Kuriteoohvritele hüvitise maksmine - Rootsi

Taasta Salvesta PDF-failina

PÄDEVATE KOHTUTE/ASUTUSTE OTSING

Allpool olev otsinguvahend aitab Teil leida kohtu(d)/asutuse(d), mis on pädev(ad) konkreetse Euroopa õigusliku vahendi osas. Pange tähele, et kuigi tulemuste täpsust on püütud igakülgselt tagada, võib määratud pädevuste puhul siiski esineda ebatäpsusi.

Rootsi

Kuriteoohvritele hüvitise maksmine


Taotluste edastamise keeled

Hüvitise taotlemise blanketid

Taotluste edastamise keeled

Rootsi või inglise keel

Hüvitise taotlemise blanketid

Rootsikeelsed vormid:

Lingil klikates avaneb uus akenAnsökan om brottsskadeersättning („kuriteoga tekitatud kahju hüvitamise taotlus“; nõutav on isiku tuvastamine Rootsi mobiilipanga ID kaudu)

Lingil klikates avaneb uus akenAnsökan om brottsskadeersättning för personskada och kränkning („kuriteoga tekitatud kahju hüvitamise taotlus isikukahju ja isikupuutumatuse rikkumise korral“, pdf)

Lingil klikates avaneb uus akenAnsökan om brottsskadeersättning för barn som bevittnat brott som varit ägnat att skada barnets trygghet och tillit i förhållande till en närstående person („kuriteoga tekitatud kahju hüvitamise taotlus lapse jaoks, kes on olnud tunnistajaks kuriteole, mis võib kahjustada tema usaldust lähisugulase vastu“, pdf)

Lingil klikates avaneb uus akenAnsökan om brottsskadeersättning för sak- eller ren förmögenhetsskada („kuriteoga tekitatud kahju hüvitamise taotlus varalise või puhtalt rahalise kahju korral“, pdf)

Ingliskeelne vorm:

Lingil klikates avaneb uus akenApplication for criminal injuries compensation for personal injury and violation of personal integrity („kuriteoga tekitatud kahju hüvitamise taotlus isikukahju ja isikupuutumatuse rikkumise korral“, pdf)


Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Viimati uuendatud: 09/11/2020