Zapri

BETA RAZLIČICA PORTALA JE ZDAJ NA VOLJO!

Obiščite BETA različicoevropskega portala ePravosodje in opišite svojo izkušnjo!

 
 

Navigacijska pot

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Uplatnění nároku na náhradu škody od pachatele - Portugalsko

Stran je strojno prevedena in njena kakovost ni zajamčena.

Kakovost prevoda je: nezanesljiva

Ali menite, da je ta prevod koristen?


Jak mohu požadovat náhradu škody nebo jakoukoli jinou formu nápravy nebo uspokojení ze strany pachatele (v souvislosti s trestním řízením)? Na koho bych se měl/a obrátit?

V Portugalsku by měla být podána žádost o náhradu škody v trestním řízení. Skutkové okolnosti, které jsou předmětem trestního řízení, mohou rovněž vést k občanskoprávní odpovědnosti v rozsahu, v němž postihuje peněžní zájem, v souladu s občanským právem.

Trestní řád vede k zásadě přistoupení, podle níž má být v příslušném trestním řízení uplatněn nárok na náhradu škody v občanskoprávním řízení založený na spáchání trestného činu, který lze podat k občanskoprávnímu soudu pouze v případech stanovených zákonem a stanovených v tomto zákoně.

V případě, že oběť má bydliště v členském státě Evropské unie a je obětí trestného činu v jiném členském státě, než je stát jeho bydliště, může požádat o náhradu škody orgán, který je příslušný k rozhodování o takových nárocích ve státě, v němž má bydliště, a který tuto žádost předá příslušnému orgánu státu, v němž k přestupku došlo.

V jaké fázi trestního řízení bych měl žádost předložit?

Oběť by měla uvést, že si v době podání stížnosti nebo do konce vyšetřování přeje požádat o odškodnění, oběť je poté informována o obžalobě a má 20 dní na to, aby takovou žalobu předložila.

I v případě, že nebyl vznesen nárok na náhradu škody, může soudce z vlastního podnětu a s ohledem na situaci oběti uložit obviněnému náhradu vzniklé škody, s výjimkou obětí.

V případě obětí násilných trestných činů může být žádost podána až do jednoho roku od přijetí konečného rozhodnutí.

Je-li obětí nezletilá osoba v době spáchání trestného činu, může podat žádost až do jednoho roku po dosažení plnoletosti nebo za její emancipace.

Co mohu požádat a jak bych Vás měl (a) podat? Měla bych uvést celkovou částku a /nebo upřesnit skutečné škody, ušlý výdělek a úroky?

Žádost o nápravu lze požadovat z důvodu:

 • Hmotná škoda: mezi ně patří škody způsobené trestným činem (což jsou například náklady na nemocniční péči, konzultace, léky atd.) a výhody, které oběť přestala pobírat (což jsou například mzdy, které jste nebyli schopni pobírat po dobu, kdy jste byli schopni).
 • Morální újma: ačkoli nemohou být ekonomicky hodnoceny, mohou být alespoň ekonomicky kompenzovány (např. poškození dobrých životních podmínek, čest, dobré jméno, tj. fyzická bolest, duševní postižení, citové utrpení).

Existuje pro takové žádosti zvláštní formulář?

Ne. Žádost musí obsahovat stručný popis skutečností, na kterých je žádost založena, a musí uvádět vzniklou škodu a výši utrpěné škody.

Pokud však žádost překročí částku 5 000 EUR, bude třeba zaplatit poplatek a žádost musí podat právník.

Odškodnění od státu

 1. V případě násilného trestného činu může existovat záloha ze strany státu a existuje zvláštní formulář, ve kterém je uvedena požadovaná částka odškodnění spolu s některými dokumenty, jako je daňové přiznání oběti a žalobce (pokud se liší) pro rok před trestným činem, a doklady potvrzující výdaje uvedené na formuláři.
  Odkaz se otevře v novém okně. https://cpvc.mj.pt/?page_id=114
 2. V případě domácího násilí může jít o zálohu státu a existuje samostatný formulář a stejné dokumenty, jak je uvedeno v písmenu a).
  Odkaz se otevře v novém okně. https://cpvc.mj.pt/?page_id=116

Jaké důkazy musím na podporu své žádosti předložit?

Poškozený musí předložit všechny doklady prokazující způsobenou škodu (viz bod 1.1). Prokáže rovněž svědka, který může prokázat a posílit svůj nárok.

Je třeba zaplatit v souvislosti s mojí žádostí nějaké soudní výlohy či jiné poplatky?

Je-li žádost nižší než 5 000 EUR, nesmí být zaplaceny žádné poplatky a může být předložena samotným obětí.

Pokud je žádost vyšší než 5 000 EUR, musí být žádost podána advokátem zastupujícím oběť a podléhá úhradě soudních poplatků, pokud oběť nemá nárok na právní pomoc.

V případě obětí násilných trestných činů a domácího násilí je záloha zaslána Úřadu pro ochranu obětí trestných činů (CPVC) a je osvobozena od veškerých nákladů nebo poplatků pro oběť.

Pokud byl trestný čin spáchán na území jiného členského státu EU, může být žádost podána u CPVC za předpokladu, že žadatel má obvyklé bydliště v Portugalsku.

Mohu si před a /nebo v průběhu řízení vyžádat právní pomoc? Mohu si ji vyžádat, pokud nežiji v zemi, kde řízení probíhá?

Ano, můžete požádat o právní pomoc v jedné či druhé situaci.

Oběť má právo na právní poradenství a poradenství ohledně své úlohy v průběhu řízení.

Pokud se chcete stát pomocníkem nebo účastníkem řízení v adhezním řízení, měli byste požádat o bezplatnou právní pomoc v počáteční fázi řízení nebo v případě, že jste svědkem, měli byste být doprovázeni právníkem a neměli byste sami nést vlastní náklady.

Můžete také požádat o právní pomoc na:

 • Úplné nebo částečné prominutí soudního poplatku;
 • Jmenování a placení odměny advokáta; nebo
 • Po etapách: platba soudního poplatku nebo odměny advokáta.

Poznámka: Osoba, která rozhoduje o žádostech o právní pomoc, je systémem sociálního zabezpečení na základě výpočtu, který zohledňuje aktiva, příjmy a výdaje žalobkyně. Žádost o bezplatnou právní pomoc poskytují služby sociálního zabezpečení zdarma a je možné ji podat osobně, faxem, poštou nebo přes internet, v tomto případě vyplněním příslušné digitální podoby. K žádosti se připojí řada dokladů, které potvrzují hospodářské obtíže žadatele, přičemž rozhodnutí je přijato nejpozději do 30 dnů. Předložení tohoto nároku nepředstavuje pro oběť žádné náklady.

Odkaz se otevře v novém okně.http://www.seg-social.pt/protecao-juridica

V jakém případě trestní soud zamítne můj nárok vůči pachateli nebo o něm odmítne rozhodnout?

Neexistuje odsouzení za spáchání trestného činu.

Pokud oběť neprokáže škodu, která mu vznikla.

Mohu se proti takovému rozhodnutí odvolat nebo využít jiných opravných prostředků/prostředků nápravy?

Ano. Pokud jste asistentem v řízení, můžete proti tomuto rozhodnutí podat opravný prostředek.

Může rovněž použít běžné prostředky (občanskoprávní soudy), pokud žádost z nějakého důvodu nebyla posouzena.

Pokud mi soud přizná náhradu škody, jak mohu zajistit, aby byl rozsudek vydaný proti pachateli vykonán? Jaká podpora mi bude poskytnuta?

Ano. Pokud žalovaný dobrovolně nezaplatí náhradu škody, může oběť provést exekuční řízení, to znamená požádat Soudní dvůr, aby rozhodnutí o odškodnění vymáhal například prostřednictvím obstavení bankovního účtu, bankovních účtů, nemovitostí nebo nábytku, a to až do výše náhrady, která byla oběti přiznána.


Toto je strojový překlad. Provozovatel těchto stránek odmítá právní odpovědnost za kvalitu tohoto strojového překladu.

Poslední aktualizace: 27/08/2019