Naršymo kelias

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Potraživanje naknade od počinitelja - Portugal

Šis puslapis išverstas mašininio vertimo priemone ir jo kokybė negali būti užtikrinta.

Šio vertimo kokybė: vidutinė

Ar šis vertimas Jums naudingas?


Kako mogu tražiti naknadu ili bilo koji drugi oblik pravne zaštite ili namirenje počinitelja (u kontekstu kaznenog postupka)? Tko se trebam prijaviti?

U Portugalu bi se trebala tražiti naknada u kaznenom postupku. Činjenice koje su predmet kaznenog postupka mogu također dovesti do građanskopravne odgovornosti, u mjeri u kojoj utječe na novčane kamate, u skladu s građanskim pravom.

Odluka o kaznenom postupku proizlazi iz načela pristupanja, prema kojem se zahtjev za naknadu štete koji se temelji na počinjenju kaznenog djela treba odbiti u relevantnim kaznenim postupcima i može se podnijeti građanskom sudu samo u slučajevima predviđenima zakonom i koji su navedeni u tom zakonu.

U situaciji u kojoj žrtva ima boravište u državi članici Europske unije i žrtva je kaznenog djela u državi članici koja nije država njezina boravišta, može podnijeti zahtjev za naknadu nadležnom tijelu koje je nadležno za odlučivanje o tim potraživanjima u njegovoj državi boravišta, koja takav zahtjev prosljeđuje nadležnom tijelu države u kojoj je došlo do kaznenog djela.

U kojem trenutku kaznenog postupka trebam predočiti svoj zahtjev?

Žrtva bi trebala navesti želju da podnese zahtjev za naknadu štete u trenutku podnošenja pritužbe ili do završetka istrage, žrtvu se zatim obavješćuje o optužnici i ima rok od 20 dana da podnese takav zahtjev.

Čak i ako nije podnesen zahtjev za naknadu, sudac može, na vlastitu inicijativu i uzimajući u obzir situaciju žrtve, naložiti okrivljeniku plaćanje naknade pretrpljene štete, osim ako se žrtva ne uloži prigovor.

U slučaju žrtava nasilnih kaznenih djela zahtjev se može podnijeti do godinu dana nakon konačne odluke.

Ako je žrtva maloljetnik u vrijeme počinjenja kaznenog djela, zahtjev može podnijeti do jedne godine od punoljetnosti ili se može emancipirati.

Što mogu zatražiti i kako bih trebao podnijeti zahtjev? Trebam li navesti ukupan iznos i/ili stvarnu štetu, gubitak zarade i kamate?

Zahtjev za pravnu zaštitu može se zatražiti zbog:

 • Imovinska šteta: među njima su šteta prouzročena kaznenim djelom (primjerice, troškovi bolničkog liječenja, savjetovanja, lijekovi itd.) i koristi koje je žrtva prestala primati (što su, na primjer, plaće koje niste primili dok ste nesposobni).
 • Moralna šteta: iako se ne mogu ekonomski procijeniti, mogu se barem ekonomski nadoknaditi (npr. šteta za socijalnu skrb, časti, dobar naziv, tj. tjelesna bol, psihičko oštećenje, emocionalna patnja).

Postoji li poseban obrazac za takva potraživanja?

Ne. Zahtjev mora sadržavati kratak opis činjenica na kojima se temelji zahtjev i navesti pretrpljenu štetu i iznos pretrpljene štete.

Međutim, ako zahtjev prelazi 5 000 EUR, morat će se platiti pristojba, a zahtjev mora podnijeti odvjetnik.

Naknada države

 1. U slučaju kaznenog djela s elementima nasilja država može postojati predujam od države te postoji poseban obrazac u kojem se navodi traženi iznos naknade, zajedno s nekim dokumentima kao što su povrat poreza žrtve i podnositelja zahtjeva (ako su različiti) za godinu koja prethodi kaznenom djelu te dokumenti kojima se potvrđuju izdaci navedeni na obrascu.
  Poveznica se otvara u novom prozoru https://cpvc.mj.pt/?page_id=114
 2. U slučaju nasilja u obitelji država može imati predujam u državi i postoji zaseban obrazac, zajedno s istim dokumentima kako je navedeno u točki (a).
  Poveznica se otvara u novom prozoru https://cpvc.mj.pt/?page_id=116

Koje dokaze trebam predočiti u prilog zahtjevu?

Žrtva mora predočiti sve isprave koje pokazuju štetu koju je pretrpio (vidjeti točku 1.1.). Također je prisutan svjedok koji može dokazati i poboljšati svoj zahtjev.

Podliježe li moj zahtjev plaćanju sudskih ili drugih pristojbi?

Ako je zahtjev manji od 5 000 EUR, ne mogu se platiti pristojbe koje može podnijeti sama žrtva.

Ako zahtjev prelazi 5 000 EUR, zahtjev mora podnijeti odvjetnik koji zastupa žrtvu i koji podliježe plaćanju sudskih troškova, osim ako žrtva ima pravo na pravnu pomoć.

U slučaju žrtava nasilnih kaznenih djela i nasilja u obitelji, predujam se šalje Odboru za zaštitu žrtava kaznenih djela (cPVC) i izuzet je od svih troškova ili naknada za žrtvu.

Ako je kazneno djelo počinjeno na državnom području druge države članice EU-a, zahtjev se može podnijeti u cPVC, pod uvjetom da podnositelj zahtjeva ima uobičajeno boravište u Portugalu.

Mogu li prije i/ili tijekom postupka dobiti pravnu pomoć? Mogu li dobiti pravnu pomoć ako ne živim u državi u kojoj se vodi postupak?

Da, možete podnijeti zahtjev za pravnu pomoć u jednoj ili drugoj situaciji.

Žrtva ima pravo na pravno savjetovanje i savjetovanje o svojoj ulozi tijekom postupka.

Kada želite biti asistent ili građanskopravna stranka, trebali biste se prijaviti za pravnu pomoć u ranoj fazi postupka ili ako želite biti u pratnji odvjetnika i nemate gospodarskih mogućnosti snositi vlastite troškove.

Možete zatražiti i pravnu pomoć:

 • U cijelosti ili djelomično otpust sudske pristojbe;
 • Imenovanje i plaćanje odvjetničkih troškova; ili
 • Obročno plaćanje sudskih pristojbi ili naknada za rad odvjetnika.

Napomena: Osoba koja odlučuje o zahtjevima za pravnu pomoć jest sustav socijalnog osiguranja na temelju formule izračuna u kojoj se uzimaju u obzir imovina, prihodi i rashodi podnositelja zahtjeva. Zahtjev za besplatnu pravnu pomoć pružaju usluge socijalne sigurnosti i mogu se podnijeti osobno, telefaksom, poštom ili putem interneta, u ovom slučaju ispunjavanjem odgovarajućeg digitalnog obrasca. Zahtjevu se prilaže niz dokumenata koji služe za potvrdu gospodarskih poteškoća podnositelja zahtjeva, pri čemu je odluka donesena u roku od najviše 30 dana. Podnošenjem te tvrdnje žrtvi ne nastaju nikakvi troškovi.

Poveznica se otvara u novom prozoruhttp://www.seg-social.pt/protecao-juridica

U kojim će slučajevima kazneni sud odbaciti moj zahtjev ili odbiti odlučivati o mojem zahtjevu protiv počinitelja?

Ako ne postoji osuda za počinjenje kaznenog djela.

Ako žrtva ne dokaže štetu koju je pretrpjela.

Mogu li se žaliti protiv odluke ili tražiti drugu vrstu obeštećenja/zadovoljštine?

Možete. Žalbu protiv odluke možete podnijeti ako ste asistent u postupku.

Ono također može koristiti redovna sredstva (građanski sudovi) ako zahtjev iz nekog razloga nije ocijenjen.

Ako mi sud dosudi naknadu štete, kako mogu osigurati izvršenje presude protiv počinitelja? Kakva će se vrsta potpore dobiti?

Možete. Ako tuženik ne plati dobrovoljno naknadu štete, žrtva može pokrenuti postupak izvršenja, odnosno, zatražiti od Suda da izvrši odluku o naknadi tako da, na primjer, naloži nalog za pljenidbu, bankovne račune, nekretnine ili namještaj, do iznosa naknade štete koja je dodijeljena žrtvi.


Ovo je strojni prijevod sadržaja. Vlasnik ove stranice ne prihvaća nikakvu odgovornost ni obvezu u pogledu kvalitete strojno prevedenog teksta.

Posljednji put ažurirano: 27/08/2019