Fermer

LA VERSION BÊTA DU PORTAIL EST DISPONIBLE!

Consultez la version bêta du portail européen e-Justice et faites-nous part de votre expérience!

 
 

Chemin de navigation

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Vahingonkorvauksen vaatiminen rikoksentekijältä - Portugali

Cette page a été traduite automatiquement: sa qualité ne peut pas être garantie.

La qualité de cette traduction a été évaluée comme: mauvaise

Estimez-vous que cette traduction est utile?


Miten voi hakea korvausta tai muuta hyvitystä tai tyytyväisyyttä rikoksentekijään (rikosoikeudellisen menettelyn yhteydessä)? Ketä hakemus koskee?

Portugalissa korvausta olisi haettava rikosoikeudenkäynnissä. Rikosoikeudenkäynnin kohteena olevat tosiseikat voivat myös johtaa siviilioikeudelliseen vastuuseen, siltä osin kuin se vaikuttaa rahalliseen etuun yksityisoikeuden mukaisesti.

Rikosprosessilain mukaan liittymisen periaate on seurausta siitä, että rikosilmoituksen perusteella tehty vahingonkorvausvaatimus on määrä vähentää asianomaisessa rikosoikeudenkäynnissä, ja asia voidaan saattaa siviilituomioistuimen käsiteltäväksi ainoastaan laissa säädetyissä ja kyseisessä laissa säädetyissä tapauksissa.

Jos uhri asuu Euroopan unionin jäsenvaltiossa ja joutuu rikoksen uhriksi muussa kuin asuinvaltiossaan, hän voi hakea korvausta sille viranomaiselle, jolla on toimivalta ratkaista tällaiset kanteet asuinvaltiossaan, joka toimittaa tällaisen pyynnön sen valtion toimivaltaiselle viranomaiselle, jossa rikos tapahtui.

Missä menettelyvaiheessa tällainen vaatimus olisi esitettävä?

Uhrin on ilmoitettava, haluaako hän hakea korvausta valituksen jättöaikaan tai tutkinnan päättymiseen saakka, minkä jälkeen uhrille ilmoitetaan syytekirjelmä ja hänellä on 20 päivää aikaa esittää tällainen pyyntö.

Vaikka korvausvaatimusta ei ole esitetty, tuomari voi omasta aloitteestaan ja uhrin tilanteen huomioon ottaen määrätä syytetyn maksamaan aiheutuneen vahingon, paitsi jos uhri vastustaa häntä.

Väkivaltarikoksen uhrin tapauksessa kanne voidaan esittää yhden vuoden kuluessa lainvoimaisen päätöksen antamisesta.

Jos uhri on alaikäinen rikoksentekohetkellä, hän voi jättää hakemuksen enintään yhden vuoden ajan täysi-ikäisyyden tai vapauden saavuttamisesta.

Mitä voin pyytää ja miten pyynnön pitäisi olla? Onko minun ilmoitettava maailmanlaajuinen määrä ja/tai ilmoitettava todellinen vahinko, ansionmenetys ja korot?

Muutoksenhakupyyntö voidaan pyytää seuraavista syistä:

 • Rahalliset vahingot: näihin kuuluvat muun muassa rikoksen aiheuttamat vahingot (esimerkiksi sairaalahoidosta, kuulemisista, lääkkeistä) ja niistä saatavat edut, joita uhri ei enää ole saanut (esimerkiksi palkat eivät ole voineet saada korvausta sinä aikana, jona he ovat olleet kyvyttömiä).
 • Henkiset vahingot: vaikka niitä ei voida taloudellisesti arvioida, ne voidaan korvata taloudellisesti ainakin taloudellisesti (esim. hyvinvoinnin, kunnianosoituksen, hyvän nimen eli fyysisen kivun, henkisen vamman ja emotionaalisen kärsimyksen aiheuttamat vahingot).

Onko tällaisen vaatimuksen esittämistä varten olemassa erityinen lomake?

Ei. Pyynnössä on kuvattava lyhyesti tosiseikat, joihin hakemus perustuu, ja siinä on ilmoitettava aiheutuneen vahingon ja aiheutuneen vahingon määrä.

Jos pyyntö kuitenkin ylittää 5000 euroa, on suoritettava maksu ja asianajajan on tehtävä hakemus.

Valtion maksama korvaus

 1. Väkivaltarikoksen osalta valtio voi maksaa ennakkoa, ja lisäksi on olemassa erillinen lomake, josta käy ilmi haetun korvauksen määrä, sekä eräät asiakirjat, kuten rikoksen uhrin ja hakijan veroilmoitus (jos eri) vuotta edeltävältä ajalta, sekä asiakirjat, joista käyvät ilmi lomakkeessa ilmoitetut menot.
  Linkki avautuu uuteen ikkunaan https://cpvc.mj.pt/?page_id=114
 2. Perheväkivalta, valtio voi edetä asiassa ja on olemassa erillinen lomake, johon on liitetty a alakohdassa tarkoitetut asiakirjat.
  Linkki avautuu uuteen ikkunaan https://cpvc.mj.pt/?page_id=116

Mitä näyttöä korvausvaatimuksen tueksi on esitettävä?

Uhrin on esitettävä kaikki asiakirjat, joista käy ilmi kärsitty vahinko (ks. kohta 1.1). Hänen on myös esitettävä todistaja, joka voi osoittaa vaatimuksensa ja tehostaa sitä.

Liittyykö vaatimuksen esittämiseen tuomioistuinmaksuja tai muita kuluja?

Jos hakemus on alle 5000 euroa, korvausta ei saa maksaa, ja uhri voi itse jättää sen.

Jos hakemus on yli 5000 euroa, kanteen voi esittää uhria edustava asianajaja, ja siihen on sovellettava oikeudenkäyntimaksuja, paitsi jos uhri on oikeutettu oikeusapuun.

Väkivaltarikoksen ja perheväkivallan uhrit lähetetään rikosuhrien valvontalautakunnalle (CPVC), ja se on vapautettu kaikista uhrille aiheutuvista kuluista ja kuluista.

Jos rikos on tehty toisen EU:n jäsenvaltion alueella, hakemus voidaan toimittaa cPVC:lle edellyttäen, että hakijan asuinpaikka on Portugalissa.

Voinko saada oikeusapua ennen oikeudenkäyntiä tai sen aikana? Voinko saada oikeusapua, vaikka en asu maassa, jossa oikeudenkäynti tapahtuu?

Kyllä, oikeusapua voi hakea jommassakummassa tai muussa tilanteessa.

Uhrilla on oikeus oikeudelliseen kuulemiseen ja neuvoja sen rooliin menettelyn aikana.

Avustajalla tai siviilipuolueella on oikeus hakea oikeusapua menettelyn varhaisessa vaiheessa tai silloin, kun todistaja haluaa, että hänen mukanaan on avustaja eikä hänellä ole taloudellisia keinoja vastata omista oikeudenkäyntikuluistaan.

Oikeusapua voi hakea myös

 • Koko oikeudenkäyntimaksun tai sen osan peruuttaminen kokonaan tai osittain;
 • Asianajajan palkkiot ja palkkiot; tai
 • Oikeudenkäyntimaksun tai asianajajan palkkioiden maksaminen vaiheittain.

Huomautus: Henkilö, joka päättää oikeusapuhakemuksista, on sosiaaliturvajärjestelmä, joka perustuu laskentakaavaan, jossa otetaan huomioon hakijan varallisuus, tulot ja kulut. Oikeusapuhakemus on toimitettava korvauksetta, ja se voidaan toimittaa henkilökohtaisesti, faksilla, postitse tai Internetin välityksellä täyttämällä tässä tapauksessa asiaankuuluva digitaalinen lomake. Hakemukseen on liitettävä asiakirjat, joiden tarkoituksena on vahvistaa hakijan taloudelliset vaikeudet, ja päätös tehdään enintään 30 päivän kuluessa. Väitteen esittämisestä ei aiheudu uhrille kustannuksia.

Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttp://www.seg-social.pt/protecao-juridica

Missä tapauksissa rikostuomioistuin hylkää vaatimukseni rikoksentekijää vastaan tai kieltäytyy ratkaisemasta vaatimusta?

Jos ei ole annettu tuomiota rikoksen tekemisestä.

Jos uhri ei osoita kärsineensä vahinkoa.

Voinko valittaa tällaisesta ratkaisusta tai hakea muuta hyvitystä?

Kyllä. Päätöksestä voi valittaa, jos avustaja on avustaja menettelyssä.

Se voi myös käyttää tavanomaisia keinoja (Civil Courts), jos hakemusta ei jostain syystä ole arvioitu.

Jos tuomioistuin myöntää hänelle vahingonkorvausta, miten voidaan varmistaa, että rikoksentekijää koskeva tuomio pannaan täytäntöön? Minkälaista tukea voin saada?

Kyllä. Jos vastaaja ei maksa korvausta vapaaehtoisesti, uhri voi ryhtyä täytäntöönpanotoimeen eli pyytää tuomioistuinta panemaan korvauspäätöksen täytäntöön esimerkiksi takavarikointimääräyksen, pankkitilin, kiinteistön tai irtaimen omaisuuden osalta uhrin saaman korvauksen arvoon saakka.


Tämän on konekäännös sivun sisällöstä. Sivun ylläpitäjä ei ole vastuussa eikä vahingonkorvausvelvollinen konekäännöksen laadusta.

Päivitetty viimeksi: 27/08/2019