Kuriteoohvritele hüvitise maksmine

Direktiiviga 2004/80/EÜ seotud riigikohane teave ja elektroonilised vormid


Üldine teave

Lingil klikates avaneb uus akenNõukogu direktiiv 2004/80/EÜ, 29. aprill 2004, mis käsitleb kuriteoohvritele hüvitise maksmist

Direktiivi kohaldatakse kõigi Euroopa Liidu liikmesriikide vahel.

Direktiivi järgi tuleb igas ELi liikmesriigis luua tahtlike vägivallakuritegude ohvritele hüvitise maksmiseks riiklik skeem. Direktiivi alusel on kõigil tahtlike vägivallakuritegude ohvritel õigus saada hüvitist selle liikmesriigi hüvitisskeemist, kus kuritegu toime pandi.

Direktiiviga on loodud liikmesriikide ametiasutuste vaheline koostöösüsteem, et aidata tahtlike vägivallakuritegude ohvritel hüvitist taotleda piiriülestes juhtudel.

  • Isikud, kes satuvad välismaal olles (st liikmesriigis, mis ei ole nende elukohaliikmesriik) kuriteoohvriks, saavad esitada abistavale asutusele taotluse oma elukohajärgses liikmesriigis (palun vali allpool rippmenüüs „abistavad asutused“).
  • Abistav asutus tõlgib ja edastab taotluse selle liikmesriigi otsustavale asutusele, kus kuritegu toime pandi (palun vali allpool rippmenüüs „otsustavad asutused“). Otsustav asutus hindab taotlust ja maksab hüvitise välja.

Abistavate ja otsustavate asutuste vahel toimub suhtlemine keeltes, mida nad on aktsepteerinud. Aktsepteeritud keel(ed) leiab selle liikmesriigi asutuse järgi, kuhu konkreetset juhtumit puudutav teave (nt taotlus, otsus või muu teave) saadetakse.

Riigi kohta üksikasjaliku teabe saamiseks klõpsake paremas servas selle lipukesel.

Abistavaid ja otsustavaid asutusi aitavad riiklikud kesksed kontaktpunktid (palun vali allpool rippmenüüs „keskne kontaktpunkt“), kelle ülesanne on edendada ametiasutuste vahel koostööd, olla abiks ja otsida lahendusi piiriülestes olukordades.

Euroopa e-õiguskeskkonna portaalis on esitatud teave direktiivi kohaldamise kohta ja kasutajasõbralik vahend vormide täitmiseks.

Seonduvad lingid

Hüvitise maksmine kuriteoohvritele Euroopa Liidus

Lingil klikates avaneb uus akenEuroopa justiitsatlase ARHIVEERITUD veebisait (suleti 30. septembril 2017)


Käesolevat lehekülge haldab Euroopa Komisjon. Sellel veebisaidil avaldatud teave ei kajasta tingimata Euroopa Komisjoni ametlikku seisukohta. Komisjon ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õigusteabe viida alt ELi veebilehtede autoriõiguste eeskirjade kohta.

Viimati uuendatud: 12/10/2020

Kuriteoohvritele hüvitise maksmine - Tšehhi


Taotluste edastamise keeled

Hüvitise taotlemise blanketid

Taotluste edastamise keeled

Taotlused tuleb esitada tšehhi keeles.

Hüvitise taotlemise blanketid

Taotluste esitamiseks võib kasutada Lingil klikates avaneb uus akenTšehhi justiitsministeeriumi veebisaidil avaldatud vormi. Vormi kasutamine ei ole siiski kohustuslik. Menetluse algatamiseks sobib igasugune esildis, millest ilmneb selgelt, et isik taotleb rahalist abi kuriteoohvrina.


Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Viimati uuendatud: 10/05/2021

Kuriteoohvritele hüvitise maksmine - Taani


Taotluste edastamise keeled

Hüvitise taotlemise blanketid

Taotluste edastamise keeled

Kuriteokahju hüvitamise komisjon (Erstatningsnævnet) aktsepteerib Taanile esitatavaid taotlusi taani või inglise keeles.

Taani on sõlminud teiste Põhjamaadega, st Islandi, Norra, Rootsi ja Soomega keelekonventsiooni, mille alusel võivad nende riikide kodanikud kasutada teises Põhjamaa riigis oma keelt. Konventsiooniga on hõlmatud islandi, norra, rootsi, soome ja taani keel.

Hüvitise taotlemise blanketid

Komitee veebisaidil http://www.erstatningsnaevnet.dk/ on menüü „Selvbetjening“ (iseteenindus) all esitatud mitmesugused vormid nii taani kui ka inglise keeles.


Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Viimati uuendatud: 17/12/2019

Kuriteoohvritele hüvitise maksmine - Saksamaa


Taotluste edastamise keeled

Hüvitise taotlemise blanketid

Taotluste edastamise keeled

Hüvitise taotluse ja sellega seotud tõendavad dokumendid võib saata kõikides ELi ametlikes keeltes. Ka ametiasutused võivad vahetada teavet (artiklid 7–10) kõikides ELi ametlikes keeltes.

Hüvitise taotlemise blanketid

Kuriteoohvrite hüvitise taotlusPDF(387 Kb)de

Kuriteoohvrite hüvitise taotluse vormiga seotud teavePDF(137 Kb)de


Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Viimati uuendatud: 22/06/2020

Kuriteoohvritele hüvitise maksmine - Eesti


Taotluste edastamise keeled

Hüvitise taotlemise blanketid

Taotluste edastamise keeled

Eesti keel

Hüvitise taotlemise blanketid

Blankett hüvitise taotlemiseks on leitav Lingil klikates avaneb uus akenSotsiaalkindlustuse kodulehelt


Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Viimati uuendatud: 15/08/2019

Kuriteoohvritele hüvitise maksmine - Iirimaa


Taotluste edastamise keeled

Hüvitise taotlemise blanketid

Taotluste edastamise keeled

Inglise ja iiri keel

Hüvitise taotlemise blanketid

Selle lingi http://www.justice.ie/en/JELR/Pages/WP15000110 kaudu pääsete justiits- ja võrdõiguslikkuse ministeeriumi veebisaidile, millel on esitatud teave kuriteokahju hüvitisskeemi kohta.

Veebisaidi allservast leiab vormid hüvitise taotlemiseks surmaga lõppenud vigastuste ja muude vigastuste korral.


Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Viimati uuendatud: 08/12/2020

Kuriteoohvritele hüvitise maksmine - Kreeka


Taotluste edastamise keeled

Hüvitise taotlemise blanketid

Taotluste edastamise keeled

Taotluse, üksikasjade ja tõendavate dokumentide esitamise ning teabe vahetamise ametlik keel on kreeka keel.

Hüvitise taotlemise blanketid

Kuriteoohvrile hüvitise taotlemise vormi leiab justiits-, läbipaistvuse ja inimõiguste ministeeriumi veebisaidilt järgmise lingi alt:

http://www.ministryofjustice.gr/site/LinkClick.aspx?fileticket=rytwEr1HmLM%3d&tabid=151


Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Viimati uuendatud: 23/11/2020

Kuriteoohvritele hüvitise maksmine - Hispaania


Taotluste edastamise keeled

Hüvitise taotlemise blanketid

Taotluste edastamise keeled

Hispaania keel

Hüvitise taotlemise blanketid

VormPDF(53 KB)es hüvitise taotlemiseks piiriülestel juhtudel

VormPDF(53 KB)es piiriülestel juhtudel taotletud hüvitise kohta tehtud otsuste edastamiseks


Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Viimati uuendatud: 22/09/2020

Kuriteoohvritele hüvitise maksmine - Horvaatia


Taotluste edastamise keeled

Hüvitise taotlemise blanketid

Taotluste edastamise keeled

Aktsepteeritakse horvaadi keeles esitatud taotlusi.

Hüvitise taotlemise blanketid

Hüvitise taotlemise vormid on kättesaadavad justiitsministeeriumi veebisaidil nii horvaadi kui ka inglise keeles.

Link: https://pravosudje.gov.hr/o-ministarstvu/djelokrug-6366/iz-pravosudnog-sustava-6372/podrska-zrtvama-i-svjedocima/6156


Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Viimati uuendatud: 21/03/2019

Kuriteoohvritele hüvitise maksmine - Küpros


Taotluste edastamise keeled

Hüvitise taotlemise blanketid

Taotluste edastamise keeled

Kreeka ja inglise keel

Hüvitise taotlemise blanketid

Taotlusvormid ja teave hüvitise kohta on kättesaadavad kreeka ja inglise keeles sotsiaalkindlustusosakonna büroodes või osakonna veebisaidil: http://www.mlsi.gov.cy/sid.

Taotlusvormi võite kohale tuua isiklikult või saata sotsiaalkindlustusametile postiga järgmisel aadressil: Ypiresíes Koinonikón Asfalíseon, Leoforos Lordou Vyronos 7, 1465 Nicosia, Cyprus.


Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Viimati uuendatud: 08/09/2020

Kuriteoohvritele hüvitise maksmine - Leedu


Taotluste edastamise keeled

Hüvitise taotlemise blanketid

Taotluste edastamise keeled

Suhtluskeeled on leedu ja inglise keel.

Hüvitise taotlemise blanketid

Hüvitise taotlemise vormid peavad olema leedu keeles.


Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Viimati uuendatud: 21/10/2019

Kuriteoohvritele hüvitise maksmine - Luksemburg


Taotluste edastamise keeled

Hüvitise taotlemise blanketid

Taotluste edastamise keeled

Kooskõlas artikli 11 lõikega 1 aktsepteeritakse Luksemburgis järgmisi keeli:

  • luksemburgi,
  • prantsuse ja
  • saksa keel.

Hüvitise taotlemise blanketid

Luksemburgis ei pea hüvitise taotlejad täitma kindlat vormi.

Kuriteoohvrid peavad saatma lihtsalt kirja, milles on esitatud kuriteo toimumise kuupäev ja koht ning kuriteo kirjeldus.

Nad peaksid kirjale lisama dokumente, mis tõendavad nende õigust saada hüvitist (protokolli või võimalike kohtuotsuste ärakirjad, täielikku töövõimetust või püsivat puuet, kulutuste suurenemist või sissetulekute vähenemist tõendavad dokumendid ning puuet kirjeldavad dokumendid, et tagada teo toimepanijalt asjakohase ja piisava hüvitise saamine).


Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Viimati uuendatud: 24/04/2020

Kuriteoohvritele hüvitise maksmine - Malta


Taotluste edastamise keeled

Hüvitise taotlemise blanketid

Taotluste edastamise keeled

Aktsepteeritakse malta ja inglise keeles esitatud taotlusi.

Hüvitise taotlemise blanketid

Hüvitise taotlemise vormi leiab järgmise lingi alt: https://eforms.gov.mt/pdfforms.aspx?fid=pjd010e


Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Viimati uuendatud: 29/03/2019

Kuriteoohvritele hüvitise maksmine - HollandKäesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Viimati uuendatud: 26/03/2019

Kuriteoohvritele hüvitise maksmine - Austria


Taotluste edastamise keeled

Hüvitise taotlemise blanketid

Taotluste edastamise keeled

Nõukogu 29. aprilli 2004. aasta direktiivi 2004/80/EÜ (mis käsitleb kuriteoohvritele hüvitise maksmist) artikli 11 lõike 1 punktide a ja b järgi aktsepteeritakse lisaks saksa keelele ka inglise keelt.

Hüvitise taotlemise blanketid

Vorm hüvitise taotlemiseks Austria kuriteoohvrite seaduse alusel (Verbrechensopfergesetz, VOG)PDF(52 Kb)de


Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Viimati uuendatud: 01/04/2021

Kuriteoohvritele hüvitise maksmine - Portugal


Taotluste edastamise keeled

Hüvitise taotlemise blanketid

Taotluste edastamise keeled

Portugali keel ja inglise keel.

Hüvitise taotlemise blanketid

Vormid kinnitati 7. detsembri 2012. aasta määrusega nr 403/2012.

Vormid on Lingil klikates avaneb uus akenelektrooniliselt kättesaadavad kuriteoohvrite kaitse komisjoni (Comissão de Proteção às Vítimas de Crimes) veebisaidil.


Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Viimati uuendatud: 10/05/2021

Kuriteoohvritele hüvitise maksmine - Sloveenia


Taotluste edastamise keeled

Hüvitise taotlemise blanketid

Taotluste edastamise keeled

Hüvitise taotlused tuleb esitada sloveeni keeles.

Hüvitise taotlemise blanketid

Hüvitise taotlus tuleb esitada selleks ettenähtud vormil ja taotlusele tuleb lisada selgitus. Vormi leiab justiitsministeeriumi veebisaidilt. Itaalia ja ungari rahvusvähemusse kuuluvad taotlejad saavad kasutada vormi mitteametlikku tõlget itaalia ja ungari keelde.

http://www.mp.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_kaznovalno_pravo_in_clovekove_pravice/sektor_za_popravo_krivic_in_podporo_zrtvam_kaznivih_dejanj/odskodnine_zrtvam_kaznivih_dejanj/

Vorm on olemas ka inglise keeles (vt allpool), ent üksnes teavitamise eesmärgil; hüvitise taotlus tuleb esitada sloveeni keeles.

http://www.mp.gov.si/en/areas_of_work/legislation_on_the_justice_system/sektor_za_popravo_krivic_in_podporo_zrtvam_kaznivih_dejanj/crime_victims_compensation_national_cross_boarder_situations/


Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Viimati uuendatud: 28/03/2019

Kuriteoohvritele hüvitise maksmine - Slovakkia


Taotluste edastamise keeled

Hüvitise taotlemise blanketid

Taotluste edastamise keeled

Seaduse nr 274/2017 (milles käsitletakse kuriteoohvreid ja millega muudetakse teatavaid õigusakte) artikli 20 lõikes 1 on sätestatud, et „artiklites 18 ja 19 osutatud dokumendid ja teave edastatakse adressaadiks oleva asutuse liikmesriigi ametlikus keeles või ühes selle riigi ametlikest keeltest või mõnes muus keeles, mille kasutamisega kõnealune liikmesriik on nõustunud, välja arvatud:

a) otsustava asutuse tehtud otsused, mis tuleb koostada selle liikmesriigi õiguskorras ette nähtud keeles;

b) vägivallakuriteo ohvrite või muude artikli 18 lõike 6 punktis b ja artikli 19 lõike 4 punktis b osutatud isikute ütlused, mis tuleb kirja panna liikmesriigi keeles, mille on kindlaks määranud selle riigi abistav asutus.“

Seaduse nr 274/2017 artikli 20 lõikes 2 on sätestatud: „Võttes arvesse lõikes 1 osutatud tingimusi, tuleb Slovakkia ametiasutustele adresseeritud dokumendid ja teave edastada slovaki keeles.“

Hüvitise taotlemise blanketid

Lisateavet, sealhulgas taotluse vormi (Lingil klikates avaneb uus akenTlacivo_274_2017.docx) saab Lingil klikates avaneb uus akenSlovaki Vabariigi Justiitsministeeriumi veebisaidilt.


Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Viimati uuendatud: 01/02/2021

Kuriteoohvritele hüvitise maksmine - Rootsi


Taotluste edastamise keeled

Hüvitise taotlemise blanketid

Taotluste edastamise keeled

Rootsi või inglise keel

Hüvitise taotlemise blanketid

Rootsikeelsed vormid:

Lingil klikates avaneb uus akenAnsökan om brottsskadeersättning („kuriteoga tekitatud kahju hüvitamise taotlus“; nõutav on isiku tuvastamine Rootsi mobiilipanga ID kaudu)

Lingil klikates avaneb uus akenAnsökan om brottsskadeersättning för personskada och kränkning („kuriteoga tekitatud kahju hüvitamise taotlus isikukahju ja isikupuutumatuse rikkumise korral“, pdf)

Lingil klikates avaneb uus akenAnsökan om brottsskadeersättning för barn som bevittnat brott som varit ägnat att skada barnets trygghet och tillit i förhållande till en närstående person („kuriteoga tekitatud kahju hüvitamise taotlus lapse jaoks, kes on olnud tunnistajaks kuriteole, mis võib kahjustada tema usaldust lähisugulase vastu“, pdf)

Lingil klikates avaneb uus akenAnsökan om brottsskadeersättning för sak- eller ren förmögenhetsskada („kuriteoga tekitatud kahju hüvitamise taotlus varalise või puhtalt rahalise kahju korral“, pdf)

Ingliskeelne vorm:

Lingil klikates avaneb uus akenApplication for criminal injuries compensation for personal injury and violation of personal integrity („kuriteoga tekitatud kahju hüvitamise taotlus isikukahju ja isikupuutumatuse rikkumise korral“, pdf)


Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Viimati uuendatud: 09/11/2020

Kuriteoohvritele hüvitise maksmine - Põhja-IirimaaKäesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Viimati uuendatud: 05/03/2021