Обезщетяване на жертви на престъпления - Испания


Езици за предаване на молби

Формуляри на молби за обезщетение

Езици за предаване на молби

Испански език.

Формуляри на молби за обезщетение

ОбразецPDF(53 KB)es за изпращане на молби за обезщетения при трансгранични ситуации.

ОбразецPDF(53 KB)es за изпращане на решения във връзка с обезщетения при трансгранични ситуации.


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Последна актуализация: 30/08/2019