Sulge

PORTAALI BEETAVERSIOON ON NÜÜD KÄTTESAADAV!

Külastage Euroopa e-õiguskeskkonna portaali beetaversiooni ja andke meile selle kohta tagasisidet!

 
 

Navigatsioonitee

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Kuriteoohvritele hüvitise maksmine - Slovakkia


Taotluste edastamise keeled

Hüvitise taotlemise blanketid

Taotluste edastamise keeled

Seaduse nr 274/2017 (milles käsitletakse kuriteoohvreid ja millega muudetakse teatavaid õigusakte) artikli 20 lõikes 1 on sätestatud, et „artiklites 18 ja 19 osutatud dokumendid ja teave edastatakse adressaadiks oleva asutuse liikmesriigi ametlikus keeles või ühes selle riigi ametlikest keeltest või mõnes muus keeles, mille kasutamisega kõnealune liikmesriik on nõustunud, välja arvatud:

a) otsustava asutuse tehtud otsused, mis tuleb koostada selle liikmesriigi õiguskorras ette nähtud keeles;

b) vägivallakuriteo ohvrite või muude artikli 18 lõike 6 punktis b ja artikli 19 lõike 4 punktis b osutatud isikute ütlused, mis tuleb kirja panna liikmesriigi keeles, mille on kindlaks määranud selle riigi abistav asutus.“

Seaduse nr 274/2017 artikli 20 lõikes 2 on sätestatud: „Võttes arvesse lõikes 1 osutatud tingimusi, tuleb Slovakkia ametiasutustele adresseeritud dokumendid ja teave edastada slovaki keeles.“

Hüvitise taotlemise blanketid

Lisateavet, sealhulgas taotluse vormi (Lingil klikates avaneb uus akenTlacivo_274_2017.docx) saab Lingil klikates avaneb uus akenSlovaki Vabariigi Justiitsministeeriumi veebisaidilt.


Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Viimati uuendatud: 01/02/2021