Затваряне

БЕТА ВЕРСИЯТА НА ПОРТАЛА ВЕЧЕ Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ!

Посетете БЕТА версията на Европейския портал за електронно правосъдие и дайте мнение за вашето посещение!

 
 

Навигационна пътека

 • Начало
 • ...
 • ...
 • Директива относно продажбата на потребителски стоки и свързаните с тях гаранции

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Cъдържаниеtext of the directive

Търговците, които продават потребителски стоки в Европейския съюз (ЕС), са длъжни да отстранят дефектите, които съществуват в момента на доставката и които бъдат установени в рамките на 2 години. Правилата на ЕС гарантират на потребителите минимално ниво на защита, особено ако стоките не отговарят на декларираните стандарти.

АКТ

Директива Връзката отваря нов прозорец99/44/EО на Европейския парламент и на Съвета от 25 май 1999 година относно някои аспекти на продажбата на потребителски стоки и свързаните с тях гаранции

ОБОБЩЕНИЕ

Търговците, които продават потребителски стоки в Европейския съюз (ЕС), са длъжни да отстранят дефектите, които съществуват в момента на доставката и които бъдат установени в рамките на 2 години. Правилата на ЕС гарантират на потребителите минимално ниво на защита, особено ако стоките не отговарят на декларираните стандарти.

КАКВО Е ДЕЙСТВИЕТО НА ДИРЕКТИВАТА?

С нея се хармонизират тези части от потребителското договорно право относно продажбата на стоки, които обхващат законовите гаранции* и, в по-малка степен, търговските гаранции*.

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

 • Продавачите трябва да доставят на клиентите стоки, които отговарят на договора за продажба.
 • За тази цел стоките трябва:
  • да отговарят на описанието на продажбата;
  • да са годни за употребата, за която са предназначени;
  • и да притежават качеството и характеристиките, които могат разумно да се очакват.
 • Продавачите носят отговорност за всеки неправилен монтаж, ако монтажът съставлява част от договора. Това се прилага, независимо дали работата се извършва под ръководството на продавача или се дължи на неправилни инструкции за потребителя.
 • Потребителите имат правото да поискат повредените стоки да бъдат ремонтирани или заменени безплатно в разумен срок и при минимално неудобство. В случай че ремонтът или замяната не бъдат извършени в срок или без значително неудобство за потребителя, те могат да поискат вместо това известно намаление от цената.
 • Продавачите, които са отговорни пред потребителите за стоките, които продават, могат да предприемат съдебни действия срещу производителите, ако се установи, че повредата е поради тяхна вина.
 • Продавачите са отговорни за всички повреди в стоките, които възникнат в срок от 2 години от тяхната продажба. Държавите от ЕС могат да изискват от потребителите да докладват тези повреди на продавача в срок от 2 месеца от установяването им.
 • В търговските гаранции трябва да бъдат посочени правата на купувача на законова гаранция и те трябва да бъдат изготвени на ясен, разбираем език. Потребителите могат да изискат гаранцията да се предостави в писмен вид.
 • Държавите от ЕС могат да решат да освободят от разпоредбите на законодателството стоките втора употреба, продавани на търгове.
 • Директивата не се прилага за вода, газ, електроенергия или стоки, продавани при принудително изпълнение или чрез други съдебни мерки.

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

* Законова гаранция: законовата защита на потребителя, в случай че стоките се окажат дефектни. Тя не зависи от условията в договора.

* Търговска гаранция: готовността от страна на гаранта (често производителя) да поеме лична отговорност за определени дефекти в определен срок от време.

За повече информация, вж. Връзката отваря нов прозорецстраниците„Продажби и гаранции“от уебсайта на Европейската комисия.

ПРЕПРАТКИ

Акт

Влизане в сила

Краен срок на транспониране в държавите членки

Официален вестник на Европейския съюз

Директива Връзката отваря нов прозорец99/44/EО

7.7.1999 г.

1.1.2002 г.

Връзката отваря нов прозорецОВ L 171, 7.7.1999 г., стр. 12-16

Акт(ове) за изменение

Влизане в сила

Краен срок на транспониране в държавите членки

Официален вестник на Европейския съюз

Директива Връзката отваря нов прозорец2011/83/ЕС

12.12.2011 г.

13.12.2013 г.

Връзката отваря нов прозорецОВ L 304, 22.11.2011 г., стр. 64-88

СВЪРЗАНИ АКТОВЕ

Регламент (ЕО) № Връзката отваря нов прозорец2006/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 27 октомври 2004 година за сътрудничество между националните органи, отговорни за прилагане на законодателството за защита на потребителите (регламент за сътрудничество в областта на защита на потребителите) (Връзката отваря нов прозорецОВ L 364, 9.12.2004 г., стр. 1-11)

Директива Връзката отваря нов прозорец2011/83/EС на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 година относно правата на потребителите, за изменение на Директива 93/13/ЕИО на Съвета и Директива 1999/44/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 85/577/ЕИО на Съвета и Директива 97/7/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (Връзката отваря нов прозорецОВ L 304, 22.11.2011 г., стр. 64-88)

Директива Връзката отваря нов прозорец85/374/ЕИО на Съвета от 25 юли 1985 година за сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите членки относно отговорността за вреди, причинени от дефект на стока (Връзката отваря нов прозорецОВ L 210, 7.8.1985 г., стр. 29-33).


Тази страница се поддържа от Европейската комисия. Информацията на тази страница не отразява задължително официалната позиция на Европейската комисия. Комисията не поема никаква отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. За да се запознаете с правилата относно авторското право за страниците на ЕС, моля прочетете правната информация.
Във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз в момента Комисията актуализира част от съдържанието на този уебсайт. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Последна актуализация: 08/08/2018