Затваряне

БЕТА ВЕРСИЯТА НА ПОРТАЛА ВЕЧЕ Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ!

Посетете БЕТА версията на Европейския портал за електронно правосъдие и дайте мнение за вашето посещение!

 
 

Навигационна пътека

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Претендиране на обезщетение от извършителя - Хърватия

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница хърватски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.


Как мога да претендирам за обезщетение или други средства за правна защита/удовлетворение от извършителя в съдебен процес (наказателно производство) и към кого трябва да се обърна?

Молбата за конституиране като граждански ищец за претендиране на обезщетение за вреди във връзка с извършено престъпление се разглежда по предложение на увреденото лице в хода на наказателно производство, ако това не забавя значително производството. (член 153, параграф 1 от Наказателно-процесуалния закон (Zakon o kaznenom postupku))

Молбата за конституиране като граждански ищец може да бъде подадена от увреденото лице. (член 154, параграф 1 от Наказателно-процесуалния закон (Zakon o kaznenom postupku))

Молбата за конституиране като граждански ищец в наказателно производство се подава до органа, пред който са повдигнати обвиненията, или до съда, пред който е висящо производството. (член 155, параграф 1 от Наказателно-процесуалния закон (Zakon o kaznenom postupku))

В кой момент от наказателното производство следва да предявя иска си?

Молба за конституиране като граждански ищец може да бъде подадена до приключване на събирането на доказателства пред съда от първа инстанция. (член 155, параграф 2 от Наказателно-процесуалния закон (Zakon o kaznenom postupku))

За какво мога да претендирам в иска и как следва да го представя (да посоча общ размер и/или да уточня отделните претърпени вреди, пропуснати ползи и лихви)?

Молба за конституиране като граждански ищец може да се отнася до иск, предявен в хода на съдебния процес. (член 153, параграф 2 от Наказателно-процесуалния закон (Zakon o kaznenom postupku))

Има ли специални формуляри за такива искове?

Няма специални формуляри за такива искове.

Какви доказателства трябва да представя в подкрепа на моя иск?

Лицето, което има право да предяви иска, трябва да посочи своето искане и да представи доказателства. (член 155, параграф 3 от Наказателно-процесуалния закон). Видът и обхватът на доказателството не са определени по закон.

Съществуват ли съдебни такси или други разходи, свързани с иска?

Няма съдебни такси или други разходи, свързани с подаването на молба за конституиране като граждански ищец.

Мога ли да получа правна помощ преди и/или по време на производството? Мога ли да я получа, ако не живея в държавата, в която се провежда производството?

Жертви на престъпление, за което се налага наказание лишаване от свобода за срок по-дълъг от пет години, страдащи от тежките последици от престъплението, имат правото да използват експертната помощ на съветник при подаване на молба за конституиране като граждански ищци, която е за сметка на държавния бюджет. (член 43, параграф 2 от Наказателно-процесуалния закон). Това право не се ограничава от постоянното пребиваване на увреденото лице.

Кога наказателният съд ще отхвърли или откаже да се произнесе по моя иск срещу извършителя на престъплението?

При постановяване на осъдителна присъда предявеният от увреденото лице граждански иск в съдебното производство може да бъде уважен изцяло или да бъде уважен частично, като увреденото лице може да получи указания да предяви отделен иск. Когато информацията от наказателното производство не предоставя надеждно основание за цялостно или частично присъждане, съдът дава указания на увреденото лице да предяви отделен иск.

Когато съдът постанови оправдателна присъда или когато обвиненията са отхвърлени или наказателното производство е спряно с решение, увреденото лице получава указания да предяви иск за удовлетворяване на гражданския иск в производството. Когато съдът обяви, че не е компетентен, увреденото лице получава указания да се конституира като граждански ищец в наказателното производство, образувано или продължено от компетентния съд. (член 158, параграф 2, точка 3) от Наказателно-процесуалния закон)

Мога ли да обжалвам това решение или да търся други средства за правна защита/удовлетворение?

Увредено лице може да поиска да обжалва съдебно решение на основание решението на съда относно разходите по наказателното производство и решението по молбата за конституирането му като граждански ищец. (член 464, параграф 3 от Наказателно-процесуалния закон (Zakon o kaznenom postupku))

Ако ми бъде присъдено обезщетение от съда, как да гарантирам изпълнението на съдебното решение срещу извършителя и каква помощ могат да получа в това отношение?

По предложение на упълномощеното лице в рамките на наказателното производство, образувано вследствие на извършено престъпление, могат да бъдат наложени временни обезпечителни мерки за обезпечаване на гражданския иск в производството.

Посоченото в горната точка решение се взема от следователя. След повдигане на обвинението следственото отделение взема решение, а съдът, който разглежда делото, ръководи обсъжданията. Подадената срещу временната мярка жалба не спира нейното изпълнение. (член 160 от Наказателно-процесуалния закон).


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Последна актуализация: 09/01/2019