Αποζημίωση

Τα θύματα αξιόποινων πράξεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) μπορούν να αποζημιωθούν για βλάβες ή/και ζημίες που έχουν υποστεί, ανεξάρτητα από τον τόπο στην επικράτεια της ΕΕ στον οποίο τελέστηκε η αξιόποινη πράξη.

Τα θύματα εγκληματικών πράξεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) μπορούν να αποζημιωθούν για βλάβες και/ή ζημίες που έχουν υποστεί, ανεξάρτητα από τον τόπο στην επικράτεια της ΕΕ στον οποίο τελέστηκε η εγκληματική πράξη.

Κάθε χώρα της ΕΕ διαθέτει δικό της σύστημα αποζημίωσης των θυμάτων για τη ζημία που υπέστησαν λόγω του ότι υπήρξαν θύματα εγκληματικών πράξεων.

Ως θύμα εγκληματικής πράξης, έχετε δύο διαύλους αποζημίωσης: μπορείτε να διεκδικήσετε αποζημίωση από τον δράστη στο πλαίσιο της ποινικής διαδικασίας ή μπορείτε να ζητήσετε αποζημίωση από το κράτος (από την αρχή αποζημίωσης ή οποιονδήποτε άλλο αρμόδιο φορέα της χώρας).

Διεκδίκηση αποζημίωσης από τον δράστη

Κάντε κλικ στον σύνδεσμο για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς μπορείτε να διεκδικήσετε αποζημίωση από τον δράστη στο πλαίσιο δίκης (ποινικής διαδικασίας).

Ως θύμα εγκληματικής πράξης, έχετε επίσης και άλλα δικαιώματα κατά τη διάρκεια της δίκης (επιλέξτε την αντίστοιχη σημαία χώρας που αναφέρεται σε άλλο μέρος της σελίδας και στη συνέχεια πατήστε «Τα δικαιώματά μου κατά τη διάρκεια της δίκης»).

Διεκδίκηση αποζημίωσης από το κράτος (αρχή αποζημίωσης ή οποιοσδήποτε άλλος φορέας)

Η σχετική πράξη του δικαίου της ΕΕ είναι ηοδηγία 2004/80/ΕΚ του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για την αποζημίωση των θυμάτων εγκληματικών πράξεων.

Η οδηγία σχετικά με την αποζημίωση απαιτεί από κάθε χώρα της ΕΕ να συστήσει εθνικό σύστημα αποζημίωσης όλων των θυμάτων εκ προθέσεως εγκλημάτων βίας. Σύμφωνα με την εν λόγω νομοθεσία, όλα τα θύματα εκ προθέσεως εγκλημάτων βίας έχουν πρόσβαση στο εθνικό σύστημα αποζημίωσης στη χώρα στο έδαφος της οποίας τελέστηκε η εγκληματική πράξη.

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα συστήματα αποζημίωσης που υπάρχουν σε κάθε χώρα της ΕΕ. Κάντε κλικ στη σημαία της χώρας στην οποία τελέστηκε η εγκληματική πράξη. Μπορείτε να διεκδικήσετε κρατική αποζημίωση από τη χώρα αυτή, αν είστε κάτοικος (υπόθεση εθνικού χαρακτήρα) ή αν διαμένετε σε άλλη χώρα της ΕΕ (υπόθεση διασυνοριακού χαρακτήρα).

Υποθέσεις διασυνοριακού χαρακτήρα

Για να βοηθήσει τα θύματα εκ προθέσεως εγκλημάτων βίας να λαμβάνουν αποζημίωση σε υποθέσεις διασυνοριακού χαρακτήρα, η νομοθεσία της ΕΕ θέσπισε σύστημα συνεργασίας μεταξύ των εθνικών αρχών:

  • Αν υπήρξατε θύμα εγκληματικής πράξης ενώ βρισκόσαστε στο εξωτερικό (σε χώρα της ΕΕ στην οποία δεν διαμένετε), μπορείτε να υποβάλετε την αίτηση στην αρχή συνδρομής της χώρας της ΕΕ στην οποία διαμένετε (ο Δικαστικός Άτλας για αστικές υποθέσεις διαθέτει ένα εργαλείο αναζήτησης, στο κάτω μέρος της σελίδας, για την εύρεση της αρμόδιας αρχής κάθε χώρας της ΕΕ. Επιλέξτε «Αρχή συνδρομής» για το είδος αρμοδιότητας).
    Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβείτε σε υποθέσεις διασυνοριακού χαρακτήρα, κάντε κλικ εδώ.
  • Η αρχή συνδρομής μεταφράζει και διαβιβάζει την αίτηση στην αρχή λήψης της απόφασης στη χώρα της ΕΕ στην οποία τελέστηκε η εγκληματική πράξη (στον Δικαστικό Άτλαντα επιλέξτε «Αρχή που λαμβάνει την απόφαση» για το είδος αρμοδιότητας). Η αρχή που λαμβάνει την απόφαση είναι υπεύθυνη για την αξιολόγηση της αίτησης και την καταβολή της αποζημίωσης.
  • Κάντε κλικ στον σύνδεσμο για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η αίτησή σας θα αξιολογηθεί από την αρχή που λαμβάνει την απόφαση στη χώρα της ΕΕ στην οποία τελέστηκε η εγκληματική πράξη.
  • Η αρχή συνδρομής και η αρχή που λαμβάνει την απόφαση επικοινωνούν μεταξύ τους στις γλώσσες που έχουν δεχτεί (στη σελίδα που ανοίγει, κάντε κλικ στη σημαία της σχετικής χώρας για πληροφορίες σχετικά με τις γλώσσες που έχουν γίνει δεκτές από τη χώρα)

Η αρχή συνδρομής και η αρχή που λαμβάνει την απόφαση επικουρούνται από τα εθνικά κεντρικά σημεία επαφής (στον Δικαστικό Άτλαντα επιλέξτε «Κεντρικό σημείο επαφής» για το είδος αρμοδιότητας), ο ρόλος των οποίων είναι να προωθούν τη συνεργασία μεταξύ των αρχών, να παρέχουν βοήθεια και να συμβάλλουν στην αναζήτηση λύσεων σε καταστάσεις διασυνοριακού χαρακτήρα.

Τελευταία επικαιροποίηση: 08/10/2020

Για τη διαχείριση αυτής της ιστοσελίδας υπεύθυνη είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα σελίδα δεν απηχούν κατ’ ανάγκη την επίσημη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Παρακαλείσθε να συμβουλευθείτε την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου σχετικά με το καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας που διέπει τις σελίδες των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων.