Uždaryti

JAU VEIKIA PORTALO BETA VERSIJA!

Apsilankykite beta versijos Europos e. teisingumo portale ir išsakykite, ką apie jį manote!

 
 

Naršymo kelias

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Dochodzenie odszkodowania od sprawcy czynu - Portugalia

Šis puslapis išverstas mašininio vertimo priemone ir jo kokybė negali būti užtikrinta.

Šio vertimo kokybė: nepatikima

Ar šis vertimas Jums naudingas?


W jaki sposób mogę dochodzić odszkodowania lub wszelkiej innej formy zadośćuczynienia lub zadośćuczynienia dla sprawcy (w kontekście postępowania karnego)? Do kogo mogę się zwrócić?

W Portugalii należy ubiegać się o kompensatę w postępowaniu karnym. Czyny, które są przedmiotem postępowania karnego, mogą również prowadzić do powstania odpowiedzialności cywilnej w zakresie, w jakim ma ona wpływ na interesy pieniężne, zgodnie z prawem cywilnym.

Kodeks postępowania karnego (ang. Code of Criminal Procedure, PPC) zawiera zasadę przystąpienia, zgodnie z którą w danym postępowaniu karnym należy odliczyć roszczenie o odszkodowanie za szkody cywilne oparte na popełnieniu przestępstwa, i może on zostać wniesiony do sądu cywilnego wyłącznie w przypadkach przewidzianych prawem i określonych w tym kodeksie.

W przypadku gdy ofiara przebywa w państwie członkowskim Unii Europejskiej i jest ofiarą przestępstwa w państwie członkowskim innym niż to, w którym ma miejsce zamieszkania, może złożyć wniosek o kompensatę do organu właściwego do rozpatrywania takich roszczeń w swoim państwie zamieszkania, który przekazuje taki wniosek do właściwego organu państwa, w którym przestępstwo miało miejsce.

Na jakim etapie postępowania karnego powinienem wnieść pozew?

Ofiara powinna poinformować o zamiarze złożenia wniosku o kompensatę w chwili wniesienia skargi lub do zakończenia dochodzenia, wówczas ofiara zostaje powiadomiona o akcie oskarżenia i ma 20 dni na złożenie takiego wniosku.

Nawet w przypadku braku roszczenia o odszkodowanie sędzia może, z własnej inicjatywy i z uwzględnieniem sytuacji ofiary, zasądzić od oskarżonego odszkodowanie za poniesioną szkodę, chyba że ofiara wyrazi sprzeciw.

W przypadku ofiar przestępstw z użyciem przemocy wniosek można złożyć w ciągu jednego roku od wydania ostatecznej decyzji.

Jeżeli w chwili popełnienia przestępstwa ofiara jest małoletnia, może ona złożyć wniosek o okres nieprzekraczający jednego roku po osiągnięciu pełnoletności lub emancypacji.

Co mogę złożyć i jak złożyć wniosek? Czy należy wskazać kwotę globalną lub określić faktyczne szkody, utratę zarobków i odsetek?

Wniosek o zadośćuczynienie może zostać złożony z powodu wystąpienia:

 • Szkoda majątkowa: zalicza się do nich szkody spowodowane przestępstwem (na przykład koszty leczenia szpitalnego, konsultacji, leków itp.) oraz korzyści, które ofiara przestała otrzymywać (na przykład wynagrodzenie, które nie był w stanie otrzymać w czasie, gdy nie był (-a) Pan/Pani niezdolny do pracy).
 • Straty moralne: chociaż nie można ich ocenić pod względem ekonomicznym, można je zrekompensować pod względem ekonomicznym (np. naruszenie dobrostanu, honor, dobre imię, tj. ból fizyczny, zaburzenia psychiczne, cierpienie emocjonalne).

Czy istnieje specjalny formularz pozwu dla takich roszczeń?

Nie. Wniosek powinien zawierać krótki opis stanu faktycznego, na podstawie którego został złożony wniosek, oraz wskazywać poniesioną szkodę oraz kwotę poniesionej szkody.

Jeżeli jednak wniosek przekracza 5 000 EUR, należy uiścić opłatę, a wniosek musi zostać złożony przez adwokata.

Kompensata ze strony państwa

 1. W przypadku przestępstw z użyciem przemocy państwo może wystąpić z wyprzedzeniem i istnieje odrębna forma wskazująca wysokość wnioskowanej rekompensaty, wraz z pewnymi dokumentami, takimi jak deklaracja podatkowa ofiary i wnioskodawcy (jeżeli jest inna) za rok poprzedzający popełnienie przestępstwa, oraz dokumenty poświadczające wydatki wskazane w formularzu.
  Link otworzy się w nowym oknie https://cpvc.mj.pt/?page_id=114
 2. W przypadku przemocy domowej może istnieć zaliczka ze strony państwa i istnieje odrębna forma, wraz z tymi samymi dokumentami, o których mowa w lit. a).
  Link otworzy się w nowym oknie https://cpvc.mj.pt/?page_id=116

Jakie dowody należy przedstawić na potwierdzenie roszczenia?

Ofiara musi przedstawić wszystkie dokumenty potwierdzające poniesione szkody (zob. pkt 1.1). Jest on również świadkiem, który może wykazać i podnieść swoje roszczenie.

Czy muszę uiścić opłaty sądowe lub inne należności z tytułu wniesienia pozwu?

W przypadku gdy wniosek nie przekracza 5 000 EUR, opłaty mogą zostać uiszczone i mogą zostać złożone przez samą ofiarę.

Jeżeli wniosek przekracza 5 000 EUR, roszczenie musi zostać złożone przez adwokata reprezentującego ofiarę i podlegającego opłacie sądowej, chyba że ofiara kwalifikuje się do uzyskania pomocy prawnej.

W przypadku ofiar przestępstw z użyciem przemocy i przemocy domowej zaliczka jest przekazywana do Rady Ochrony Ofiar Przestępstw (PCV) i zwolniona z wszelkich kosztów lub opłat dla ofiary.

Jeżeli przestępstwo zostało popełnione na terytorium innego państwa członkowskiego UE, wniosek można złożyć do cPCW, pod warunkiem że wnioskodawca ma miejsce zwykłego pobytu w Portugalii.

Czy mogę uzyskać pomoc prawną przed postępowaniem lub w jego toku? Czy mogę ją otrzymać, jeżeli nie mieszkam w państwie, w którym prowadzone jest postępowanie?

Tak, możesz ubiegać się o pomoc prawną w takiej lub innej sytuacji.

Ofiara ma prawo do konsultacji i porad prawnych dotyczących swojej roli w trakcie postępowania.

Osoba, która chce być asystentem lub stroną cywilną, powinna złożyć wniosek o pomoc prawną na wczesnym etapie postępowania lub kiedy, będąc świadkiem, życzy sobie, by towarzyszyła jej adwokat i nie ma ona ekonomicznych możliwości ponoszenia własnych kosztów.

Ofiara może również złożyć wniosek o przyznanie pomocy prawnej na:

 • Umorzenie, w całości lub w części, opłaty sądowej;
 • Wyznaczenie i opłacenie honorariów adwokackich; lub
 • Rozłożenie na etapy opłat sądowych lub honorariów adwokackich.

Uwaga: Osoba, która decyduje o zastosowaniu pomocy prawnej, to system zabezpieczenia społecznego na podstawie wzoru uwzględniającego majątek, przychody i koszty wnioskodawcy. Wniosek o przyznanie pomocy prawnej jest udostępniany nieodpłatnie przez służby zabezpieczenia społecznego i może być złożony osobiście, za pośrednictwem faksu, poczty lub przez Internet, w tym przypadku wypełniając odpowiedni formularz cyfrowy. Do wniosku dołącza się szereg dokumentów potwierdzających trudności gospodarcze wnioskodawcy, przy czym decyzja jest podejmowana w terminie nie dłuższym niż 30 dni. Złożenie takiego wniosku nie pociąga za sobą żadnych kosztów dla ofiary.

Link otworzy się w nowym okniehttp://www.seg-social.pt/protecao-juridica

W którym momencie sąd karny oddali lub odrzuci mój pozew przeciwko sprawcy czynu?

Jeżeli nie wydano żadnego wyroku skazującego za popełnienie przestępstwa.

Jeżeli ofiara nie udowodni, że poniosła szkodę.

Czy mogę zaskarżyć to orzeczenie lub dochodzić innych sposobów naprawienia szkody?

Tak. Ofiara może wnieść odwołanie od tej decyzji, jeżeli jest Pani asystentem w postępowaniu.

Może również korzystać ze zwykłych środków (Civil Courts), jeżeli wniosek nie został z jakiegoś powodu poddany ocenie.

W razie otrzymania odszkodowania przez sąd, w jaki sposób mogę zapewnić wykonanie orzeczenia przeciwko sprawcy? Jakiego rodzaju wsparcie otrzymam?

Tak. Jeżeli pozwany nie wypłaci dobrowolnie odszkodowania, ofiara może wszcząć postępowanie egzekucyjne, tj. zwrócić się do Trybunału o wykonanie decyzji o odszkodowaniu, na przykład poprzez wydanie nakazu zajęcia, rachunków bankowych, nieruchomości lub mebli, do wartości odszkodowania, które zostało zasądzone na rzecz ofiary.


Ta wersja treści strony została przetłumaczona maszynowo. Autorzy tej strony nie ponoszą odpowiedzialności za jakość tłumaczenia maszynowego.

Ostatnia aktualizacja: 27/08/2019