Chiudi

LA VERSIONE BETA DEL PORTALE È DISPONIBILE ORA!

Visita la versione BETA del portale europeo della giustizia elettronica e lascia un commento sulla tua esperienza sul sito!

 
 

Percorso di navigazione

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Erstatningskrav mod gerningsmanden - Tyskland

La pagina è stata tradotta automaticamente. Non è possibile garantirne la qualità.

La qualità della traduzione è stata giudicata: inaffidabile

La traduzione vi risulta utile?


Hvordan kan jeg gøre erstatningskrav eller andre retsmidler gældende over for en gerningsmand i en retssag (straffesag), og hvem skal jeg rette kravet mod?

Kun en såkaldt ansøgning om adhæsion, der angiver søgsmålets genstand og begrundelse, er en forudsætning for kravet (se detaljer i spørgsmål 3). Ansøgningen kan indgives til politiet, anklagemyndigheden eller ved den kompetente domstol (se spørgsmål 2).

I hvilken fase af straffesagen skal jeg fremsætte mit krav?

Ansøgningen kan allerede indgives skriftligt i forbindelse med indgivelse af anmeldelsen til politiet. Den kan imidlertid også indgives skriftligt til anklagemyndigheden eller retten på et senere tidspunkt eller indgives ved erklæring til justitssekretæren (Urkundsbeamten/in), på det såkaldte Rechtsantragsstelle (juridiske ansøgningskontor). En mundtlig anmodning kan også fremsættes under hovedforhandlingen.

Som hovedregel er det tilrådeligt at indgive ansøgningen så tidligt som muligt, ikke mindst for at undgå, at en afgørelse opgives på grund af betydelige forsinkelser i proceduren.

Hvad kan jeg bede om i kravet, og hvordan skal jeg fremlægge det (angiv et samlet beløb og/eller specificere de individuelle tab, tabt fortjeneste og renter)?

Ansøgningen skal klart angive, hvad du kræver af de tiltalte, og hvorfor. Der skal normalt sættes nøjagtigt tal på et krævet pengebeløb som godtgørelse for en økonomisk skade (f.eks. tabt arbejdsfortjeneste, beskadiget ejendom). Størrelsen af en erstatning for svie og smerte kan derimod baseres på rettens skøn. Selv i så fald bør der dog i det mindste gives en tilnærmelsesvis størrelsesorden, og grundlaget for beregning eller estimering af smertefordelen bør fastlægges. De kendsgerninger, der skal begrunde kravet (f.eks. beskrivelsen af den strafbare handling, oplysninger om den skete skade og lidte materielle skader), skal angives så fuldstændigt som muligt.

Er der en særlig formular for sådanne krav?

Ja. Der er ikke fastsat nogen særlig formular.

Et eksempel på en ansøgning i en tiltrædelsessag findes i skadelidtes mærkeseddel udstedt af forbundsjustits- og forbrugerbeskyttelsesministeriet på s. 59 (eksempel 5). Ofrenes FIBEL om tilskadekomne og forurettede parters rettigheder i straffesager Link åbner i nyt vinduefindes på https://www.hilfe-info.de/ under afsnittet "Publikationer" her:

Hvilke beviser skal jeg fremlægge til støtte for mit krav?

Du skal angive eller vedlægge ansøgningen al tilgængelig dokumentation, der er relevant for at bevise og gøre krav gældende (f.eks. fakturaer, attester). Du kan imidlertid også henvise udtrykkeligt til de oplysninger, du har givet til politiet (anmeldelse, vidneudsagn) eller til anklageskriftet.

Er der retsgebyrer eller andre omkostninger forbundet med mit krav?

Hvis du som ansøger får tilkendt den krævede erstatning, skal du ikke betale retsgebyrer; dine nødvendige udgifter, f.eks. tabt arbejdsfortjeneste på grund af deltagelsen i retsmødet, bæres af tiltalte.

Hvis Deres begæring ikke imødekommes eller kun delvis tages til følge, afviser De Deres begæring, eller hvis retten beslutter ikke at træffe afgørelse, beslutter den i overensstemmelse med sin pligt, hvem der skal betale sagens omkostninger (f.eks. advokatsalærer).

Kan jeg få retshjælp før og/eller under retssagen?

Kan jeg få retshjælp før og/eller under retssagen? Kan jeg få det, hvis jeg ikke bor i det land, hvor retssagen finder sted?

Det er ikke tvingende nødvendigt at antage en advokat, men det kan anbefales i visse tilfælde. Dette gælder eksempelvis, hvis der lægges komplekse faktiske omstændigheder med flere skadevoldere til grund, vanskelige civilretlige ansvarsspørgsmål berøres, eller hvis krav (f.eks. et pengebeløb) skal gennemføres efter retsafgørelsen i form af en tvangsfuldbyrdelse. Hvis de lovbestemte betingelser (navnlig kravet om at være uformuende) er opfyldt, kan der bevilges retshjælp ved advokat.

Hvornår vil den strafferetlige domstol afvise eller nægte at træffe afgørelse i mit krav mod gerningsmanden?

Retten træffer ingen afgørelse om erstatningsansøgningen, hvis tiltalte frifindes, eller sagen frafaldes, ansøgningen ikke kan antages til realitetsbehandling, synes ubegrundet, eller hvis ansøgningen — undtagelsesvis — ikke egner sig til afgørelse under straffesagen.

Kan jeg anke en sådan afgørelse eller søge andre former for godtgørelse/kompensation?

Det er muligt umiddelbart at appellere den afgørelse, med hvilken retten undlader at træffe en afgørelse vedrørende ansøgningen, fordi betingelserne for en afgørelse ikke anses for at være opfyldt.

Hvis jeg tilkendes erstatning af retten, hvordan sikrer jeg da, at dommen fuldbyrdes over for gerningsmanden, og hvilken hjælp kan jeg få for at sikre den?

Vedhæftelsesdomme og forlig, der er indgået i en vedhæftningssag, kan fuldbyrdes i overensstemmelse med de almindelige regler om fuldbyrdelse. Tvangsfuldbyrdelsen gennemføres på grundlag af en udskrift fra retsbogen med fuldbyrdelsespåtegning eller af det indgåede forlig, som strafferettens justitssekretær udsteder.


Dette er en maskinoversat udgave af indholdet. Indehaveren af siden påtager sig intet som helst ansvar for kvaliteten af den maskinoversatte tekst.

Sidste opdatering: 23/11/2020