Recorrido de navegación

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Αξίωση αποζημίωσης από τον δράστη - Γερµανία

Esta página es una versión realizada por traducción automática. No hay garantía de que sea de calidad.

Esta traducción ha recibido la siguiente evaluación: inaceptable

¿Le ha resultado útil?


Πώς μπορώ να αξιώσω αποζημίωση ή άλλη έννομη προστασία/ικανοποίηση από τον δράστη στο πλαίσιο δίκης (ποινικής διαδικασίας) και σε ποιον θα πρέπει να απευθύνω τη σχετική αξίωσή μου;

Μόνο η αποκαλούμενη αίτηση προσχώρησης, η οποία προσδιορίζει το αντικείμενο και τους λόγους της αίτησης, αποτελεί προϋπόθεση για την αξίωση (βλ. λεπτομέρειες στην ερώτηση 3). Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί στην αστυνομία, την εισαγγελία ή το αρμόδιο δικαστήριο (βλ. ερώτηση 2).

Σε ποιο στάδιο της ποινικής διαδικασίας θα πρέπει να εγείρω την αξίωσή μου;

Μια τέτοια αίτηση μπορεί να υποβληθεί εγγράφως ήδη με την υποβολή της έγκλησης στην αστυνομία. Μπορεί, ωστόσο, να υποβληθεί εγγράφως και αργότερα στην εισαγγελία ή το δικαστήριο, ή με δήλωση για την οποία συντάσσεται πρακτικό στη γραμματεία του δικαστηρίου (στο λεγόμενο γραφείο κατάθεσης δικογράφων — Rechtsantragsstelle). Κατά την κύρια επ’ ακροατηρίου συζήτηση μπορεί επίσης να υποβληθεί προφορική αίτηση.

Κατά γενικό κανόνα, συνιστάται η υποβολή της αίτησης το συντομότερο δυνατόν, προκειμένου να αποφευχθεί, μεταξύ άλλων, η εγκατάλειψη απόφασης λόγω σημαντικών καθυστερήσεων στη διαδικασία.

Τι μπορώ να ζητήσω με την αξίωσή μου και πώς πρέπει να την παρουσιάσω (να δηλώσω ένα συνολικό ποσό και/ή να προσδιορίσω τις επιμέρους ζημίες, τα διαφυγόντα κέρδη και τους τόκους);

Η αίτηση πρέπει να αναφέρει σαφώς τι ζητάτε από τον κατηγορούμενο και γιατί. Κατά κανόνα, το αιτούμενο χρηματικό ποσό ως αντιστάθμιση οικονομικής ζημίας (π.χ. διαφυγόντα κέρδη, φθορά ιδιοκτησίας) πρέπει να προσδιορίζεται επακριβώς. Αντιθέτως, το ποσό της χρηματικής ικανοποίησης για ηθική βλάβη μπορεί να τεθεί στη διακριτική ευχέρεια του δικαστηρίου. Ακόμη και τότε, ωστόσο, θα πρέπει να δίνεται τουλάχιστον μια κατά προσέγγιση τάξη μεγέθους και να καθορίζεται η βάση για τον υπολογισμό ή την εκτίμηση της παροχής πόνου. Τα πραγματικά περιστατικά στα οποία θεμελιώνεται η αίτηση (π.χ. η περιγραφή της αξιόποινης πράξης, στοιχεία σχετικά με την προκληθείσα σωματική βλάβη και περιουσιακή ζημία) πρέπει να δηλώνονται όσο το δυνατόν πληρέστερα.

Προβλέπεται συγκεκριμένο έντυπο για τις αξιώσεις αυτές;

Ναι. Δεν προβλέπεται ειδικό έντυπο.

Παράδειγμα αίτησης στο πλαίσιο διαδικασίας προσχώρησης παρατίθεται στο σήμα του θύματος που εκδόθηκε από το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Δικαιοσύνης και Προστασίας των Καταναλωτών στη σ. 59 (παράδειγμα 5). Το FIBEL για τα θύματα σχετικά με τα δικαιώματα των ζημιωθέντων και των ζημιωθέντων στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροδιατίθεται στη διεύθυνση https://www.hilfe-info.de/ στην ενότητα «Δημοσιεύσεις» στη διεύθυνση:

Τι είδους αποδεικτικά στοιχεία πρέπει να υποβάλω για τη θεμελίωση της αξίωσής μου;

Θα πρέπει να αναφέρετε ή να επισυνάψετε στην αίτησή σας τυχόν διαθέσιμα αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με την απόδειξη και διεκδίκηση της αξίωσής σας (π.χ. τιμολόγια, πιστοποιητικά). Μπορείτε όμως επίσης να παραπέμψετε ρητώς στα στοιχεία που υποβάλατε στην αστυνομία (έγκληση, μαρτυρικές καταθέσεις) ή στο κατηγορητήριο.

Προβλέπεται η καταβολή δικαστικών τελών ή άλλων εξόδων σε σχέση με την αξίωση μου;

Αν η αιτηθείσα από εσάς αποζημίωση σάς επιδικαστεί, δεν υποχρεούστε να καταβάλετε δικαστικά τέλη· οι αναγκαίες δαπάνες σας, π.χ. η απώλεια εσόδων λόγω της συμμετοχής σας στη δίκη, βαρύνουν τον/την κατηγορούμενο/-η.

Εάν η αίτησή σας δεν γίνει δεκτή ή γίνει δεκτή μόνο εν μέρει, απορρίπτετε την αίτησή σας ή εάν το δικαστήριο αποφασίσει να μην εκδώσει απόφαση, θα αποφασίσει, σύμφωνα με τα καθήκοντά του, ποιος θα καταβάλει τα έξοδα στα οποία υποβλήθηκε το δικαστήριο και οι διάδικοι (π.χ. δικηγορικές αμοιβές).

Μπορώ να τύχω νομικής συνδρομής πριν ή/και κατά τη διάρκεια της διαδικασίας;

Μπορώ να τύχω νομικής συνδρομής πριν ή/και κατά τη διάρκεια της διαδικασίας; Μπορώ να το λάβω εάν δεν ζω στη χώρα όπου διεξάγεται η διαδικασία;

Η εκπροσώπηση από δικηγόρο δεν είναι υποχρεωτική, αλλά μπορεί να ενδείκνυται σε ορισμένες περιπτώσεις. Αυτό ισχύει, για παράδειγμα, όταν πρόκειται για σύνθετα πραγματικά περιστατικά με πολλούς/-ές δράστες/-ριες, όταν τίθενται δύσκολα ζητήματα αστικής ευθύνης ή όταν, μετά την έκδοση δικαστικής απόφασης, επιδικασθείσες απαιτήσεις (π.χ. ένα χρηματικό ποσό) πρέπει να εισπραχθούν μέσω της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης. Αν πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις (ιδίως η απορία), μπορεί να χορηγηθεί δικαστική αρωγή για την πρόσληψη δικηγόρου.

Σε ποιες περιπτώσεις το ποινικό δικαστήριο θα απέρριπτε ή θα αρνούνταν να αποφανθεί επί της αξίωσής μου κατά του δράστη;

Το δικαστήριο δεν λαμβάνει απόφαση επί της αίτησης αποζημίωσης, αν ο/η κατηγορούμενος/-η αθωωθεί ή αν παύσει η ποινική δίωξη, αν η αίτηση είναι απαράδεκτη ή φαίνεται στο δικαστήριο αβάσιμη ή εάν η αίτηση — κατ’ εξαίρεση- είναι ακατάλληλη για εξέταση στο πλαίσιο της ποινικής δίκης.

Μπορώ να ασκήσω ένδικα μέσα κατά μιας τέτοιας απόφασης ή να επιδιώξω άλλα μέσα έννομης προστασίας/ικανοποίησης;

Κατά της διάταξης με την οποία το δικαστήριο απέχει από την έκδοση απόφασης επί της αίτησης, επειδή κρίνει ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις για την έκδοση απόφασης επ’ αυτής, μπορεί να ασκηθεί το ένδικο μέσο της άμεσης ή παρά χρήμα προσφυγής.

Εάν μου επιδικαστεί αποζημίωση από το δικαστήριο, πώς μπορώ να εξασφαλίσω την εκτέλεση της απόφασης κατά του δράστη και ποια βοήθεια μπορώ να λάβω για να την εξασφαλίσω;

Οι αποφάσεις προσχώρησης και οι συμβιβασμοί που συνάπτονται στο πλαίσιο διαδικασιών προσχώρησης μπορούν να εκτελεστούν σύμφωνα με τους γενικούς κανόνες εκτέλεσης. Η αναγκαστική εκτέλεση διενεργείται με βάση εκτελεστό απόγραφο της απόφασης ή του επιτευχθέντος συμβιβασμού, το οποίο χορηγεί ο/η γραμματέας του ποινικού δικαστηρίου.


Αυτόματη μετάφραση του περιεχομένου. Ο ιδιοκτήτης της σελίδας αυτής δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για την ποιότητα αυτής της μετάφρασης, που έγινε από μηχανή.

Τελευταία επικαιροποίηση: 23/11/2020