Затваряне

БЕТА ВЕРСИЯТА НА ПОРТАЛА ВЕЧЕ Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ!

Посетете БЕТА версията на Европейския портал за електронно правосъдие и дайте мнение за вашето посещение!

 
 

Навигационна пътека

  • Начало
  • ...
  • Сътрудничество по граждански дела

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Сътрудничество по граждански дела


Между страните от ЕС съществува съдебно сътрудничество по гражданскоправни въпроси, насочено към подобряване на оперативната съвместимост между техните съдебни системи


Сътрудничество по граждански дела

Чрез съдебното сътрудничество по гражданскоправни въпроси се цели постигане на по-тясно сътрудничество между органите на държавите членки, за да се отстранят всички пречки, произтичащи от несъответствията между различните правни и административни системи.

Съдебното сътрудничество по гражданскоправни въпроси, което беше уредено първоначално от международни конвенции, беше включено като „въпрос от общ интерес“в Връзката отваря нов прозорецДоговора от Маастрихт и впоследствие в Връзката отваря нов прозорецДоговора от Амстердам (1997 г.), който поставя сътрудничеството по гражданскоправни въпроси на общностно равнище, като го свързва със свободното движение на хора.

Европейският съвет подчертава в своите заключения от Връзката отваря нов прозорецТампере през 1999 г., че „в рамките на едно истинско европейско пространство на правосъдие физическите лица и предприятията следва да не се възпрепятстват или обезсърчават да упражняват своите права поради несъвместимостта или сложността на правните и административните системи в държавите членки“. Това потвърди ангажимента на Съвета да създаде истинско пространство на правосъдие, „в което гражданите могат да се обръщат към съдилищата и органите във всяка друга държава членка също толкова лесно, както в своята държава“. Това беше потвърдено както в Връзката отваря нов прозорецПрограмата от Хага от 2004 г. с цел укрепване на правосъдието, така и от Европейската комисия в т. нар. Връзката отваря нов прозорецПрограма от Стокхолм от 2009 г..

Принципът на взаимното признаване е крайъгълният камък на съдебното сътрудничество. Целта е съдебните решения да бъдат признавани и изпълнявани в друга държава членка без каквито и да било допълнителни междинни мерки, с други думи: премахване на екзекватурата.

Отидете на съответната подстраница, за да получите повече информация относно:

Засилването на сътрудничеството между правосъдните системи на държавите членки е водещ принцип, залегнал в Европейското ръководство за правни експертизи (the European Guide for Legal Expertise), което е резултат от няколкогодишната работа на съдии, адвокати, представители на академичните среди и експерти, осъществена под ръководството на Връзката отваря нов прозорецЕвропейския институт за експертизи и експерти (EEEI).

Ръководството предоставя рамкови препоръки, които могат да бъдат адаптирани от всяка държава членка и всяка съдебна система с оглед на осигуряване на качество и използваеми практики в областта на съдебните експертизи. В него се съдържат основаващи се на най-добри практики препоръки във връзка с производствата по експертизи, сертифицирането на експерти, етиката и статута на експертите и създаването на европейски списък на експертите. Някои от тези препоръки вече могат да се прилагат от експертите. По-специално това се отнася до препоръките във връзка с декларацията за независимост в началото на всяка експертна оценка, сключването на застраховка, практиката за изготвяне на предварителен доклад и съставянето на структуриран доклад.

Версии на наръчника в Връзката отваря нов прозорецPDF формат са достъпни на следните езици: английски, френски, испански, италиански, немски, български, португалски и румънски.


Тази страница се поддържа от Европейската комисия. Информацията на тази страница не отразява задължително официалната позиция на Европейската комисия. Комисията не поема никаква отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. За да се запознаете с правилата относно авторското право за страниците на ЕС, моля прочетете правната информация.

Последна актуализация: 28/01/2021