Zavrieť

BETA VERZIA PORTÁLU JE UŽ DOSTUPNÁ!

Navštívte BETA verziu Európskeho portálu elektronickej justície a napíšte nám, čo si o nej myslíte.

 
 

Navigačný riadok

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Uplatňovanie nároku na náhradu škody u páchateľa - Portugalsko

Ide o strojový preklad tejto stránky - vlastník webovej lokality neručí za jeho kvalitu.

Kvalita tohto prekladu bola ohodnotená ako: nespoľahlivá

Je podľa vás tento preklad užitočný?


Ako môžem uplatniť nárok na náhradu škody alebo akúkoľvek inú formu nápravy alebo uspokojenie nárokov voči páchateľovi (v súvislosti s trestným konaním)? Kto by som mal podať žiadosť?

V Portugalsku by sa malo požadovať odškodnenie v trestnom konaní. Skutky, ktoré sú predmetom trestného konania, môžu tiež viesť k vzniku občianskoprávnej zodpovednosti v rozsahu, v akom má vplyv na peňažné plnenie, v súlade s občianskym právom.

Trestný poriadok (ďalej len „PPC“) vedie v zásade k pristúpeniu, podľa ktorého sa nárok na náhradu škody za škody na majetku na základe spáchania trestného činu odpočíta v príslušnom trestnom konaní a môže sa podať len na civilný súd v prípadoch stanovených zákonom a stanovených v tomto kódexe.

V situácii, keď má obeť pobyt v členskom štáte Európskej únie a je obeťou trestného činu v inom členskom štáte, ako je členský štát jeho bydliska, môže požiadať o odškodnenie orgán, ktorý má právomoc rozhodovať o takýchto pohľadávkach v štáte svojho bydliska, ktorý túto žiadosť postúpi príslušnému orgánu štátu, v ktorom k priestupku došlo.

V akej fáze trestného konania by som mal (-a) predložiť žiadosť?

Obeť by mala uviesť, že chce požiadať o náhradu v čase podania sťažnosti alebo do ukončenia vyšetrovania, obeť musí byť následne upovedomená o obžalobe a má 20 dní na predloženie takéhoto nároku.

Aj v prípade, ak nebol podaný návrh na náhradu škody, sudca môže z vlastného podnetu a so zreteľom na situáciu poškodeného nariadiť obvinenej osobe zaplatiť náhradu spôsobenej škody, s výnimkou prípadu, keď má poškodený predmet.

V prípade obetí násilného trestného činu sa nárok môže predložiť do jedného roka od konečného rozhodnutia.

Ak je obeť maloletá osoba v čase spáchania trestného činu, môže podať žiadosť o najviac jeden rok po dosiahnutí plnoletosti alebo emancipovaní.

Čo môžem požiadať a ako by som mal podať žiadosť? Mal by som uviesť celkovú sumu a/alebo uviesť skutočnú škodu, stratu príjmov a úrokov?

Žiadosť o nápravu možno podať z dôvodu:

 • Finančná škoda: patria medzi ne škody spôsobené trestným činom (ktoré sú napríklad náklady na nemocničnú starostlivosť, konzultácie, lieky atď.) a výhody, ktoré obeť prestala dostávať (napríklad mzdy, ktoré ste neboli schopní získať, kým ste neboli schopní dostať sa).
 • Morálna náhrada škody: hoci ich hospodársky výsledok nemožno hodnotiť z ekonomického hľadiska, možno ich ekonomicky kompenzovať (napr. poškodenie dobrých životných podmienok, česť, dobrý názov, t. j. fyzická bolesť, mentálne poškodenie, emocionálne utrpenie).

Existuje osobitný formulár pre takéto nároky?

Nie. Žiadosť musí obsahovať stručný opis skutkových okolností, na ktorých je žaloba založená, a musí indikovať spôsobenú škodu a výšku vzniknutej škody.

Ak však žiadosť presahuje 5 000 EUR, poplatok sa musí uhradiť a žiadosť musí predložiť právnik.

Náhrada zo strany štátu

 1. V prípade násilného trestného činu môže existovať preddavok zo strany štátu a existuje samostatný formulár, v ktorom sa uvádza výška požadovanej náhrady, spolu s niektorými dokumentmi, ako je daňové priznanie obete a žalobcu (ak sa líši) za rok pred trestným činom, a dokumenty potvrdzujúce výdavky uvedené na formulári.
  Odkaz sa zobrazí v novom okne https://cpvc.mj.pt/?page_id=114
 2. V prípade domáceho násilia môže existovať preddavok zo strany štátu a existuje samostatná forma spolu s rovnakými dokladmi uvedenými v písmene a). https://cpvc.mj.pt/?page_id=116
  Odkaz sa zobrazí v novom okne.

Aké dôkazy musím predložiť na podporu mojej žiadosti?

Obeť musí predložiť všetky doklady preukazujúce spôsobenú škodu (pozri odsek 1.1). Musí tiež predložiť svedka, ktorý môže preukázať a zvýšiť svoj nárok.

Vzťahujú sa na moju žiadosť súdne poplatky alebo iné náklady?

Ak je žiadosť nižšia ako 5 000 EUR, nesmie byť zaplatená žiadna odmena a môže ju podať samotná obeť.

Ak žiadosť presahuje 5 000 EUR, žiadosť musí predložiť právnik, ktorý zastupuje obeť, a to za úhradu súdnych poplatkov, pokiaľ obeť nie je oprávnená na právnu pomoc.

V prípade obetí násilných trestných činov a domáceho násilia sa preddavok zasiela Rade na ochranu obetí trestných činov (cPVC) a je oslobodená od akýchkoľvek nákladov alebo poplatkov pre obeť.

Ak bol trestný čin spáchaný na území iného členského štátu EÚ, prihláška môže byť podaná v prospech PVC, ak má žiadateľ obvyklý pobyt v Portugalsku.

Môžem získať právnu pomoc pred začatím konania a/alebo počas konania? Môžem ju získať, aj keď nežijem v krajine, v ktorej prebieha konanie?

Áno, môžete požiadať o právnu pomoc v jednej alebo inej situácii.

Obeť má právo na právne konzultácie a poradenstvo v súvislosti s jej úlohou počas konania.

Pri snahe o to, aby ste sa stali asistentom alebo občianskym účastníkom, mali by ste požiadať o právnu pomoc v skorom štádiu konania alebo ak by ste boli svedkom, chceli by ste byť sprevádzaný právnikom a nemali by mať žiadne ekonomické prostriedky na znášanie svojich vlastných trov konania.

O právnu pomoc môžete požiadať aj v prípade:

 • Úplné alebo čiastočné odpustenie súdneho poplatku;
 • Vymenovanie a zaplatenie odmeny advokáta; alebo
 • Postupné vyplácanie súdneho poplatku alebo odmeny advokáta.

Poznámka: Osobou, ktorá rozhoduje o žiadostiach o právnu pomoc, je systém sociálneho zabezpečenia na základe vzorca výpočtu, ktorý zohľadňuje majetok, príjmy a výdavky žiadateľa. Žiadosť o právnu pomoc sa poskytuje bezplatne zo strany služieb sociálneho zabezpečenia a môže sa podať osobne, faxom, poštou alebo prostredníctvom internetu, v tomto prípade vyplnením príslušnej digitálnej formy. K návrhu sa pripojí séria dokumentov, ktoré potvrdzujú ekonomické ťažkosti žalobcu, pričom rozhodnutie sa prijme v lehote najviac 30 dní. Predložením tohto nároku nevzniká obeti žiadne náklady.

Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.seg-social.pt/protecao-juridica

V akom prípade by trestný súd zamietol moju žiadosť alebo odmietol rozhodovať vo veci mojej žiadosti voči páchateľovi?

V prípade, že neexistuje žiadne odsúdenie za spáchanie trestného činu.

Ak poškodený nepreukáže škodu, ktorú utrpel.

Môžem sa proti takémuto rozhodnutiu odvolať alebo uplatniť iné prostriedky nápravy/uspokojenia nároku?

Áno. Proti rozhodnutiu môžete podať odvolanie, ak ste asistent v konaní.

V prípade, že žiadosť z nejakého dôvodu nebola posúdená, môže použiť aj bežné prostriedky (občianskoprávne súdy).

Ak mi súd prizná náhradu škody, ako zaistím výkon rozsudku voči páchateľovi? Aký druh podpory dostanem?

Áno. Ak žalovaný dobrovoľne nezaplatí náhradu škody, obeť môže pristúpiť k exekučnému opatreniu, to znamená požiadať súd, aby prijal rozhodnutie o náhrade škody napríklad príkazom na zablokovanie, bankovým účtom, nehnuteľnosťou alebo nábytkom, a to až do výšky náhrady, ktorá bola obeti poskytnutá.


Toto je strojový preklad obsahu. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.

Posledná aktualizácia: 27/08/2019