Uždaryti

JAU VEIKIA PORTALO BETA VERSIJA!

Apsilankykite beta versijos Europos e. teisingumo portale ir išsakykite, ką apie jį manote!

 
 

Naršymo kelias

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Talba għall-ħlas tad-danni mingħand min ikun wettaq ir-reat - Portugall

Šis puslapis išverstas mašininio vertimo priemone ir jo kokybė negali būti užtikrinta.

Šio vertimo kokybė: vidutinė

Ar šis vertimas Jums naudingas?


Kif nista’ nitlob kumpens jew kwalunkwe forma oħra ta’ rimedju jew sodisfazzjon lill-awtur tar-reat (fil-kuntest ta’ proċedimenti kriminali)? Min għandi napplika?

Fil-Portugall, għandu jiġi applikat kumpens fi proċedimenti kriminali. Il-fatti li huma s-suġġett tal-proċeduri kriminali jistgħu wkoll iwasslu għar-responsabbiltà ċivili, sa fejn din taffettwa interess pekunjarju, skont id-dritt ċivili.

Il-kodiċi tal-Proċedura Kriminali (PPC) jirriżulta fil-prinċipju tal-adeżjoni, li skontu talba għad-danni ċivili bbażata fuq it-twettiq ta’ reat kriminali għandha titnaqqas fil-proċedimenti kriminali rilevanti, u tista’ titressaq quddiem qorti ċivili biss fil-każijiet previsti mil-liġi u stabbiliti f’dak il-Kodiċi.

Fis-sitwazzjoni fejn il-vittma tkun residenti fi Stat Membru tal-Unjoni Ewropea u tkun vittma ta’ reat fi Stat Membru għajr dak tar-residenza tagħha, hija tista’ tapplika għal kumpens lill-awtorità li għandha l-ġurisdizzjoni biex tisma’ tali pretensjonijiet fl-Istat ta’ residenza tagħha, li għandha tgħaddi din it-talba lill-awtorità kompetenti tal-Istat fejn ikun seħħ ir-reat.

F’liema punt fil-proċedimenti kriminali għandi nippreżenta pretensjoni?

Il-vittma għandha tindika x-xewqa li tapplika għal kumpens fil-ħin li tressaq l-ilment jew sa tmiem l-investigazzjoni, il-vittma għandha mbagħad tiġi notifikata dwar l-akkuża u għandu jkollha 20 jum biex tippreżenta tali talba.

Anki jekk ma tkun saret l-ebda talba għal kumpens, l-imħallef jista’, fuq inizjattiva tiegħu stess u b’kunsiderazzjoni għas-sitwazzjoni tal-vittma, jordna lill-akkużat biex iħallas kumpens għad-dannu mġarrab, sakemm il-vittma ma toġġezzjonax.

Fil-każ ta’ vittmi ta’ kriminalità vjolenti, it-talba tista’ tkun sottomessa sa sena wara d-deċiżjoni finali.

Jekk il-vittma tkun minorenni fiż-żmien tar-reat, hi tista’ tissottometti t-talba għal massimu ta’ sena wara li tkun laħqet l-età ta’ maġġoranza jew tkun ġiet emanċipata.

X’nista’ nitlob u kif għandi nagħmel it-talba? Għandi nindika ammont globali u/jew speċifika l-ħsara, it-telf ta’ qligħ u l-imgħax attwali?

It-talba għal rimedju tista’ tintalab minħabba l-okkorrenza ta’:

 • Ħsara pekunarja: dawn jinkludu d-danni kkawżati mill-kriminalità (li huma, pereżempju, l-ispejjeż tal-kura fl-isptar, il-konsultazzjonijiet, il-mediċini, eċċ.) u l-benefiċċji li l-vittma ma baqgħetx tirċievi (li huma, pereżempju, il-pagi li ma setgħetx tirċievi waqt li ma kinitx kapaċi tirċievi).
 • Danni morali: għalkemm ma jistgħux jiġu vvalutati ekonomikament, jistgħu tal-anqas jiġu kkumpensati ekonomikament (eż. ħsara lill-benesseri, l-unur, l-isem tajjeb, jiġifieri uġigħ fiżiku, indeboliment mentali, sofferenza emozzjonali).

Hemm formola speċifika għal talbiet bħal dawn?

Le. Talba jrid ikun fiha deskrizzjoni qasira tal-fatti li fuqhom hija bbażata l-applikazzjoni u għandha tindika d-dannu soffert u l-ammont tad-dannu sostnut.

Madankollu, jekk it-talba taqbeż EUR 5000, trid titħallas tariffa u l-applikazzjoni trid titressaq minn avukat.

Kumpens mill-Istat

 1. Fil-każ ta’ reat vjolenti, jista’ jkun hemm avvanz mill-Istat u hemm formola separata li tindika l-ammont ta’ kumpens mitlub, flimkien ma’ xi dokumenti, bħar-redditu tat-taxxa tal-vittma u l-pretendent (jekk differenti) għas-sena ta’ qabel id-delitt, u dokumenti li jiċċertifikaw l-infiq indikat fuq il-formola.
  Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdida https://cpvc.mj.pt/?page_id=114
 2. Fil-każ ta’ vjolenza domestika, jista’ jkun hemm ħlas bil-quddiem mill-Istat u jkun hemm forma separata, flimkien mal-istess dokumenti kif imsemmi f’ (a).
  Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdida https://cpvc.mj.pt/?page_id=116

X’evidenza rrid nippreżenta biex insostni l-pretensjoni tiegħi?

Il-vittma trid tippreżenta d-dokumenti kollha li juru d-danni li jkun ġarrab (ara l-paragrafu 1.1). Huwa għandu jippreżenta wkoll xhud li jista’ juri u jsaħħaħ it-talba tiegħu.

Hemm tariffi tal-qrati jew spejjeż oħra marbuta mat-talba tiegħi?

Meta l-applikazzjoni tkun inqas minn EUR 5000, l-ebda tariffa ma tista’ titħallas u tista’ tiġi ppreżentata mill-vittma stess.

Jekk l-applikazzjoni taqbeż il-EUR 5000, it-talba trid titressaq minn avukat li jirrappreżenta lill-vittma u soġġett għall-ħlas ta’ tariffi tal-qorti, sakemm il-vittma ma tkunx eliġibbli għall-għajnuna legali.

Fil-każ ta’ vittmi ta’ reati vjolenti u vjolenza domestika, il-ħlas bil-quddiem jintbagħat lill-Bord tal-Protezzjoni tal-Vittmi tal-Kriminalità (cPVC) u jkun eżentat minn kwalunkwe spiża jew imposta għall-vittma.

Jekk ir-reat ikun sar fit-territorju ta’ Stat Membru ieħor tal-UE, l-applikazzjoni tista’ tiġi sottomessa lil cPVC sakemm l-applikant huwa abitwalment residenti fil-Portugall

Nista’ nikseb għajnuna legali qabel u/jew waqt il-proċeduri? Nista’ nirċiviha jekk jien ma nkunx ngħix fil-pajjiż fejn iseħħu l-proċedimenti?

Iva, tista’ tapplika għall-għajnuna legali f’sitwazzjoni jew f’sitwazzjoni oħra.

Il-vittma għandha d-dritt għal konsultazzjoni legali u għal parir dwar ir-rwol tagħha matul il-proċedimenti.

Meta tkun qed tfittex li tkun assistent jew parti ċivili, għandek tapplika għall-għajnuna legali fi stadju bikri tal-proċedimenti jew meta, meta tkun xhud, tixtieq tkun akkumpanjat minn avukat u ma jkollha l-ebda mezz ekonomiku biex tħallas l-ispejjeż tagħha stess.

Tista’ tapplika wkoll għal għajnuna legali għal:

 • Remissjoni, sħiħa jew in parti, tad-dritt tal-qorti;
 • Ħatra u ħlas tal-ispejjeż tal-avukat; jew
 • Ħlas f’fażijiet tat-tariffa tal-qorti jew tat-tariffi tal-avukat.

Nota: Persuna li tiddeċiedi dwar l-applikazzjonijiet għall-għajnuna legali hija s-sistema tas-sigurtà soċjali, fuq il-bażi ta’ formula ta’ kalkolu li tqis l-assi, id-dħul u l-ispejjeż tal-applikant. L-applikazzjoni għal għajnuna legali għandha tkun disponibbli mingħajr ħlas mis-servizzi tas-sigurtà soċjali u tista’ tintbagħat personalment, permezz ta’ faks, posta jew permezz tal-Internet, f’dan il-każ billi timla l-formola diġitali rilevanti. L-applikazzjoni għandha tkun akkumpanjata minn serje ta’ dokumenti li jservu biex jikkonfermaw id-diffikultajiet ekonomiċi tal-applikant, fejn id-deċiżjoni tittieħed fi żmien massimu ta’ 30 jum. Is-sottomissjoni ta’ din it-talba ma tinvolvi l-ebda spejjeż għall-vittma.

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidahttp://www.seg-social.pt/protecao-juridica

Meta tista’ l-qorti kriminali tiċħad jew tirrifjuta li tiddeċiedi dwar il-pretensjoni tiegħi kontra l-awtur tar-reat?

Fejn ma hemm l-ebda kundanna għat-twettiq tar-reat.

Jekk il-vittma ma tagħtix prova tal-ħsara li tkun ġarrbet.

Nista’ nappella kontra tali deċiżjoni jew infittex mezzi oħra ta’ rimedju/sodisfazzjon?

Iva. Tista’ tressaq appell kontra d-deċiżjoni jekk inti assistent fil-proċedimenti.

Hija tista’ tuża wkoll il-mezzi ordinarji (Qrati Ċivili) jekk, għal xi raġuni, l-applikazzjoni ma tkunx ġiet evalwata.

Jekk nirċievi danni mill-qorti, kif nista’ niżgura li s-sentenza kontra l-awtur tar-reat tiġi infurzata? X’tip ta’ appoġġ nirċievi?

Iva. Jekk il-konvenut ma jħallasx b’mod volontarju kumpens, il-vittma tista’ tipproċedi b’azzjoni ta’ infurzar, jiġifieri, titlob lill-Qorti biex tinforza d-deċiżjoni ta’ kumpens billi, pereżempju, l-ordni ta’ sekwestru, kontijiet bankarji, proprjetà immobbli jew għamara, sal-valur tal-kumpens li jkun ingħata lill-vittma.


Din hija verżjoni tradotta awtomatikament tal-kontenut. Is-sid ta’ din il-paġna ma jaċċetta ebda responsabbiltà jew obbligazzjoni fir-rigward tal-kwalità ta’ dan it-test tradott b'mod awtomatiku.

L-aħħar aġġornament: 27/08/2019