Обезщетяване на жертви на престъпления - Словения


Езици за предаване на молби

Формуляри на молби за обезщетение

Езици за предаване на молби

Молбите за обезщетение трябва да бъдат подадени на словенски език.

Формуляри на молби за обезщетение

Молбите за обезщетение трябва да бъдат подадени посредством предвиден за целта формуляр и придружени от декларация. Формулярът е достъпен на уебсайта на Министерството на правосъдието. Формулярите за лица, принадлежащи към италианското и унгарското национално малцинство, са достъпни под формата на неофициални преводи на италиански и унгарски език.

http://www.mp.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_kaznovalno_pravo_in_clovekove_pravice/sektor_za_popravo_krivic_in_podporo_zrtvam_kaznivih_dejanj/odskodnine_zrtvam_kaznivih_dejanj/

Формулярът е достъпен също така на английски език (вж. по-надолу), но само за информация: молбата за обезщетение трябва да бъде подадена на словенски език.

http://www.mp.gov.si/en/areas_of_work/legislation_on_the_justice_system/sektor_za_popravo_krivic_in_podporo_zrtvam_kaznivih_dejanj/crime_victims_compensation_national_cross_boarder_situations/


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Последна актуализация: 28/03/2019