Aizvērt

IR PIEEJAMA PORTĀLA BETA VERSIJA!

Apmeklējiet Eiropas e-tiesiskuma portāla BETA versiju un sniedziet atsauksmes par savu pieredzi!

 
 

Navigācijas ceļš

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Zaudējumu atlīdzības pieprasīšana no likumpārkāpēja - Horvātija

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas horvātu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Jau ir pieejami tulkojumi šādās valodās: spāņudāņuigauņugrieķuangļufrančumaltiešuzviedru.

 

Valodas versijai, kuru skatāties, nav oficiāla tulkojuma.
Šeit ir šī satura mašīntulkojums. Tā mērķis ir tikai palīdzēt saprast, par ko ir teksts. Šīs lapas īpašnieks neuzņemas pilnīgi nekādu atbildību par šī mašīntulkojuma kvalitāti.


Kā es varu tiesvedības (kriminālprocesa) ietvaros pieprasīt zaudējumu atlīdzību vai cita veida kompensāciju/atlīdzību no likumpārkāpēja? Kam jāadresē šāds pieprasījums?

Pēc cietušās puses ierosinājuma kriminālprocesa ietvaros izskata pieteikumu par noziedzīga nodarījuma radīto zaudējumu civilprasības pievienošanu krimināllietai, ja tas būtiski nekavē lietas izskatīšanu. (Kriminālprocesa likuma (Zakon o kaznenom postupku) 153. panta 1. punkts)

Pieteikumu par civilprasības pievienošanu krimināllietai var iesniegt cietusī puse. (Kriminālprocesa likuma (Zakon o kaznenom postupku) 154. panta 1. punkts)

Pieteikumu par civilprasības pievienošanu krimināllietai iesniedz iestādei, kurā krimināllieta ierosināta, vai tiesai, kurā notiks tiesvedība.  (Kriminālprocesa likuma (Zakon o kaznenom postupku) 155. panta 1. punkts)

Kurā kriminālprocesa brīdī man jāiesniedz pieprasījums?

Pieteikumu par civilprasības pievienošanu krimināllietai var iesniegt līdz pierādījumu vākšanas beigām pirmās instances tiesā. (Kriminālprocesa likuma (Zakon o kaznenom postupku) 155. panta 2. punkts)

Kādu summu es varu prasīt un kā man tas jānorāda (jānorāda kopējais apmērs un/vai jānorāda atsevišķie zaudējumi, zaudētie ienākumi un procenti)?

Pieteikumā par civilprasības pievienošanu krimināllietai var norādīt, ka pieprasījums ir iesniegts attiecīgajā tiesas lietā. (Kriminālprocesa likuma (Zakon o kaznenom postupku) 153. panta 2. punkts)

Vai šādiem pieprasījumiem ir īpaša veidlapa?

Šādiem pieprasījumiem īpašas veidlapas nav.

Kādi pierādījumi man jāiesniedz, lai pamatotu savu pieprasījumu?

Personai, kas tiesīga iesniegt pieprasījumu, jānorāda prasītā summa un jāiesniedz pierādījumi (Kriminālprocesa likuma 155. panta 3. punkts). Pierādījumu veids un daudzums likumā nav noteikts.

Vai saistībā ar manu pieprasījumu būs jāmaksā tiesas nodevas vai citas maksas?

Iesniedzot pieteikumu par civilprasības pievienošanu krimināllietai, nekādas tiesas nodevas vai citas maksas nav jāmaksā.

Vai pirms tiesvedības un/vai tās laikā varu saņemt juridisku atbalstu? Vai tas man ir pieejams, ja nedzīvoju valstī, kurā notiek tiesvedība?

Personām, kas cietušas noziedzīgos nodarījumos, par kuriem piemēro vairāk nekā piecu gadu cietumsodu, un kas cieš no smagām noziedzīgā nodarījuma sekām, ir tiesības saņemt specializētu konsultanta palīdzību, lai iesniegtu pieteikumu par civilprasības pievienošanu krimināllietai. Šī palīdzība tiek apmaksāta no valsts budžeta (Kriminālprocesa likuma 43. panta 2. punkts). Cietušā pastāvīgā dzīvesvieta neietekmē šīs tiesības.

Kādos gadījumos krimināltiesa noraidītu vai atteiktos izskatīt manu prasību pret likumpārkāpēju?

Ar spriedumu, ar ko apsūdzēto atzīst par vainīgu, var pilnībā apmierināt krimināllietā iekļauto cietušās puses civilprasību vai arī apmierināt to daļēji un uzdot cietušajai pusei ierosināt atsevišķu lietu. Ja kriminālprocesā pieejamā informācija nav pietiekams pamats lēmumam par pilnīgu vai daļēju prasības apmierināšanu, tiesa uzdod cietušajai pusei ierosināt atsevišķu lietu.

Ja tiesa pieņem attaisnojošu spriedumu vai ja lieta tiek izbeigta, vai ja ar attiecīgu lēmumu tiek apturēts kriminālprocess, cietušajai pusei uzdod ierosināt lietu par krimināllietā iekļautās civilprasības apmierināšanu. Ja tiesa atzīst, ka konkrētā lieta nav tās kompetencē, cietušajai pusei uzdod ierosināt civilprasības iekļaušanu krimināllietā, ko ierosina vai ko turpina izskatīt tiesa, kuras jurisdikcijā tā ir. (Kriminālprocesa likuma 158. panta 2. un 3. punkts)

Vai es varu pārsūdzēt šādu lēmumu vai prasīt kompensāciju/atlīdzību kā citādi?

Cietušais var pārsūdzēt spriedumu attiecībā uz tiesas lēmumu par kriminālprocesa izmaksām vai attiecībā uz lēmumu par zaudējumu atlīdzības prasījumu. Taču, ja valsts prokurors ir pārņēmis lietu no cietušā, kas darbojās privātas apsūdzības ietvaros, valsts prokurors var pārsūdzēt spriedumu uz jebkura tiesību aktos paredzēta pārsūdzības pamata. (Kriminālprocesa likuma (Zakon o kaznenom postupku) 464. panta 4. punkts)

Ja tiesa man piespriedusi zaudējumu atlīdzību, kā varu panākt, lai likumpārkāpējs spriedumu izpilda, un kāda palīdzība man ir šajā saistībā pieejama?

Pēc pilnvarotās personas ierosinājuma ar nozieguma izdarīšanu saistītā kriminālprocesa ietvaros var tikt uzdoti pagaidu garantiju pasākumi attiecībā uz krimināllietā iekļauto civilprasību.

Šādu lēmumu pieņem izmeklēšanas tiesnesis. Pēc apsūdzības saņemšanas apsūdzības palāta pieņem lēmumu un tiesa, kas izskata lietu, vada apspriešanu. Pagaidu pasākuma pārsūdzēšana neaptur tā piemērošanu. (Kriminālprocesa likuma 160. pants)


Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Lapa atjaunināta: 02/10/2019