Αποζημίωση των θυμάτων βίας

Πληροφορίες και ηλεκτρονικά έντυπα για κάθε χώρα αναφορικά με την οδηγία 2004/80/ΕΚ


Γενικές πληροφορίες

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΟδηγία 2004/80/ΕΚ του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για την αποζημίωση των θυμάτων εγκληματικών πράξεων

Η οδηγία εφαρμόζεται μεταξύ όλων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η οδηγία επιβάλλει σε κάθε κράτος μέλος της ΕΕ την υποχρέωση να θεσπίσει εθνικό σύστημα αποζημίωσης για όλα τα θύματα βίαιων εγκληματικών πράξεων οι οποίες τελέστηκαν εκ προθέσεως. Σύμφωνα με την εν λόγω νομική πράξη, όλα τα θύματα βίαιων εγκληματικών πράξεων οι οποίες τελέστηκαν εκ προθέσεως έχουν πρόσβαση στο εθνικό σύστημα αποζημίωσης που έχει θεσπιστεί από το κράτος μέλος στο έδαφος του οποίου τελέστηκε η εγκληματική πράξη.

Για να μπορούν τα θύματα βίαιων εγκληματικών πράξεων οι οποίες τελέστηκαν εκ προθέσεως να έχουν ευχερέστερη πρόσβαση σε αποζημίωση σε διασυνοριακές υποθέσεις, η οδηγία θεσπίζει σύστημα συνεργασίας μεταξύ των εθνικών αρχών:

  • Τα άτομα που πέφτουν θύματα εγκληματικών πράξεων ενώ βρίσκονται στο εξωτερικό (σε κράτος μέλος της ΕΕ στο οποίο δεν διαμένουν συνήθως) μπορούν να υποβάλουν την αίτηση στην αρχή συνδρομής του κράτους της συνήθους διαμονής τους (επιλέξτε «Αρχές συνδρομής» στο παρακάτω εργαλείο αναζήτησης).
  • Η αρχή συνδρομής μεταφράζει και διαβιβάζει την αίτηση στην αρχή που λαμβάνει την απόφαση στο κράτος μέλος όπου τελέστηκε η εγκληματική πράξη (επιλέξτε «Αρχές απόφασης» στο παρακάτω εργαλείο αναζήτησης). Η αρχή απόφασης είναι αρμόδια για την αξιολόγηση της αίτησης και την καταβολή της αποζημίωσης.

Οι αρχές συνδρομής και απόφασης επικοινωνούν μεταξύ τους στις γλώσσες που έχουν αποδεχθεί. Για πληροφορίες σχετικά με την αποδεκτή γλώσσα ή γλώσσες, πρέπει να ανατρέξετε στο άρθρο που αφορά το κράτος μέλος της αρχής στην οποία αποστέλλονται οι πληροφορίες που σχετίζονται με την υπόθεση (π.χ. αίτηση, απόφαση ή άλλη επικοινωνία).

Επιλέξτε τη σημαία της χώρας που σας ενδιαφέρει για περισσότερες πληροφορίες.

Οι αρχές συνδρομής και απόφασης επικουρούνται από τα εθνικά κεντρικά σημεία επαφής (επιλέξτε «Κεντρικά σημεία επαφής» στο παρακάτω εργαλείο αναζήτησης), ο ρόλος των οποίων είναι να προωθούν τη συνεργασία μεταξύ των αρχών, να παρέχουν βοήθεια και να συμβάλλουν στην αναζήτηση λύσεων σε διασυνοριακές καταστάσεις.

Η ευρωπαϊκή δικτυακή πύλη για την ηλεκτρονική δικαιοσύνη σάς παρέχει πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας, καθώς και ένα εύχρηστο εργαλείο για τη συμπλήρωση των εντύπων.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Αποζημίωση των θυμάτων εγκληματικών πράξεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΜΕΝΟΣ ιστότοπος του Ευρωπαϊκού Δικαστικού ΑΤΛΑΝΤΑ (έκλεισε στις 30 Σεπτεμβρίου 2017)


Για τη διαχείριση αυτής της ιστοσελίδας υπεύθυνη είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα σελίδα δεν απηχούν κατ’ ανάγκη την επίσημη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Παρακαλείσθε να συμβουλευθείτε την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου σχετικά με το καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας που διέπει τις σελίδες των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων.
Η Επιτροπή επικαιροποιεί επί του παρόντος μέρος του περιεχομένου του ιστοτόπου λόγω της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν στο περιεχόμενο του ιστοτόπου δεν λαμβάνεται ακόμη υπόψη η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, πρόκειται για ακούσιο σφάλμα και θα γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις.

Τελευταία επικαιροποίηση: 20/05/2019

Αποζημίωση των θυμάτων βίας - Δανία


Γλώσσες για τη διαβίβαση των αιτήσεων

Έντυπα υποβολής αιτήσεων για αποζημίωση

Γλώσσες για τη διαβίβαση των αιτήσεων

Το Συμβούλιο Αποζημίωσης Θυμάτων Ποινικών Αδικημάτων («Erningsnævnet») αποδέχεται τη δανική και την αγγλική γλώσσα για τις αιτήσεις στη Δανία.

Η Δανία έχει συνάψει γλωσσική συνθήκη με τις άλλες Βόρειες Χώρες, δηλαδή την Ισλανδία, τη Νορβηγία, τη Σουηδία και τη Φινλανδία, δυνάμει της οποίας οι πολίτες των χωρών αυτών μπορούν να χρησιμοποιούν τη δική τους γλώσσα στις άλλες Βόρειες Χώρες. Οι γλώσσες που καλύπτονται από τη συνθήκη είναι η δανική, η ισλανδική, η νορβηγική, η σουηδική και η φινλανδική.

Έντυπα υποβολής αιτήσεων για αποζημίωση

Διάφορα έντυπα, συμπεριλαμβανομένου εντύπου αίτησης, τόσο στη δανική όσο και στην αγγλική γλώσσα, διατίθενται στον ιστότοπο του Συμβουλίου Αποζημίωσης Θυμάτων Ποινικών Αδικημάτων, http://www.erstatningsnaevnet.dk/, στην καρτέλα «Selvbetjening» (Αυτοεξυπηρέτηση).


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.
Τα κράτη μέλη που είναι αρμόδια για τη διαχείριση ιστοσελίδων με εθνικό περιεχόμενο προβαίνουν αυτή τη στιγμή στην επικαιροποίηση μέρους του περιεχομένου αυτού του ιστότοπου για να το προσαρμόσουν στην αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν στο περιεχόμενο του ιστοτόπου δεν λαμβάνεται ακόμη υπόψη η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, πρόκειται για ακούσιο σφάλμα και θα γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις.

Τελευταία επικαιροποίηση: 17/12/2019

Αποζημίωση των θυμάτων βίας - Γερµανία


Γλώσσες για τη διαβίβαση των αιτήσεων

Έντυπα υποβολής αιτήσεων για αποζημίωση

Γλώσσες για τη διαβίβαση των αιτήσεων

Η αίτηση αποζημίωσης καθώς και τα συναφή δικαιολογητικά γίνονται δεκτά σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ. Ομοίως, οι πληροφορίες που ανταλλάσσονται μεταξύ των αρχών (άρθρα 7 έως 10) μπορούν να διαβιβάζονται σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ.

Έντυπα υποβολής αιτήσεων για αποζημίωση

Αίτηση για παροχές υπέρ θυμάτων βίαςPDF(387 Kb)de

Πληροφορίες σχετικά με την αίτηση για παροχές υπέρ θυμάτων βίαςPDF(137 Kb)de


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.
Τα κράτη μέλη που είναι αρμόδια για τη διαχείριση ιστοσελίδων με εθνικό περιεχόμενο προβαίνουν αυτή τη στιγμή στην επικαιροποίηση μέρους του περιεχομένου αυτού του ιστότοπου για να το προσαρμόσουν στην αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν στο περιεχόμενο του ιστοτόπου δεν λαμβάνεται ακόμη υπόψη η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, πρόκειται για ακούσιο σφάλμα και θα γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις.

Τελευταία επικαιροποίηση: 22/06/2020

Αποζημίωση των θυμάτων βίας - Εσθονία


Γλώσσες για τη διαβίβαση των αιτήσεων

Έντυπα υποβολής αιτήσεων για αποζημίωση

Γλώσσες για τη διαβίβαση των αιτήσεων

Εσθονικά

Έντυπα υποβολής αιτήσεων για αποζημίωση

Το έντυπο υποβολής αίτησης για αποζημίωση διατίθεται στον Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροδικτυακό τόπο του φορέα κοινωνικής ασφάλισης


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.
Τα κράτη μέλη που είναι αρμόδια για τη διαχείριση ιστοσελίδων με εθνικό περιεχόμενο προβαίνουν αυτή τη στιγμή στην επικαιροποίηση μέρους του περιεχομένου αυτού του ιστότοπου για να το προσαρμόσουν στην αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν στο περιεχόμενο του ιστοτόπου δεν λαμβάνεται ακόμη υπόψη η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, πρόκειται για ακούσιο σφάλμα και θα γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις.

Τελευταία επικαιροποίηση: 15/08/2019

Αποζημίωση των θυμάτων βίας - Ιρλανδία


Γλώσσες για τη διαβίβαση των αιτήσεων

Έντυπα υποβολής αιτήσεων για αποζημίωση

Γλώσσες για τη διαβίβαση των αιτήσεων

Η αγγλική και η ιρλανδική.

Έντυπα υποβολής αιτήσεων για αποζημίωση

Μέσω του συνδέσμου http://www.justice.ie/en/JELR/Pages/WP15000110 μπορείτε να μεταβείτε στην ιστοσελίδα του ιστοτόπου του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Ισότητας η οποία είναι αφιερωμένη στο σύστημα αποζημίωσης για βλάβες που προκαλούνται εξαιτίας αξιόποινων πράξεων (Criminal Injuries Compensation Scheme).

Τα έντυπα αίτησης για αποζημίωση λόγω θανατηφόρας ή μη θανατηφόρας βλάβης είναι προσβάσιμα μέσω του συνδέσμου στο κάτω μέρος της σελίδας.


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.
Τα κράτη μέλη που είναι αρμόδια για τη διαχείριση ιστοσελίδων με εθνικό περιεχόμενο προβαίνουν αυτή τη στιγμή στην επικαιροποίηση μέρους του περιεχομένου αυτού του ιστότοπου για να το προσαρμόσουν στην αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν στο περιεχόμενο του ιστοτόπου δεν λαμβάνεται ακόμη υπόψη η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, πρόκειται για ακούσιο σφάλμα και θα γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις.

Τελευταία επικαιροποίηση: 29/06/2020

Αποζημίωση των θυμάτων βίας - Ελλάδα


Γλώσσες για τη διαβίβαση των αιτήσεων

Έντυπα υποβολής αιτήσεων για αποζημίωση

Γλώσσες για τη διαβίβαση των αιτήσεων

Ως επίσημη γλώσσα για την υποβολή της αίτησης και την ανταλλαγή πληροφοριών, στοιχείων και δικαιολογητικών εγγράφων ορίζεται η ελληνική.

Έντυπα υποβολής αιτήσεων για αποζημίωση

Έντυπο υποβολής αίτησης για αποζημίωση θύματος μπορεί να ανευρεθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ως εξής:

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροhttp://www.ministryofjustice.gr/site/LinkClick.aspx?fileticket=rytwEr1HmLM%3d&tabid=151


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.
Τα κράτη μέλη που είναι αρμόδια για τη διαχείριση ιστοσελίδων με εθνικό περιεχόμενο προβαίνουν αυτή τη στιγμή στην επικαιροποίηση μέρους του περιεχομένου αυτού του ιστότοπου για να το προσαρμόσουν στην αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν στο περιεχόμενο του ιστοτόπου δεν λαμβάνεται ακόμη υπόψη η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, πρόκειται για ακούσιο σφάλμα και θα γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις.

Τελευταία επικαιροποίηση: 02/12/2019

Αποζημίωση των θυμάτων βίας - Ισπανία


Γλώσσες για τη διαβίβαση των αιτήσεων

Έντυπα υποβολής αιτήσεων για αποζημίωση

Γλώσσες για τη διαβίβαση των αιτήσεων

H γλώσσα είναι τα ισπανικά.

Έντυπα υποβολής αιτήσεων για αποζημίωση

ΈντυποPDF(75 Kb)es υποβολή της αίτησης αποζημίωσης σε υποθέσεις με διασυνοριακό χαρακτήρα

ΈντυποPDF(53 Kb)es για την υποβολή αποφάσεων σχετικά με αίτηση αποζημίωσης σε υποθέσεις με διασυνοριακό χαρακτήρα


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.
Τα κράτη μέλη που είναι αρμόδια για τη διαχείριση ιστοσελίδων με εθνικό περιεχόμενο προβαίνουν αυτή τη στιγμή στην επικαιροποίηση μέρους του περιεχομένου αυτού του ιστότοπου για να το προσαρμόσουν στην αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν στο περιεχόμενο του ιστοτόπου δεν λαμβάνεται ακόμη υπόψη η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, πρόκειται για ακούσιο σφάλμα και θα γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις.

Τελευταία επικαιροποίηση: 18/05/2020

Αποζημίωση των θυμάτων βίας - Κροατία


Γλώσσες για τη διαβίβαση των αιτήσεων

Έντυπα υποβολής αιτήσεων για αποζημίωση

Γλώσσες για τη διαβίβαση των αιτήσεων

Οι αιτήσεις υποβάλλονται στην κροατική γλώσσα.

Έντυπα υποβολής αιτήσεων για αποζημίωση

Τα έντυπα για τη διαβίβαση αιτήσεων χρηματικής αποζημίωσης είναι προσβάσιμα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, στην κροατική και αγγλική γλώσσα.

Σύνδεσμος: https://pravosudje.gov.hr/o-ministarstvu/djelokrug-6366/iz-pravosudnog-sustava-6372/podrska-zrtvama-i-svjedocima/6156


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.
Τα κράτη μέλη που είναι αρμόδια για τη διαχείριση ιστοσελίδων με εθνικό περιεχόμενο προβαίνουν αυτή τη στιγμή στην επικαιροποίηση μέρους του περιεχομένου αυτού του ιστότοπου για να το προσαρμόσουν στην αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν στο περιεχόμενο του ιστοτόπου δεν λαμβάνεται ακόμη υπόψη η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, πρόκειται για ακούσιο σφάλμα και θα γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις.

Τελευταία επικαιροποίηση: 21/03/2019

Αποζημίωση των θυμάτων βίας - Κύπρος


Γλώσσες για τη διαβίβαση των αιτήσεων

Έντυπα υποβολής αιτήσεων για αποζημίωση

Γλώσσες για τη διαβίβαση των αιτήσεων

ελληνική και αγγλική γλώσσα

Έντυπα υποβολής αιτήσεων για αποζημίωση

Μπορείτε να βρείτε αιτήσεις και πληροφορίες - στην ελληνική και αγγλική γλώσσα - για την αποζημίωση από τα γραφεία των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή την ιστοσελίδα  των Υπηρεσιών  Κοινωνικών Ασφαλίσεων  : Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροhttp://www.mlsi.gov.cy/sid.

Την αίτησή σας μπορείτε να την παραδώστε ή να την αποστείλετε ταχυδρομικώς στην ακόλουθη διεύθυνση: Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Λεωφ. Λόρδου Βύρωνος 7, 1465, Λευκωσία, Κύπρος.


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.
Τα κράτη μέλη που είναι αρμόδια για τη διαχείριση ιστοσελίδων με εθνικό περιεχόμενο προβαίνουν αυτή τη στιγμή στην επικαιροποίηση μέρους του περιεχομένου αυτού του ιστότοπου για να το προσαρμόσουν στην αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν στο περιεχόμενο του ιστοτόπου δεν λαμβάνεται ακόμη υπόψη η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, πρόκειται για ακούσιο σφάλμα και θα γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις.

Τελευταία επικαιροποίηση: 07/04/2020

Αποζημίωση των θυμάτων βίας - Λιθουανία


Γλώσσες για τη διαβίβαση των αιτήσεων

Έντυπα υποβολής αιτήσεων για αποζημίωση

Γλώσσες για τη διαβίβαση των αιτήσεων

Οι γλώσσες επικοινωνίας είναι τα λιθουανικά και τα αγγλικά.

Έντυπα υποβολής αιτήσεων για αποζημίωση

Τα έντυπα αίτησης για αποζημίωση πρέπει να είναι στα λιθουανικά.


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.
Τα κράτη μέλη που είναι αρμόδια για τη διαχείριση ιστοσελίδων με εθνικό περιεχόμενο προβαίνουν αυτή τη στιγμή στην επικαιροποίηση μέρους του περιεχομένου αυτού του ιστότοπου για να το προσαρμόσουν στην αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν στο περιεχόμενο του ιστοτόπου δεν λαμβάνεται ακόμη υπόψη η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, πρόκειται για ακούσιο σφάλμα και θα γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις.

Τελευταία επικαιροποίηση: 21/10/2019

Αποζημίωση των θυμάτων βίας - Λουξεµβούργο


Γλώσσες για τη διαβίβαση των αιτήσεων

Έντυπα υποβολής αιτήσεων για αποζημίωση

Γλώσσες για τη διαβίβαση των αιτήσεων

Το Λουξεμβούργο αποδέχεται τις ακόλουθες γλώσσες, σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφο 1:

  • τα λουξεμβουργιανά, ή
  • τα γαλλικά, ή
  • τα γερμανικά.

Έντυπα υποβολής αιτήσεων για αποζημίωση

Στο Λουξεμβούργο δεν υφίσταται κανένα συγκεκριμένο έντυπο το οποίο οφείλουν να συμπληρώνουν οι αιτούντες αποζημίωση.

Η αίτηση υποβάλλεται με απλή επιστολή στην οποία πρέπει να προσδιορίζεται η ημερομηνία, ο τόπος και η ακριβής φύση των εγκληματικών πράξεων των οποίων ο αιτών υπήρξε θύμα.

Τα δικαιολογητικά έγγραφα προς στήριξη της αίτησης επισυνάπτονται στην εν λόγω επιστολή (αντίγραφο πρακτικών των αντίστοιχων δικαστικών αποφάσεων που έχουν εκδοθεί, δικαιολογητικά για την πλήρη ανικανότητα προς εργασία και αντίστοιχα για τη μόνιμη ανικανότητα που έχει προκληθεί, δικαιολογητικά για την αύξηση των επιβαρύνσεων ή τη μείωση των εσόδων, έγγραφα που να αποδεικνύουν την αδυναμία του θύματος να λάβει προσήκουσα και επαρκή αποζημίωση από τον δράστη της πράξης).


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.
Τα κράτη μέλη που είναι αρμόδια για τη διαχείριση ιστοσελίδων με εθνικό περιεχόμενο προβαίνουν αυτή τη στιγμή στην επικαιροποίηση μέρους του περιεχομένου αυτού του ιστότοπου για να το προσαρμόσουν στην αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν στο περιεχόμενο του ιστοτόπου δεν λαμβάνεται ακόμη υπόψη η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, πρόκειται για ακούσιο σφάλμα και θα γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις.

Τελευταία επικαιροποίηση: 24/04/2020

Αποζημίωση των θυμάτων βίας - Μάλτα


Γλώσσες για τη διαβίβαση των αιτήσεων

Έντυπα υποβολής αιτήσεων για αποζημίωση

Γλώσσες για τη διαβίβαση των αιτήσεων

Αποδεκτές γλώσσες για την υποβολή αίτησης είναι η μαλτεζική και η αγγλική.

Έντυπα υποβολής αιτήσεων για αποζημίωση

Το έντυπο αίτησης αποζημίωσης βρίσκεται στην εξής διεύθυνση: https://eforms.gov.mt/pdfforms.aspx?fid=pjd010e


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.
Τα κράτη μέλη που είναι αρμόδια για τη διαχείριση ιστοσελίδων με εθνικό περιεχόμενο προβαίνουν αυτή τη στιγμή στην επικαιροποίηση μέρους του περιεχομένου αυτού του ιστότοπου για να το προσαρμόσουν στην αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν στο περιεχόμενο του ιστοτόπου δεν λαμβάνεται ακόμη υπόψη η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, πρόκειται για ακούσιο σφάλμα και θα γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις.

Τελευταία επικαιροποίηση: 29/03/2019

Αποζημίωση των θυμάτων βίας - Κάτω ΧώρεςΤην έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.
Τα κράτη μέλη που είναι αρμόδια για τη διαχείριση ιστοσελίδων με εθνικό περιεχόμενο προβαίνουν αυτή τη στιγμή στην επικαιροποίηση μέρους του περιεχομένου αυτού του ιστότοπου για να το προσαρμόσουν στην αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν στο περιεχόμενο του ιστοτόπου δεν λαμβάνεται ακόμη υπόψη η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, πρόκειται για ακούσιο σφάλμα και θα γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις.

Τελευταία επικαιροποίηση: 26/03/2019

Αποζημίωση των θυμάτων βίας - Αυστρία


Γλώσσες για τη διαβίβαση των αιτήσεων

Έντυπα υποβολής αιτήσεων για αποζημίωση

Γλώσσες για τη διαβίβαση των αιτήσεων

Σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχεία α) και β) της οδηγίας 2004/80/ΕΚ του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για την αποζημίωση των θυμάτων εγκληματικών πράξεων, εκτός από τη γερμανική, αποδεκτή είναι και η αγγλική γλώσσα.

Έντυπα υποβολής αιτήσεων για αποζημίωση

Έντυπο αίτησης για την παροχή συνδρομής σύμφωνα με τον αυστριακό νόμο για τα θύματα εγκληματικών πράξεων (VOG)PDF(52 Kb)de


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.
Τα κράτη μέλη που είναι αρμόδια για τη διαχείριση ιστοσελίδων με εθνικό περιεχόμενο προβαίνουν αυτή τη στιγμή στην επικαιροποίηση μέρους του περιεχομένου αυτού του ιστότοπου για να το προσαρμόσουν στην αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν στο περιεχόμενο του ιστοτόπου δεν λαμβάνεται ακόμη υπόψη η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, πρόκειται για ακούσιο σφάλμα και θα γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις.

Τελευταία επικαιροποίηση: 01/04/2019

Αποζημίωση των θυμάτων βίας - Σλοβενία


Γλώσσες για τη διαβίβαση των αιτήσεων

Έντυπα υποβολής αιτήσεων για αποζημίωση

Γλώσσες για τη διαβίβαση των αιτήσεων

Οι αιτήσεις αποζημίωσης πρέπει να υποβάλλονται στη σλοβενική γλώσσα.

Έντυπα υποβολής αιτήσεων για αποζημίωση

Οι αιτήσεις αποζημίωσης πρέπει να υποβάλλονται με το προβλεπόμενο έντυπο και να συνοδεύονται από δήλωση. Το έντυπο διατίθεται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Τα έντυπα που αφορούν τα μέλη της ιταλικής και της ουγγρικής εθνικής μειονότητας διατίθενται και σε ανεπίσημη ιταλική και ουγγρική, αντίστοιχα, μετάφραση.

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροhttp://www.mp.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_kaznovalno_pravo_in_clovekove_pravice/sektor_za_popravo_krivic_in_podporo_zrtvam_kaznivih_dejanj/odskodnine_zrtvam_kaznivih_dejanj/

Το έντυπο είναι επίσης διαθέσιμο στα αγγλικά (βλ. παρακάτω), αλλά μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς η αίτηση αποζημίωσης πρέπει να υποβληθεί στη σλοβενική γλώσσα.

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροhttp://www.mp.gov.si/en/areas_of_work/legislation_on_the_justice_system/sektor_za_popravo_krivic_in_podporo_zrtvam_kaznivih_dejanj/crime_victims_compensation_national_cross_boarder_situations/


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.
Τα κράτη μέλη που είναι αρμόδια για τη διαχείριση ιστοσελίδων με εθνικό περιεχόμενο προβαίνουν αυτή τη στιγμή στην επικαιροποίηση μέρους του περιεχομένου αυτού του ιστότοπου για να το προσαρμόσουν στην αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν στο περιεχόμενο του ιστοτόπου δεν λαμβάνεται ακόμη υπόψη η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, πρόκειται για ακούσιο σφάλμα και θα γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις.

Τελευταία επικαιροποίηση: 28/03/2019

Αποζημίωση των θυμάτων βίας - Σλοβακία


Γλώσσες για τη διαβίβαση των αιτήσεων

Έντυπα υποβολής αιτήσεων για αποζημίωση

Γλώσσες για τη διαβίβαση των αιτήσεων

Σύμφωνα με το άρθρο 20 παράγραφος 1 του νόμου 274/2017 για τα θύματα εγκληματικών πράξεων και για την τροποποίηση και συμπλήρωση ορισμένων νόμων (στο εξής: νόμος 274/2017), «τα έγγραφα και οι πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 18 και 19 αποστέλλονται στην επίσημη γλώσσα ή σε μία από τις επίσημες γλώσσες του κράτους μέλους της αρχής προς την οποία απευθύνονται ή σε άλλη γλώσσα που γίνεται δεκτή από το εν λόγω κράτος μέλος, με εξαίρεση:

α) τις αποφάσεις που λαμβάνει η αρχή απόφασης, οι οποίες συντάσσονται σε γλώσσα που καθορίζεται από το δίκαιο του κράτους μέλους στο οποίο υπάγεται η εν λόγω αρχή‧

β) τα πρακτικά ακρόασης θυμάτων βίαιων εγκλημάτων και άλλων προσώπων σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 6 στοιχείο β) και το άρθρο 19 παράγραφος 4 στοιχείο β), τα οποία συντάσσονται στη γλώσσα του κράτους μέλους που ορίζεται από την αρχή συνδρομής του εν λόγω κράτους μέλους.»

Σύμφωνα με το άρθρο 20 παράγραφος 2 του νόμου 274/2017 «Υπό τους όρους της παραγράφου 1, τα έγγραφα και οι πληροφορίες που απευθύνονται στις σλοβακικές αρχές αποστέλλονται στη σλοβακική γλώσσα.»

Έντυπα υποβολής αιτήσεων για αποζημίωση

Περισσότερες πληροφορίες, καθώς και το σχετικό έντυπο (Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροTlacivo_274_2017.docx), διατίθενται στον ιστότοπο του Υπουργείου Δικαιοσύνης της Σλοβακικής Δημοκρατίας: Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροwebovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR.


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.
Τα κράτη μέλη που είναι αρμόδια για τη διαχείριση ιστοσελίδων με εθνικό περιεχόμενο προβαίνουν αυτή τη στιγμή στην επικαιροποίηση μέρους του περιεχομένου αυτού του ιστότοπου για να το προσαρμόσουν στην αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν στο περιεχόμενο του ιστοτόπου δεν λαμβάνεται ακόμη υπόψη η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, πρόκειται για ακούσιο σφάλμα και θα γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις.

Τελευταία επικαιροποίηση: 05/06/2020

Αποζημίωση των θυμάτων βίας - Σουηδία


Γλώσσες για τη διαβίβαση των αιτήσεων

Έντυπα υποβολής αιτήσεων για αποζημίωση

Γλώσσες για τη διαβίβαση των αιτήσεων

Σουηδικά ή αγγλικά.

Έντυπα υποβολής αιτήσεων για αποζημίωση

Έντυπα στα σουηδικά:

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροAnsökan om brottsskadeersättning (αίτηση αποζημίωσης για ζημιές από αξιόποινη πράξη χρειάζεται ταυτοποίηση μέσω του σουηδικού BankID για φορητές συσκευές)

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροAnsökan om brottsskadeersättning för personskada och kränkning (αίτηση αποζημίωσης για ζημιές από αξιόποινη πράξη για προσωπική βλάβη και παραβίαση της ακεραιότητας του προσώπου, pdf)

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροAnsökan om brottsskadeersättning för barn som bevittnat brott som varit ägnat att skada barnets trygghet och tillit i förhållande till en närstående person (αίτηση αποζημίωσης για ζημιές από αξιόποινη πράξη για παιδί που έχει γίνει μάρτυρας αξιόποινης πράξης η οποία δύναται να βλάψει την εμπιστοσύνη του παιδιού σε στενό συγγενή, pdf)

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροAnsökan om brottsskadeersättning för sak- eller ren förmögenhetsskada (αίτηση αποζημίωσης για ζημιές από αξιόποινη πράξη για υλική ή αμιγώς οικονομική ζημία, pdf)

Έντυπο στα αγγλικά:

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΑίτηση αποζημίωσης για ζημιές από αξιόποινη πράξη για προσωπική βλάβη και παραβίαση της ακεραιότητας του προσώπου (pdf)


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.
Τα κράτη μέλη που είναι αρμόδια για τη διαχείριση ιστοσελίδων με εθνικό περιεχόμενο προβαίνουν αυτή τη στιγμή στην επικαιροποίηση μέρους του περιεχομένου αυτού του ιστότοπου για να το προσαρμόσουν στην αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν στο περιεχόμενο του ιστοτόπου δεν λαμβάνεται ακόμη υπόψη η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, πρόκειται για ακούσιο σφάλμα και θα γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις.

Τελευταία επικαιροποίηση: 29/03/2019