Chiudi

LA VERSIONE BETA DEL PORTALE È DISPONIBILE ORA!

Visita la versione BETA del portale europeo della giustizia elettronica e lascia un commento sulla tua esperienza sul sito!

 
 

Percorso di navigazione

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Vahingonkorvauksen vaatiminen rikoksentekijältä - Saksa

La pagina è stata tradotta automaticamente. Non è possibile garantirne la qualità.

La qualità della traduzione è stata giudicata: inaffidabile

La traduzione vi risulta utile?


Miten vaadin vahingonkorvausta tai muuta hyvitystä rikoksentekijältä oikeudenkäynnissä (rikosoikeudellisessa menettelyssä), ja kenelle tällainen vaatimus pitäisi osoittaa?

Ainoastaan niin kutsuttu tarttuvuushakemus, jossa täsmennetään hakemuksen kohde ja perusteet, on edellytyksenä vaatimukselle (ks. yksityiskohtaiset tiedot kysymyksessä 3). Hakemuksen voi toimittaa poliisille, syyttäjälle tai toimivaltaiselle tuomioistuimelle (ks. kysymys 2).

Missä menettelyvaiheessa tällainen vaatimus olisi esitettävä?

Vaatimuksen voi esittää kirjallisesti poliisille jo rikosilmoituksen yhteydessä. Sen voi esittää myös myöhemmin syyttäjälle tai tuomioistuimelle kirjallisesti tai kirjauttaa tuomioistuimen kirjaamon pöytäkirjaan. Suullinen pyyntö voidaan esittää myös pääistunnossa.

Yleensä on suositeltavaa toimittaa hakemus mahdollisimman pian, jotta vältetään päätöksen hylkääminen menettelyn merkittävien viivästysten vuoksi.

Millaisia vaatimuksia voin esittää, ja missä muodossa vaatimus olisi esitettävä (vaatimuksen kokonaismäärä vai erittely yksittäisistä vahingoista, ansionmenetyksistä ja koroista, vai molemmat)?

Hakemuksessa on esitettävä selvästi, mitä syytetyltä vaaditaan ja miksi. Rahasumma, jota vaaditaan korvauksena taloudellisesta vahingosta (esim. ansionmenetyksestä tai vahingoittuneesta omaisuudesta) pitäisi yleensä esittää tarkkoina laskelmina. Sen sijaan kivusta ja särystä maksettavan korvauksen suuruuden voi määrittää tuomioistuin. Tässäkin tapauksessa olisi kuitenkin ilmoitettava ainakin likimääräinen suuruusluokka ja kivun hyödyn laskemisen tai arvioinnin perusteet. Tosiseikat, joihin vaatimus perustuu (esim. rikoksen kuvaus, selvitys vammoista ja omaisuusvahingoista), on ilmoitettava mahdollisimman tarkasti.

Onko tällaisen vaatimuksen esittämistä varten olemassa erityinen lomake?

Kyllä. Erityistä lomaketta ei ole suunnitteilla.

Esimerkki liitännäismenettelyä koskevasta hakemuksesta on liittovaltion oikeus- ja kuluttajansuojaministeriön julkaisemassa uhrin etiketissä, s. 59 (esimerkki 5). Uhrin oikeuksia rikosoikeudenkäyntimenettelyissä koskeva FIBEL-tietokanta on Linkki avautuu uuteen ikkunaansaatavilla osoitteessa https://www.hilfe-info.de/ kohdassa ”Julkaisut” osoitteessa

Mitä näyttöä korvausvaatimuksen tueksi on esitettävä?

Hakijan on ilmoitettava tai liitettävä hakemukseensa kaikki saatavilla olevat todisteet (esim. laskut, todistukset), joilla on merkitystä vaatimuksen esittämisen ja esittämisen kannalta. Voit myös viitata poliisille antamiisi tietoihin (rikosilmoitus, todistajanlausunto) tai syytekirjelmään.

Liittyykö vaatimuksen esittämiseen tuomioistuinmaksuja tai muita kuluja?

Jos sinulle myönnetään vaatimasi korvaus, et joudu maksamaan tuomioistuinmaksuja. välttämättömät kulut, esim. ansionmenetykset oikeuden istuntoon osallistumisen vuoksi, maksaa syytetty.

Jos hakemusta ei hyväksytä tai se hyväksytään vain osittain, hakemuksesi hylätään tai jos tuomioistuin päättää olla antamatta ratkaisua, se päättää oman velvollisuutensa mukaisesti, kuka vastaa tuomioistuimelle ja asianosaisille aiheutuneista kuluista (esim. asianajajien palkkiot).

Voinko saada oikeusapua ennen oikeudenkäyntiä tai sen aikana?

Voinko saada oikeusapua ennen oikeudenkäyntiä tai sen aikana? Voinko saada sen, jos en asu maassa, jossa oikeudenkäynti käydään?

Asianajajaa ei välttämättä tarvitse käyttää, mutta se voi joissakin tapauksissa olla suositeltavaa. Näin on esimerkiksi silloin, kun kyseessä on monimutkainen asia, jossa rikoksentekijöitä on useita, tai on ratkaistavana vaikeita yksityisoikeudellisia vastuukysymyksiä tai oikeudessa määrätyt korvaukset (esim. rahasumma) on pantava täytäntöön ulosottotoimin. Jos oikeudelliset edellytykset (erityisesti varattomuus) täyttyvät, voidaan asianajajan käyttöön myöntää oikeusapua.

Missä tapauksissa rikostuomioistuin hylkää vaatimukseni rikoksentekijää vastaan tai kieltäytyy ratkaisemasta vaatimusta?

Tuomioistuin ei tee korvausvaatimusta koskevaa päätöstä, jos syytetty vapautetaan syytteestä tai asiaa ei oteta tutkittavaksi, vaatimus ei ole hyväksyttävä, vaatimus näyttää tuomioistuimesta perusteettomalta tai vaatimus ei – poikkeuksellisesti – sovellu rikosoikeudenkäynnissä ratkaistavaksi.

Voinko valittaa tällaisesta ratkaisusta tai hakea muuta hyvitystä?

Päätökseen, jolla tuomioistuin jättää vaatimusta koskevan päätöksen tekemättä, koska se katsoo, etteivät edellytykset päätöksen tekemiselle täyty, voi hakea muutosta välittömästi tehtävällä valituksella.

Jos tuomioistuin määrää minulle vahingonkorvauksia, miten voin varmistaa, että tuomio pannaan täytäntöön rikoksentekijää vastaan ja mitä apua voin saada sen varmistamiseksi?

Liittymistä koskevat tuomiot ja sovintoratkaisut, jotka on tehty liittymistä koskevissa menettelyissä, voidaan panna täytäntöön yleisten täytäntöönpanosääntöjen mukaisesti. Pakkotäytäntöönpano suoritetaan tuomion tai sovintoasiakirjan täytäntöönpanokelpoisella jäljennöksen perusteella. sen saa rikostuomioistuimen kirjaajalta.


Tämän on konekäännös sivun sisällöstä. Sivun ylläpitäjä ei ole vastuussa eikä vahingonkorvausvelvollinen konekäännöksen laadusta.

Päivitetty viimeksi: 23/11/2020