Ersättning till brottsoffer

Nationell information och webbformulär som rör direktiv 2004/80/EG


Allmän information

Länken öppnas i ett nytt fönsterRådets direktiv 2004/80/EG av den 29 april 2004 om ersättning till brottsoffer

Direktivet ska tillämpas mellan alla EU-länder.

Enligt direktivet ska alla EU-länder fastställa en nationell ordning för ersättning till alla offer för uppsåtliga våldsbrott. Alla offer för uppsåtliga våldsbrott kan därför få ersättning från den nationella ersättningsordningen i det EU-land där brottet begicks.

För att hjälpa offren att få ersättning i ett annat EU-land fastställs i direktivet ett samarbetssystem mellan nationella myndigheter:

  • Personer som faller offer för ett brott utomlands (i ett annat EU-land än där de bor) kan lämna in en ansökan till den biträdande myndigheten i det EU-land där de bor (välj ”Biträdande myndigheter” i sökverktyget).
  • Den biträdande myndigheten översätter ansökan och skickar den till beslutsmyndigheten i det EU-land där brottet begicks (välj ”Beslutsmyndigheter” i sökverktyget). Beslutsmyndigheten ansvarar för att bedöma ansökan och betala ersättningen.

De biträdande myndigheterna och beslutsmyndigheterna kommunicerar med varandra på de språk som de har godkänt. De godkända språken hittar du om du klickar på det EU-land där den myndighet finns dit information om fallet (t.ex. ansökan, beslut eller annan information) skickats.

Om du vill läsa fördjupad information från ett visst land väljer du det landets flagga.

De biträdande myndigheterna och beslutsmyndigheterna får hjälp av de nationella centrala kontaktpunkterna (välj ”Central kontaktpunkt” i verktyget). Deras uppgift är att främja samarbetet mellan myndigheterna, ge bistånd och hitta lösningar i gränsöverskridande fall.

På den europeiska e-juridikportalen finns information om hur direktivet tillämpas och ett användarvänligt verktyg för att fylla i formulär.

Länkar

Ersättning till brottsoffer i EU

Länken öppnas i ett nytt fönsterARKIVERAD VERSION av Europeiska civilrättsatlasen (arkiverades den 30 september 2017)


Den här sidan sköts av Europeiska kommissionen. Informationen på denna sida avspeglar inte nödvändigtvis Europeiska kommissionens officiella ståndpunkt. Kommissionen påtar sig inte något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. Vänligen läs den rättsliga informationen för upplysningar om upphovsrätten till EU-sidor.

Senaste uppdatering: 20/05/2019

Ersättning till brottsoffer - Danmark


Språk för översändande av ansökningar

Ansökningsblanketter för ersättning

Språk för översändande av ansökningar

Nämnden för ersättning till brottsoffer (Erstatningsnævnet) godtar danska eller engelska för ansökningar till Danmark.

Danmark har ingått en språkkonvention med de andra nordiska länderna, dvs. Finland, Island, Norge och Sverige. Enligt denna får medborgare i dessa länder använda sitt eget språk i ett annat nordiskt land. De språk som omfattas av konventionen är danska, finska, isländska, norska och svenska.

Ansökningsblanketter för ersättning

Olika formulär, inbegripet ett ansökningsformulär, på både danska och engelska är tillgängliga på nämndens webbplats, http://www.erstatningsnaevnet.dk/, under fliken för självbetjäning (selvbetjening).


Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Senaste uppdatering: 18/03/2019

Ersättning till brottsoffer - Tyskland


Språk för översändande av ansökningar

Ansökningsblanketter för ersättning

Språk för översändande av ansökningar

Ansökan om ersättning och relevanta styrkande handlingar får översändas på alla EU:s officiella språk. Myndigheterna får också utbyta information (artiklarna 7–10) på alla EU:s officiella språk.

Ansökningsblanketter för ersättning

Blankett för ansökan om skadeersättning för brottsofferPDF(387 Kb)de

Information om blanketten för ansökan om skadeersättning för brottsofferPDF(137 Kb)de


Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Senaste uppdatering: 09/04/2019

Ersättning till brottsoffer - Estland


Språk för översändande av ansökningar

Ansökningsblanketter för ersättning

Språk för översändande av ansökningar

Estniska

Ansökningsblanketter för ersättning

Blanketten för att ansöka om ersättning finns tillgänglig på socialförsäkringsmyndighetens webbplats.


Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Senaste uppdatering: 15/08/2019

Ersättning till brottsoffer - Irland


Språk för översändande av ansökningar

Ansökningsblanketter för ersättning

Språk för översändande av ansökningar

Engelska och iriska

Ansökningsblanketter för ersättning

Klicka på länken http://www.justice.ie/en/JELR/Pages/WP15000110 för att komma till den sida på webbplatsen för avdelningen för rättvisa och jämställdhet som rör ordningen för brottsskadeersättning.

Klicka på länken längst ned på sidan för att få tillgång till ansökningsformulär för skador med eller utan dödlig utgång.


Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Senaste uppdatering: 20/03/2019

Ersättning till brottsoffer - Grekland


Språk för översändande av ansökningar

Ansökningsblanketter för ersättning

Språk för översändande av ansökningar

Grekiska är officiellt språk för av ansökningar och utbyte av information, uppgifter och styrkande handlingar.

Ansökningsblanketter för ersättning

Blanketten för ansökan om brottsskadeersättning finns på webbplatsen för ministeriet för rättsliga frågor, öppenhet och mänskliga rättigheter, som du når via följande länk:

http://www.ministryofjustice.gr/site/LinkClick.aspx?fileticket=rytwEr1HmLM%3d&tabid=151


Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Senaste uppdatering: 21/03/2019

Ersättning till brottsoffer - Spanien


Språk för översändande av ansökningar

Ansökningsblanketter för ersättning

Språk för översändande av ansökningar

Spanska.

Ansökningsblanketter för ersättning

BlankettPDF(75 Kb)es för ansökan om ersättning i gränsöverskridande fall.

BlankettPDF(53 Kb)es för översändande av beslut om en ansökan om ersättning i gränsöverskridande fall.


Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Senaste uppdatering: 30/08/2019

Ersättning till brottsoffer - Kroatien


Språk för översändande av ansökningar

Ansökningsblanketter för ersättning

Språk för översändande av ansökningar

Ansökningar godtas på kroatiska.

Ansökningsblanketter för ersättning

Blanketter för ansökan om ersättning finns på justitieministeriets webbplats, både på kroatiska och på engelska.

Länk: https://pravosudje.gov.hr/o-ministarstvu/djelokrug-6366/iz-pravosudnog-sustava-6372/podrska-zrtvama-i-svjedocima/6156


Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Senaste uppdatering: 21/03/2019

Ersättning till brottsoffer - Cypern


Språk för översändande av ansökningar

Ansökningsblanketter för ersättning

Språk för översändande av ansökningar

Grekiska och engelska.

Ansökningsblanketter för ersättning

Ansökningsblanketter och information om ersättning finns på grekiska och engelska på socialförsäkringsmyndighetens kontor eller på dess webbplats: http://www.mlsi.gov.cy/sid.

Du kan antingen inge din ansökan personligen eller översända den med post till följande adress: Social Insurance Services (Ypiresíes Koinonikón Asfalíseon) Leoforos Lordou Vyronos 7, 1465 Nicosia, Cypern.


Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Senaste uppdatering: 18/04/2019

Ersättning till brottsoffer - Litauen


Språk för översändande av ansökningar

Ansökningsblanketter för ersättning

Språk för översändande av ansökningar

De språk som godtas vid kommunikation är litauiska och engelska.

Ansökningsblanketter för ersättning

Blanketterna för ansökan om ersättning måste fyllas i på litauiska.


Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Senaste uppdatering: 25/03/2019

Ersättning till brottsoffer - Luxemburg


Språk för översändande av ansökningar

Ansökningsblanketter för ersättning

Språk för översändande av ansökningar

I enlighet med artikel 11.1 godtar Luxemburg följande språk:

  • luxemburgiska
  • franska
  • tyska.

Ansökningsblanketter för ersättning

I Luxemburg behöver personer som söker ersättning inte fylla i något särskilt formulär.

Brottsoffer behöver bara skicka ett brev där de anger brottsdatum, brottsplats och detaljer kring brottet.

De bör bifoga kopior på alla handlingar som styrker deras ersättningsanspråk (kopia på polisrapporten, eventuella domstolsavgöranden som har meddelats, handlingar som styrker deras totala arbetsoförmåga, permanenta invaliditet, ökade utgifter eller minskade inkomster och handlingar som beskriver deras funktionsnedsättning, så att de får ändamålsenlig och tillräcklig ersättning från gärningsmannen).


Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Senaste uppdatering: 26/03/2019

Ersättning till brottsoffer - Malta


Språk för översändande av ansökningar

Ansökningsblanketter för ersättning

Språk för översändande av ansökningar

Ansökningar godtas på maltesiska och engelska.

Ansökningsblanketter för ersättning

Blanketten för ansökan om ersättning finns på följande länk: https://eforms.gov.mt/pdfforms.aspx?fid=pjd010e


Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Senaste uppdatering: 29/03/2019

Ersättning till brottsoffer - NederländernaSidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Senaste uppdatering: 26/03/2019

Ersättning till brottsoffer - Österrike


Språk för översändande av ansökningar

Ansökningsblanketter för ersättning

Språk för översändande av ansökningar

I enlighet med artikel 11 a och 11.1 b i rådets direktiv 2004/80/EG av den 29 april 2004 om ersättning till brottsoffer får ansökningar översändas på tyska och engelska.

Ansökningsblanketter för ersättning

Blankett för ansökan om ersättning enligt den österrikiska brottsofferlagen (Verbrechensopfergesetz, VOG)PDF(52 Kb)de


Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Senaste uppdatering: 01/04/2019

Ersättning till brottsoffer - Slovenien


Språk för översändande av ansökningar

Ansökningsblanketter för ersättning

Språk för översändande av ansökningar

Ansökningar om brottsskadeersättning måste inges på slovenska.

Ansökningsblanketter för ersättning

Ansökningar om brottsskadeersättning måste inges på det föreskrivna formuläret och åtföljas av en förklaring. Formuläret är tillgängligt på justitieministeriets webbplats. Formulären för personer som tillhör den italienska eller ungerska minoriteten är tillgängliga som inofficiella italienska eller ungerska översättningar.

http://www.mp.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_kaznovalno_pravo_in_clovekove_pravice/sektor_za_popravo_krivic_in_podporo_zrtvam_kaznivih_dejanj/odskodnine_zrtvam_kaznivih_dejanj/

Formuläret är tillgängligt på engelska (se nedan), men endast för kännedom. En ansökan om brottsskadeersättning måste inges på slovenska.

http://www.mp.gov.si/en/areas_of_work/legislation_on_the_justice_system/sektor_za_popravo_krivic_in_podporo_zrtvam_kaznivih_dejanj/crime_victims_compensation_national_cross_boarder_situations/


Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Senaste uppdatering: 28/03/2019

Ersättning till brottsoffer - SverigeSidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Senaste uppdatering: 26/07/2018