Uždaryti

JAU VEIKIA PORTALO BETA VERSIJA!

Apsilankykite beta versijos Europos e. teisingumo portale ir išsakykite, ką apie jį manote!

 
 

Naršymo kelias

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Skadestånd från gärningspersonen - Portugal

Šis puslapis išverstas mašininio vertimo priemone ir jo kokybė negali būti užtikrinta.

Šio vertimo kokybė: nepatikima

Ar šis vertimas Jums naudingas?


Hur kan jag begära kompensation eller någon annan form av gottgörelse eller gottgörelse till gärningsmannen (i samband med straffrättsliga förfaranden)? Vem ska jag söka?

I Portugal bör ersättning begäras i samband med straffrättsliga förfaranden. De sakförhållanden som är föremål för det straffrättsliga förfarandet kan också ge upphov till skadeståndsansvar, i den mån det påverkar ekonomiska intressen, i enlighet med civilrätten.

Straffprocesslagen ger upphov till anslutningsprincipen, enligt vilken en skadeståndstalan som grundas på brott ska dras av i det straffrättsliga förfarandet och endast kan väckas vid en tvistemålsdomstol i de fall som föreskrivs i lag och som anges i den lagen.

Om brottsoffret är bosatt i en av Europeiska unionens medlemsstater och har utsatts för brott i en annan medlemsstat än den där han eller hon är bosatt, kan han eller hon ansöka om ersättning till den myndighet som är behörig att pröva sådana anspråk i sin bosättningsstat, som ska vidarebefordra denna begäran till den behöriga myndigheten i den stat där brottet begicks.

I vilket skede i brottmålsprocessen bör jag lägga fram mitt skadeståndskrav?

Offret ska ange sin önskan att ansöka om ersättning när klagomålet lämnas in eller fram till dess att utredningen avslutas. därefter ska brottsoffret underrättas om åtalet och ska ha 20 dagar på sig att lämna in en sådan ansökan.

Även om ingen ersättning har begärts får domaren, på eget initiativ och med hänsyn till offrets situation, förplikta den tilltalade att betala ersättning för den skada han lidit, såvida inte brottsoffret motsätter sig detta.

När det gäller brottsoffer kan ansökan lämnas in upp till ett år efter det slutliga beslutet.

Om brottsoffret är minderårig vid tidpunkten för brottet får han eller hon lämna in en begäran om upp till ett år efter det att han eller hon har uppnått myndighetsålder eller som emanad.

Vad kan jag begära och hur ska jag göra framställningen? Ska jag ange ett totalbelopp och/eller ange den faktiska skadan, inkomstförlusten och räntan?

Begäran om gottgörelse kan begäras på grund av förekomsten av

 • Ekonomisk skada: det rör sig bland annat om skador som orsakats av brott (t.ex. kostnader för sjukhusvård, rådgivning, läkemedel osv.) och de förmåner som offret har upphört att få (till exempel de löner som du inte har kunnat få medan du var oförmögen).
 • Ideell skada: även om de inte kan bedömas ekonomiskt, kan de åtminstone kompenseras ekonomiskt (t.ex. djurens välbefinnande, heder, goda namn, dvs. fysisk smärta, psykisk skada, känslomässigt lidande).

Finns det en särskild blankett för skadeståndskrav?

Nej. En begäran ska innehålla en kortfattad beskrivning av de omständigheter som ligger till grund för ansökan och innehålla uppgift om den uppkomna skadan och skadans storlek.

Om ansökan överstiger 5 000 EUR måste en avgift betalas och ansökan måste göras av en advokat.

Statlig ersättning

 1. Om det rör sig om ett våldsbrott kan staten begära ett förskott och det finns en särskild form som anger det begärda ersättningsbeloppet, tillsammans med vissa handlingar, till exempel skattedeklarationen för den skadelidande och käranden (om den är en annan) för året före brottet, och handlingar som styrker de utgifter som anges på blanketten.
  Länken öppnas i ett nytt fönster https://cpvc.mj.pt/?page_id=114
 2. Om det förekommer våld i hemmet kan det ske på förhand av staten och det finns en separat blankett, tillsammans med samma handlingar som avses i a.
  Länken öppnas i ett nytt fönster https://cpvc.mj.pt/?page_id=116

Vilken bevisning måste jag lägga fram för att styrka mitt skadeståndskrav?

Den skadelidande måste uppvisa alla handlingar som styrker den skada som han har lidit (se punkt 1.1). Han ska även presentera ett vittne som kan visa och förbättra sitt påstående.

Finns det domstolsavgifter eller andra kostnader som är kopplade till mitt skadeståndskrav?

Om ansökan är mindre än 5 000 EUR får ingen avgift betalas och får lämnas in av den skadelidande själv.

Om ansökan överstiger 5 000 EUR ska ansökan lämnas in av en advokat som företräder brottsoffret och som omfattas av domstolsavgifter, såvida inte brottsoffret är berättigat till rättshjälp.

När det gäller offer för våldsbrott och våld i hemmet skickas förskottet till styrelsen för skydd av brottsoffer (CPVC) och är befriad från alla kostnader och avgifter för brottsoffret.

Om brottet begåtts på en annan EU-medlemsstats territorium, kan ansökan lämnas till CPVC, under förutsättning att sökanden har sin hemvist i Portugal.

Kan jag få rättshjälp före och/eller under förfarandet? Kan jag få det även om jag inte är bosatt i det land där förfarandet äger rum?

Ja, du kan ansöka om rättshjälp i en eller annan situation.

Brottsoffret har rätt till juridisk rådgivning och råd om sin roll under förfarandet.

Om du vill vara assistent eller civilrättslig part ska du ansöka om rättshjälp i ett tidigt skede av förfarandet eller när du är vittne till en advokat och inte har några ekonomiska medel att bära sina egna kostnader.

Du kan också ansöka om rättshjälp för

 • Eftergift, helt eller delvis, av domstolsavgiften.
 • Utnämning och betalning av advokatkostnader. eller
 • Betalning i etapper av domstolsavgiften eller advokatarvode.

Anmärkning: En person som beslutar om ansökan om rättshjälp är det sociala trygghetssystemet på grundval av en beräkningsformel som beaktar sökandens tillgångar, inkomster och utgifter. Ansökan om rättshjälp ska tillhandahållas kostnadsfritt av socialförsäkringstjänsterna och kan lämnas in personligen, per fax, post eller via Internet, i detta fall genom att fylla i relevant digital form. Ansökan ska åtföljas av en rad handlingar som ska bekräfta sökandens ekonomiska svårigheter, varvid beslutet ska fattas inom högst 30 dagar. Att denna begäran lämnas in medför inga kostnader för brottsoffret.

Länken öppnas i ett nytt fönsterhttp://www.seg-social.pt/protecao-juridica

När kan brottmålsdomstolen avvisa eller vägra att pröva mitt skadeståndskrav mot gärningsmannen?

Där det inte finns någon fällande dom för brottet.

Om den skadelidande inte har styrkt den skada som han har lidit.

Kan jag överklaga ett sådant beslut eller söka andra former av ersättning/gottgörelse?

Nej. Du kan överklaga beslutet om du är assistent i förfarandet.

Det kan också vara vanligt (tvistemålsdomstolar) om ansökan av någon anledning inte har bedömts.

Om jag får skadestånd från domstolen, hur kan jag se till att domen mot gärningsmannen verkställs? Vilken typ av stöd kommer jag att få?

Nej. Om svaranden inte frivilligt betalar ersättning kan den skadelidande fullfölja en verkställighetsåtgärd, det vill säga begära att domstolen verkställer ersättningsbeslutet genom att till exempel besluta om kvarstad, bankmedel, fastigheter eller möbler, upp till värdet av den ersättning som har beviljats offret.


Det här är en maskinöversättning. Ägaren av sidan tar inget som helst ansvar för kvaliteten på den maskinöversatta texten.

Senaste uppdatering: 27/08/2019