Затваряне

БЕТА ВЕРСИЯТА НА ПОРТАЛА ВЕЧЕ Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ!

Посетете БЕТА версията на Европейския портал за електронно правосъдие и дайте мнение за вашето посещение!

 
 

Навигационна пътека

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Претендиране на обезщетение от извършителя

Информация за това как да се търси обезщетение от извършителя на престъплението


Съответният инструмент на правото на ЕС е Връзката отваря нов прозорецДиректива № 2012/29/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. за установяване на минимални стандарти за правата, подкрепата и защитата на жертвите на престъпления и за замяна на Рамково решение 2001/220/ПВР на Съвета (Директива за правата на жертвите).

Член 16 от Директивата за правата на жертвите предвижда, че всички жертви на престъпления имат право на решение за обезщетение от извършителя в хода на наказателното производство.

Тук ще намерите информация за това как да търсите обезщетение от извършителя на престъплението по време на съдебния процес (наказателното производство).

За да намерите информация, която се прилага за Вашия случай, следва да разгледате информацията за държавата от ЕС, в която ще се проведе наказателното производство .

Моля, изберете съответното знаме на държавата, за да получите по-подробна национална информация.


Тази страница се поддържа от Европейската комисия. Информацията на тази страница не отразява задължително официалната позиция на Европейската комисия. Комисията не поема никаква отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. За да се запознаете с правилата относно авторското право за страниците на ЕС, моля прочетете правната информация.

Последна актуализация: 08/10/2020