Обезщетяване на жертви на престъпления - Швеция


Езици за предаване на молби

Формуляри на молби за обезщетение

Езици за предаване на молби

Шведски или английски език.

Формуляри на молби за обезщетение

Образци на шведски език:

Молба за обезщетение за травми от престъпления (Връзката отваря нов прозорецAnsökan om brottsskadeersättning), която изисква идентификация с помощта на шведското мобилно приложение BankID.

Молба за обезщетение за травми от престъпления за телесни провреди и нарушаване на личната неприкосновеност (Връзката отваря нов прозорецAnsökan om brottsskadeersättning för personskada och kränkning).

Молба за обезщетение за травми от престъпления за дете, което е станало свидетел на престъпление, което може да навреди на неговата безопасност и доверието му в близък роднина (Връзката отваря нов прозорецAnsökan om brottsskadeersättning för barn som bevittnat brott som varit ägnat att skada barnets trygghet och tillit i förhållande till en närstående person).

Молба за обезщетение за травми от престъпления за материални или чисто имуществени вреди (Връзката отваря нов прозорецAnsökan om brottsskadeersättning för sak- eller ren förmögenhetsskada).

Образец на английски език:

Връзката отваря нов прозорецМолба за обезщетение за травми от престъпление за телесни повреди и нарушаване на личната неприкосновеност (pdf)


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Последна актуализация: 09/11/2020