Luk

BETAVERSIONEN AF PORTALEN ER NU TILGÆNGELIG

Besøg betaversionen af den europæiske e-justice-portal, og giv os din feedback!

 
 

Sti

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Uplatňovanie nároku na náhradu škody u páchateľa - Anglicko a Wales

Denne side er blevet maskinoversat. Der gives ingen garanti for oversættelsens kvalitet.

Oversættelsens kvalitet er blevet vurderet som: upålidelig

Er oversættelsen nyttig?


Ako môžem žiadať odškodné alebo využiť iné prostriedky nápravy/uspokojenia nároku od páchateľa trestného činu v rámci súdneho konania (trestného konania) a na koho sa môžem obrátiť v súvislosti s touto žiadosťou?

Náhrada škody v práve, spravidla peňazí, ktorá má byť vyplatená osobe ako náhradu škody za stratu alebo ujmu na zdraví. Tieto tvrdenia sú vo všeobecnosti podaná na občianskoprávnych súdoch a zvyčajne nemajú žiadne spojenie s trestným činom alebo páchateľa. Môžete však požiadať o odškodnenie, ak ste boli zranení v násilnom trestnom čine – je to trestnej náhrady, ktorá je odlišná od žaloby o náhradu škody v rámci občianskoprávnych deliktov.

Príkazy na náhradu škody sú dostupné súdom požadovať od páchateľa odškodnenie obete finančne, najmä za osobnú ujmu, stratu alebo škodu.Vláda verí, že je dôležité páchateľov náhradu za svoje činy, a v posledných rokoch sa tento režim bol posilnený tým, že zaväzuje súdy, aby zvážili možnosť, aby vo vhodných prípadoch náhradu, a zrušenie 5,000 GBP strop náhrady udeľuje v súvislosti s páchateľom vo veku nad 18 rokov na magistrátnych súdoch. Právomoc nariadiť odškodnenie pre obete znamená, že súdy mohli nariadiť náhradu v súlade s prostriedkami ako páchateľa veľkým nápravným opatrením.

Ak ste utrpeli škodu v dôsledku konania alebo nekonania inej osoby, ako je strata príjmu, majetku alebo zranenie, môžete podať návrh na náhradu tejto škody. Takáto žiadosť je podaná na občianskoprávnych súdoch a je úplne nezávislá od toho, či existujú akékoľvek trestné konanie.

V akej fáze trestného konania by som mal (-a) predložiť žiadosť?

Žaloba na náhradu škody je úplne oddelené od akéhokoľvek trestného konania. Skutočnosť, že odsúdenie však môžu byť použité ako dôkaz v žaloba na náhradu škody, ktorý páchateľ totiž údajne proti nej. Preto v niektorých prípadoch môže byť vhodné počkať, kým sa uzavreli pred začatím trestného konania, žaloba na náhradu škody.

Čo môžem žiadať v rámci žiadosti a ako by som mal (-a) predložiť (označiť celkovú sumu a/alebo uviesť jednotlivé straty, ušlé zisky a úroky)?

V konaniach vo veciach občianskych nárokov, existujú rôzne hlavy pre náhradu škôd v závislosti od straty, poškodenia alebo zranenia spôsobeného, no určite hlavných cestujúci si môže uplatňovať nárok na stratu peňazí, príjmu, škody na majetku a podobne, alebo (v prípade ujmy na zdraví) za bolesť a utrpenie a stratu. Každé priznanie škody je navrhnutý tak, aby ste v rovnakej situácii, ako keby k udalosti nedošlo. Rôznymi druhmi ujmy by sa mal spresniť.

Akákoľvek priznaná čiastka zníži na občianskoprávnu náhradu škody podľa systému odškodnenia obetí trestných činov tým, že podobná suma.

Existuje osobitný formulár pre takéto nároky?

Áno, v Anglicku a Walese začať formulár žiadosti, formulár N1. Viac informácií nájdete na tejto stránke: Odkaz sa zobrazí v novom oknehttps://www.gov.uk/make-court-claim-for-money. V prípade pohľadávok v Európe, ktoré sa pomer medzi kvalitou a cenou nižšou ako 5 000 EUR možno použiť európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu v sporných veciach, alebo európsky platobný rozkaz. Pozri tiež https://www.gov.uk/recover-debt-from-elsewhere-in-european-union

Aké dôkazy musím predložiť na podporu mojej žiadosti o odškodnenie?

V konaniach vo veciach občianskych nárokov vyžaduje vytýkaných skutočností, treba preukázať pravdepodobnosť, takže bude potrebné predložiť dostatočné dôkazy o správaní žalovanej strany údajne spôsobilo škodu, a dôkaz o tom, že príčinou tejto ujmy, a na splnenie tohto kritéria. Tiež bude potrebné dokázať výšku straty, a dôkazy potrebné na preukázanie, že bude závisieť od toho, čo požaduje žalobca, a spravidla zahŕňajú tržby z predaja, výplatné pásky a podobné finančné straty, ujmy na zdraví a lekárskej správy.

Existujú súdne poplatky alebo iné náklady spojené so žiadosťou o odškodnenie?

Áno, existujú poplatky, ktoré sú závislé od hodnoty pohľadávky, pre viac informácií pozri: Odkaz sa zobrazí v novom oknehttps://formfinder.hmctsformfinder.justice.gov.uk/ex50-eng.pdf

Môžem získať právnu pomoc pred začatím konania a/alebo počas konania? Môžem ju získať, aj keď nežijem v krajine, v ktorej prebieha konanie?

Existuje veľmi obmedzenej právnej pomoci v občianskych veciach a závisí od povahy návrhu. Je nepravdepodobné, že by existovala právna pomoc pri individuálnom bežne nie je rezidentom v Spojenom kráľovstve. Ďalšie informácie nájdete na: Odkaz sa zobrazí v novom oknehttps://www.gov.uk/legal-aid/eligibility Claimants v občianskoprávnych konaniach sú zastúpené najmä na základe dohody o odmene podmienenej výsledkom konania, ktoré sa často označuje ako „bez víťaza, no-fee“ dohoda. https://www.lawsociety.org.uk/support-services/.../conditional-fee-agreements-guide/Odkaz sa zobrazí v novom oknehttps://www.lawsociety.org.uk/support-services/.../conditional-fee-agreements-guide/

V akom prípade by trestný súd zamietol moju žiadosť alebo odmietol rozhodovať vo veci mojej žiadosti voči páchateľovi?

Občianska žaloba nie je podaná pred trestným súdom vôbec. Otázky sú navzájom nezávislé.

Môžem sa proti takémuto rozhodnutiu odvolať alebo uplatniť iné prostriedky nápravy/uspokojenia nároku?

Rozhodnutím o odvolaní rozhodne v občianskoprávnej veci, bude závisieť od okolností. Ďalšie informácie nájdete na: Odkaz sa zobrazí v novom oknehttps://www.justice.gov.uk/courts/procedure-rules/civil/rules/part52

Ak mi súd prizná odškodnenie, ako zaistím rozsudku voči páchateľovi a akú pomoc môžem v tejto súvislosti získať?

V právnom systéme Anglicka a Walesu výber spôsobu výkonu v celom rozsahu nesie súdom uznanému veriteľovi. Občianskoprávne súdy ponúkajú viaceré rôzne metódy, ktoré môže veriteľ vymáhať súdne rozhodnutie v ich prospech. Tieto metódy zahŕňajú kontrolu príkazov na zablokovanie zárobku, dlh tretej strane, príkazy a príkazy príkazy na predaj. Viac informácií nájdete na webovej stránke: Odkaz sa zobrazí v novom oknehttps://www.gov.uk/make-court-claim-for-money/enforce-a-judgment


Toto je strojový preklad obsahu. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.

Posledná aktualizácia: 14/09/2018