Zavřít

BETA VERZE PORTÁLU JE JIŽ K DISPOZICI!

Vyzkoušejte si BETA verzi evropského portálu e-Justice a dejte nám vědět, jak se Vám s ní pracuje!

 
 

Cesta

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Dochodzenie odszkodowania od sprawcy czynu - Niemcy

Tento text byl přeložen strojově. Za kvalitu překladu neručíme.

Kvalita tohoto překladu byla ohodnocena známkou: špatná

Jak byste ohodnotili kvalitu tohoto překladu?


W jaki sposób mogę dochodzić odszkodowania lub naprawienia szkody w inny sposób od sprawcy czynu w postępowaniu karnym i do kogo należy skierować pozew?

Jedynie tzw. wniosek o przysposobienie, określający przedmiot i uzasadnienie wniosku, jest warunkiem wstępnym roszczenia (zob. szczegółowe informacje w pytaniu 3). Wniosek można złożyć na policji, w prokuraturze lub we właściwym sądzie (zob. pytanie 2).

Na jakim etapie postępowania karnego powinienem wnieść pozew?

Wniosek można wnieść na piśmie już w chwili zawiadomienia policji o popełnieniu przestępstwa. Można go również złożyć w terminie późniejszym na piśmie w prokuraturze lub w sądzie lub zgłosić do protokołu urzędnikowi sądowemu (w biurze podawczym Rechtsantragsstelle)). Na rozprawie można również złożyć wniosek ustny.

Zasadniczo zaleca się jak najszybsze złożenie wniosku, zwłaszcza w celu uniknięcia rezygnacji z decyzji ze względu na znaczne opóźnienia w procedurze.

O co mogę wnosić w pozwie i w jaki sposób mam przedstawić swoje roszczenie (wskazać łączną kwotę lub określić poszczególne szkody, utracone zyski i korzyści)?

Wniosek powinien jasno określać, czego żąda się od oskarżonego i dlaczego. Co do zasady, jeśli dochodzi się kwoty pieniężnej tytułem wyrównania szkody majątkowej (np. utracone zarobki, uszkodzona rzecz), należy dokładnie określić wysokość tej kwoty. Określenie wysokości zadośćuczynienia za ból i cierpienie (Schmerzensgeld) można natomiast pozostawić do uznania sądu. Nawet w takim przypadku należy jednak podać co najmniej przybliżony rząd wielkości i określić podstawę obliczenia lub oszacowania korzyści wynikających z bólu. Należy przedstawić fakty jak najbardziej szczegółowo uzasadniające roszczenie (np. opis przestępstwa, informacje o doznanym uszczerbku oraz szkodzie majątkowej).

Czy istnieje specjalny formularz pozwu dla takich roszczeń?

Tak. Nie przewiduje się specjalnego formularza.

Przykład wniosku w postępowaniu adhezyjnym można znaleźć na etykiecie pokrzywdzonego wydanej przez Federalne Ministerstwo Sprawiedliwości i Ochrony Konsumentów na str. 59 (przykład 5). Dokument FIBEL ofiar dotyczący praw poszkodowanych i pokrzywdzonych w postępowaniu karnym znajduje się na Link otworzy się w nowym okniestronie https://www.hilfe-info.de/ pod zakładką „Publikacje” pod adresem:

Jakie dowody należy przedstawić na potwierdzenie roszczenia?

Należy wskazać lub załączyć do wniosku wszelkie dostępne dowody mające znaczenie dla udowodnienia i dochodzenia roszczenia (np. faktury, zaświadczenia). Można również wyraźnie powołać się na przekazane policji zawiadomieie o popełnieniu przestępstwa oraz na zeznania świadków lub na akt oskarżenia.

Czy muszę uiścić opłaty sądowe lub inne należności z tytułu wniesienia pozwu?

Jeżeli ofiara jako powód otrzyma żądane odszkodowanie, nie zostanie obciążona żadnymi opłatami sądowymi, a wszelkie poniesione koszty, np. utrata zarobków w związku z udziałem w postępowaniu sądowym, ponosi pozwany. jeżeli roszczenie nie zostało uwzględnione lub zostało uwzględnione jedynie częściowo, lub jeżeli sąd powstrzyma się od wydania orzeczenia, po należytym rozpatrzeniu sąd rozstrzyga, kto ponosi koszty sądowe i koszty uczestników postępowania (np. koszty postępowania).

Jeżeli wniosek nie zostanie uwzględniony lub zostanie uwzględniony jedynie częściowo, wnioskodawca odrzuci wniosek lub jeżeli sąd postanowi nie wydać orzeczenia, podejmie decyzję, zgodnie ze swoim obowiązkiem, kto poniesie koszty poniesione przez sąd i strony (np. koszty adwokackie).

Czy mogę uzyskać pomoc prawną przed postępowaniem lub w jego toku?

Czy mogę uzyskać pomoc prawną przed postępowaniem lub w jego toku? Czy mogę ją otrzymać, jeżeli nie mieszkam w państwie, w którym prowadzone jest postępowanie?

Zangażowanie adwokata do sprawy nie jest absolutnie konieczne, ale w niektórych przypadkach może być zalecane, Na przykład jeżeli sprawa jest skomplikowana i dotyczy kilku sprawców, jeżeli występują trudne zagadnienia odpowiedzialności odszkodowawczej lub przyznane przez sąd roszczenia (np. kwota pieniężna) wymagają zaspokojenia w drodze egzekucji. Jeżeli spełnione są warunki ustawowe (w szczególności brak wystarczających środków), można ustanowić adwokata (w ramach przyznania zwolnienia od kosztów postępowania).

W którym momencie sąd karny oddali lub odrzuci mój pozew przeciwko sprawcy czynu?

Sąd pozostawi wniosek o odszkodowanie bez rozpoznania, jeżeli oskarżony zostanie uniewinniony lub postępowanie zostanie umorzone, jeżeli wniosek jest niedopuszczalny, według sądu - nieuzasadniony lub jeżeli, w sytuacji wyjątkowej, wniosek nie nadaje się do rozpoznania wu postępowaniu karnym.

Czy mogę zaskarżyć to orzeczenie lub dochodzić innych sposobów naprawienia szkody?

Na postanowienie sądu o pozostawieniu wniosku bez rozpoznania ze względu na brak - zdaniem sądu - podstaw do wydania rozstrzygnięcia, przysługuje natychmiastowe zażalenie.

Jeżeli zostanie mi przyznane odszkodowanie, w jaki sposób mogę zapewnić wykonanie wyroku sądowego wobec sprawcy czynu i jaką pomoc w tym zakresie mogę uzyskać?

Wyroki adhezyjne i ugody zawarte w postępowaniu adhezyjnym mogą być wykonywane zgodnie z ogólnymi zasadami wykonania. Egzekucję przeprowadza się na podstawie odpisu orzeczenia lub zawartej ugody, której urzędnik sądu karnego nadał klauzulę wykonalności.


Ta wersja treści strony została przetłumaczona maszynowo. Autorzy tej strony nie ponoszą odpowiedzialności za jakość tłumaczenia maszynowego.

Ostatnia aktualizacja: 23/11/2020