Fermer

LA VERSION BÊTA DU PORTAIL EST DISPONIBLE!

Consultez la version bêta du portail européen e-Justice et faites-nous part de votre expérience!

 
 

Chemin de navigation

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Skadestånd från gärningspersonen - England och Wales

Cette page a été traduite automatiquement: sa qualité ne peut pas être garantie.

La qualité de cette traduction a été évaluée comme: moyenne

Estimez-vous que cette traduction est utile?


Hur gör jag för att kräva skadestånd eller andra former av ersättning/gottgörelse från gärningsmannen i en rättegång (brottmålsprocessen), och vem ska jag rikta skadeståndskravet till?

I en skadeståndstalan är vanligtvis av pengar, som utbetalas till en person som kompensation för förlust eller skada. Dessa påståenden är i allmänhet i civila domstolar och har vanligtvis inget samband med ett brott eller gärningsmannen. Du kan också ansöka om ersättning om du skadas i ett våldsbrott – detta skulle utgöra ersättning som skiljer sig från att kräva ersättning enligt civilrätten i skadeståndsrätten.

Beslut om ersättning är tillgängliga för domstolarna att ålägga gärningsmannen att kompensera brottsoffret ekonomiskt huvudsakligen för personskada, ekonomisk skada eller sakskada.Regeringen anser att det är viktigt för dem att ersätta sina brott, och under de senaste åren har denna ordning har stärkts genom att ålägga domstolarna att skadestånd i lämpliga fall, upphäva £5,000 tak för ersättningen för brottslingar som är 18 år eller äldre i Magistrates ’court. Den befogenhet att utdöma skadestånd för brottsoffer innebär att domstolarna har möjlighet att utdöma skadestånd i enlighet med gärningsmannen en reparativa åtgärder.

Om du har lidit förlust till följd av en handling eller en underlåtenhet av en annan person, såsom förlust av inkomst, egendom eller personskador, kan du väcka talan om ersättning för denna förlust. En sådan talan väcks vid tvistemålsdomstol och är helt oberoende av huruvida det finns något straffrättsligt förfarande.

I vilket skede i brottmålsprocessen bör jag lägga fram mitt skadeståndskrav?

En makes skadeståndsansvar är helt separat från eventuella straffrättsliga förfaranden. Det faktum att en fällande dom kan dock användas som bevis i ett straffrättsligt grundad att gärningsmannen gjort vad som görs gällande mot honom eller henne. I vissa fall kan det därför vara lämpligt att vänta tills det straffrättsliga förfarandet har avslutats innan de inleder ett straffrättsligt grundad.

Vad kan jag kräva skadestånd för och hur bör jag lägga fram skadeståndskravet (ange en totalsumma och/eller specificera de olika förlusterna, förlorad vinst och ränta)?

I ett civilmål finns det olika ersättning beroende på förlust eller skada som orsakas utan även i de viktigaste du kan begära ersättning för förlust av inkomst, skador på egendom och liknande, eller vid personskada) för smärta, lidande och förlust av utomhusmiljöer. Skadestånd som är avsett att du i samma ställning som om olyckan inte hade inträffat. De olika skador bör specificeras.

All ersättning för civilrättsligt skadestånd kommer att minska något under Criminal Injuries Compensation Scheme med ett liknande belopp.

Finns det en särskild blankett för skadeståndskrav?

Ja, i England och Wales inledas på ansökningsformuläret, formulär N1. För ytterligare information se: Länken öppnas i ett nytt fönsterhttps://www.gov.uk/make-court-claim-for-money. För fordringar i Europa som är mindre än 5 000 EUR för pengar kan det vara möjligt att använda det europeiska småmålsförfarandet i angripna områden, eller det europeiska beslutet om betalning. Se även https://www.gov.uk/recover-debt-from-elsewhere-in-european-union

Vilken bevisning måste jag lägga fram för att styrka min ansökan?

Ett civilrättsligt anspråk ska de omständigheter som ska styrkas på en sannolikhetsbedömning, så att det kommer att bli nödvändigt att lägga fram tillräckliga bevis för att svarandens agerande som påstås ha orsakat skadan, och bevis på att de var orsaken till denna skada, för att uppfylla kriteriet. Det kommer även att vara nödvändigt att bevisa beloppet av skadan, och de bevis som krävs för detta kommer att vara beroende av vad som begärs för, och omfattar i allmänhet kvitton, fakturor, lönebesked o.d. för ekonomisk förlust och medicinska rapporter för personskada.

Finns det domstolsavgifter eller andra kostnader som är kopplade till mitt skadeståndskrav?

Ja, registreringsavgifter förekommer är beroende av tvisteföremålets värde, för mer information se: Länken öppnas i ett nytt fönsterhttps://formfinder.hmctsformfinder.justice.gov.uk/ex50-eng.pdf

Kan jag få rättshjälp före och/eller under förfarandet? Kan jag få det även om jag inte är bosatt i det land där förfarandet äger rum?

Det finns mycket begränsad rättshjälp i civilmål, och beror på vilken typ av fordran det. Det är osannolikt att det skulle förekomma rättshjälp för en person som vanligtvis inte är bosatt i Förenade kungariket. För ytterligare upplysningar se: Länken öppnas i ett nytt fönsterhttps://www.gov.uk/legal-aid/eligibility Claimants i tvistemål i huvudsak är företrädda på grundval av avtal om resultatberoende arvode, som ofta beskrivs som ett ”no-win, no-fee”. https://www.lawsociety.org.uk/support-services/.../conditional-fee-agreements-guide/Länken öppnas i ett nytt fönsterhttps://www.lawsociety.org.uk/support-services/.../conditional-fee-agreements-guide/

När kan brottmålsdomstolen avvisa eller vägra att pröva mitt skadeståndskrav mot gärningsmannen?

Ett enskilt anspråk väcks inför en brottmålsdomstol eller inte alls. De frågor som är oberoende av varandra.

Kan jag överklaga ett sådant beslut eller söka andra former av ersättning/gottgörelse?

Beslutet att överklaga ett beslut i ett tvistemål beror på omständigheterna. För ytterligare upplysningar se: Länken öppnas i ett nytt fönsterhttps://www.justice.gov.uk/courts/procedure-rules/civil/rules/part52

Om domstolen tilldömer mig skadestånd, hur ser jag till att domen mot gärningsmannen verkställs och vilken hjälp kan jag få för att se till att så sker?

I England och Wales valet är helt upp till fordringsägaren. De civila domstolarna erbjuder flera olika metoder genom vilka en borgenär verkställa en dom till sin fördel. Metoderna omfattar optioner, utmätning av lön och utmätning av bankmedel, tvångssäkerhet försäljning och beställningar. Mer information: Länken öppnas i ett nytt fönsterhttps://www.gov.uk/make-court-claim-for-money/enforce-a-judgment


Det här är en maskinöversättning. Ägaren av sidan tar inget som helst ansvar för kvaliteten på den maskinöversatta texten.

Senaste uppdatering: 14/09/2018