Zamknij

PORTAL JEST JUŻ DOSTĘPNY W WERSJI BETA!

Odwiedź europejski portal „e-Sprawiedliwość” w wersji beta i powiedz nam, co o nim myślisz!

 
 

Ścieżka nawigacji

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Dochodzenie odszkodowania od sprawcy czynu - Anglia i Walia

Ta strona została przetłumaczona maszynowo – nie ma więc gwarancji co do jakości tłumaczenia.

Jakość tłumaczenia została oceniona jako: niedostateczna

Czy to tłumaczenie okazało się przydatne?


W jaki sposób mogę dochodzić odszkodowania lub naprawienia szkody w inny sposób od sprawcy czynu w postępowaniu sądowym (i do kogo należy skierować pozew?

W odszkodowanie jest przyznanie prawa, zwykle pieniędzy, wypłacana osobie jako wyrównanie strat lub urazów. Twierdzenia te są na ogół wytoczone przed sądem cywilnym i zazwyczaj nie mają związku z czynu zabronionego lub sprawcy. Możesz jednak ubiegać się o odszkodowania, jeśli zostały pokrzywdzone w brutalnych przestępstw karnych – byłoby to odszkodowanie, które różni się od dochodzenia odszkodowania na podstawie cywilnoprawnej odpowiedzialności deliktowej.

Wypłaty odszkodowania są dostępne dla sądów w celu zobowiązania podejrzanego do wypłaty odszkodowania na rzecz ofiary finansowo, przede wszystkim w przypadku uszkodzenia ciała, straty lub szkody.Rząd uważa za ważne, by przestępcy do naprawienia szkody wyrządzonej przez nich przestępstwa, a w ostatnich latach system ten został wzmocniony, zmuszając sądy rozważyła nakazanie naprawienia szkody i zniesienie 5,000 GBP pułap odszkodowania w odniesieniu do przestępców, którzy ukończyli 18 lat, sąd pokoju. Uprawnienia do nakazania wypłaty odszkodowań dla ofiar oznacza, że sądy mogą zasądzić odszkodowanie zgodnie z sprawcy oznacza jako reparacyjna środka.

Osoby, które poniosły straty w wyniku działania lub zaniechania innego podmiotu, takiego jak utrata dochodów, majątku lub uszkodzenia ciała, mogą Państwo wystąpić z roszczeniem o odszkodowanie za tę stratę. Takie powództwo zostało wytoczone przed sądem cywilnym i jest całkowicie niezależna od tego, czy istnieją jakiekolwiek postępowanie karne.

Na jakim etapie postępowania karnego powinienem wnieść pozew?

Roszczenie odszkodowawcze deliktowe, jest całkowicie odrębną od jakiegokolwiek postępowania karnego. Fakt skazania może jednak zostać wykorzystany jako dowód roszczenie odszkodowawcze deliktowe, że przestępca miał rzekomo przeciwko tej osobie. W ten sposób w niektórych przypadkach wskazane może być, aby poczekać na postępowaniu karnym zawarły przed rozpoczęciem roszczenie odszkodowawcze deliktowe.

O co mogę wnosić w pozwie i w jaki sposób mam przedstawić swoje żądania (wskazać łączną kwotę lub określić poszczególne szkody, utracone zyski i korzyści)?

Wytoczenie powództwa cywilnego w różnych żądań odszkodowawczych w zależności od straty, szkody lub obrażenia ciała, ale jednak głównych ofiara przestępstwa może dochodzić do utraty pieniędzy, dochodów, majątku i podobnych, lub (w przypadku szkód na osobie) w odniesieniu do bólu, cierpienia i utratę atrakcyjności. Każde przyznanie odszkodowania ma miejsce w takiej samej sytuacji, jak gdyby zdarzenie nie miało miejsca. W dowodzeniu różnych elementów szkody powinny zostać określone.

Każde przyznanie odszkodowania w postępowaniu cywilnym ograniczy w następstwie przestępstwa (Criminal Injures Compensation Scheme podobną kwotę.

Czy istnieje specjalny formularz pozwu dla takich roszczeń?

Tak, wnioski w Anglii i Walii na początku formularza wniosku, formularz N1. W celu uzyskania dalszych informacji zob.: Link otworzy się w nowym okniehttps://www.gov.uk/make-court-claim-for-money. W przypadku roszczeń w Europie, które są gospodarczo mniej niż 5 000 EUR można korzystać z europejskiego postępowania w sprawie drobnych roszczeń w sprawach spornych lub postępowania w sprawie europejskiego nakazu zapłaty. Zob. także: https://www.gov.uk/recover-debt-from-elsewhere-in-european-union

Jakie dowody powinienem przedstawić na potwierdzenie mojego roszczenia?

Wytoczenie powództwa cywilnego wymaga zarzucanych faktów za udowodnione w oparciu o zasadę prawdopodobieństwa, w związku z czym konieczne będzie przedstawienie wystarczających dowodów na to, że zachowanie oskarżonego podnoszonej szkody oraz dowód, że przyczyną tej szkody, aby spełnić te wymogi. Będzie to także niezbędne do udowodnienia wysokości straty, oraz dowodów niezbędnych do tego zależeć będzie od tego, czego żąda i zasadniczo obejmują przychody ze sprzedaży, rachunki, listy płac i podobne straty finansowej, uszkodzenia ciała i raporty lekarskie.

Czy muszę uiścić opłaty sądowe lub inne należności z tytułu wniesienia pozwu?

Tak istnieją, są uzależnione od wartości przedmiotu sporu, więcej informacji, zob.: Link otworzy się w nowym okniehttps://formfinder.hmctsformfinder.justice.gov.uk/ex50-eng.pdf

Czy mogę uzyskać pomoc prawną przed postępowaniem lub w jego toku? Czy mogę otrzymać odszkodowanie, jeżeli nie mieszkam w państwie, w którym prowadzone jest postępowanie?

Istnieje bardzo niewiele pomocy prawnej w sprawach cywilnych i zależy od charakteru wierzytelności. Jest mało prawdopodobne, aby pomoc prawna dla indywidualnego nie zamieszkałych w Zjednoczonym Królestwie. W celu uzyskania dalszych informacji zob.: Link otworzy się w nowym okniehttps://www.gov.uk/legal-aid/eligibility skarżącymi w postępowaniu cywilnym są przede wszystkim w oparciu o wynagrodzenie zależne od wygranej, często określane jako „dylematu, zapłaty za sprawy przegrane”. https://www.lawsociety.org.uk/support-services/.../conditional-fee-agreements-guide/Link otworzy się w nowym okniehttps://www.lawsociety.org.uk/support-services/.../conditional-fee-agreements-guide/

W którym momencie sąd karny oddali lub odrzuci mój pozew przeciwko sprawcy czynu?

Roszczenie cywilne wszczęte przed sądem karnym w ogóle. Kwestie są od siebie niezależne.

Czy mogę zaskarżyć to orzeczenie lub dochodzić innych sposobów naprawienia szkody?

Decyzja o odwołaniu ustalenia w sprawie cywilnej, zależeć będzie od okoliczności. W celu uzyskania dalszych informacji zob.: Link otworzy się w nowym okniehttps://www.justice.gov.uk/courts/procedure-rules/civil/rules/part52

Jeżeli zostanie mi przyznane odszkodowanie, w jaki sposób mogę zapewnić wykonanie wyroku wobec sprawcy czynu i jaką pomoc w tym zakresie mogę uzyskać?

W systemie prawnym Anglii i Walii wybór metody egzekwowania ponosi wierzyciel wskazany w orzeczeniu. Sądy cywilne zapewniają szereg różnych metod, za pomocą którego wierzyciel może dochodzić wykonania orzeczenia na ich korzyść. Metody te obejmują kontrolę nakazów zajęcia dochodów, zadłużenia strony trzeciej, ładowania i orzeczenia do sprzedaży. Więcej informacji znajduje się na stronach: Link otworzy się w nowym okniehttps://www.gov.uk/make-court-claim-for-money/enforce-a-judgment


Ta wersja treści strony została przetłumaczona maszynowo. Autorzy tej strony nie ponoszą odpowiedzialności za jakość tłumaczenia maszynowego.

Ostatnia aktualizacja: 14/09/2018