Sluiten

BÈTAVERSIE VAN HET PORTAAL NU BESCHIKBAAR!

Bezoek de bètaversie van het Europees e-justitieportaal en vertel ons wat u ervan vindt!

 
 

Kruimelpad

 • Home
 • Recht
 • ...
 • Richtlijn verkoop van en garanties voor consumptiegoederen (1999/44)

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Inhoudtekst van de richtlijn

Handelaren die consumentengoederen in de Europese Unie (EU) verkopen zijn verplicht gebreken die op het tijdstip van aflevering bestonden en die binnen twee dagen aan het licht komen, te verhelpen. EU-regels waarborgen een minimale mate van bescherming voor consumenten, vooral wanneer goederen niet aan de beloofde normen voldoen.

BESLUIT

Richtlijn De link wordt in een nieuw venster geopend.1999/44/EG van het Europees Parlement en de Raad van 25 mei 1999 betreffende bepaalde aspecten van de verkoop van en de garanties voor consumptiegoederen.

WAT DOET DEZE RICHTLIJN?

Door deze richtlijn worden delen over wettelijke garanties, en in mindere mate handelsgaranties, van consumentenovereenkomsten inzake de verkoop van goederen geharmoniseerd.

KERNPUNTEN

 • Verkopers moeten consumenten goederen leveren die aan het verkoopcontract voldoen.
 • Om hieraan te voldoen moeten goederen:
  • aan de verkoopbeschrijving voldoen,
  • geschikt zijn voor het beoogde doel,
  • en de kwaliteit en prestaties vertonen die redelijkerwijs mogen worden verwacht.
 • Verkopers zijn verantwoordelijk voor een verkeerde installatie als dit onderdeel van het contract vormt. Dit is van toepassing ongeacht of het werk onder de verantwoordelijkheid van de verkoper valt of dat dit het gevolg is van verkeerde instructies aan de consument.
 • Consumenten hebben het recht op reparatie van ondeugdelijke goederen of gratis vervanging ervan binnen een redelijke termijn en met een minimum aan overlast. Ze mogen om een passende prijsvermindering vragen als reparatie of vervanging niet tijdig of zonder ernstige overlast voor de consument wordt gedaan.
 • Verkopers die zelf voor consumenten aansprakelijk zijn voor de goederen die zij verkopen, kunnen actie ondernemen tegen producenten als het gebrek daar blijkt te liggen.
 • Verkopers zijn aansprakelijk voor alle gebreken in goederen die binnen twee jaar na de verkoop ervan aan het licht komen. EU-landen kunnen er echter op staan dat consumenten gebreken binnen twee maanden na ontdekking aan de verkoper kenbaar maken.
 • Handelsgaranties moeten de rechten op wettelijke garantie van de koper vermelden en opgesteld zijn in duidelijke, begrijpelijke taal. Consumenten mogen erop aandringen dat een schriftelijke garantie beschikbaar wordt gesteld.
 • EU-landen kunnen besluiten geveilde tweedehands goederen van de wetgeving uit te sluiten.
 • De richtlijn is niet van toepassing op water, gas, elektriciteit of goederen die executoriaal of door een wettelijke autoriteit worden verkocht.

KERNBEGRIPPEN

* Wettelijke garantie: de wettelijke bescherming die een consument heeft als goederen ondeugdelijk blijken te zijn. Deze bescherming is niet afhankelijk van bepalingen in het contract.

* Handelsgarantie: de bereidheid van de garantieverlener (meestal de producent) om persoonlijke aansprakelijkheid voor bepaalde gebreken binnen een bepaalde termijn te dragen.

Kijk voor meer informatie op de De link wordt in een nieuw venster geopend.website van de Europese Commissie over verkoop en garanties.

REFERENTIES

Besluit

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad van de Europese Unie

Richtlijn De link wordt in een nieuw venster geopend.99/44/EG

7.7.1999

1.1.2002

De link wordt in een nieuw venster geopend.PB L 171 van 7.7.1999, blz. 12-16

Wijzigingsbesluit(en)

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad van de Europese Unie

Richtlijn De link wordt in een nieuw venster geopend.2011/83/EU

12.12.2011

13.12.2013

De link wordt in een nieuw venster geopend.PB L 304 van 22.11.2011, blz. 64-88

GERELATEERDE BESLUITEN

Verordening (EG) nr. De link wordt in een nieuw venster geopend.2006/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 27 oktober 2004 betreffende samenwerking tussen de nationale instanties die verantwoordelijk zijn voor handhaving van de wetgeving inzake consumentenbescherming (verordening betreffende samenwerking met betrekking tot consumentenbescherming)(De link wordt in een nieuw venster geopend.PB L 364 van 9.12.2004, blz. 1-11)

Richtlijn De link wordt in een nieuw venster geopend.2011/83/EU van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2011 betreffende consumentenrechten, tot wijziging van Richtlijn 93/13/EEG van de Raad en Richtlijn 1999/44/EG van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Richtlijn 85/577/EEG van de Raad en Richtlijn 97/7/EG van het Europees Parlement en de Raad (De link wordt in een nieuw venster geopend.PB L 304 van 22.11.2011, blz. 64-88)

Richtlijn De link wordt in een nieuw venster geopend.85/374/EEG van de Raad van 25 juli 1985 betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen der lidstaten inzake de aansprakelijkheid voor producten met gebreken (De link wordt in een nieuw venster geopend.PB L 210 van 7.8.1985, blz. 29-33)


Deze pagina wordt beheerd door de Europese Commissie. De informatie op deze pagina geeft niet noodzakelijk het officiële standpunt van de Europese Commissie weer. De Commissie aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens waarnaar in dit document wordt verwezen. Gelieve de juridische mededeling te raadplegen voor de auteursrechtelijke regeling voor Europese pagina's.

Laatste update: 08/08/2018