Luk

BETAVERSIONEN AF PORTALEN ER NU TILGÆNGELIG

Besøg betaversionen af den europæiske e-justice-portal, og giv os din feedback!

 
 

Sti

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Samarbejde på det civilretlige område


EU-landene samarbejder på det civilretlige område for at forbedre forbindelserne mellem deres retssystemer på tværs af grænserne


Samarbejde på det civilretlige område

Samarbejdet om civilretlige spørgsmål har til formål at etablere et tættere samarbejde mellem medlemsstaternes myndigheder med henblik på at fjerne de hindringer, der hidrører fra divergerende rets- og forvaltningssystemer.

Området var tidligere reguleret af internationale konventioner, men blev senere inkorporeret i Link åbner i nyt vindueMaastrichttraktaten som et "område af fælles interesse", og derefter i Link åbner i nyt vindueAmsterdamtraktaten (1997), hvor samarbejdet om civilretlige spørgsmål blev placeret på fællesskabsniveau, idet det blev knyttet til den frie bevægelighed for personer.

Det Europæiske Råd anførte i sine konklusioner fra topmødet i 1999 i Link åbner i nyt vindueTampere, at "i et ægte, europæisk retligt område bør enkeltpersoner og virksomheder ikke forhindres i eller tilskyndes til ikke at udøve deres rettigheder som følge af uforenelige eller komplicerede retlige og administrative systemer i medlemsstaterne". Herved bekræftede de deres ønske om at ville etablere "et egentligt område med retfærdighed, hvor de har lige så let adgang til domstole og myndigheder i de andre medlemsstater som i deres egen". Dette blev igen bekræftet i Link åbner i nyt vindue Haagprogrammet fra 2004 som led i ønsket om at styrke det retlige område og af Europa-Kommissionen i det såkaldte Link åbner i nyt vindue Stockholmprogram fra 2009.

Princippet om gensidig anerkendelse er en hjørnesten i det retlige samarbejde. Målet er, at retsafgørelser bør kunne anerkendes og fuldbyrdes i en anden medlemsstat uden nogen yderligere mellemliggende retlige skridt, med andre ord afskaffelse af exequatur.

Se venligst nedenstående afsnit for yderligere oplysninger om følgende emner:

Udvidelsen af samarbejdet mellem medlemsstaternes retssystemer er et ledende princip i den europæiske guide om juridisk bistand, der er resultatet af flere års arbejde udført af dommere, advokater, professorer og sagkyndige under ledelse af Link åbner i nyt vindueEuropean Expertise and Expert Institute.

Guiden indeholder overordnede anbefalinger, der kan tilpasses hver medlemsstat og hvert retssystem, hvorved der tilvejebringes en ordning med juridisk bistand af høj kvalitet. Den indeholder ligeledes anbefalinger om bedste praksis vedrørende sagkyndig bistand, certificering, etik og status og om udarbejdelse af en europæisk fortegnelse over sagkyndige. En del af disse anbefalinger kan allerede anvendes af sagkyndige, navnlig uafhængighedserklæringen i indledningen til hver sagkyndig udtalelse, praksis med at udarbejde en indledende rapport, og udarbejdelsen af en struktureret rapport.

A Link åbner i nyt vinduePDF version af guiden findes på følgende sprog: engelsk, fransk, spansk, italiensk, tysk, bulgarsk, portugisisk og rumænsk.


Denne side vedligeholdes af Europa-Kommissionen. Oplysningerne på denne side afspejler ikke nødvendigvis Europa-Kommissionens officielle holdning. Kommissionen påtager sig intet ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Der henvises til den juridiske meddelelse, for så vidt angår de regler om ophavsret, der gælder for EU-websiderne.

Sidste opdatering: 28/01/2021