Zavřít

BETA VERZE PORTÁLU JE JIŽ K DISPOZICI!

Vyzkoušejte si BETA verzi evropského portálu e-Justice a dejte nám vědět, jak se Vám s ní pracuje!

 
 

Cesta

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Uplatnění nároku na náhradu škody od pachatele - Německo

Tento text byl přeložen strojově. Za kvalitu překladu neručíme.

Kvalita tohoto překladu byla ohodnocena známkou: špatná

Jak byste ohodnotili kvalitu tohoto překladu?


Jak mohu uplatnit nárok na náhradu škody nebo jiné prostředky nápravy/spokojenosti vůči pachateli v soudním řízení (trestní řízení) a kdo bych se měl tímto nárokem zabývat?

Podmínkou nároku je pouze tzv. žádost o připuštění s uvedením předmětu a důvodů žaloby (viz podrobnosti k otázce 3). Nárok na náhradu odškodnění lze uplatnit u policie, úřadu státního zástupce nebo příslušného soudu (viz otázka 2).

V jakém okamžiku mám v trestním řízení uplatnit svůj nárok?

Žádost lze podat písemně v okamžiku oznámení trestného činu na policii. Žádost lze písemně podat i později k úřadu státního zástupce nebo příslušnému soudu nebo ji může zapsat soudní úředník (v Rechtsantragsstelle, což je útvar německých soudů, u něhož lze podávat žádosti a jiná prohlášení). Ústní žádost může být rovněž podána na hlavním jednání.

Obecně se doporučuje podat žádost co nejdříve, v neposlední řadě proto, aby se zabránilo upuštění od rozhodnutí z důvodu značných průtahů v řízení.

Co mohu v žádosti požadovat a jakým způsobem ji mám předložit (uvést celkovou částku a/nebo specifikovat jednotlivé ztráty, ušlý zisk a úroky)?

V žádosti by mělo být jasně uvedeno, co požadujete od obviněného a proč. Pokud požadujete finanční částku jako odškodnění finanční ztráty (např. ušlého výdělku, škody na majetku), měli byste tuto částku zpravidla přesně vyčíslit. Na druhou stranu výše odškodnění za fyzickou bolest a duševní útrapy (tzv. Schmerzengeld) může být ponechána na uvážení soudu. I v takovém případě by však měl být dán alespoň přibližný řád a měl by být stanoven základ pro výpočet nebo odhad přínosů bolesti. Skutkové okolnosti k odůvodnění vaší žádosti musíte uvést co nejpodrobněji (např. popis trestného činu, informace o utrpěných zraněních a majetkové újmě).

Existuje pro takové žádosti zvláštní formulář?

Ano. Nepředpokládá se žádný zvláštní formulář.

Příklad žádosti v adhezním řízení lze nalézt v označení oběti vydaném spolkovým ministerstvem spravedlnosti a ochrany spotřebitele na str. 59 (příklad 5). FIBEL obětí o právech poškozených a poškozených v trestním řízení je k Odkaz se otevře v novém okně.dispozici na adrese https://www.hilfe-info.de/ v oddíle „Publikace“ zde:

Jaké důkazy musím na podporu své žádosti předložit?

Měli byste uvést nebo přiložit k přihlášce veškeré dostupné důkazy, které jsou důležité pro prokázání a uplatnění vašeho nároku (např. faktury, osvědčení). Můžete také výslovně odkázat na oznámení a svědecká prohlášení, která jste podali na policii, nebo na vlastní rozhodnutí o vznesení obžaloby.

Jsou s mojí žádostí spojené nějaké soudní výlohy či jiné náklady?

Jestliže vám jako žadateli bude přiznáno požadované odškodnění, nebudou vám účtovány žádné soudní poplatky; jakékoli výdaje, které vám vznikly, například ušlý výdělek v důsledku účasti na soudním řízení, nese obviněný. jestliže vaší žádosti nebude vyhověno, nebo jí bude vyhověno jen zčásti, nebo jestliže se soud zdrží vydání rozhodnutí, po řádném uvážení rozhodne, kdo ponese soudní výdaje a náklady účastníků řízení (např. náklady na právní zastoupení).

Pokud Vašemu návrhu nebude vyhověno nebo bude vyhověno pouze částečně, zamítnete svůj návrh nebo pokud se soud rozhodne nevydat rozhodnutí, rozhodne v souladu se svou povinností o tom, kdo uhradí náklady vynaložené soudem a účastníky řízení (např. náklady na právní zastoupení).

Mohu si před a/nebo v průběhu řízení vyžádat právní pomoc?

Mohu si před a/nebo v průběhu řízení vyžádat právní pomoc? Mohu ho získat, pokud nebydlím v zemi, kde probíhá řízení?

Není naprosto nezbytné najmout si právníka, v určitých případech to však může být doporučeno. Například pokud se jedná o složitý případ, který zahrnuje více pachatelů, jde-li o složité otázky občanskoprávní odpovědnosti nebo jestliže soud rozhodne, že přiznané nároky (např. peněžní částku) je třeba vymáhat v exekučním řízení. Jsou-li splněny zákonné podmínky (zejména potřebnost), lze poskytnout právní pomoc k pokrytí nákladů na právníka.

V jakém případě trestní soud zamítne můj nárok vůči pachateli nebo o něm odmítne rozhodnout?

Soud nerozhodne o nároku na odškodnění, jestliže bude obžalovaný zproštěn viny nebo bude řízení zastaveno, jestliže bude žádost podle názoru soudu nepřípustná nebo neopodstatněná nebo jestliže výjimečně není vhodné nárok vypořádat v rámci trestního řízení.

Mohu se proti takovému rozhodnutí odvolat nebo využít jiných opravných prostředků/prostředků nápravy?

Proti rozhodnutí soudu zdržet se vydání rozhodnutí o žádosti z toho důvodu, že soud má za to, že nejsou splněny podmínky pro rozhodnutí o daném nároku, lze podat opravný prostředek.

Pokud mi soud přizná náhradu škody, jak zajistím výkon rozhodnutí proti pachateli a jakou pomoc mohu získat?

Rozhodnutí o adhezi a smíry uzavřené v adhezním řízení mohou být vykonány v souladu s obecnými pravidly pro výkon rozhodnutí. Výkon rozhodnutí se provádí na základě právně vykonatelné kopie rozsudku nebo dosaženého vypořádání, kterou vystaví úředník trestního soudu.


Toto je strojový překlad. Provozovatel těchto stránek odmítá právní odpovědnost za kvalitu tohoto strojového překladu.

Poslední aktualizace: 23/11/2020