava zaštićenih kaznenim pravom. Kako bi podnijela zahtjev, žrtva može izjaviti da se želi pridružiti kaznenom postupku u svojstvu oštećene stranke. Tom se izjavom (o pridruživanju kaznenom postupku u svojstvu oštećene stranke) žrtva pridružuje kaznenom postupku u svojstvu oštećene stranke. Ako u kasnijoj fazi postupka državni odvjetnik odustane od optužnice, oštećena stranka može nastaviti postupak u obliku „supsidijarnog kaznenog postupka” (Subsidiaranklage).

Ovisno o statusu postupka, izjava o pridruživanju kaznenom postupku u svojstvu oštećene stranke može se podnijeti kriminalističkoj policiji (Kriminalpolizei), javnom tužitelju ili sudu, u usmenom ili pisanom obliku. Nema zahtjeva u pogledu oblika u kojem izjava treba biti podnesena (članak 67. stavak 3. Zakona o kaznenom postupku (Strafprozessordnung, StPO).

Alternativno, žrtva može podnijeti zahtjev u okviru građanskog predmeta.

U kojem trenutku kaznenog postupka trebam predočiti svoj zahtjev?

Izjava o pridruživanju kaznenom postupku u svojstvu oštećene stranke može se podnijeti sve do okončanja izvođenja dokaza u okviru glavne rasprave. Budući da su s time povezana određena prava sudjelovanja koja nadilaze prava žrtve u okviru kaznenog postupka (npr. pravo na podnošenje zahtjeva za izvođenje dokaza, sudski poziv na glavnu raspravu), logično je izjavu o pridruživanju kaznenom postupku u svojstvu oštećene stranke podnijeti u ranoj fazi postupka.

Što mogu zatražiti u zahtjevu i što u njemu treba biti navedeno (ukupan iznos i/ili pojedinačni gubici, izgubljena dobit i kamate)?

Zahtjevi moraju biti opravdani izjavom o pridruživanju kaznenom postupku u svojstvu oštećene stranke. Do završetka postupka izvođenja dokaza na glavnoj raspravi potrebno je dostaviti konkretnu procjenu zahtjeva. Međutim, moguće je zahtijevati naknadu samo dijela štete.

Postoji li poseban obrazac za takve zahtjeve?

Ne postoji poseban obrazac izjave o pridruživanju kaznenom postupku u svojstvu oštećene stranke. Nema posebnih zahtjeva u pogledu oblika izjave. Postojeći obrasci izjava svjedoka sadržavaju pitanje želi li se osoba pridružiti kaznenom postupku u svojstvu oštećene stranke. Dovoljno je da osoba izjavi da se želi pridružiti i navede kratko objašnjenje zašto to želi učiniti.

Koje dokaze trebam predočiti u prilog zahtjevu?

Dokaze bi po mogućnosti trebalo predočiti ili dostaviti prilikom prijave kaznenog djela ili tijekom ispitivanja koje provodi kriminalistička policija. Najkasnije bi ih trebalo dostaviti do održavanja rasprave. Dokazi uključuju:

 • fotografije
 • liječničke dijagnoze
 • račune ili fakture
 • predračune itd.

Podliježe li moj zahtjev plaćanju sudskih ili drugih pristojbi?

Oštećene stranke obično ne snose nikakve troškove u okviru kaznenog postupka (osim troška njihovih odabranih zastupnika). Troškovi nastaju samo ako je oštećena stranka svjesno dala lažnu izjavu na temelju koje je pokrenut kazneni postupak ili ako je tuženik oslobođen krivnje u slučaju „supsidijarnog kaznenog progona“.

Mogu li prije i/ili tijekom postupka dobiti pravnu pomoć (pomoć odvjetnika)? Mogu li dobiti pravnu pomoć ako ne živim u državi u kojoj se vodi postupak?

Oštećene stranke ne trebaju se koristiti uslugama odvjetnika u okviru kaznenog postupka. Određene žrtve, a posebno one koje su eventualno bile izložene nasilju ili opasnim prijetnjama ili je kao posljedica kaznenog djela narušen njihov seksualni integritet ili sposobnost odlučivanja u vezi s njihovom seksualnošću, mogu zatražiti potporu tijekom sudskog postupka (pravni savjeti i zastupanje odvjetnika) ako je to potrebno radi zaštite njihovih postupovnih prava (članak 66. stavak 2. Zakona o kaznenom postupku (StPO)). Za žrtve je ta potpora besplatna.

U slučaju stvarne financijske potrebe i ostale žrtve mogu zatražiti pomoć od odvjetnika u okviru sustava postupovne potpore ako je to potrebno radi vođenja sudskog postupka, posebno radi izvršenja prava na izbjegavanje naknadnog građanskog postupka (članak 67. stavak 7. Zakona o kaznenom postupku).

U kontekstu kaznenog postupka u Austriji, to se odnosi i na osobe koje žive u inozemstvu i osobe koje nisu austrijski državljani.

U kojim će slučajevima kazneni sud odbaciti moj zahtjev ili odbiti odlučivati o mojem zahtjevu protiv počinitelja?

Izjava o pridruživanju kaznenom postupku u svojstvu oštećene stranke može biti odbijena ako je neutemeljena, podnesena sa zakašnjenjem ili ako procjena iznosa naknade ili štete nije dostavljena na vrijeme (članak 67. stavak 4. Zakona o kaznenom postupku). Do trenutka podizanja optužnice pred sudom, državni odvjetnik odlučuje o tome hoće li odbiti izjavu. Nakon podizanja optužnice o tome odlučuje sud (članak 67. stavak 5. Zakona o kaznenom postupku).

Ako glavna rasprava dovede do presude, sud isto tako mora donijeti odluku o imovinskopravnim zahtjevima koji su podneseni. Ako je tuženik oslobođen krivnje, oštećena stranka mora svoj zahtjev podnijeti građanskom sudu. U tim slučajevima oštećena stranka ne može dobiti naknadu štete u okviru kaznenog postupka. Ako je tuženik proglašen krivim, i. zahtjev se može odobriti (djelomično ili u cijelosti) ili ii. podnositelja zahtjeva može se uputiti da svoj zahtjev podnese građanskom sudu. Građanska tužba unatoč osuđujućoj presudi potrebna je ako se, nakon cjelovitog ispitivanja osnove za donošenje odluke, smatra da je imovinskopravni zahtjev neosnovan, ili ako ishod kaznenog postupka ne dopušta čak niti djelomičnu procjenu imovinskopravnog zahtjeva, osim ako bi postupak izvođenja dokaza, koji ne bi znatno odgodio odlučivanje o krivnji tuženika i donošenje presude, omogućio daljnje ispitivanje osnove za donošenje odluke.

Imovinskopravni zahtjevi ne mogu biti odbijeni u okviru kaznenog postupka, odnosno oštećena stranka još uvijek može svoj zahtjev podnijeti građanskom sudu.

Mogu li se žaliti protiv odluke ili tražiti drugu vrstu obeštećenja/zadovoljštine?

Ako je izjavu odbio javni tužitelj, može se podnijeti žalba zbog povrede prava (članak 106. Zakona o kaznenom postupku). Ako je izjavu odbio sud, može se podnijeti pritužba (članak 87. stavak 1. Zakona o kaznenom postupku).

Oštećena stranka može (ali samo u određenim slučajevima) podnijeti žalbu zbog ništavosti ili žalbu protiv upućivanja na građanski sud zbog donošenja oslobađajuće presude za tuženika. Ako je stranka upućena na građanski sud unatoč tome što je tuženik proglašen krivim, može se podnijeti žalba na osnovi imovinskopravnih zahtjeva.

Izvan okvira kaznenog postupka imovinskopravni zahtjevi mogu se uvijek podnijeti građanskim sudovima.

Ako mi sud dosudi naknadu štete, na koji način mogu osigurati izvršenje presude i kakvu pomoć pri tome mogu dobiti?

U skladu s prvom rečenicom članka 1. Zakona o izvršenju (Exekutionsordnung, EO), zakonski obvezujući zaključci kaznenih sudova koji se odnose na imovinskopravne zahtjeve u smislu tog zakona smatraju se nalozima za izvršenje. Svaki postupak izvršenja zahtijeva valjani nalog za izvršenje. Izvršenje se mora zatražiti od nadležnog okružnog suda (Bezirksgericht). Ako su ispunjeni svi zahtjevi za izvršenje, ono će biti odobreno. Mjera izvršenja (npr. prodaja pokretne imovine, prijenos potraživanja na vjerovnika izvršenja ili prisilna prodaja imovine) poduzima se na zahtjev podnositelja zahtjeva.

Obrasci za pokretanje postupka izvršenja dostupni su na sljedećoj poveznici na internetskim stranicama austrijskog Ministarstva pravosuđa.

Poveznica se otvara u novom prozoruhttps://portal.justiz.gv.at/at.gv.justiz.formulare/Justiz/Exekution.aspx

Nakon što je mjera izvršenja odobrena, postupak izvršenja u pravilu vodi sudac ili sudski službenik. Mjere izvršenja provode sudski izvršitelji koji su u Austriji sudski službenici. Od vjerovnika će se tražiti dodatni podnesci samo ako sud ili sudski izvršitelj ne može nastaviti postupak bez njih ili ako mjera uključuje troškove.

Mjera izvršenja provodi se do uspješnog okončanja ili ukidanja, tj. zato što je dužnik platio svoj dug vjerovniku tijekom postupka.


Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Posljednji put ažurirano: 22/02/2019

Potraživanje naknade od počinitelja - Poljska


Kako mogu tražiti naknadu ili drugu vrstu obeštećenja/zadovoljštine od počinitelja u sudskom postupku (kaznenom postupku) i kome trebam uputiti takav zahtjev?

Zahtjev za naknadu može se podnijeti samo građanskom sudu. Zahtjev ne možete podnijeti u okviru kaznenog postupka, ali postoje drugi načini traženja naknade štete pred kaznenim sudom.

U kojem trenutku kaznenog postupka trebam predočiti svoj zahtjev?

Građanski postupak protiv počinitelja može se pokrenuti neovisno o kaznenom postupku koji je u tijeku. Međutim, treba napomenuti da građanski postupak može biti obustavljen do donošenja pravomoćne presude u kaznenom postupku. Ako zahtjev podnesete nakon okončanja kaznenog postupka u kojem je počinitelju izrečena osuđujuća presuda, građanski sud neće ponovno izvoditi dokaze te će zaključke kaznenog suda prihvatiti kao dokazane.

Što mogu zatražiti u zahtjevu i što u njemu treba biti navedeno (ukupan iznos i/ili pojedinačni gubici, izgubljena dobit i kamate)?

Naknadu štete za stvarni gubitak te izgubljenu dobit i kamate možete tražiti pred građanskim sudom. Trebate navesti iznos koji želite dobiti od počinitelja te objasniti na što se taj iznos odnosi te kako ste ga izračunali.

Postoji li poseban obrazac za takve zahtjeve?

Ne postoji poseban obrazac za takve zahtjeve.

Koje dokaze trebam predočiti u prilog zahtjevu?

Ako predočite osuđujuću presudu, nećete trebati nikakve druge dokaze. Građanski sud obvezan je zaključcima kaznenog suda. Međutim, možete tražiti veći iznos naknade štete, ali ćete morati dokazati da je vaš zahtjev opravdan. Dokazi kojima se potvrđuje valjanost vaših zahtjeva mogu uključivati izjave svjedoka i dokumentaciju kao što su računi ili mišljenja.

Podliježe li moj zahtjev plaćanju sudskih ili drugih pristojbi?

Za pokretanje građanskog postupka u pravilu se plaćaju odgovarajuće sudske pristojbe. Međutim, možete podnijeti zahtjev za oslobođenje od plaćanja sudskih troškova ako dokažete da ih ne možete platiti.

Mogu li prije i/ili tijekom postupka dobiti pravnu pomoć? Mogu li dobiti pravnu pomoć ako ne živim u državi u kojoj se vodi postupak?

Ako ne možete platiti odvjetnika, možete zatražiti pravnog zastupnika kojeg imenuje sud. U tu svrhu trebate sudu podnijeti zahtjev zajedno s podacima (na posebnom obrascu) o vašoj financijskoj situaciji.

Zahtjev za naknadu štete možete podnijeti čak i ako nemate stalno boravište u Poljskoj.

U kojim će slučajevima kazneni sud odbaciti moj zahtjev ili odbiti odlučivati o mojem zahtjevu protiv počinitelja?

Zahtjev za naknadu može se podnijeti samo građanskom sudu. Sud će zahtjev odbaciti ako ne dokažete da je počinitelj prouzročio štetu ili ako ne dokažete iznos te štete. Međutim, ako priložite kaznenu presudu na temelju koje je počinitelj proglašen krivim, građanski sud ne može odbaciti zahtjev.

Mogu li se žaliti protiv odluke ili tražiti drugu vrstu obeštećenja/zadovoljštine?

Žalbu protiv presude prvostupanjskog građanskog suda (sąd cywilny I instancji) možete podnijeti drugostupanjskom sudu (sąd II instancji). Ako vas ne zastupa odvjetnik, sud će vas informirati o načinu podnošenja žalbe.

U okviru kaznenog postupka, naknadu štete možete tražiti na sljedeće načine:

 1. možete zatražiti da počinitelju bude izrečena mjera naknade štete (obveza otklanjanja štete ili osiguranja naknade za pretrpljenu štetu); ako za izricanje takve mjere počinitelju postoje znatne poteškoće, sud može naložiti počinitelju da plati naknadu štete (nawiązka); zahtjev možete podnijeti usmeno na ročištu ili u pisanom obliku; vaš će zahtjev biti prihvaćen ako je počinitelj osuđen, odnosno proglašen krivim za kazneno djelo čija je posljedica šteta koju ste pretrpjeli;
 2. ako je počinitelj proglašen krivim i osuđen na uvjetnu kaznu zatvora, sud mu može naložiti da, u cijelosti ili djelomično, nadoknadi štetu koju ste pretrpjeli kao posljedicu kaznenog djela, osim ako je izrečena mjera naknade štete;
 3. u slučaju uvjetnog odustanka od postupka, sud počinitelju mora naložiti da, u cijelosti ili djelomično, nadoknadi štetu.

Ako mi sud dosudi naknadu štete, na koji način mogu osigurati izvršenje presude i kakvu pomoć pri tome mogu dobiti?

Ako je počinitelju naloženo da nadoknadi štetu, sud će vam dostaviti primjerak odluke. Ako počinitelj ne nadoknadi štetu, a izrečena mu je uvjetna kazna zatvora, možete zatražiti izvršenje presude.

U slučaju uvjetnog odustanka od kaznenog postupka, ako počinitelj ne nadoknadi štetu, suočava se s nastavkom postupka i osuđujućom presudom. O tome odlučuje sud na sjednici u kojoj možete sudjelovati.

Presudu građanskog suda kojom vam se dodjeljuje naknada štete izvršava služba za izvršenje, odnosno sudski izvršitelj (komornik).


Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Posljednji put ažurirano: 11/03/2019

Potraživanje naknade od počinitelja - Slovenija


Kako mogu tražiti naknadu ili drugu vrstu obeštećenja/zadovoljštine od počinitelja u sudskom postupku (kaznenom postupku) i kome trebam uputiti takav zahtjev?

Oštećena stranka može tražiti naknadu od počinitelja u kaznenom postupku podnošenjem imovinskopravnog zahtjeva (premoženjskopravni zahtevek).

Imovinskopravni zahtjev (građanskopravna stranka u kaznenom postupku) podnosi se tijelu kojemu je podnesena kaznena prijava (okružni ured javnog tužitelja) ili sudu pred kojim je postupak u tijeku.

Imovinskopravni zahtjev može uključivati naknadu, vraćanje predmeta ili stavljanje izvan snage danog pravnog posla.

U kojem trenutku kaznenog postupka trebam predočiti svoj zahtjev?

Kad ga zbog posljedica kaznenog djela podnosi ovlašteni podnositelj zahtjeva, imovinskopravni zahtjev razmatra se u kaznenom postupku ako se time nepotrebno ne odlaže taj postupak.

Prijedlog imovinskopravnog zahtjeva u kaznenom postupku možete dostaviti prvostupanjskom sudu najkasnije prije kraja usmene rasprave.

Ako podnositelj zahtjeva ne podnese imovinskopravni zahtjev u kaznenom postupku prije podizanja optužnica, podnositelj zahtjeva bit će obaviješten o tome da može podnijeti zahtjev do kraja glavne rasprave.

Što mogu zatražiti u zahtjevu i što u njemu treba biti navedeno (ukupan iznos i/ili pojedinačni gubici, izgubljena dobit i kamate)?

Ovlašteni podnositelj zahtjeva mora precizno opisati zahtjev i dostaviti popratne dokumente (npr. izvješća, račune, liječničku dokumentaciju). Precizno opisati zahtjev znači da podnositelj zahtjeva mora što točnije opisati vrstu i iznos štete te vrstu obeštećenja.

Postoji li poseban obrazac za takve zahtjeve?

Ne.

Koje dokaze trebam predočiti u prilog zahtjevu?

Sadržaj zahtjeva oštećene stranke mora se dokazati na uobičajen način (npr. izvješćima, računima, liječničkom dokumentacijom).

Podliježe li moj zahtjev plaćanju sudskih ili drugih pristojbi?

Da, sudska pristojba plaća se za svaku fazu postupka, a iznos ovisi o vrijednosti zahtjeva.

Pristojbu za odobrenje imovinskopravnog zahtjeva u kaznenom postupku (u cijelosti ili djelomično) plaća tuženik.

Mogu li prije i/ili tijekom postupka dobiti pravnu pomoć? Mogu li dobiti pravnu pomoć ako ne živim u državi u kojoj se vodi postupak?

U sudskom postupku, stranci (koji nemaju boravište u Republici Sloveniji) imaju pravo na besplatnu pravnu pomoć (pravno savjetovanje, pravno zastupanje i druge pravne usluge ili oslobođenje od plaćanja troškova postupka) pod uvjetom poštovanja načela uzajamnosti ili pod uvjetima i u slučajevima utvrđenima u međunarodnim ugovorima koji su obvezujući za Republiku Sloveniju.

U kojim će slučajevima kazneni sud odbaciti moj zahtjev ili odbiti odlučivati o mojem zahtjevu protiv počinitelja?

Sud odlučuje u korist imovinskopravnog zahtjeva (u cijelosti ili djelomično) samo ako je počinitelj kaznenog djela osuđen (u presudi kojom se tuženik proglašava krivim). U drugim slučajevima (ako informacije iz kaznenog postupka nisu dovoljno pouzdane da bi bile temelj za potpunu ili djelomičnu presudu), oštećenoj se stranci preporučuje da podnese privatnu tužbu jer kazneni sud ne može odbiti zahtjev.

Čak i ako sud donese presudu kojom se tuženik oslobađa ili se optužbe odbacuju ili sud donese odluku o zastoju postupka ili odbaci optužnicu, sud upućuje oštećenu stranku da podnese svoj imovinskopravni zahtjev građanskom sudu.

Ako sud odluči da nije nadležan za kazneni postupak, obavješćuje oštećenu stranku o tome da može prijaviti svoj imovinskopravni zahtjev u kaznenom postupku koji će zatim pokrenuti ili nastaviti nadležni sud.

Mogu li se žaliti protiv odluke ili tražiti drugu vrstu obeštećenja/zadovoljštine?

Ne, zato što oštećena stranka može osporiti presudu samo kad je riječ o odluci suda o troškovima kaznenog postupka.

Jedina su iznimka predmeti u kojima je javni tužitelj preuzeo vođenje postupka od oštećene stranke u svojstvu tužitelja. U tom slučaju oštećena stranka može osporiti sve dijelove presude, uključujući odluku o imovinskopravnom zahtjevu.

Ako mi sud dosudi naknadu štete, na koji način mogu osigurati izvršenje presude i kakvu pomoć pri tome mogu dobiti?

Kad odluka o imovinskopravnom zahtjevu bude konačna, oštećena stranka može zatražiti da prvostupanjski sud izda ovjereni primjerak odluke u kojoj se navodi da je odluka izvršna.

Presuda je izvršna ako je postala pravomoćna i ako je rok za dobrovoljno plaćanje istekao. Nadležni sud izvršava pravomoćnu presudu koja je izvršni instrument u skladu s pravilima koja se primjenjuju na postupak izvršenja. Na temelju izvršnog instrumenta (presuda), nadležnom okružnom sudu podnosi se prijedlog za izvršenje u kojem se navodi način izvršenja (npr. zabrana na plaću, sredstva na bankovnom računu, pokretnu i nepokretnu imovinu).

U sudskom postupku, stranci (koji nemaju boravište u Republici Sloveniji) imaju pravo na besplatnu pravnu pomoć pod uvjetom poštovanja načela uzajamnosti ili pod uvjetima i u slučajevima utvrđenima u međunarodnim ugovorima koji su obvezujući za Republiku Sloveniju.


Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Posljednji put ažurirano: 12/03/2019

Potraživanje naknade od počinitelja - Slovačka


Kako mogu tražiti naknadu ili drugu vrstu obeštećenja/zadovoljštine od počinitelja u sudskom postupku (kaznenom postupku) i kome trebam uputiti takav zahtjev?

Pravo na primanje naknade od počinitelja možete ostvariti u kaznenom postupku usmenom izjavom u zapisnik rasprave ili podnošenjem posebne pisane predstavke. Žrtva koja na temelju zakona ima pravo od optuženika zatražiti naknadu štete prouzročene kaznenim djelom isto tako ima pravo podnijeti predstavku sudu u kojoj traži od suda da optuženiku naloži plaćanje naknade štete pri izricanju presude. Žrtva mora tu predstavku podnijeti najkasnije do kraja istrage ili skraćenog postupka. U predstavci moraju biti jasno navedeni razlozi za potraživanje naknade i traženi iznos naknade. Žrtvu se obavješćuje o pravu na naknadu i postupku za ostvarivanje tog prava tijekom rasprave.

Ako postoji osnovana sumnja da će namirenje zahtjeva žrtve za naknadu štete prouzročene kaznenim djelom biti ometano ili spriječeno, zahtjev se može osigurati imovinom tuženika ili drugim imovinskim pravima do očekivanog iznosa štete. Sud odlučuje o oduzimanju na temelju predstavke koju je podnio tužitelj ili žrtva; u prethodnom postupku tužitelj odlučuje na temelju predstavke žrtve; u prethodnom postupku tužitelj može osigurati zahtjev čak i bez predstavke žrtve ako je to u interesima zaštite žrtve, posebno ako postoji rizik od odlaganja.

U kojem trenutku kaznenog postupka trebam predočiti svoj zahtjev?

Kako bi se zatražila dodjela naknade štete u kaznenom postupku, žrtva mora podnijeti zahtjev najkasnije do kraja istrage ili skraćenog postupka.

Što mogu zatražiti u zahtjevu i što u njemu treba biti navedeno (ukupan iznos i/ili pojedinačni gubici, izgubljena dobit i kamate)?

Kako bi sud razmotrio zahtjev za naknadu štete u kaznenom postupku, žrtva mora podnijeti zahtjev na primjeren način i pravodobno. Pravodobnim se zahtjevom smatra zahtjev za naknadu štete podnesen najkasnije do kraja istražnog postupka, što znači da ga je u načelu potrebno podnijeti prije završnog ispitivanja istražnog spisa. U podnesenom zahtjevu za naknadu moraju biti jasno navedeni razlozi za potraživanje naknade i iznos naknade koji žrtva potražuje. Iznos naknade štete koji žrtva potražuje u kaznenom postupku u tom je slučaju obvezujući za sud.

Postoji li poseban obrazac za takve zahtjeve?

Ne.

Koje dokaze trebam predočiti u prilog zahtjevu?

Tijekom istrage potrebno je predočiti dokaze koji opravdavaju zahtjev za naknadu štete i na temelju kojih je moguće s pouzdanošću utvrditi iznos nastale štete. Kad je riječ o tjelesnim ozljedama, vještaku tijekom istrage može biti naloženo da procijeni opseg tjelesnih ozljeda.

Podliježe li moj zahtjev plaćanju sudskih ili drugih pristojbi?

Ne postoje pristojbe koje se odnose na potraživanje naknade u kaznenom postupku.

Mogu li prije i/ili tijekom postupka dobiti pravnu pomoć? Mogu li dobiti pravnu pomoć ako ne živim u državi u kojoj se vodi postupak?

Ako žrtva podnese zahtjev za naknadu štete i ne raspolaže dostatnim sredstvima kako bi platila povezane troškove, tužitelj joj u prethodnom postupku, nakon podizanja optužnice, može dodijeliti pravnog zastupnika ili joj ga može dodijeliti predsjedavajući sudac u sudskom postupku, čak i bez predstavke ako sudac smatra da je to u interesima žrtve. Žrtva mora dokazati da ne raspolaže dostatnim sredstvima.

Tijekom prvog kontakta sa žrtvom, tijelo koje vodi kazneni postupak obvezno je žrtvi pružiti pisane informacije o njezinim pravima u kaznenom postupku i o organizacijama za potporu žrtvama, uključujući usluge koje pruža predmetno tijelo. Pravno je savjetovanje isto tako uključeno u navedene usluge.

U kojim će slučajevima kazneni sud odbaciti moj zahtjev ili odbiti odlučivati o mojem zahtjevu protiv počinitelja?

Ako ishodi dokaza pokažu da ne postoji temelj za proglašenje obveze naknade ili su potrebni dodatni dokazi koji nadilaze potrebe kaznenog progona kako bi se donijela odluka o obvezi naknade.

Mogu li se žaliti protiv odluke ili tražiti drugu vrstu obeštećenja/zadovoljštine?

Da, žrtva se može žaliti protiv takve odluke o naknadi štete.

Ako žalba žrtve ne bude prihvaćena, ona naknadno može podnijeti svoj zahtjev za naknadu štete izravno protiv počinitelja u građanskom postupku. Kad je riječ o kaznenim djelima s elementima nasilja, a posebno o određenim kaznenim djelima protiv slobode i ljudskog dostojanstva, žrtva može zatražiti od Ministarstva pravosuđa da nadoknadi tjelesne ozljede i moralnu štetu.

Ako mi sud dosudi naknadu štete, na koji način mogu osigurati izvršenje presude i kakvu pomoć pri tome mogu dobiti?

Ako prema nalogu suda u kaznenom postupku počinitelj svoje obveze ne ispuni dobrovoljno i takva sudska odluka postane izvršna, žrtva stječe nalog za izvršenje koji može primijeniti na počinitelja u okviru prisilnog izvršenja odluke u postupku izvršenja. U takvim slučajevima žrtva može zatražiti pravnu pomoć pravnog zastupnika.


Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Posljednji put ažurirano: 06/05/2019

Potraživanje naknade od počinitelja - Finska


Kako mogu tražiti naknadu ili drugu vrstu obeštećenja/zadovoljštine od počinitelja u sudskom postupku (kaznenom postupku) i kome trebam uputiti takav zahtjev?

Zahtjevi za naknadu štete prouzročene kaznenim djelom u načelu se obrađuju u okviru istog postupka kao i kazneni predmet, ali moguće je i da ih se izdvoji i obrađuje u okviru zasebnog postupka.

Od tužitelja možete zatražiti da vaš zahtjev za naknadu štete prouzročene predmetnim kaznenim djelom predoči pred sudom. Uputno je o tome obavijestiti policiju tijekom predistražnog postupka. Tužitelj može podnijeti zahtjev za naknadu u vaše ime ako je predmet jasan i jednostavan. Ako tužitelj ne predoči vaš zahtjev za naknadu, o tome će vas obavijestiti u pisanom obliku.

Svoj zahtjev za naknadu štete možete i sami predočiti na sudu tijekom kaznenog postupka ili to u vaše ime može učiniti pravni savjetnik.

U kojem trenutku kaznenog postupka trebam predočiti svoj zahtjev?

Ako zahtijevate naknadu od počinitelja, o tome morate obavijestiti policiju tijekom predistražnog postupka ili najkasnije sud ako se o predmetu odlučuje na sudu.

Što mogu zatražiti u zahtjevu i što u njemu treba biti navedeno (ukupan iznos i/ili pojedinačni gubici, izgubljena dobit i kamate)?

Ako ste bili žrtva kaznenog djela, možete tražiti naknadu za:

 • oštećenje ili gubitak imovine koji su povezani s kaznenim djelom
 • nužne troškove liječenja i druge bitne troškove
 • neostvarene prihode
 • bolove i druge privremene probleme
 • trajne probleme i
 • duševnu bol. Naknada za duševnu bol može se isplatiti u sljedećim slučajevima:
  • ako su predmetnim kaznenim djelom povrijeđeni vaša sloboda, mir, čast ili privatni život
  • ako ste predmetnim kaznenim djelom diskriminirani
  • ako je predmetnim kaznenim djelom povrijeđen vaš osobni integritet ili
  • ako je predmetnim kaznenim djelom na neki drugi način povrijeđeno vaše ljudsko dostojanstvo.

Vaši bliski srodnici isto tako mogu imati pravo na razumnu naknadu bitnih troškova i neostvarenih prihoda proizašlih iz toga što su brinuli o vama nakon što ste pretrpjeli ozljede koje su posljedica kaznenog djela.

Ako ste preuzeli odgovornost za pogreb osobe koja je preminula zbog posljedica kaznenog djela, imate pravo od počinitelja tražiti naknadu za troškove pogreba. Roditelji, djeca i bračni drug preminule osobe ili druga osoba koja je na usporediv način bila posebno bliska s preminulom osobom isto tako imaju pravo na razumnu naknadu za troškove pogreba.

Sud vam ne može dodijeliti naknadu koju niste zatražili niti iznos viši od onoga koji ste zatražili kao zainteresirana strana. Stoga zahtjevi za naknadu koje podnesete čine gornju granicu iznosa naknade koji vam sud može dodijeliti. Imate pravo zahtijevati i kamate na iznos naknade koji ste zatražili. Ako ste pozvani da osobno na sudu razjasnite predmetno pitanje, imate pravo na dnevnicu i naknadu putnih troškova i neostvarenih prihoda.

Postoji li poseban obrazac za takve zahtjeve?

Ne postoji poseban obrazac.

Koje dokaze trebam predočiti u prilog zahtjevu?

Možete dokazati iznos štete predočenjem računa povezanih s troškovima prouzročenima kaznenim djelom. Dokazi se moraju podnijeti i za sve neostvarene prihode, dio štete koju snosi osiguranik te sve putne i druge troškove povezane s razjašnjavanjem predmeta u okviru kojeg se traži naknada.

Naknada za bolove i druge privremene probleme, kao i za trajne probleme, utvrđuje se uzimajući u obzir prirodu i ozbiljnost ozljede, prirodu i trajanje skrbi potrebne nakon ozljede i trajanje problema. Naknada za trajne probleme utvrđuje se uzimajući u obzir prirodu i ozbiljnost osobne ozljede i dob osobe koja pati od određenog problema. Bilo kakvo pogoršanje kvalitete života osobe koja je pretrpjela osobnu ozljedu isto se tako može uzeti u obzir kao čimbenik za povećanje iznosa dodijeljene naknade. Kako bi se to dokazalo, bit će vam potrebna izjava liječnika u kojoj je pojašnjena priroda ozljede i skrb potrebna za liječenje te ozljede.

Podliježe li moj zahtjev plaćanju sudskih ili drugih pristojbi?

Ne naplaćuju se pristojbe za raspravu o predmetu na okružnom sudu (käräjäoikeus) ako se zahtjev za naknadu podnosi u okviru optužnice koju je podigao tužitelj. Ako se zahtjev za naknadu podnosi u okviru zasebnog građanskog predmeta, naplaćuje se sudska pristojba za odlučivanje o predmetu.

Mogu li prije i/ili tijekom postupka dobiti pravnu pomoć? Mogu li dobiti pravnu pomoć ako ne živim u državi u kojoj se vodi postupak?

Ako ispunjujete uvjete za dodjeljivanje pravne pomoći, možete dobiti pravnu pomoć za predistražni postupak, kao i za sudski postupak. Žrtve nasilja u obitelji, kaznenih djela protiv spolne slobode ili teških kaznenih djela protiv njihova života, zdravlja ili slobode mogu dobiti pravnog savjetnika plaćenog iz državnih sredstava. Pravnu pomoć za predmete o kojima odlučuju finski sudovi možete dobiti čak i ako ne živite u Finskoj.

U kojim će slučajevima kazneni sud odbaciti moj zahtjev ili odbiti odlučivati o mojem zahtjevu protiv počinitelja?

Ako ste tijekom predistražnog postupka najavili da želite zahtjev za naknadu podnijeti sami ili preko odvjetnika, ili ako tužitelj ne preuzme vaš zahtjev, okružni sud pitat će vas želite li podnijeti zahtjev za naknadu. Okružni sud može utvrditi rok u kojem biste mu trebali dostaviti zahtjev za naknadu. Ako ne podnesete zahtjev u pisanom obliku, to može značiti da okružni sud neće razmotriti zahtjev za naknadu koji podnesete kasnije.

Sud će odbiti vaš zahtjev za naknadu ako ne podnesete dostatne dokaze u prilog svojem zahtjevu.

Mogu li se žaliti protiv odluke ili tražiti drugu vrstu obeštećenja/zadovoljštine?

Ako želite podnijeti žalbu protiv odluke okružnog suda, trebali biste taj sud obavijestiti o svojem nezadovoljstvu u roku od sedam dana od datuma na koji je izdana presuda. Nakon što obavijestite sud o svojem nezadovoljstvu možete podnijeti žalbu protiv odluke nadležnom žalbenom sudu (hovioikeus). Svoju žalbu morate poslati okružnom sudu u roku od 30 dana od datuma na koji je izdana presuda okružnog suda. U pravilu ćete morati dobiti odobrenje za dodatno razmatranje kako bi žalbeni sud mogao u cijelosti obraditi predmet.

Ako mi sud dosudi naknadu štete, na koji način mogu osigurati izvršenje presude i kakvu pomoć pri tome mogu dobiti?

Ako tuženik dobrovoljno ne plati naknadu koju je odredio sud, možete se obratiti sudskom izvršitelju u svrhu izvršenja vašeg zahtjeva. Sudskom izvršitelju trebali biste poslati zahtjev za izvršenje i priložiti mu sudsku odluku kojom se potvrđuje vaše pravo na naknadu štete. Zahtjev za izvršenje dostavlja se sudskom izvršitelju nadležnom za mjesto u kojem dužnik živi ili ima boravište. Ako postoji nekoliko dužnika i oni žive na različitim mjestima, dovoljno je podnijeti zahtjev jednom sudskom izvršitelju. Detaljnije smjernice o tome kako podnijeti zahtjev za naknadu možete dobiti od ureda za izvršenje (ulosottovirasto). Podatke za kontakt uredâ za izvršenje možete pronaći Poveznica se otvara u novom prozoruovdje (na finskom, švedskom i engleskom jeziku).


Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Posljednji put ažurirano: 13/03/2019

Potraživanje naknade od počinitelja - Švedska


Kako mogu tražiti naknadu ili drugu vrstu obeštećenja/zadovoljštine od počinitelja u sudskom postupku (kaznenom postupku) i kome trebam uputiti takav zahtjev?

Najprije biste trebali otići na policiju ili u ured tužitelja. Oni su obvezni ispitati i zahtjeve za naknadu štete oštećene stranke. Ako tijekom postupka nemate pomoć vlastitog pravnog zastupnika, tužitelj u pravilu mora pomoći oštećeniku u podnošenju zahtjeva protiv počinitelja ako je zahtjev povezan s kaznenim predmetom.

U kojem trenutku kaznenog postupka trebam predočiti svoj zahtjev?

Zahtjev biste trebali podnijeti već tijekom policijske istrage kako bi se zahtjev mogao ispitati i dokazi prikupiti. Međutim, zahtjev je moguće podnijeti sve do početka glavnog postupka u kaznenom predmetu.

Što mogu zatražiti u zahtjevu i što u njemu treba biti navedeno (ukupan iznos i/ili pojedinačni gubici, izgubljena dobit i kamate)?

Švedsko odštetno pravo temelji se na popravljanju štete – oštećena stranka mora se, u mjeri u kojoj je to moguće, dovesti u financijsku situaciju u kojoj bi bila da se šteta ili ozljeda nije dogodila. To znači da se naknada štete može tražiti za sve financijske gubitke prouzročene predmetnom štetom ili ozljedom. Međutim, oštećena stranka obvezna je ograničiti štetu kada je to moguće.

Naknada štete može se dodijeliti za:

 • osobnu ozljedu, što uključuje troškove (zdravstvene zaštite itd.), naknadu za neostvarene prihode, privremenu fizičku i duševnu bol (bol i patnja), naknadu za trajnu tjelesnu manu (unakaženje) i trajni invaliditet (onesposobljenost)
 • povredu osobnog integriteta, ako je riječ o kaznenom djelu protiv tijela, slobode, mira ili časti i ako je povreda ozbiljna
 • materijalnu štetu, npr. nastalu krađom ili oštećenjem imovine
 • štetu koja je isključivo financijska, tj. prouzročena, primjerice, prijevarom ili pronevjerom.

Pojedinosti zahtjeva trebalo bi navesti u relevantnim rubrikama i zatim sastaviti sažetak cijelog zahtjeva. Podnositelj zahtjeva ima pravo na kamate od datuma na koji je počinjeno kazneno djelo ili drugog, naknadnog datuma na koji je nastala šteta. Mora se podnijeti i zahtjev za kamate kako bi sud o njemu mogao odlučiti.

Postoji li poseban obrazac za takve zahtjeve?

Policija i ured tužitelja imaju posebne obrasce zahtjeva za naknadu štete koje možete upotrijebiti.

Koje dokaze trebam predočiti u prilog zahtjevu?

Neki dokazi potrebni za ostvarivanje naknade štete obično su uključeni u policijsku istragu i možete se osloniti na tužitelja u pogledu podupiranja navoda. Na primjer, to se odnosi na okolnosti kaznenog djela i štetu prouzročenu kaznenim djelom.

Oštećeniku mora biti omogućeno podnošenje dokaza kojima potkrepljuje svoj zahtjev, npr. dokaza o troškovima (računi), neostvarenim prihodima (dokaz o ozljedi / bolovanju i prihodima koji zbog toga nisu ostvareni), materijalnoj šteti (dokumentacija kojom se potvrđuje vrijednost uništene imovine ili troškovi popravka / smanjenje vrijednosti oštećene imovine).

Kad je riječ o naknadi za povredu, oštećenik ne mora podnijeti nikakve posebne dokaze. Naknada za povredu isplaćuje se u skladu s procjenom kaznenog djela.

Podliježe li moj zahtjev plaćanju sudskih ili drugih pristojbi?

Ne, pristojbe se ne naplaćuju ako je zahtjev za naknadu štete povezan s kaznenim predmetom.

Mogu li prije i/ili tijekom postupka dobiti pravnu pomoć? Mogu li dobiti pravnu pomoć ako ne živim u državi u kojoj se vodi postupak?

Kao oštećenik imate pravo na vlastitu pravnu pomoć tijekom kaznenog postupka. To se odnosi, na primjer, na predmete u kojima je riječ o teškom kaznenom djelu s elementima nasilja, kaznenom djelu protiv spolne slobode ili obiteljskom nasilju ili na one u okviru kojih postoji jasna potreba za pomoći. Ako biste željeli dobiti pravnu pomoć, možete o tome obavijestiti policiju ili ured tužitelja kako bi oni proslijedili vaš zahtjev sudu, koji će donijeti odluku o tome hoće li vam se dodijeliti savjetnik. Savjetnik oštećeniku može pružiti pomoć i potporu tijekom cijelog postupka te pripremiti i podnijeti tužbu za naknadu štete. Ako vam se dodijeli savjetnik, njega plaća država.

U kojim će slučajevima kazneni sud odbaciti moj zahtjev ili odbiti odlučivati o mojem zahtjevu protiv počinitelja?

Izrazito je neuobičajeno da sud odbaci zahtjev za naknadu štete povezan s kaznenim predmetom, bez obzira na to što je odbacivanje službeno moguće.

Ponekad se dogodi da sud razdvoji kazneni predmet i predmet povezan s naknadom štete te ih obrađuje zasebno. To se može dogoditi ako je zahtjev za naknadu štete složen ili ako nije pripremljen na odgovarajući način, zbog čega se obrada kaznenog predmeta odgađa. Činjenica da su ti predmeti razdvojeni znači da se najprije odlučuje o kaznenom predmetu, a o predmetu povezanom s naknadom štete odlučuje se kasnije. Posljedica toga jest da tužitelj više ne može pomoći u ostvarivanju zahtjeva za naknadu štete. Općenito je za oštećenu stranku bolje ako je predmet povezan s naknadom štete pripremljen na odgovarajući način kako bi se o njemu moglo odlučivati zajedno s kaznenim predmetom.

Mogu li se žaliti protiv odluke ili tražiti drugu vrstu obeštećenja/zadovoljštine?

Sud uvijek mora osigurati upute o tome kako podnijeti žalbu. U tim su uputama navedeni uvjeti za podnošenje žalbe u relevantnoj situaciji.

Naknada iz osiguranja obično ne ovisi o tome je li o zahtjevu za naknadu štete odlučivao sud, što znači da se šteta ili ozljeda mogu prijaviti osiguravajućem društvu.

Informacije u nastavku primjenjuju se na naknadu štete prouzročene kaznenim djelom. Ako je počinitelj u mogućnosti isplatiti odštetu, naknada se uvijek mora najprije zatražiti od počinitelja. Ako počinitelj nije u mogućnosti isplatiti odštetu, a oštećenoj stranci ne može se na drugi način nadoknaditi šteta ili ozljeda koju je pretrpjela, naknada štete prouzročene kaznenim djelom može se isplatiti čak i ako oštećena stranka nije pred sudom podnijela zahtjev za naknadu štete protiv počinitelja.

Ako mi sud dosudi naknadu štete, na koji način mogu osigurati izvršenje presude i kakvu pomoć pri tome mogu dobiti?

Kad presuda postane pravomoćna, sud je šalje švedskoj službi za izvršenje (Kronofogden). Švedska služba za izvršenje zatim će vas pitati trebate li pomoć s izvršenjem vašeg zahtjeva. Ako odgovorite potvrdno, švedska služba za izvršenje istražit će imovinsko stanje počinitelja. Ako je počinitelj u mogućnosti isplatiti odštetu, ona će se isplatiti. Međutim, ako počinitelj nije u mogućnosti isplatiti odštetu, o tome će vas obavijestiti sudski izvršitelj. Ako vam naknada za pretrpljenu štetu ili ozljedu nije isplaćena iz osiguranja, imate pravo na naknadu štete prouzročene kaznenim djelom koju plaća država.


Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Posljednji put ažurirano: 14/03/2019