Luk

BETAVERSIONEN AF PORTALEN ER NU TILGÆNGELIG

Besøg betaversionen af den europæiske e-justice-portal, og giv os din feedback!

 
 

Sti

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Indholdtext of the directive

HVAD ER FORMÅLET MED DETTE DIREKTIV?

  • Det søger at øge forbrugerbeskyttelsen ved at harmonisere en række vigtige aspekter af national lovgivning om kontrakter mellem kunder og sælgere.
  • Det tilskynder handel mellem EU-landene, især for kunder, som køber på internettet.

HOVEDPUNKTER

Anvendelsesområde

Bortset fra nogle undtagelser såsom Link åbner i nyt vinduepakkerejser eller finansielle tjenesteydelser som f.eks. Link åbner i nyt vindueforbrugslån og Link åbner i nyt vindueforsikringer dækker dette direktiv aftaler indgået mellem erhvervsdrivende og forbrugere om salg af varer, tjenesteydelser (som for eksempel forsyning af vand, gas, elektricitet eller fjernvarme) samt online digitalt indhold. Direktivet erstatter fjernsalgsdirektivet (Link åbner i nyt vindue97/7/EF) og dørsalgsdirektivet (Link åbner i nyt vindue85/577/EØF).

Oplysningskrav

Før en aftale indgås, skal den erhvervsdrivende give forbrugerne klare oplysninger på et forståeligt sprog om for eksempel:

  • deres navn og kontaktoplysninger
  • varernes vigtigste egenskaber
  • de betingelser, der gælder for købet, herunder betalingsbetingelser, leveringstid, aftalens opfyldelse og varighed samt betingelser for dens ophør.

I butikker skal den erhvervsdrivende kun orientere om de oplysninger, der ikke allerede fremgår.

Oplysningskrav, særligt vedrørende fortrydelsesretten, er mere detaljerede hvad angår køb via post-, telefon- eller online-aftaler samt aftaler indgået uden for fast forretningssted (hvor en erhvervsdrivende besøger forbrugerens hjem).

Fortrydelsesret

Forbrugere har, med visse undtagelser, ret til at træde tilbage fra aftaler vedrørende fjernsalg og aftaler indgået uden for fast forretningssted inden for 14 dage efter varernes levering eller indgåelse af en tjenesteydelsesaftale uden nogen begrundelse og uden omkostninger. En standardfortrydelsesformular udleveret af sælgeren er tilstrækkelig. Hvis forbrugeren ikke orienteres om sine rettigheder, forlænges fortrydelsesretten med 12 måneder.

Der gælder undtagelser for fordærvelige varer, forseglede varer, som forbrugeren har åbnet, og som ikke kan returneres af sundheds- eller hygiejnemæssige årsager, hotelreservationer samt biludlejning, der er knyttet til specifikke datoer.

Ingen uberettigede betalingsomkostninger eller ekstragebyrer

Erhvervsdrivende må ikke opkræve forbrugerne gebyrer, der overstiger de omkostninger, sælgeren måtte have i forbindelse med den pågældende betalingsform.

Når en forbruger ringer til en erhvervsdrivende for at klage over en aftale, skal forbrugeren ikke betale mere end grundsatsen for telefonopkald.

Den erhvervsdrivende skal have forbrugerens udtrykkelige samtykke, når der tilbydes yderligere tjenesteydelser, som der opkræves penge for. På bestillingsformularer må der ikke benyttes afkrydsningsfelter, der allerede er afkrydset, til betalinger af denne art.

HVORNÅR GÆLDER DIREKTIVET FRA?

Det trådte i kraft den 12. december 2011. EU-landene skulle indarbejde det i deres nationale lovgivnings bestemmelser inden den 13. december 2013. Direktivet finder anvendelse på kontrakter, som er indgået efter den 13. juni 2014.

BAGGRUND

Se »Link åbner i nyt vindueDirektivet om forbrugerrettigheder« på Europa-Kommissionens websted.

DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv Link åbner i nyt vindue2011/83/EU af 25. oktober 2011 om forbrugerrettigheder, om ændring af Rådets direktiv 93/13/EØF og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/44/EF samt om ophævelse af Rådets direktiv 85/577/EØF og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/7/EF (EUT L 304 af 22.11.2011, s. 64-88)


Denne side vedligeholdes af Europa-Kommissionen. Oplysningerne på denne side afspejler ikke nødvendigvis Europa-Kommissionens officielle holdning. Kommissionen påtager sig intet ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Der henvises til den juridiske meddelelse, for så vidt angår de regler om ophavsret, der gælder for EU-websiderne.
Kommissionen er i gang med at opdatere en del af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Sidste opdatering: 08/08/2018