Luk

BETAVERSIONEN AF PORTALEN ER NU TILGÆNGELIG

Besøg betaversionen af den europæiske e-justice-portal, og giv os din feedback!

 
 

Sti

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Uplatnění nároku na náhradu škody od pachatele - Anglie a Wales

Denne side er blevet maskinoversat. Der gives ingen garanti for oversættelsens kvalitet.

Oversættelsens kvalitet er blevet vurderet som: middel

Er oversættelsen nyttig?


Jak mohu uplatnit nárok na náhradu škody nebo jiné opravné prostředky/prostředky nápravy vůči pachateli v trestním řízení a komu bych měl řešit tuto pohledávku?

V právo, nárok na náhradu škody, obvykle peněžních částek, které by měly být zaplaceny jako odškodnění za ztrátu nebo poškození. Tato tvrzení jsou obecně uplatněný žalobou u občanskoprávního soudu a obvykle nemají žádnou souvislost s trestným činem nebo pachatele. Můžete však požádat o odškodnění v případě, že jste byl poškozen v případě násilného trestného činu – to by trestní odškodnění, který je odlišný od požadování odškodnění v rámci občanského práva občanskoprávních deliktů.

Příkazy ke konfiskaci jsou dostupné soudům, aby pachatele odškodnění obětí finančně, a to především za újmu na zdraví, ztrátu či poškození.Vláda se domnívá, že je důležité pro pachatele, aby odškodnění za své trestné činy, a v posledních letech se tohoto režimu byla posílena tím, že soudy přiměje, aby zvážily možnost zavést za účelem kompenzace ve vhodných případech a zrušení horní hranice 5,000 liber jako náhradu za dodržování pachatele ve věku 18 let nebo nižším/smírčím soudem. Pravomoc nařídit odškodnění pro oběti znamená, že soudy měly možnost nařídit odškodnění v souladu s prostředky pachatele jako reparativní opatření.

Pokud jste utrpěla ztrátu v důsledku jednání nebo opomenutí třetí osoby, jako je ztráta příjmu, majetku nebo zranění, můžete podat žalobu na náhradu škody za tuto ztrátu. Takový nárok uplatněný žalobou u občanskoprávního soudu a je zcela nezávislý na existenci trestního řízení.

V jaké fázi trestního řízení bych měl žádost předložit?

Žaloba na náhradu škody je zcela oddělena od jakýchkoli trestních řízení. Skutečnost, že odsouzení však mohou být použity jako důkaz, žaloba na náhradu škody, kterou by pachatel, že to, co je jí vytýkáno. V některých případech proto může být vhodné vyčkat, dokud trestní řízení uzavřely před zahájením žaloba na náhradu škody.

Co mohu v žádosti požadovat a jakým způsobem ji mám předložit (uvést celkovou částku a /nebo specifikovat jednotlivé ztráty, ušlý zisk a úroky)?

V rámci občanskoprávního řízení, existují různé hlavy o náhradu škody v závislosti na ztrátě, poškození nebo zranění způsobených, ale v původním můžete rovněž požádat o náhradu za ztrátu peněz, příjem, škody na majetku a podobné výrobky, nebo (v případě zranění) za bolest, utrpení a zhoršení. Případné náhrady škody je místo Vám ve stejném postavení, jako by se nehoda nestala. Různé druhy újmy, by měly být upřesněny.

Jakékoli zadání pro občanskoprávní řízení o náhradu škody se sníží v trestních věcech (Criminal Injuries Compensation Scheme) o odpovídající částku.

Existuje pro takové žádosti zvláštní formulář?

Ano, v Anglii a Walesu zahájit na formuláři, formulář N1. Další informace viz: Odkaz se otevře v novém okně.https://www.gov.uk/make-court-claim-for-money. U částek, které jsou nižší než ceny 5 000 EUR lze použít evropské řízení o drobných nárocích ve sporných věcech, nebo evropský platební rozkaz. Viz také https://www.gov.uk/recover-debt-from-elsewhere-in-european-union.

Jaké důkazy musím na podporu své žádosti předložit?

Jako poškozený vyžaduje vytýkaným skutečnostem, které mají být prokázány pravděpodobnější, takže bude nutné předložit dostatečné důkazy o jednání žalované jí způsobilo škodu, a důkaz, že příčinou ztráty, aby naplnila tuto podmínku. Bude také nezbytné, aby prokázali výši škody, a důkazy nezbytné k tomu, že bude záviset na tom, jaké je žádáno, a obecně by to zahrnovat příjmy, prodejní faktury, výplatní pásky a podobné výrobky pro finanční ztráty a lékařské zprávy pro osobní újmy.

Existují nějaké soudní výlohy či jiné poplatky v souvislosti s mojí žádostí?

Ano, existují poplatky, jsou závislé na hodnotě nároku, více informací naleznete na adrese: Odkaz se otevře v novém okně.https://formfinder.hmctsformfinder.justice.gov.uk/ex50-eng.pdf

Mohu získat právní pomoc před a /nebo v průběhu řízení? Mohu si ji vyžádat, pokud nežiji v zemi, kde řízení probíhá?

Existují jen velmi omezené právní pomoci v občanských věcech, a bude záviset na povaze tvrzení. Je nepravděpodobné, že by právní pomoc pro jednotlivce, jenž není obvyklé bydliště ve Spojeném království. Další informace naleznete na: Odkaz se otevře v novém okně.https://www.gov.uk/legal-aid/eligibility Claimants v občanskoprávním řízení jsou převážně zastoupeny na základě dohody o podmíněné odměně, často označované jako „bez vítěze, no-fee“. https://www.lawsociety.org.uk/support-services/.../conditional-fee-agreements-guide/Odkaz se otevře v novém okně.https://www.lawsociety.org.uk/support-services/.../conditional-fee-agreements-guide/

V jakém případě trestní soud zamítl návrh na nevydání rozhodnutí ve věci samé nebo zamítne můj nárok vůči pachateli?

Občanskoprávní nárok není postavena před trestní soud vůbec. Otázky jsou vzájemně nezávislé.

Mohu se proti takovému rozhodnutí odvolat nebo využít jiných opravných prostředků/prostředků nápravy?

Rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí v občanskoprávním sporu, závisí na okolnostech. Další informace naleznete na: Odkaz se otevře v novém okně.https://www.justice.gov.uk/courts/procedure-rules/civil/rules/part52

Jestliže mi soud přizná náhradu škody, jak mohu zajistit, aby bylo rozhodnutí vůči pachateli vykonáno, a jakou pomoc mohu za tímto účelem získat?

Podle právního řádu Anglie a Walesu volba způsobu vymáhání nese výhradně samotný věřitel. U civilních soudů nabízejí řadu různých metod, s jejichž pomocí se věřitel může vykonat rozhodnutí v jejich prospěch. K těmto metodám patří příkazy, srážkami ze mzdy, pohledávek třetích osob, příkazy a příkazy k prodeji. Pro více informací viz: Odkaz se otevře v novém okně.https://www.gov.uk/make-court-claim-for-money/enforce-a-judgment


Toto je strojový překlad. Provozovatel těchto stránek odmítá právní odpovědnost za kvalitu tohoto strojového překladu.

Poslední aktualizace: 14/09/2018