Zamknij

PORTAL JEST JUŻ DOSTĘPNY W WERSJI BETA!

Odwiedź europejski portal „e-Sprawiedliwość” w wersji beta i powiedz nam, co o nim myślisz!

 
 

Ścieżka nawigacji

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Kahju sissenõudmine kuriteo toimepanijalt - Saksamaa

Ta strona została przetłumaczona maszynowo – nie ma więc gwarancji co do jakości tłumaczenia.

Jakość tłumaczenia została oceniona jako: niedostateczna

Czy to tłumaczenie okazało się przydatne?


Kuidas nõuda kohtumenetluse (kriminaalmenetluse) käigus kuriteo toimepanijalt kahju sisse või nõuda temalt muud moodi hüvitamist/heastamist ning kellele tuleks selline nõue adresseerida?

Ainult nn haardumistaotlus, milles täpsustatakse taotluse ese ja alused, on nõude eeltingimus (vt üksikasjad 3. küsimuses). Nõude võib esitada politseile, prokuratuurile või pädevale kohtule (vt 2. küsimus).

Millises kriminaalmenetluse etapis peaksin ma oma nõude esitama?

Nõude võib esitada kirjalikult, kui kuriteost teatatakse politseile. Selle võib esitada ka hiljem kirjalikult prokuratuurile või kohtule või selle võib registreerida kohtuametnik (Rechtsantragsstelle’is (Saksamaa kohtute osakond, kellele saab esitada nõudeid ja muid avaldusi)). Suulise avalduse võib esitada ka põhiistungil.

Üldjuhul on soovitatav esitada taotlus võimalikult varakult, eelkõige selleks, et vältida otsuse tegemisest loobumist menetluse märkimisväärsete viivituste tõttu.

Mida ma võin oma nõudes taotleda ja kuidas nõue vormistada (kas tuleb märkida kogusumma ja/või täpsustada konkreetne kahju, saamata jäänud tulu ja intressid)?

Taotluses tuleks selgelt välja tuua, mida te süüdistatavalt nõudsite ja miks. Reeglina, kui vajate rahalist kahju (nt saamata jäänud tulu, kahjustatud vara) kompenseerimiseks rahasummat, peaksite selle täpselt kvantifitseerima. Valu ja kannatuste eest makstava hüvitise summa (Schmerzengeld) võib seevastu jätta kohtu otsustada. Isegi sel juhul tuleks siiski esitada vähemalt ligikaudne suurusjärk ning määrata kindlaks valust tuleneva kasu arvutamise või hindamise alused. Nõude põhjendamiseks peate esitama võimalikult üksikasjalikud faktid (nt süüteo kirjeldus, teave vigastuste ja varalise kahju kohta).

Kas selliste nõuete esitamiseks on olemas erivormid?

Jah. Erivormi ei ole ette nähtud.

Näide haardumismenetluses esitatud taotluse kohta on esitatud Föderaalse Justiits- ja Tarbijakaitseministeeriumi poolt leheküljel 59 välja antud ohvri etiketil (näide 5). Kannatanute FIBEL teave kannatanute ja kannatanute õiguste kohta kriminaalmenetluses on Lingil klikates avaneb uus akenkättesaadav aadressil https://www.hilfe-info.de/ jaotises „Publications“:

Milliseid tõendeid pean ma oma nõude toetuseks esitama?

Peaksite oma taotlusele märkima või lisama kõik kättesaadavad tõendid, mis on seotud Teie nõude tõendamise ja esitamisega (nt arved, tõendid). Samuti võite sõnaselgelt viidata politseile esitatud teadetele ja tunnistajate ütlustele või süüdistusele endale.

Kas mul tuleb nõude esitamise korral tasuda kohtu- või muud kulud?

Kui Teile kui hagejale antakse taotletud hüvitis, ei nõuta Teilt kohtukulusid; kõik kulud, mis Teil tekkisid, nt kohtumenetluses osalemise tõttu saamata jäänud tulu, kannab kostja. kui Teie nõuet ei rahuldata või rahuldatakse ainult osaliselt või kui kohus loobub otsuse tegemisest, otsustab kohus pärast nõuetekohast kaalumist, kes kannab kohtu kulud ja osalejate kulud (nt kohtukulud).

Kui Teie taotlust ei rahuldata või rahuldatakse ainult osaliselt, keeldute taotlust rahuldamast või kui kohus otsustab otsust mitte teha, otsustab ta vastavalt oma kohustusele, kes kannab kohtu ja poolte kulud (nt advokaaditasud).

Kas mul on võimalik saada enne kohtumenetlust ja/või selle ajal õigusabi?

Kas mul on võimalik saada enne kohtumenetlust ja/või selle ajal õigusabi? Kas mul on võimalik saada õigusabi ka juhul, kui ma ei ela riigis, kus kohtumenetlus toimub?

Advokaadi palkamine ei ole tingimata vajalik, kuid teatavatel juhtudel võib see olla soovitatav. Näiteks kui tegemist on keeruka juhtumiga, mis hõlmab mitut õigusrikkujat, kui tegemist on keeruliste tsiviilvastutuse küsimustega või kui kohus otsustab, et nõuded (nt rahasumma) tuleb täitmisele pöörata täitemenetluse teel. Kui õiguslikud tingimused (eelkõige abivajadus) on täidetud, võib anda tasuta õigusabi, et katta advokaadi kulud.

Millisel juhul võib kriminaalkohus minu nõude kuriteo toimepanija vastu tagasi lükata või selle üle otsustamisest keelduda?

Kohus ei tee otsust hüvitisnõude kohta, kui süüdistatav mõistetakse õigeks või menetlus peatatakse, kui nõue on kohtu arvates vastuvõetamatu või põhjendamatu või kui erandkorras ei ole asjakohane nõuet kriminaalmenetluse raames lahendada.

Kas ma saan sellise otsuse edasi kaevata või kas mul on muid võimalusi nõuda kahju hüvitamist/heastamist?

Kaebuse võib esitada kohtu otsuse peale loobuda nõude kohta otsuse tegemisest, kuna kohus leiab, et nõude kohta otsuse tegemise tingimused ei ole täidetud.

Juhul kui kohus mõistab mulle välja kahjuhüvitise, siis kuidas saan ma tagada, et kohtuotsus pööratakse kuriteo toimepanija vastu täitmisele, ja millist abi võin ma selle tagamiseks saada?

Kinnipidamismenetluses sõlmitud ühendamisotsuseid ja -kokkuleppeid võib täitmisele pöörata vastavalt täitmise üldeeskirjadele. Täitmine toimub kohtuotsuse või saavutatud kokkuleppe täitmisele pööratava koopia alusel, mille annab välja kriminaalkohtuametnik.


See on sisu masintõlge. Lehekülje omanik ei vastuta masintõlgitud teksti kvaliteedi eest.

Viimati uuendatud: 23/11/2020