Chiudi

LA VERSIONE BETA DEL PORTALE È DISPONIBILE ORA!

Visita la versione BETA del portale europeo della giustizia elettronica e lascia un commento sulla tua esperienza sul sito!

 
 

Percorso di navigazione

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Schadeloosstelling vorderen van de dader - Duitsland

La pagina è stata tradotta automaticamente. Non è possibile garantirne la qualità.

La qualità della traduzione è stata giudicata: inaffidabile

La traduzione vi risulta utile?


Hoe kan ik schadevergoeding of andere verhaal-/genoegdoening eisen tegen een dader in een proces (strafrechtelijke procedure), en tot wie moet ik deze vordering richten?

Alleen een zogenoemde toetredingsaanvraag, waarin het voorwerp en de gronden van de aanvraag worden vermeld, is een voorwaarde voor de vordering (zie details in vraag 3). De vordering kan worden gericht aan de politie, het openbaar ministerie of de bevoegde rechtbank (zie vraag 2).

Op welk moment in de strafprocedure moet ik mijn vordering aankaarten?

De vordering kan schriftelijk worden ingediend wanneer het misdrijf bij de politie wordt gemeld. Het kan ook later schriftelijk worden ingediend bij het openbaar ministerie of de rechtbank, of door de griffier van de rechtbank worden geregistreerd (bij de Rechtsantragsstelle (een afdeling van Duitse rechtbanken waarbij vorderingen en andere verklaringen kunnen worden ingediend). Ter terechtzitting kan ook een mondeling verzoek worden ingediend.

In de regel is het raadzaam de aanvraag zo snel mogelijk in te dienen, niet in de laatste plaats om te voorkomen dat een besluit wordt ingetrokken wegens aanzienlijke vertragingen in de procedure.

Wat kan ik in die vordering vragen en hoe moet ik dat formuleren (een totaalbedrag opgeven en/of de afzonderlijke schadeposten, gederfde winst en rente specificeren)?

In het verzoek moet duidelijk worden aangegeven wat u van de verdachte verlangt en waarom. Als u een bedrag nodig hebt om het financiële verlies te compenseren (bijvoorbeeld inkomensverlies, beschadigd onroerend goed), moet u dit in de regel precies kwantificeren. Het bedrag van de schadevergoeding voor pijn en lijden (Schmerzengeld) kan daarentegen aan de rechter worden overgelaten. Ook dan moet echter ten minste een benaderende orde van grootte worden gegeven en moet de basis voor de berekening of raming van het pijnvoordeel worden vastgesteld. U moet de feiten toelichten om uw vordering zo gedetailleerd mogelijk te motiveren (bv. beschrijving van het strafbare feit, informatie over de letsels en materiële schade).

Is er een specifiek formulier voor dergelijke verzoeken?

Ja, dat kan. Er is geen speciaal formulier voorzien.

Een voorbeeld van een aanvraag in een toetredingsprocedure is te vinden op het etiket van het slachtoffer dat is afgegeven door het Bondsministerie van Justitie en Consumentenbescherming op blz. 59 (voorbeeld 5). De FIBEL van slachtoffers over de rechten van gelaedeerde en benadeelden in strafprocedures De link wordt in een nieuw venster geopend.is te vinden op https://www.hilfe-info.de/ onder „Publications”:

Welk bewijs moet ik overleggen ter ondersteuning van mijn vordering?

U dient bij uw aanvraag alle beschikbare bewijsstukken aan te geven of bij te voegen die relevant zijn voor het aantonen en vorderen van uw vordering (bv. facturen, certificaten). U kunt ook expliciet verwijzen naar de verslagen en getuigenissen die u aan de politie hebt gegeven of naar de tenlastelegging zelf.

Zijn er aan mijn vordering gerechtskosten of andere kosten verbonden?

Indien u als eiser de gevraagde schadevergoeding ontvangt, zal u geen gerechtskosten in rekening worden gebracht; eventuele kosten die u heeft moeten maken, zoals inkomstenderving als gevolg van deelname aan een gerechtelijke procedure, komen ten laste van de verweerder. indien uw vordering niet of slechts gedeeltelijk wordt toegewezen of indien het gerecht afziet van een beslissing, beslist het, na passende overweging, wie de kosten van het gerecht en de kosten van de deelnemers (bv. proceskosten) draagt.

Indien uw verzoek niet of slechts gedeeltelijk wordt toegewezen, houdt u uw verzoek in, of indien het gerecht besluit geen uitspraak te doen, beslist het overeenkomstig zijn plicht wie de kosten van het gerecht en de partijen zal dragen (bv. advocatenkosten).

Kan ik rechtsbijstand krijgen voor en/of gedurende de procedure?

Kan ik rechtsbijstand krijgen voor en/of gedurende de procedure? Kan ik het krijgen als ik niet woon in het land waar de procedure plaatsvindt?

Het is niet absoluut noodzakelijk een advocaat in dienst te nemen, maar kan in bepaalde gevallen wel worden aanbevolen. Bijvoorbeeld als het gaat om een complexe zaak waarbij meerdere overtreders betrokken zijn, als er lastige civielrechtelijke aansprakelijkheidskwesties zijn, of als het gerecht besluit dat toegekende vorderingen (bv. een geldsom) moeten worden afgedwongen door middel van een executieprocedure. Indien aan de wettelijke voorwaarden is voldaan (met name behoeftigheid), kan rechtsbijstand worden verleend om de kosten van een advocaat te dekken.

Wanneer kan de strafrechter mijn vordering tegen de dader afwijzen of weigeren er uitspraak over te doen?

De rechter beslist niet over de vordering tot schadevergoeding indien de verweerder wordt vrijgesproken of de procedure wordt gestaakt, indien de vordering volgens de rechter niet-ontvankelijk of ongegrond is of indien het, bij wijze van uitzondering, niet passend is de vordering in het kader van een strafprocedure af te wikkelen.

Kan ik hoger beroep of een ander rechtsmiddel instellen tegen een dergelijke beslissing?

Er kan een klacht worden ingediend tegen het besluit van de rechtbank om geen beslissing te nemen over de vordering, omdat het van oordeel is dat niet is voldaan aan de voorwaarden voor een beslissing over de vordering.

Als de rechter een schadevergoeding toekent, hoe zorg ik ervoor dat het vonnis ten uitvoer wordt gelegd tegen de dader en welke hulp kan ik krijgen om ervoor te zorgen dat het vonnis wordt uitgevoerd?

Stakingsbeslissingen en schikkingen die in het kader van een toetredingsprocedure zijn getroffen, kunnen ten uitvoer worden gelegd overeenkomstig de algemene regels inzake tenuitvoerlegging. De tenuitvoerlegging geschiedt op basis van een uitvoerbaar afschrift van de uitspraak of van de schikking die is getroffen door de griffier van de strafrechter.


Deze tekst is automatisch vertaald. De beheerder van deze website kan niet instaan voor de kwaliteit van de vertaling.

Laatste update: 23/11/2020