Luk

BETAVERSIONEN AF PORTALEN ER NU TILGÆNGELIG

Besøg betaversionen af den europæiske e-justice-portal, og giv os din feedback!

 
 

Sti

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Erstatningskrav mod gerningsmanden - Nederlandene


Hvordan kan jeg kræve erstatning eller andre former for godtgørelse/kompensation fra en gerningsmand i en retssag (som led i en straffesag), og hvem skal jeg stile kravet til?

Du kan kræve erstatning i forbindelse med en straffesag. Hvis du ønsker at kræve erstatning fra den mistænkte i en straffesag, skal du udfylde blanketten Link åbner i nyt vindue"erstatningsansøgning". Du kan finde en vejledning i udfyldelsen af denne blanket på Link åbner i nyt vindueSlachtofferhulp Nederlands websted. Slachtofferhulp Nederland kan hjælpe dig med at vurdere skaden.

Det er ligeledes muligt at kræve erstatning af gerningsmanden gennem en civilretlig sag. Denne procedure iværksættes normalt først, hvis det har vist sig at være umuligt at få erstatning ad anden vej.

På hvilket tidspunkt i straffesagen skal jeg fremsætte mit krav?

Hvis anklagemyndigheden beslutter at retsforfølge den mistænkte, indledes der en straffesag. Du får tilsendt blanketten Link åbner i nyt vindue"erstatningsansøgning" med posten. Anklagemyndigheden beder dig returnere blanketten inden for en frist på 14 dage. Har du ikke returneret blanketten inden for en frist på 14 dage? Send en e-mail til hjælpecentret for ofre og bed om udsættelse (Link åbner i nyt vindueSlachtofferloket).

Du kan få flere oplysninger og råd hos Link åbner i nyt vindueSlachtofferhulp Nederlands websted.

Hvad kan jeg kræve, og hvordan skal jeg fremsætte mit krav (angivelse af et samlet beløb og/eller anførelse af de enkelte skader, indkomsttab og tabte renter)?

På blanketten Link åbner i nyt vindue"erstatningsansøgning" angiver du den skade, du har lidt. Materielle skader, som kan udtrykkes i penge, under blankettens punkt 4a. Hvis du også lider af psykiske og/eller fysiologiske problemer, kan du kræve erstatning for den immaterielle skade, som smerten og lidelserne efter hændelsen har medført. Immaterielle skader angives under punkt 4b i spørgeskemaet. I punkt 4c på blanketten angiver du ikke-økonomiske skader: smerte, sorg og varige mén, som en person udsættes for, når en nærtstående person dør eller bliver såret. Under visse omstændigheder kan den overlevende begunstigede efter et offer, der er afgået ved døden, eller en nær slægtning til et offer, der er blevet alvorligt såret og har fået varige mén, få erstatning for de ikke-økonomiske skader.

Du kan finde en vejledning i udfyldelsen af denne blanket på  Slachtofferhulp Nederlands Link åbner i nyt vinduewebsted. Slachtofferhulp Nederland kan hjælpe dig med at vurdere skaden.

Hvis du ikke selv er offeret, men du har afholdt udgifter for offeret (f.eks. rejseudgifter, udgifter til lægebehandling eller reparationer), kan du også bruge blanketten til at angive disse udgifter. Brug ikke offerets blanket til "erstatningsansøgning" til at indberette disse udgifter, men bed om en særskilt blanket på dit lokale hjælpecenter for ofre (Link åbner i nyt vindueSlachtofferloket).

Skal der udfyldes en specifik blanket i den forbindelse?

Hvis du ønsker at kræve erstatning fra den mistænkte i en straffesag, skal du udfylde blanketten Link åbner i nyt vindue"erstatningsansøgning". Du kan finde en vejledning i udfyldelsen af denne blanket på  Link åbner i nyt vindueSlachtofferhulp Nederlands websted.

Hvilke beviser skal jeg fremlægge til støtte for kravet?

Du kan få flere oplysninger og råd hos Link åbner i nyt vindueSlachtofferhulp Nederlands websted.

Er mit krav forbundet med sagsomkostninger eller andre udgifter?

Oplysninger om sagsomkostninger og andre udgifter kan findes på Slachtofferhulp Nederlands Link åbner i nyt vinduewebsted.

Kan jeg få retshjælp før og/eller under retssagen? Kan jeg få det, hvis jeg ikke bor i det land, hvor retssagen finder sted?

Oplysninger om sagsomkostninger og andre udgifter kan findes på Slachtofferhulp Nederlands Link åbner i nyt vinduewebsted.

I hvilke tilfælde kan straffedomstolen afvise mit krav eller nægte at efterkomme mit krav mod gerningsmanden?

Du kan få flere oplysninger og råd på Link åbner i nyt vindueSlachtofferhulp Nederlands websted.

Kan jeg anke en sådan afgørelse eller søge andre former for godtgørelse/kompensation?

Ja, afgørelsen kan ankes.

Hvordan får jeg i tilfælde af domstolens afgørelse om, at der skal udbetales erstatning til mig, gerningsmanden til at betale beløbet, og hvilke hjælpemidler har jeg adgang til i den henseende?

Fuldbyrdelsen af straffen starter, så snart gerningsmanden har fået sin endelige dom. Hvis gerningsmanden skal betale erstatning til dig, giver anklagemyndigheden Link åbner i nyt vindueCJIB (centralkontoret for retslig inddrivelse) besked om at opkræve erstatningsbeløbet på dine vegne. Har gerningsmanden stadig ikke betalt otte måneder efter anklagemyndighedens eller dommerens afgørelse? Så kan staten udbetale en del af erstatningen til dig (forskud). CJIB sender dig et brev om dette. Hvis du har spørgsmål vedrørende udbetalingen af et forskud, kan du kontakte en medarbejder i Link åbner i nyt vindueSlachtofferhulp Nederland.


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Sidste opdatering: 10/04/2020