Zamknij

PORTAL JEST JUŻ DOSTĘPNY W WERSJI BETA!

Odwiedź europejski portal „e-Sprawiedliwość” w wersji beta i powiedz nam, co o nim myślisz!

 
 

Ścieżka nawigacji

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Dochodzenie odszkodowania od sprawcy czynu - Niderlandy


W jaki sposób mogę dochodzić odszkodowania lub naprawienia szkody w inny sposób od sprawcy czynu w postępowaniu karnym i do kogo należy skierować pozew?

Ofiara może wytoczyć powództwo adhezyjne w toku postępowania karnego. Aby dochodzić odszkodowania od oskarżonego w sprawie karnej, można posłużyć się formularzem Link otworzy się w nowym okniewniosku o odszkodowanie (Verzoek tot schadevergoeding). Informacje i porady dotyczące wypełniania formularza wniosku o odszkodowanie zamieszczono na stronie internetowej Link otworzy się w nowym oknieNiderlandzkiej Organizacji Pomocy na rzecz Ofiar Przestępstw (Slachtofferhulp Nederland). Organizacja ta może pomóc pokrzywdzonemu w określeniu szkody lub krzywdy.

Można również dochodzić odszkodowania od sprawcy czynu w postępowaniu cywilnym. Odszkodowania dochodzi się w postępowaniu cywilnym zazwyczaj dopiero wówczas, gdy uzyskanie odszkodowania nie było możliwe w inny sposób.

Na jakim etapie postępowania karnego powinienem wnieść pozew?

Jeżeli prokurator postanowi o wniesieniu oskarżenia przeciwko podejrzanemu, wszczęte zostanie postępowanie karne. Pokrzywdzony otrzymuje formularz Link otworzy się w nowym okniewniosku o odszkodowanie pocztą. Prokuratura wyznacza termin 14 dni na odesłanie wypełnionego wniosku. Jeżeli odesłanie wypełnionego wniosku w ciągu 14 dni nie jest możliwe, należy skontaktować się z Link otworzy się w nowym oknieBiurem Wsparcia dla Ofiar Przestępstw (Slachtofferloket), aby uzyskać przedłużenie terminu.

Informacje i porady w tej kwestii znajdują się na stronie internetowej Link otworzy się w nowym oknieNiderlandzkiej Organizacji Pomocy na rzecz Ofiar Przestępstw.

O co mogę wnosić w pozwie i w jaki sposób mam przedstawić swoje roszczenie (wskazać łączną kwotę lub określić poszczególne szkody, utracone zyski i korzyści)?

Poniesione szkody należy wskazać w formularzu Link otworzy się w nowym okniewniosku o odszkodowanie. Straty majątkowe, tzn. szkody, których wartość finansową można określić, należy wskazać w odpowiedzi na pytanie 4a formularza. Jeżeli pokrzywdzony doznał również cierpień fizycznych lub psychicznych, może dochodzić zadośćuczynienia za doznaną krzywdę o charakterze niematerialnym, spowodowaną bólem i cierpieniem w wyniku zajścia. Krzywdę o charakterze niematerialnym należy wskazać w odpowiedzi na pytanie 4b. W odpowiedzi na pytanie 4c należy wskazać doznany uraz emocjonalny. Odnosi się on do cierpienia, smutku i pogorszenia się jakości życia odczuwanych w wyniku śmierci bliskiej osoby lub odniesienia przez nią obrażeń. W pewnych przypadkach bliscy zmarłej ofiary lub krewni ofiary, która doznała poważnego i trwałego urazu, mogą uzyskać odszkodowanie za uraz emocjonalny.

Dodatkowe informacje dotyczące wypełniania formularza wniosku o odszkodowanie zamieszczono na Link otworzy się w nowym okniestronie internetowej Niderlandzkiej Organizacji Pomocy na rzecz Ofiar Przestępstw. Organizacja ta może pomóc pokrzywdzonemu w określeniu szkody lub krzywdy.

Osoby niebędące pokrzywdzonymi, które poniosły koszty na rzecz pokrzywdzonego (np. koszty podróży, leczenia lub naprawy) mogą również zadeklarować te koszty za pomocą formularza wniosku o odszkodowanie. W takim przypadku szkód tych nie należy deklarować w formularzu wniosku o odszkodowanie składanego przez pokrzywdzonego. Należy natomiast zwrócić się o oddzielny formularz do lokalnego Link otworzy się w nowym oknieBiura Wsparcia dla Ofiar Przestępstw.

Czy istnieje specjalny formularz pozwu dla takich roszczeń?

Aby dochodzić odszkodowania od oskarżonego w sprawie karnej, można posłużyć się formularzem Link otworzy się w nowym okniewniosku o odszkodowanie. Dodatkowe informacje dotyczące wypełniania formularza wniosku o odszkodowanie zamieszczono na Link otworzy się w nowym okniestronie internetowej Niderlandzkiej Organizacji Pomocy na rzecz Ofiar Przestępstw.

Jakie dowody powinienem przedstawić na potwierdzenie mojego roszczenia?

Informacje i porady w tej kwestii znajdują się na stronie internetowej Link otworzy się w nowym oknieNiderlandzkiej Organizacji Pomocy na rzecz Ofiar Przestępstw.

Czy muszę uiścić opłaty sądowe lub inne należności z tytułu wniesienia pozwu?

Informacje na temat opłat sądowych i innych należności zamieszczono na Link otworzy się w nowym okniestronie internetowej Niderlandzkiej Organizacji Pomocy na rzecz Ofiar Przestępstw.

Czy mogę uzyskać pomoc prawną przed postępowaniem lub w jego toku? Czy mogę ją otrzymać, jeżeli nie mieszkam w państwie, w którym prowadzone jest postępowanie?

Informacje na temat pomocy prawnej przed postępowaniem lub w jego toku zamieszczono na stronie internetowej Link otworzy się w nowym oknieNiderlandzkiej Organizacji Pomocy na rzecz Ofiar Przestępstw.

W jakiej sytuacji sąd karny oddali lub odrzuci mój pozew przeciwko sprawcy czynu?

Informacje i porady w tej kwestii znajdują się na stronie internetowej Link otworzy się w nowym oknieNiderlandzkiej Organizacji Pomocy na rzecz Ofiar Przestępstw.

Czy mogę zaskarżyć to orzeczenie lub dochodzić innych sposobów naprawienia szkody?

Tak, orzeczenie to można zaskarżyć.

Jeżeli zostanie mi przyznane odszkodowanie, w jaki sposób mogę zapewnić wykonanie wyroku sądowego wobec sprawcy czynu i jaką pomoc w tym zakresie mogę uzyskać?

Wykonanie wyroku następuje z chwilą jego uprawomocnienia się. Jeżeli na sprawcę czynu nałożono obowiązek wypłaty odszkodowania, prokuratura zleca Link otworzy się w nowym oknieCentralnemu Biuru Poboru Należności Sądowych (Centraal Justitieel Incassobureau – CJIB) pobór odszkodowania w imieniu pokrzywdzonego. Jeżeli sprawca czynu nie wypłaci pokrzywdzonemu należnego odszkodowania w ciągu 8 miesięcy od wydania orzeczenia przez prokuratora lub sąd, odszkodowanie zostanie wypłacone z budżetu państwa w formie zaliczki. Pokrzywdzony otrzyma w tej sprawie stosowne pismo od CJIB. Wszelkie pytania dotyczące zaliczki na poczet odszkodowania należy kierować do Link otworzy się w nowym oknieNiderlandzkiej Organizacji Pomocy na rzecz Ofiar Przestępstw.


Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.
W związku z wystąpieniem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej państwa członkowskie aktualizują obecnie niektóre strony portalu zawierające treści krajowe. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.

Ostatnia aktualizacja: 27/01/2020