Odškodnenie obetí trestných činov

Vnútroštátne informácie a online formuláre týkajúce sa smernice 2004/80/ES


Všeobecné informácie

Odkaz sa zobrazí v novom okneSmernica Rady 2004/80/ES z 29. apríla 2004 o odškodňovaní obetí trestných činov

Táto smernica sa uplatňuje vo všetkých členských štátoch Európskej únie.

Smernica vyžaduje, aby každý členský štát EÚ zriadil vnútroštátny systém odškodňovania všetkých obetí násilných úmyselných trestných činov. Podľa tejto smernice všetky obete násilných úmyselných trestných činov majú prístup k vnútroštátnemu systému odškodňovania v členskom štáte, na ktorého území bol trestný čin spáchaný.

Na umožnenie obetiam násilných úmyselných trestných činov získať prístup k odškodneniu v cezhraničných situáciách smernica vytvára systém spolupráce medzi vnútroštátnymi orgánmi:

  • Osoby, ktoré sa stanú obeťami trestného činu počas pobytu v zahraničí (v členskom štáte EÚ, v ktorom nemajú bydlisko), môžu predložiť žiadosť asistenčnému orgánu v štáte, v ktorom majú bydlisko (vyberte „Asistenčné orgány“ vo vyhľadávacom nástroji nižšie).
  • Asistenčný orgán prekladá a zasiela žiadosť rozhodovaciemu orgánu v členskom štáte, v ktorom bol trestný čin spáchaný (vyberte „Rozhodovacie orgány“ vo vyhľadávacom nástroji nižšie). Rozhodovací orgán je zodpovedný za posúdenie žiadosti a vyplatenie odškodnenia.

Asistenčné a rozhodovacie orgány medzi sebou komunikujú v jazykoch ktoré prijali. Informácie o prijatých jazykoch nájdete podľa členského štátu orgánu, ktorému boli zaslané príslušné informácie o prípade (napr. žiadosť, rozhodnutie alebo iné oznámenia).

Podrobnejšie informácie na vnútroštátnej úrovni sa zobrazia, ak si zvolíte príslušnú štátnu vlajku.

Asistenčným a rozhodovacím orgánom pomáhajú vnútroštátne centrálne kontaktné miesta (vyberte „Centrálne kontaktné miesta“ vo vyhľadávacom nástroji nižšie), ktorých úlohou je podporovať spoluprácu medzi orgánmi, poskytovať pomoc a hľadať riešenia v cezhraničných situáciách.

Európsky justičný portál vám poskytuje informácie o uplatňovaní smernice a jednoduchý nástroj na vypĺňanie formulárov.

Súvisiace odkazy

Odškodnenie obetí trestných činov v Európskej únii

ARCHIVOVANÉ webové sídlo Európskeho justičného ATLASU (zatvorené 30. septembra 2017)


Tieto stránky spravuje Európska komisia. Informácie na tejto stránke nemusia nevyhnutne vyjadrovať oficiálne stanovisko Európskej komisie. Komisia nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Pokiaľ ide o pravidlá v oblasti autorských práv pre webové stránky EÚ, pozri právne upozornenie.

Posledná aktualizácia: 20/05/2019

Odškodnenie obetí trestných činov - Dánsko


Jazyky používané pri zasielaní žiadostí

Tlačivá žiadostí na odškodnenie

Jazyky používané pri zasielaní žiadostí

Rada pre odškodnenie obetí trestných činov („Erstatningsnævnet“) prijíma žiadosti zaslané Dánsku v dánčine a angličtine.

Dánsko uzavrelo s ostatnými severskými krajinami – Fínskom, Islandom, Nórskom a Švédskom – jazykový dohovor, podľa ktorého môžu občania uvedených krajín používať v inej severskej krajine svoj vlastný jazyk. Jazyky zahrnuté v dohovore sú dánčina, fínčina, islandčina, nórčina a švédčina.

Tlačivá žiadostí na odškodnenie

Na webovom sídle rady http://www.erstatningsnaevnet.dk/ sú k dispozícii pod záložkou „samoobsluha“ (‘selvbetjening’) rôzne formuláre vrátane formulára žiadosti v dánčine aj angličtine.


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 18/03/2019

Odškodnenie obetí trestných činov - Nemecko


Jazyky používané pri zasielaní žiadostí

Tlačivá žiadostí na odškodnenie

Jazyky používané pri zasielaní žiadostí

Žiadosť o odškodnenie (Entschädigungsantrag), ako aj podklady súvisiace so žiadosťou, sa prijímajú vo všetkých úradných jazykoch EÚ. Vo všetkých úradných jazykoch EÚ môže takisto prebiehať aj výmena informácii medzi jednotlivými úradmi (článok 7 až 10).

Tlačivá žiadostí na odškodnenie

Žiadosť o odškodnenie obetí násilných trestných činovPDF(387 Kb)de

Informácie k žiadosti o odškodnenie obetí násilných trestných činovPDF(137 Kb)de


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 09/04/2019

Odškodnenie obetí trestných činov - Estónsko


Jazyky používané pri zasielaní žiadostí

Tlačivá žiadostí na odškodnenie

Jazyky používané pri zasielaní žiadostí

Estónčina

Tlačivá žiadostí na odškodnenie

Formulár žiadosti o odškodnenie je dostupný na internetovej stránke úradu sociálneho poistenia.


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 20/03/2019

Odškodnenie obetí trestných činov - Írsko


Jazyky používané pri zasielaní žiadostí

Tlačivá žiadostí na odškodnenie

Jazyky používané pri zasielaní žiadostí

Angličtina a írčina

Tlačivá žiadostí na odškodnenie

Tento odkaz http://www.justice.ie/en/JELR/Pages/WP15000110 Vás presmeruje na stránku webového sídla ministerstva spravodlivosti a rovnosti, ktoré sa zaoberá systémom odškodnenia za ujmu v dôsledku trestného činu.

Formuláre žiadosti v súvislosti s úrazmi s následkom a bez následku smrti sú sprístupnené cez odkaz v dolnej časti stránky.


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 20/03/2019

Odškodnenie obetí trestných činov - Grécko


Jazyky používané pri zasielaní žiadostí

Tlačivá žiadostí na odškodnenie

Jazyky používané pri zasielaní žiadostí

Úradným jazykom na podanie žiadosti a výmenu informácií, údajov a podporných dokumentov je gréčtina.

Tlačivá žiadostí na odškodnenie

Formulár žiadosti o odškodnenie obete možno nájsť na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti, transparentnosti a ľudských práv, a to na tejto adrese:

http://www.ministryofjustice.gr/site/LinkClick.aspx?fileticket=rytwEr1HmLM%3d&tabid=151


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 21/03/2019

Odškodnenie obetí trestných činov - Španielsko


Jazyky používané pri zasielaní žiadostí

Tlačivá žiadostí na odškodnenie

Jazyky používané pri zasielaní žiadostí

Španielčina.

Tlačivá žiadostí na odškodnenie

FormulárPDF(75 Kb)es na odoslanie žiadosti o odškodnenie v cezhraničných situáciách

FormulárPDF(53 Kb)es na odoslanie rozhodnutia týkajúceho sa žiadosti o odškodnenie v cezhraničných situáciách


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 03/04/2019

Odškodnenie obetí trestných činov - Chorvátsko


Jazyky používané pri zasielaní žiadostí

Tlačivá žiadostí na odškodnenie

Jazyky používané pri zasielaní žiadostí

Na podanie oznámení a žiadostí sa používa chorvátsky jazyk.

Tlačivá žiadostí na odškodnenie

Formulár žiadosti o finančné odškodnenie je dostupný na webovom sídle ministerstva spravodlivosti, v chorvátčine aj angličtine,

a to na adrese: https://pravosudje.gov.hr/o-ministarstvu/djelokrug-6366/iz-pravosudnog-sustava-6372/podrska-zrtvama-i-svjedocima/6156


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 21/03/2019

Odškodnenie obetí trestných činov - Cyprus


Jazyky používané pri zasielaní žiadostí

Tlačivá žiadostí na odškodnenie

Jazyky používané pri zasielaní žiadostí

grécky a anglický jazyk

Tlačivá žiadostí na odškodnenie

Žiadosti o odškodnenie a súvisiace informácie v gréckom a anglickom jazyku môžete získať na pracoviskách Sociálnej poisťovne (Ypiresíes Koinonikón Asfalíseon) alebo na jej webovom sídle: http://www.mlsi.gov.cy/sid.

Žiadosť môžete doručiť alebo poslať poštou na túto adresu: Ypiresíes Koinonikón Asfalíseon Lord Byron Avenue 7, 1465 Nikózia, Cyprus.


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 18/04/2019

Odškodnenie obetí trestných činov - Litva


Jazyky používané pri zasielaní žiadostí

Tlačivá žiadostí na odškodnenie

Jazyky používané pri zasielaní žiadostí

Žiadosti môžu byť doručené v litovčine alebo angličtine.

Tlačivá žiadostí na odškodnenie

Formuláre žiadostí o odškodnenie musia byť vyplnené v litovčine.


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 25/03/2019

Odškodnenie obetí trestných činov - Luxembursko


Jazyky používané pri zasielaní žiadostí

Tlačivá žiadostí na odškodnenie

Jazyky používané pri zasielaní žiadostí

V súlade s článkom 11 ods. 1 akceptuje Luxembursko tieto jazyky:

  • luxemburčinu alebo
  • francúzštinu alebo
  • nemčinu.

Tlačivá žiadostí na odškodnenie

Žiadatelia o odškodnenie v Luxembursku nemusia vyplniť žiaden formulár.

Žiadosť sa podáva bežným listom, v ktorom žiadateľ uvedie dátum, miesto a presnú povahu činu, ktorého bol obeťou.

K listu je potrebné priložiť podporné doklady (kópiu policajnej zápisnice, respektíve prípadné súdne rozhodnutia, doklady o úplnej práceneschopnosti, respektíve trvalej invalidite, doklady o zvýšení nákladov alebo znížení príjmov, doklady o zdravotnom postihnutí obete s cieľom získať od páchateľa činu účinné a dostatočné odškodnenie).


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 26/03/2019

Odškodnenie obetí trestných činov - Malta


Jazyky používané pri zasielaní žiadostí

Tlačivá žiadostí na odškodnenie

Jazyky používané pri zasielaní žiadostí

Žiadosti sú akceptované v maltčine a angličtine.

Tlačivá žiadostí na odškodnenie

Formulár žiadosti o odškodnenie nájdete na tejto adrese: https://eforms.gov.mt/pdfforms.aspx?fid=pjd010e


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 29/03/2019

Odškodnenie obetí trestných činov - HolandskoObsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 26/03/2019

Odškodnenie obetí trestných činov - Rakúsko


Jazyky používané pri zasielaní žiadostí

Tlačivá žiadostí na odškodnenie

Jazyky používané pri zasielaní žiadostí

Podľa článku 11 ods. 1 písm. a) a b) smernice Rady 2004/80/ES z 29. apríla 2004 o odškodňovaní obetí trestných činov je možné žiadosť o odškodnenie podať okrem v nemeckom jazyku aj v anglickom jazyku.

Tlačivá žiadostí na odškodnenie

Formulár žiadosti o odškodnenie podľa rakúskeho zákona o pomoci obetiam trestných činov (Verbrechensopfergesetz VOG)PDF(52 Kb)de


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 01/04/2019

Odškodnenie obetí trestných činov - Slovinsko


Jazyky používané pri zasielaní žiadostí

Tlačivá žiadostí na odškodnenie

Jazyky používané pri zasielaní žiadostí

Žiadosť o náhradu škody sa musí predložiť v slovinčine.

Tlačivá žiadostí na odškodnenie

Žiadosť o náhradu škody musí byť podaná na predpísanom formulári s priloženým vyhlásením. Formulár je k dispozícii na webovom sídle ministerstva spravodlivosti. Formuláre sú takisto k dispozícii pre obyvateľov maďarskej a talianskej národnostnej menšiny v neoficiálnom talianskom a maďarskom preklade.

http://www.mp.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_kaznovalno_pravo_in_clovekove_pravice/sektor_za_popravo_krivic_in_podporo_zrtvam_kaznivih_dejanj/odskodnine_zrtvam_kaznivih_dejanj/

Formulár je k dispozícii aj v angličtine (pozri ďalej), ale len na informačné účely. Žiadosť o náhradu škody sa musí predložiť v slovinčine.

http://www.mp.gov.si/en/areas_of_work/legislation_on_the_justice_system/sektor_za_popravo_krivic_in_podporo_zrtvam_kaznivih_dejanj/crime_victims_compensation_national_cross_boarder_situations/


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 28/03/2019

Odškodnenie obetí trestných činov - Švédsko


Jazyky používané pri zasielaní žiadostí

Tlačivá žiadostí na odškodnenie

Jazyky používané pri zasielaní žiadostí

Švédčina alebo angličtina.

Tlačivá žiadostí na odškodnenie

Formuláre vo švédčine:

Odkaz sa zobrazí v novom okneAnsökan om brottsskadeersättning („žiadosť o náhradu škody spôsobenej trestným činom“; je potrebné identifikovať sa prostredníctvom švédskej mobilnej aplikácie BankID)

Odkaz sa zobrazí v novom okneAnsökan om brottsskadeersättning för personskada och kränkning („žiadosť o náhradu škody spôsobenej trestným činom – ujma na zdraví a narušenie osobnej integrity“, pdf)

Odkaz sa zobrazí v novom okneAnsökan om brottsskadeersättning för barn som bevittnat brott som varit ägnat att skada barnets trygghet och tillit i förhållande till en närstående person („žiadosť o náhradu škody spôsobenej trestným činom – dieťa, ktoré bolo svedkom trestného činu, ktorý môže narušiť jeho dôveru v blízkeho príbuzného“, pdf)

Odkaz sa zobrazí v novom okneAnsökan om brottsskadeersättning för sak- eller ren förmögenhetsskada („žiadosť o náhradu materiálnej alebo čisto finančnej škody spôsobenej trestným činom“, pdf)

Formulár v angličtine:

Odkaz sa zobrazí v novom okneApplication for criminal injuries compensation for personal injury and violation of personal integrity („žiadosť o náhradu škody spôsobenej trestným činom – ujma na zdraví a narušenie osobnej integrity“, pdf)


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 29/03/2019